Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fexeric (ferric citrate coordination complex) – Pakendi märgistus - V03AE

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFexeric
ATC koodV03AE
Toimeaineferric citrate coordination complex
TootjaKeryx Biopharma UK Ltd

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND JA PUDELI ETIKETT

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fexeric 1 g õhukese polümeerikattega tabletid raud(III)tsitraadi koordinatiivne ühend

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 g raud(III)tsitraadi koordinatiivset ühendit (vastab 210 mg raud(III)-le).

3.ABIAINED

Sisaldab ka päikeseloojangukollast FCF (E110), võlupunast AC (E129), üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett 200 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 60 päeva

Avamise kuupäev: (ainult pudelil)

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida pudel tihedalt suletuna niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Keryx Biopharma UK Ltd. Riverbank House

2 Swan Lane London EC4R 3TT

Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1039/001

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Fexeric 1 g (ainult karbil)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu