Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Pakendi infoleht - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFareston
ATC koodL02BA02
Toimeainetoremifene
TootjaOrion Corporation

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Fareston 60 mg tabletid

Toremifeen

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Fareston ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Fareston’i võtmist

3.Kuidas Fareston’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Fareston’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Fareston ja milleks seda kasutatakse

Fareston sisaldab toimeainena toremifeeni, mis on antiöstrogeen. Fareston’i kasutatakse teatava rinnavähivormi ravis naistel pärast menopausi.

2. Mida on vaja teada enne Fareston’i võtmist

Ärge võtke Fareston’i

-kui olete toremifeeni või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on emaka limaskesta paksenemine;

-kui teil on tõsised maksaprobleemid;

-kui teil on kaasasündinud või olnud varem haigus, mis põhjustab teatud kõrvalekaldeid südame töö elektrilisel salvestamisel (elektrokardiogramm ehk EKG);

-kui teil on vere sooladesisalduse häired, eriti madal kaaliumisisaldus (hüpokaleemia), mida veel raviga ei korrigeerita;

-kui teil on väga aeglane pulss (bradükardia);

-kui teil on südamepuudulikkus;

-kui teil on esinenud südamerütmi häireid (arütmiaid);

-kui tarvitate muid ravimeid, mis võivad teie südant mõjutada (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Fareston“), sest Fareston võib põhjustada teie südamel elektriliste signaalide juhtimise viivitust (QT-intervalli pikenemist).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Fareston’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on ebastabiilne diabeet;

-kui teie üldine tervislik seisund on oluliselt halvenenud;

-kui teil on esinenud veresoontes trombe, näiteks kopsudes (kopsuemboolia) või säärte veenides (süvaveenitromboos);

-kui teil tekivad Fareston’i võtmisel südamerütmi häired. Arst võib soovitada teil katkestada

Fareston’i võtmine ja teha südametegevuse kontrollimiseks uuringuid (EKG) (vt lõik 2 „Ärge võtke Fareston’i“);

-kui teil on mis tahes südamehaigus, sealhulgas valu rindkeres (stenokardia);

-kui teie vähk on levinud luudesse (luumetastaasid) sest ravi alguses Fareston’iga võib kaltsiumitase veres tõusta. Teie arst teeb teile regulaarselt meditsiinilisi kontrolle;

-kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, nt laktoosi (vt lõik 2 „Fareston sisaldab laktoosi“).

Peaksite läbima günekoloogilise läbivaatuse enne ravi alustamist Fareston’iga ja vähemalt kord aastas ravi ajal Fareston’iga. Arst teeb teile regulaarseid meditsiinilisi kontrolle, kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kui olete saanud hormoonasendusravi või kui olete ülekaaluline (kehamassiindeks üle 30).

Muud ravimid ja Fareston

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Nende ravimite annused võivad vajada kohandamist ravi ajal Fareston’iga. Eelkõige öelge oma arstile, kui võtate mõnda järgmist ravimit:

-veetabletid (tiasiidrühma diureetikumid);

-vere hüübimist vähendavad ravimid, näiteks varfariin;

-epilepsiaravimid, nt karbamasepiin, fenütoiin, fenobarbitaal;

-seeninfektsioonide ravimid, nt ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool;

-bakteriaalsete infektsioonide ravimid (antibiootikumid), nt erütromütsiin, klaritromütsiin ja telitromütsiin;

-ravimid, mida kasutatakse viirusinfektsiooni raviks, näiteks ritonaviir ja nelfinaviir.

Ärge võtke Fareston’i samaaegselt järgmiste ravimitega, sest sel juhul on kõrgenenud risk südametegevuse muutuste tekkimiseks (vt lõik 2 „Ärge võtke Fareston’i“):

-südame arütmia ravimid (antiarütmikumid) nagu kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, amiodaroon, sotalool, dofetiliid ja ibutiliid;

-vaimsete ja käitumishäirete ravimid (neuroleptikumid) nagu fenotiasiinid, pimosiid, sertindool, haloperidool ja sultopriid;

-infektsioonide ravimid (antibakteriaalsed) nagu moksifloksatsiin, erütromütsiin (infusioon), pentamidiin ja malaariaravimid (eriti halofantriin);

-teatud allergiaravimid, näiteks terfenadiin, astemisool ja misolastiin;

-muud ravimid: tsisapriid, intravenoosne vinkamiin, bepridiil, difemaniil.

Juhul kui teid hospitaliseeritakse või kui teile määratakse uus ravim, öelge palun oma arstile, et te võtate Fareston’i.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Fareston’i raseduse ega imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Fareston’il ei ole toimet autojuhtimisele ega masinate kasutamisele.

Fareston sisaldab laktoosi

Fareston sisaldab laktoosi (28,5 mg ühes tabletis). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Fareston’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on üks 60 mg tablett ööpäevas suukaudselt, üks kord päevas.

Fareston’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui te võtate Fareston’i rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust oma arsti, apteekri või lähima haiglaga. Üleannustamise nähtudeks võivad olla pearinglus ja peavalu.

Kui te unustate Fareston’i võtta

Kui üks annus jäi vahele, võtke järgmine tablett tavalisel ajal ja jätkake soovitatud ravi. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Juhul kui olete unustanud võtta ravimi mitu annust, teatage sellest oma arstile ja järgige tema juhiseid.

Kui te lõpetate Fareston’i võtmise

Ravi Fareston’iga võib lõpetada ainult oma arsti loal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil need ei teki.

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st)

-kuumatunne, higistamine.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st)

-väsimus, pearinglus, depressioon

-iiveldus, oksendamine

-nahalööve, nahasügelus, turse (paistetus)

-emakaverejooks, valgevoolus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st)

-peavalu, unehäired

-kehakaalu tõus, kõhukinnisus, söögiisu vähenemine

-emakalimaskesta paksenemine (endomeetriumi hüpertroofia)

-tromb, näiteks kopsus (trombemboolsed nähud)

-õhupuudus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

-peapööritus (vertiigo)

-emakalimaskestakasvaja (endomeetriumi polüübid)

-maksa ensüümide aktiivsuse tõus (maksa transaminaaside aktiivsuse tõus).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st)

-muutused emakalimaskestas (endomeetriumis), emakalimaskestavähk (endomeetriumivähk)

-juuste väljalangemine (alopeetsia)

-silma välispinna ähmastumine (sarvkesta mööduv tuhmumine)

-naha või silmavalgete kollaseks värvumine (kollasus).

Sagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-vere valgeliblede vähesus, mis on tähtsad infektsioonidega võitlemisel (leukopeenia)

-vere punaliblede vähesus (aneemia)

-trombotsüütide vähesus (trombotsütopeenia)

-maksapõletik (hepatiit).

Teatage kohe oma arstile, kui märkate ükskõik millist järgmistest:

-sääremarja turse ja valulikkus

-seletamatu hingeldus või äkiline valu rinnus

-vaginaalne verejooks või vooluse muutused.

Fareston põhjustab teatavaid kõrvalekaldeid südametegevuse elektrilisel registreerimisel (elektrokardiogramm ehk EKG). Vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Fareston’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fareston sisaldab

-Toimeaine on toremifeen; iga tablett sisaldab 60 mg (tsitraadina).

-Teised koostisosad on maisitärklis, laktoos, povidoon, naatriumtärklisglükolaat, mikrokristalliline tselluloos, veevaba kolloidne ränioksiid ja magneesiumstearaat.

Kuidas Fareston välja näeb ja pakendi sisu

Valge, ümar, lame kaldservadega tablett, mille ühel küljel on TO 60. 30 ja 100 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Soome

Tootja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu