Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ferriprox (deferiprone) – Pakendi märgistus - V03AC02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFerriprox
ATC koodV03AC02
Toimeainedeferiprone
TootjaApotex Europe BV

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

100 TABLETTI SISALDAV PUDEL

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ferriprox 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid deferiproon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 500 mg deferiprooni.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Apotex Europe B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/108/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ferriprox 500 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

250 ML VÕI 500 ML PUDELITESSE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ferriprox 100 mg/ml suukaudne lahusdeferiproon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter suukaudset lahust sisaldab 100 mg deferiprooni (25 g deferiprooni 250 ml-s). Üks milliliiter suukaudset lahust sisaldab 100 mg deferiprooni (50 g deferiprooni 500 ml-s).

3. ABIAINED

Sisaldab värvainet päikseloojangukollane (E110); täpsemalt vt ravimi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

250 ml suukaudne lahus

500 ml suukaudne lahus

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Pärast esmast avamist kasutada 35 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Säilitada originaalpakendis, et kaitsta toodet valguse eest.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Apotex Europe B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/108/002

EU/1/99/108/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ferriprox 100 mg/ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

50 TABLETTI SISALDAV PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ferriprox 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid deferiproon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 1000 mg deferiprooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

50 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Pärast esmast avamist kasutada 50 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Apotex Europe B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/108/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ferriprox 1000 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu