Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fabrazyme (agalsidase beta) – Pakendi märgistus - A16AB04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFabrazyme
ATC koodA16AB04
Toimeaineagalsidase beta
TootjaGenzyme Europe B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND (1 VIAAL, 5 VIAALI, 10 VIAALI)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fabrazyme, 35 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber agalsidasum beta

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 35 mg beetaagalsidaasi.

3.ABIAINED

Abiained: mannitool

ühealuseline naatriumfosfaat monohüdraat kahealuseline naatriumfosfaat heptahüdraat. Lisateavet vt infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga.

5 viaali infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga.

10 viaali infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 C...8 C).

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata lahus tuleb hävitada.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/01/188/001 1 viaal infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga

EU/1/01/188/002 5 viaali infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga

EU/1/01/188/003 10 viaali infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Fabrazyme 35 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Fabrazyme 35 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber agalsidasum beta

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6.MUU

Genzyme Europe B.V.-NL

Hoida külmkapis (2 C...8 C).

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND (1 VIAAL, 5 VIAALI, 10 VIAALI)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fabrazyme 5 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber agalsidasum beta

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 5 mg beetaagalsidaasi.

3. ABIAINED

Abiained: mannitool

ühealuseline naatriumfosfaat monohüdraat kahealuseline naatriumfosfaat heptahüdraat. Lisateavet vt infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga.

5 viaali infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga.

10 viaali infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 C...8 C).

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata lahus tuleb hävitada.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/01/188/004 1 viaal infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga

EU/1/01/188/005 5 viaali infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga

EU/1/01/188/006 10 viaali infusioonilahuse kontsentraadi pulbriga

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Fabrazyme 5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Fabrazyme 5 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber agalsidasum beta

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

Genzyme Europe B.V.-NL

Hoida külmkapis (2 C...8 C).

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu