Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Pakendi märgistus - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFareston
ATC koodL02BA02
Toimeainetoremifene
TootjaOrion Corporation

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND 30 TABLETTI

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fareston 60 mg tabletid

Toremifeen

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 60 mg toremifeeni (tsitraadina)

3.ABIAINED

Abiained: sisaldab laktoosi. Lisateavet lugege pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

SOOME

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/004/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Fareston 60 mg

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND 100 TABLETTI

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fareston 60 mg tabletid

Toremifeen

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 60 mg toremifeeni (tsitraadina)

3. ABIAINED

Abiained: sisaldab laktoosi. Lisateavet lugege pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

SOOME

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/004/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Fareston 60 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fareston 60 mg tabletid toremifeen

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

ORION CORPORATION

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu