Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Pakendi märgistus - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFampyra
ATC koodN07XX07
Toimeainefampridine
TootjaBiogen Idec Ltd  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fampyra 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid fampridinum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg fampridiini.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti (2 pudelit, igas 14 tabletti) 56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti (4 pudelit, igas 14 tabletti)

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast pudeli esmast avamist kasutada 7 päeva jooksul.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida tablette originaalpudelis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Biogen Idec Limited Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/699/001 28 tabletti

EU/1/11/699/002 56 tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Fampyra

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL PUDELI MÄRGISTUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Fampyra 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid fampridinum

Suukaudne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pudeli esmast avamist kasutada 7 päeva jooksul.

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTRI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fampyra 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid fampridinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg fampridiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti (2 blistrit, igas 14 tabletti) 56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti (4 blistrit, igas 14 tabletti)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida tablette originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Biogen Idec Limited Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/699/003 28 tabletti

EU/1/11/699/004 56 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Fampyra

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fampyra 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid fampridinum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Biogen Idec Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Jätke 12 tundi iga tableti võtmise vahele

E

T

K

N

R

L

P

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu