Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Ravimi omaduste kokkuvõte - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFampyra
ATC koodN07XX07
Toimeainefampridine
TootjaBiogen Idec Ltd  

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fampyra 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg fampridiini (fampridinum).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Valkjas, õhukese polümeerikattega ovaalne kaksikkumer 13 x 8 mm suurune lameda servaga tablett, mille ühele poolele on pressitud A10.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Fampyra on näidustatud sclerosis multiplexi (SM) põdevate liikumispuudega (EDSS 4…7) täiskasvanud patsientide kõndimisvõime parandamiseks.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Fampyra-ravi peab toimuma rangelt arsti ettekirjutuste kohaselt ja SMi ravi kogemusega arstide järelevalve all.

Annustamine

Soovitatav annus on üks 10 mg tablett kaks korda ööpäevas, võetuna 12-tunnise vahega (üks tablett hommikul ja üks tablett õhtul). Fampyra’t ei tohi manustada sagedamini või suuremates annustes kui soovitatud (vt lõik 4.4). Tablette tuleb võtta ilma toiduta (vt lõik 5.2).

Ravi alustamine Fampyra’ga ja ravi hindamine

Algselt määratakse ravim kaheks kuni neljaks nädalaks, kuna kliinilist kasu hinnatakse tavaliselt kahe kuni nelja nädala möödumisel Fampyra võtmise alustamisest.

Paranemise hindamiseks kahe kuni nelja nädala jooksul on soovitatav hinnata kõndimisvõimet, nt

käimistestiga, mis mõõdab 25 jala läbimiseks kuluvat aega (Timed 25 Foot Walk, T25FW) või 12-punktilise sclerosis multiplexi käimisskaalaga (Twelve Item Multiple Sclerosis Walking Scale, MSWS-12). Kui paranemist ei täheldata, tuleb Fampyra-ravi lõpetada.

Fampyra kasutamine tuleb lõpetada, kui patsient ei ole saanud abi.

Fampyra-ravi ümberhindamine

Kui täheldatakse kõndimisevõime alanemist, siis peavad arstid kaaluma ravi katkestamist Fampyra’st saadava kasu ümberhindamiseks (vt ülal). Ümberhindamine peaks hõlmama Fampyra ärajätmist ja kõndimisvõime hindamist. Fampyra tuleb ära jätta, kui see ei avalda enam soodsat mõju patsiendi kõndimisele.

Kui annus jäi võtmata

Alati tuleb järgida tavalist annustamisrežiimi. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Eakad inimesed

Enne Fampyra’ga ravi alustamist tuleb eakatel inimestel kontrollida neerufunktsiooni. Neerufunktsiooni jälgimine on eakatel inimestel soovitatav, et tuvastada mis tahes neerukahjustust (vt lõik 4.4).

Neerukahjustusega patsiendid

Fampyra on vastunäidustatud kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega patsientidele (kreatiniini kliirens < 80 ml/min) (vt lõik 4.3).

Maksakahjustusega patsiendid

Maksakahjustusega patsientidel ei ole vaja annuseid muuta.

Lapsed

Fampyra ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Fampyra on suukaudseks manustamiseks.

Tablett tuleb alla neelata tervelt. Seda ei tohi poolitada, purustada, lahustada, imeda ega närida.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus fampridiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Samaaegne ravi teiste fampridiini (4-aminopüridiin) sisaldavate ravimitega.

Patsiendid, kellel on varem esinenud või esineb krambihoogusid.

Kerge, mõõduka või raske neerukahjustusega patsiendid (kreatiniini kliirens< 80 ml/min).

Fampyra samaaegne manustamine ravimitega, mis on orgaanilise katioon-transportsüsteem 2 (OCT2) inhibiitorid, näiteks tsimetidiin.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Krambihoogude risk

Ravi Fampyra’ga tõstab krambihoogude tekkeriski (vt lõik 4.8).

Fampyra’t tuleb manustada ettevaatusega epileptilist läve alandada võivate riskiteguritega patsientidele.

Ravi Fampyra’ga tuleb katkestada patsientidel, kellel tekivad ravi ajal krambihood.

Neerukahjustus

Fampyra eritatakse organismist peamiselt muutumatul kujul neerude kaudu. Neerukahjustusega patsientidel on plasmakontsentratsioonid kõrgemad, mis on seotud suurenenud kõrvaltoimete esinemissagedusega, eelkõige neuroloogiliste toimetega. Neerufunktsiooni hindamine enne ravi ja selle regulaarne jälgimine ravi ajal on soovitatav kõigil patsientidel (eriti eakatel inimestel, kelle neerufunktsioon võib olla halvenenud). Kreatiniini kliirensi arvutamisel võib kasutada Cockroft-Gaulti valemit.

Fampyra’t ei tohi manustada neerukahjustusega patsientidele (kreatiniini kliirens < 80 ml/min) (vt lõik 4.3).

Ettevaatus on vajalik, kui Fampyra’t määratakse samaaegselt ravimitega, mis on OCT2 substraadid, näiteks karvedilool, propranolool ja metformiin.

Ülitundlikkusreaktsioonid

Turuletulekujärgselt on teatatud tõsistest ülitundlikkusreaktsioonidest (sealhulgas anafülaktiline reaktsioon); enamus neist juhtudest ilmnes ravi esimese nädala jooksul. Erilist tähelepanu tuleks pöörata patsientidele, kellel on eelnevalt esinenud allergilisi reaktsioone. Kui ilmneb anafülaktiline või muu tõsine allergiline reaktsioon, tuleb Fampyra-ravi katkestada ja ravi uuesti mitte alustada.

Muud hoiatused ja ettevaatusabinõud

Fampyra’t tuleb manustada ettevaatusega patsientidele, kellel on kardiovaskulaarsed südame rütmihäirete ja sinuatriaalse või atrioventrikulaarse juhtivuse häirete sümptomid (neid nähte on täheldatud üleannustamise korral). Nimetatud patsientide puhul on ravimi ohutusandmed piiratud.

Fampyra-ravi jooksul sagenevate pearingluse ja tasakaaluhäirete tagajärjel võib suureneda kukkumiste risk. Seetõttu peaksid patsiendid käimisel kasutama abivahendit vastavalt vajadusele.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

Samaaegne ravi koos teiste fampridiini (4-aminopüridiin) sisaldavate ravimitega on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Fampridiin elimineeritakse peamiselt neerude kaudu ja aktiivne renaalne sekretsioon moodustab ligikaudu 60% (vt lõik 5.2). OCT2 on fampridiini aktiivse sekretsiooni eest vastutav transporter. Seega on vastunäidustatud fampridiini samaaegne kasutamine koos ravimitega, mis on OCT2 inhibiitorid, näiteks tsimetidiin (vt lõik 4.3) ning fampridiini samaaegsel kasutamisel koos OCT2 substraatidega, näiteks karvedilool, propranolool ja metformiin on vajalik ettevaatus (vt lõik 4.4).

Interferoon: fampridiini on manustatud samaaegselt koos beeta-interferooniga ja mingeid farmakokineetilisi koostoimeid ei täheldatud.

Baklofeen: fampridiini on manustatud samaaegselt koos baklofeeniga ja mingeid farmakokineetilisi koostoimeid ei täheldatud.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Fampridiini kasutamise kohta rasedatel naistel on andmeid piiratud hulgal.

Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ettevaatusena on parem vältida Fampyra kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas fampridiin eritub inimese või looma rinnapiima. Fampyra kasutamine imetamise ajal ei ole soovitatav.

Fertiilsus

Loomkatsetes ei täheldatud mõju fertiilsusele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Fampyra mõjutab mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet, sest Fampyra võib põhjustada pearinglust.

4.8Kõrvaltoimed

Fampyra ohutust on hinnatud randomiseeritud kontrollitud kliinilistes uuringutes, avatud pikaajalistes uuringutes ja turuletulekujärgsel perioodil.

Tuvastatud kõrvaltoimed on peamiselt neuroloogilised ja hõlmavad krambihoogusid, unetust, ärevust, tasakaaluhäireid, pearinglust, paresteesiat, treemorit, peavalu ja asteeniat. See on vastavuses fampridiini farmakoloogilise aktiivsusega. Platseebokontrollitud uuringutes identifitseeritud kõrgeima esinemissagedusega kõrvaltoime sclerosis multiplexiga patsientidel, kellele manustati Fampyra’t soovitatavas annuses, oli kuseteede infektsioon (esines ligikaudu 12%-l patsientidest).

Allpool on kõrvaltoimed esitatud organsüsteemi klasside ja absoluutse esinemissageduse järgi. Esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

MedDRA

Kõrvaltoime

Esinemissageduse kategooria

organsüsteemi klass

 

 

Infektsioonid ja infestatsioonid

Kuseteede infektsioon

Väga sage

Immuunsüsteemi häired

Anafülaksia

Aeg-ajalt

 

Angioödeem

Aeg-ajalt

 

Ülitundlikkus

Aeg-ajalt

Psühhiaatrilised häired

Unetus

Sage

 

Ärevus

Sage

Närvisüsteemi häired

Pearinglus

Sage

 

Peavalu

Sage

 

Tasakaaluhäired

Sage

 

Paresteesia

Sage

 

Treemor

Sage

 

Krambihoog

Aeg-ajalt

 

Kolmiknärvi neuralgia

Aeg-ajalt

 

süvenemine

 

Südame häired

Palpitatsioonid

Sage

 

Tahhükardia

Aeg-ajalt

Vaskulaarsed häired

Hüpotensioon*

Aeg-ajalt

Respiratoorsed, rindkere ja

Düspnoe

Sage

mediastiinumi häired

Kurgu-neelu valu

Sage

Seedetrakti häired

Iiveldus

Sage

 

Oksendamine

Sage

 

Kõhukinnisus

Sage

 

Düspepsia

Sage

Naha ja nahaaluskoe

Lööve

Aeg-ajalt

kahjustused

Urtikaaria

Aeg-ajalt

Lihas-skeleti ja sidekoe

Seljavalu

Sage

 

 

kahjustused

 

 

Üldised häired ja

Asteenia

Sage

manustamiskoha reaktsioonid

Ebamugavustunne rinnus*

Aeg-ajalt

* Neid sümptomeid täheldati ülitundlikkuse kontekstis.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Krambihood

Turuletulekujärgsel perioodil on teatatud krambihoogudest, mille sagedus on teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Lisainformatsiooni saamiseks krambihoogude tekkeriski kohta vt lõigud 4.3 ja 4.4.

Ülitundlikkus

Turuletulekujärgselt on teatatud ülitundlikkusreaktsioonidest (sealhulgas anafülaksia), mis on ilmnenud koos ühega või rohkematega järgnevatest: düspnoe, ebamugavustunne rinnus, hüpotensioon, angioödeem, lööve ja urtikaaria. Lisainformatsiooni saamiseks ülitundlikkusreaktsioonide kohta vt lõigud 4.3 ja 4.4.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Sümptomid

Fampyra üleannustamise akuutsed sümptomid olid kooskõlas kesknärvisüsteemi erutusega ja hõlmasid segasust, värisemist, liigset higieritust, krambihoogu ja amneesiat.

Kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed suurte 4-aminopüridiini annuste manustamisel on segasus, krambihood, epileptiline staatus, tahtmatud ja koreaatilised liigutused. Muud suurte annustega kaasnevad kõrvaltoimed on südame arütmia juhud (näiteks supraventrikulaarne tahhükardia ja bradükardia) ja ventrikulaarne tahhükardia QT-intervalli võimaliku pikenemise tagajärjel. On saabunud teateid ka hüpertensiooni kohta.

Ravi

Ravimit üleannustanud patsientidele tuleb osutada toetavat ravi. Korduvaid krambihooge tuleks ravida bensodiasepiini, fenütoiini või muu asjakohase ägedate krambihoogude vastase raviga.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised närvisüsteemi toimivad ained, ATC-kood: N07XX07.

Farmakodünaamilised toimed

Fampyra on kaaliumikanali blokaator. Fampyra vähendab kaaliumikanaleid blokeerides kaaliumiioonide väljumist närvirakkudest nende kanalite kaudu, pikendades seeläbi repolarisatsiooni

aega ning parandades seega demüeliniseerunud aksonites aktsioonipotentsiaali teket ja neuroloogilist funktsiooni. Eelduste kohaselt stimuleerib aktsioonipotentsiaali tekke paranemine rohkemate närviimpulsside edastamist kesknärvisüsteemis.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Läbi on viidud kolm III faasi randomiseeritud topeltpimedat platseebokontrollitud kinnitavat uuringut (MS-F203, MS-F204 ja 218MS305). Ravivastusega uuritavate osakaal ei sõltunud samaaegsest immunomoduleeriva ravi kasutamisest (sealhulgas interferoonid, glatirameeratsetaat, fingolimood ja natalizumab). Fampyra annus oli 10 mg kaks korda ööpäevas.

Uuringud MS-F203 ja MS-F204

Esmane tulemusnäitaja uuringutes MS-F203 ja MS-F204 oli ravivastusega patsientide kõndimiskiirus, mida mõõdeti 25 jala kõndimise aja testiga [Timed 25-foot Walk (T25FW)]. Ravivastusega patsient määratleti kui patsient, kellel oli topeltpimeda uuringuperioodi ajal püsivalt suurem kõndimiskiirus vähemalt kolme visiidi ajal neljast võimalikust võrreldes vastavate näitajate maksimumväärtusega viie ravivälise visiidi ajal.

Fampyra’ga ravitud patsientide seas oli võrreldes platseeborühmaga märkimisväärselt rohkem ravivastuse saavutanud patsiente (MS-F203: 34,8% vs. 8,3%, p < 0,001; MS-F204: 42,9% vs. 9,3%, p < 0,001).

Fampyra’t kasutanud ravivastusega patsientidel tõusis kõndimiskiirus keskmiselt 26,3% võrreldes 5,3%-ga platseeborühmas (p < 0,001) (MS-F203) ja 25,3% vs. 7,8% (p < 0,001) (MS-F204). Pärast Fampyra’ga ravi alustamist ilmnes paranemine kiiresti (nädalate jooksul).

Mõõtmistulemused 12-punktilise sclerosis multiplexi kõndimise skaalal näitasid statistiliselt ja kliiniliselt märkimisväärset kõndimise paranemist.

Tabel 1. Uuringud MS-F203 ja MS-F204

UURING *

MS-F203

 

MS-F204

 

Platseebo

Fampyra

Platseebo

 

Fampyra

 

 

10 mg kaks

 

 

10 mg kaks korda

 

 

korda

 

 

ööpäevas

 

 

ööpäevas

 

 

 

patsientide arv

 

Pidev paranemine

8,3%

34,8%

9,3%

 

42,9%

Erinevus

 

26,5%

 

 

33,5%

CI95%

 

17,6%; 35,4%

 

 

23,2%; 43,9%

P-väärtus

 

< 0,001

 

 

< 0,001

 

 

 

 

 

 

≥20% paranemine

11,1%

31,7%

15,3%

 

34,5%

Muutus

 

20,6%

 

 

19,2%

CI95%

 

11,1%; 30,1%

 

 

8,5%; 29,9%

P-väärtus

 

< 0,001

 

 

< 0,001

UURING *

MS-F203

MS-F204

 

Platseebo

 

Fampyra

Platseebo

 

Fampyra

 

 

 

10 mg kaks

 

 

10 mg kaks korda

 

 

 

korda

 

 

ööpäevas

 

 

 

ööpäevas

 

 

 

patsientide arv

 

 

Kõndimiskiirus

Jalga

 

Jalga sekundis

Jalga sekundis

 

Jalga sekundis

jalga/sek

sekundis

 

 

 

 

 

Algtase

2,04

 

2,02

2,21

 

2,12

Lõpp-punkt

2,15

 

2,32

2,39

 

2,43

Muutus

0,11

 

0,30

0,18

 

0,31

Erinevus

 

0,19

 

0,12

p-väärtus

0,010

 

0,038

Keskmine muutus %

5,24

 

13,88

7,74

 

14,36

Erinevus

 

8,65

 

6,62

p-väärtus

< 0,001

 

0,007

MSWS-12-skaala

 

 

 

 

 

 

(SEM-keskmiste

 

 

 

 

 

 

väärtuste standardviga)

 

 

 

 

 

 

Algtase

69,27 (2,22)

 

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

 

73,81 (1,87)

Keskmine muutus

-0,01 (1,46)

 

-2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

 

-2,77 (1,20)

Erinevus

 

2,83

 

3,65

p-väärtus

0,084

 

0,021

LEMMT (SEM-

 

 

 

 

 

 

keskmiste väärtuste

 

 

 

 

 

 

standardviga)

 

 

 

 

 

 

(Manuaalne alajäsemete

 

 

 

 

 

 

lihasjõu test)

 

 

 

 

 

 

Algtase

3,92 (0,070)

 

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

 

3,95 (0,053)

Keskmine muutus

0,05 (0,024)

 

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

 

0,10 (0,024)

Erinevus

 

0,08

 

0,05

p-väärtus

0,003

 

0,106

Ashworthi skaala

 

 

 

 

 

 

(Lihasspastilisuse

 

 

 

 

 

 

hindamise test)

 

 

 

 

 

 

Algtase

0,98 (0,078)

 

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

 

0,87 (0,057)

Keskmine muutus

-0,09 (0,037)

 

-0,18 (0,022)

-0,07 (0,033)

 

-0,17 (0,032)

Erinevus

 

0,10

 

0,10

p-väärtus

0,021

 

0,015

Uuring 218MS305

Uuringus 218MS305 osales 636 sclerosis multiplexi ja kõndimispuudega uuritavat. Topeltpimeda ravi kestus oli 24 nädalat koos 2-nädalase ravijärgse järelkontrolliga. Esmane tulemusnäitaja oli kõndimisvõime paranemine, mida mõõdeti patsientide osakaaluga, kellel saavutati 24 nädala jooksul MSWS-12 skoori keskmine paranemine ≥ 8 punkti ravieelsega võrreldes. Selles uuringus saavutati raviviiside vahel statistiliselt oluline erinevus, sest Fampyra’ga ravitud patsientide seas oli rohkem neid, kelle kõndimisvõime paranes, võrreldes platseebokontrolli patsientidega (suhteline risk 1,38 [95% usaldusvahemik: 1,06; 1,70]). Paranemine ilmnes üldjuhul 2 kuni 4 nädala jooksul alates ravi algusest ja kadus 2 nädala jooksul pärast ravi lõpetamist.

Fampyra’ga ravitud patsientidel paranesid statistiliselt olulisel määral ka tõusmise ja kõndimise kiirustesti tulemused (Timed Up and Go, TUG), millega mõõdetakse staatilist ja dünaamilist tasakaalu ja füüsilist mobiilsust. Selle teisese tulemusnäitaja osas saavutas suurem osa Fampyra’ga ravitud

patsientidest 24 nädala jooksul TUG-testi ravieelse kiiruse ≥ 15%-lise keskmise paranemise võrreldes platseeboga. Erinevus Bergi tasakaalutesti järgi (BBS, Berg Balance Scale; staatilise tasakaalu mõõdik) ei olnud statistiliselt oluline.

Lisaks saavutati Fampyra’ga ravitavatel patsientidel statistiliselt oluline keskmine paranemine sclerosis multiplexi mõju skaala (Multiple Sclerosis Impact Scale, MSIS-29) füüsilises skooris ravieelsega võrreldes (erinevuse vähimruutude keskmine -3,31, p < 0,001).

Tabel 2. Uuring 218MS305

24 nädala jooksul

Platseebo

Fampyra 10 mg

Erinevuse (95%

 

N = 318*

kaks korda

usaldusvahemik)

 

 

ööpäevas

p-väärtus

 

 

N = 315*

 

Patsientide osakaal, kelle

34%

43%

Riski erinevus: 10,4%

ravieelne MSWS-12 skoor

 

 

(3%; 17,8%)

paranes keskmiselt

 

 

0,006

≥ 8 punkti

 

 

 

 

 

 

 

MSWS-12 skoor

 

 

Vähimruutude keskmine: -4,14

Ravieelne

65,4

63,6

(-6,22; -2,06)

Paranemine

-2,59

-6,73

< 0,001

ravieelsega võrreldes

 

 

 

TUG

35%

43%

Riski erinevus: 9,2% (0,9%;

Patsientide osakaal, kelle

 

 

17,5%)

TUG-testi kiirus paranes

 

 

0,03

keskmiselt ≥ 15%

 

 

 

 

 

 

 

TUG

 

 

Vähimruutude keskmine: -1,36

Ravieelne

27,1

24,9

(-2,85; 0,12)

Paranemine

-1,94

-3,3

0,07

ravieelsega võrreldes

 

 

 

(sekundites)

 

 

 

MSIS-29 füüsiline skoor

55,3

52,4

Vähimruutude keskmine: -3,31

Ravieelne

-4,68

-8,00

(-5,13; -1,50)

Paranemine

 

 

< 0,001

ravieelsega võrreldes

 

 

 

Bergi tasakaalutesti skoor

 

 

Vähimruutude keskmine: 0,41

Ravieelne

40,2

40,6

(-0,13; 0,95)

Paranemine

1,34

1,75

0,141

ravieelsega võrreldes

 

 

 

*Ravikavatsuslik populatsioon = 633

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Fampyra’ga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta kõndimispuudega sclerosis multiplexi ravis (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Fampridiin imendub suukaudsel manustamisel seedetraktist kiiresti ja täielikult. Fampridiin on kitsa terapeutilise indeksiga ravim. Fampyra toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide absoluutset biosaadavust ei ole hinnatud, kuid suhteline biosaadavus (võrrelduna suukaudse vesilahusega) on 95%.

Fampyra toimeainet prolongeeritult vabastavast tabletist imendub fampridiin viivitusega ja saavutab madalaima efektiivse kontsentratsiooni aeglasemalt, kuid see ei mõjuta imendumise ulatust.

Fampyra tablettide manustamisel koos toiduga väheneb fampridiini kontsentratsiooni-aja kõvera alune pindala (AUC0-∞) ligikaudu 2...7% (10 mg annus). Eelduste kohaselt ei põhjusta väike AUC alanemine terapeutilise efektiivsuse vähenemist. Siiski tõuseb Cmax 15...23%. Kuna Cmax ja annusega seotud kõrvaltoimete vahel on selgelt väljenduv seos, siis on soovitatav manustada Fampyra’t ilma toiduta (vt lõik 4.2).

Jaotumine

Fampridiin on rasvlahustuv ravim, mis läbib kergesti vere-aju barjääri. Fampridiin seondub plasmavalkudega vähesel määral (seotud fraktsiooni osakaal inimese vereplasmas on 3...7%). Fampridiini jaotusruumala on ligikaudu 2,6 l/kg.

Fampridiin ei ole P-glükoproteiini substraat.

Biotransformatsioon

Fampridiin metaboliseerub inimkehas oksüdatsioonil 3-hüdroksü-4-aminopüridiiniks ja järgnevalt toimub konjugatsioon 3-hüdroksü-4-aminopüridiinsulfaadiks. In vitro katsetes ei leitud fampridiini metaboliitidel farmakoloogilist aktiivsust valitud kaaliumikanalitele.

Fampridiini 3-hüdroksülatsiooni 3-hüdroksü-4-aminopüridiiniks inimese maksa mikrosoomide poolt näis vahendavat tsütokroom P450 2E1 (CYP2E1).

Esines tõendeid, et fampridiin on CYP2E1 otsene inhibiitor kontsentratsioonil 30 μM (inhibitsioon ligikaudu 12%), mis vastab ligikaudu 100-kordsele keskmisele fampridiini kontsentratsioonile plasmas mõõdetuna 10 mg tableti manustamisel.

Inimese hepatotsüütide kultuuri ravi fampridiiniga avaldas vähe või ei avaldanud üldse mõju CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 või CYP3A4/5 ensüümide aktiivsuse indutseerimisele.

Eritumine

Fampridiini peamine eliminatsioonitee on renaalne ekskretsioon; ligikaudu 90% annusest tuvastati uriinis lähteravimina 24 tunni jooksul. Glomerulaarfiltratsiooni ja renaalse OCT2 transportsüsteemi kaudu toimuva aktiivse ekskretsiooni kombinatsiooni tõttu on renaalne kliirens (CLR 370 ml/min) oluliselt suurem kui glomerulaarfiltratsiooni kiirus. Roojaga väljub vähem kui 1% manustatud annusest.

Fampyra’t iseloomustab lineaarne (annusega proportsionaalne) farmakokineetika, lõpliku eliminatsiooni poolväärtusajaga ligikaudu 6 tundi. Annusega proportsionaalselt tõuseb maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax) ja vähemal määral kontsentratsiooni-aja kõvera alune pindala (AUC). Puuduvad tõendid fampridiini kliiniliselt olulise kuhjumise kohta, kui ravimit kasutatakse soovitatavas annuses normaalse neerufunktsiooniga patsientidel. Neerukahjustusega patsientidel ilmneb kuhjumine vastavalt kahjustuse astmele.

Patsientide erirühmad

Eakad inimesed

Fampyra kliinilistes uuringutes ei osalenud piisavalt 65-aastaseid ja vanemaid patsiente, et määrata nende ravivastuse erinevus noorematest patsientidest. Fampyra eritatakse organismist peamiselt muutumatul kujul neerude kaudu ja teadaolevalt väheneb vanusega kreatiniini kliirens. Tuleb kaaluda neerufunktsiooni jälgimist eakatel patsientidel (vt lõik 4.2).

Lapsed

Andmed puuduvad.

Neerukahjustusega patsiendid

Fampridiin elimineerub peamiselt muutumatul kujul neerude kaudu ja seetõttu tuleb kontrollida neerufunktsiooni patsientidel, kelle neerufunktsioon võib olla kahjustatud. Eeldatavalt saavutavad kerge neerukahjustusega patsiendid ligikaudu 1,7 kuni 1,9 korda kõrgema fampridiini kontsentratsioonitaseme võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega. Fampyra’t ei tohi manustada kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega patsientidele (vt lõik 4.3).

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Fampridiini uuriti erinevatel loomaliikidel suukaudse korduvtoksilisuse uuringutes.

Fampridiini suukaudsel manustamisel ilmnesid kõrvaltoimed kiiresti, kõige sagedamini esimese

2 annustamisjärgse tunni jooksul. Suurte üksikannuste või korduvate väiksemate annuste manustamisel ilmnenud kliinilised tunnused olid sarnased kõigil uuritud liikidel ja olid järgmised: treemorid, tõmblused, ataksia, düspnoe, laienenud pupillid, masendus, ebanormaalsed häälitsused, kiirenenud hingamine ja liigne süljeeritus. Täheldati ka häireid käimisel ja ülierutatust. Nimetatud kliinilised tunnused olid ootuspärased ja need näitavad fampridiini kõrgendatud farmakoloogilist aktiivsust. Lisaks täheldati rottidel üksikutel juhtudel fataalset kuseteede ummistust. Nende tulemuste kliiniline olulisus on veel välja selgitamata, kuid ei saa välistada põhjuslikku seost fampridiinraviga.

Rottidel ja küülikutel läbi viidud reproduktsioonitoksilisuse uuringutes emasloomale toksiliste annuste juures täheldati loote ja järglaste kehakaalu ja elulemuse vähenemist. Siiski ei täheldatud suurenenud väärarengute riski ega kõrvaltoimeid fertiilsusele.

Fampridiinil ei ilmnenud in vitro ja in vivo saritestides mutageenset, klastogeenset ega kartsinogeenset potentsiaali.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Hüpromelloos

Mikrokristalliline tselluloos

Veevaba kolloidne ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Tableti kate:

Hüpromelloos

Titaandioksiid (E171)

Polüetüleenglükool 400

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Pärast pudeli esmast avamist kasutada 7 päeva jooksul.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida tablette originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Fampyra on saadaval kas pudelites või blisterpakendites.

Pudelid

Polüpropüleenkorgiga HDPE (kõrge tihedusega polüetüleen) pudel, iga pudel sisaldab 14 tabletti ja kuivatusainet silikageeli.

Pakendi suurus: 28 (2 pudelit, igas 14 tabletti) tabletti. Pakendi suurus: 56 (4 pudelit, igas 14 tabletti) tabletti.

Blisterpakendid

Fooliumblistrid (alumiinium/alumiinium), iga blistririba sisaldab 14 tabletti. Pakendi suurus: 28 (2 blistrit, igas 14 tabletti) tabletti.

Pakendi suurus: 56 (4 blistrit, igas 14 tabletti) tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Biogen Idec Limited Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/699/001

EU/1/11/699/002

EU/1/11/699/003

EU/1/11/699/004

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 20. juuli 2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18. mai 2017

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu