Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Pakendi infoleht - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFampyra
ATC koodN07XX07
Toimeainefampridine
TootjaBiogen Idec Ltd  

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Fampyra 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid fampridiin (fampridinum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Fampyra ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Fampyra võtmist

3.Kuidas Fampyra’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Fampyra’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Fampyra ja milleks seda kasutatakse

Fampyra on ravim, mida kasutatakse kõndimise parandamiseks sclerosis multiplexiga (SM) seotud kõndimispuudega täiskasvanutel (18-aastastel ja vanematel). Sclerosis multiplexi korral hävitab põletik närvide ümber oleva kaitsekihi, põhjustades lihasnõrkust, lihasjäikust ja kõndimisraskusi.

Fampyra sisaldab toimeainet fampridiini, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaaliumikanali blokaatoriteks. Need toimivad, takistades kaaliumi väljumist SMi poolt kahjustatud närvirakkudest. Selle ravimi toimemehhanismiks arvatakse olevat see, et närviimpulsid saavad mööda närvi liikuda normaalsemalt, mis võimaldab teil paremini kõndida.

2. Mida on vaja teada enne Fampyra võtmist

Ärge võtke Fampyra’t:

kui olete fampridiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

kui teil esineb krambihoogusid või on kunagi esinenud krambihoogusid (nimetatud ka krampideks või tõmblusteks)

kui teil on neeruprobleeme

kui te võtate ravimit nimetusega tsimetidiin

kui te võtate mis tahes teist fampridiini sisaldavat ravimit. See võib suurendada tõsiste kõrvaltoimete ohtu.

Rääkige oma arstile ja ärge kasutage Fampyra’t, kui ükskõik milline neist kehtib teie kohta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Fampyra võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui tunnete oma südamelööke (südamepekslemine)

kui olete vastuvõtlik infektsioonidele

te peaksite kasutama käimisel abivahendit, nagu keppi, vastavalt vajadusele.

sest see ravim võib põhjustada teil pearinglust ja tasakaaluhäireid, mistõttu võib suureneda kukkumiste risk.

kui teil esineb vastavaid riskitegureid või te võtate ravimeid, mis võivad mõjutada krampide (krambihoog) tekkimise riski.

Rääkige oma arstile enne Fampyra võtmist, kui midagi eeltoodutest kehtib teie kohta.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke Fampyra’t lastele ega alla 18-aastastele noorukitele.

Eakad inimesed

Teie arst võib enne ravi alustamist ja ravi ajal kontrollida, kas teie neerud funktsioneerivad korralikult.

Muud ravimid ja Fampyra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke Fampyra’t, kui te võtate mis tahes muud fampridiini sisaldavat ravimit.

Teised ravimid, mis mõjutavad neerude talitlust

Teie arst on eriliselt ettevaatlik, kui fampridiini manustatakse samaaegselt mis tahes ravimitega, mis võivad mõjutada seda, kuidas teie neerud eritavad ravimeid, nagu karvedilool, propranolool ja metformiin.

Fampyra koos toidu ja joogiga

Fampyra’t tuleb võtta ilma toiduta, tühja kõhuga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, teavitage sellest oma arsti enne Fampyra võtmist.

Fampyra’t ei soovitata raseduse ajal kasutada.

Teie arst hindab Fampyra-ravi kasulikkust teile ja sellega seotud riske teie lapsele.

Selle ravimi võtmise ajal ei tohi te last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Fampyra võib omada toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele, see võib põhjustada pearinglust. Enne autojuhtimist või masinate käsitsemist veenduge, et see teid ei mõjuta.

3.Kuidas Fampyra’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Fampyra on saadaval ainult retseptiga ja seda tohib kasutada ainult SMi ravi kogemusega arsti järelevalve all.

Teie arst määrab teile ravimi algselt 2 kuni 4 nädalaks. 2 kuni 4 nädala möödudes toimub ravi ümberhindamine.

Soovitatav annus on

Üks tablett hommikul ja üks tablett õhtul (vahe 12 tundi). Ärge võtke rohkem kui kaks tabletti ööpäevas. Te peate jätma 12 tundi iga tableti võtmise vahele. Ärge võtke tablette sagedamini kui iga 12 tunni järel.

Neelake iga tablett alla tervelt koos lonksu veega. Ärge poolitage, purustage, lahustage, imege ega närige tabletti. See võib suurendada kõrvaltoimete ohtu.

Kui teie Fampyra on tarnitud pudelites, siis sisaldab pudel ka kuivatusainet. Jätke kuivatusaine pudelisse, ärge neelake seda alla.

Kui te võtate Fampyra’t rohkem kui ette nähtud

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui te võtate liiga palju tablette. Võtke arsti juurde minnes kaasa Fampyra karp.

Üleannustamise korral võite märgata higistamist, nõrka värisemist (treemor), segasust, mälukaotust (amneesia) ja krampe (krambihoog). Võite märgata ka siin loetlemata ilminguid.

Kui te unustate Fampyra’t võtta

Kui te unustate tabletti võtta, siis ärge võtke järgmisel korral kahte tabletti korraga. Te peate alati jätma 12 tundi iga tableti võtmise vahele.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil esineb krambihoog, lõpetage Fampyra võtmine ja rääkige sellest otsekohe oma arstile.

Kui teil esineb üks või rohkem järgmistest allergia (ülitundlikkuse) sümptomitest nagu näo, suu, huulte, kõri või keele paistetus, naha punetus või sügelus, pigistustunne rinnus ja hingamishäired, lõpetage Fampyra võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Kõrvaltoimed on loetletud allpool vastavalt esinemissagedusele:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st:

Kuseteede infektsioon

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st:

Tasakaalutuse tunne

Pearinglus

Peavalu

Nõrkus- ja väsimustunne

Unehäired

Ärevus

Nõrk värisemine (treemor)

Naha tuimus või kirvendamine

Kurguvalu

Hingamisraskused (hingeldus)

Iiveldus

Oksendamine

Kõhukinnisus

Seedehäire

Seljavalu

Südamelöökide tunnetamine (palpitatsioonid)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st

Krambid (krambihoog)

Allergiline reaktsioon (ülitundlikkus)

Närvivalu halvenemine näopiirkonnas (kolmiknärvi neuralgia)

Kiire südame löögisagedus (tahhükardia)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Fampyra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida tablette originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Kui teie Fampyra on tarnitud pudelites, siis avage korraga ainult üks pudel. Pärast esmast avamist kasutage 7 päeva jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Infolehe suuremas trükis versiooni saate, kui helistate kohalikule esindajale (vt allolevat loendit).

Mida Fampyra sisaldab

Toimeaine on fampridiin.

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg fampridiini.

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat; tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), polüetüleenglükool 400.

Kuidas Fampyra välja näeb ja pakendi sisu

Fampyra on valkjas, õhukese polümeerikattega ovaalne kaksikkumer 13 x 8 mm suurune toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, mille ühel küljel on „A10“.

Fampyra on saadaval kas pudelites või blisterpakendites.

Pudelid

Fampyra on müügil HDPE (kõrge tihedusega polüetüleen) pudelis. Iga pudel sisaldab 14 tabletti ja kuivatusainet silikageeli. Iga pakend sisaldab 28 tabletti (2 pudelit) või 56 tabletti (4 pudelit).

Blisterpakendid

Fampyra on müügil fooliumblistrites, igas 14 tabletti. Iga pakend sisaldab 28 tabletti (2 blistrit) või 56 tabletti (4 blistrit).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Biogen Idec Limited, Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, Ühendkuningriik.

Tootjad:

Alkermes Pharma Ireland Ltd, Monksland, Athlone, Co. Westmeath, Iirimaa.

Biogen (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Alle 1, Hillerod, DK-3400, Taani.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Biogen Belgium N.V./S.A.

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП ЕВОФАРМА

Biogen Belgium N.V./S.A.

Teл.: +359 2 962 12 00

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Česká republika

Magyarország

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Biogen Hungary Kft.

Tel: +420 255 706 200

Tel.: +36 (1) 899 9883

Danmark

Malta

Biogen (Denmark) A/S

Pharma MT limited

Tlf: +45 77 41 57 88

Deutschland

Nederland

Biogen GmbH

Biogen Netherlands B.V.

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Tel: +31 20 542 2000

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Biogen Norway AS

Tel: +372 617 7410

Tlf: +47 23 40 01 00

Ελλάδα

Österreich

Genesis Pharma SA

Biogen Austria GmbH

Τηλ: +30 210 8771500

Tel: +43 1 484 46 13

España

Polska

Biogen Spain SL

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 310 7110

Tel.: +48 22 351 51 00

France

Portugal

Biogen France SAS

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

Unipessoal, Lda

 

Tel: +351 21 318 8450

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

Tel: +40 21 207 18 00

 

Tel:

Ireland

Slovenija

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Tel: +386 1 511 02 90

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Biogen Slovakia s.r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel: +421 2 323 340 08

Italia

Suomi/Finland

Biogen Italia s.r.l.

Biogen Finland Oy

Tel: +39 02 584 9901

Puh/Tel: +358 207 401 200

Κύπρος

Sverige

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Biogen Sweden AB

Τηλ: +357 22 769946

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Biogen Idec Limited

Tel: +371 678 93561

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

 

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu