Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Pakendi infoleht - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFirazyr
ATC koodC01EB19
Toimeaineicatibant
TootjaShire Orphan Therapies GmbH

Pakendi Infoleht: Informatsioon kasutajale

Firazyr 30 mg süstelahus eeltäidetud süstlas

Ikatibant

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Firazyr ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Firazyri kasutamist

3.Kuidas Firazyri kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Firazyri säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Firazyr ja milleks seda kasutatakse

Firazyr sisaldab toimeainena ikatibanti.

Firazyri kasutatakse päriliku angioödeemi sümptomite raviks täiskasvanud patsientidel.

Päriliku angioödeemi korral tõuseb bradükiniini tase veres ning see tekitab selliseid sümptomeid nagu turse, valu, iiveldus ja kõhulahtisus.

Firazyr blokeerib bradükiniini toimet ja sel viisil peatab päriliku angioödeemi ägenemissümptomite edasise progresseerumise.

2. Mida on vaja teada enne Firazyri kasutamist

Ärge kasutage Firazyri

-kui olete ikatibandi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Firazyri kasutamist pidage nõu oma arstiga:

Firazyri mõned kõrvalnähud on teie haiguse sümptomitega sarnased. Kui teie haigushoogude sümptomid pärast Firazyri kasutamist halvenevad, teatage palun sellest kohe oma raviarstile.

-Kui teil on rinnaangiin (südamelihase verevarustushäired);

-Kui teil on hiljuti olnud insult.

Lisaks:

-enne Firazyri süstimist iseendale peate saama väljaõppe subkutaanse (nahaaluse) süstimise tehnika kohta;

-viivitamatult pärast seda, kui süstite Firazyri ise endale või süstib teile Firazyri teie hooldaja teie kõriturse hoo (ülemiste hingamisteede takistus) ajal, peate pöörduma tervishoiuasutusse;

-kui sümptomid ei kao pärast ühe Firazyri süste tegemist iseendale, peate Firazyri lisasüstete osas pöörduma tervishoiuasutusse. 24 tunni jooksul võib teha kuni 2 täiendavat süstet.

Lapsed ja noorukid

Firazyri ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, sest ravimi toimet selles vanuserühmas pole veel uuritud.

Muud ravimid ja Firazyril

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Firazyril ei ole teadaolevat koostoimet teiste ravimitega. Kui te kasutate ravimit, mida nimetatakse angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoriks (näiteks kaptopriil, enalapriil, ramipriil, kvinapriil, lisinopriil), mida kasutatakse vererõhu alandamiseks või muul põhjusel, teatage sellest arstile enne Firazyri kasutamist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne Firazyri kasutamist nõu oma arstiga.

Kui te imetate last, siis ei tohi imetada last 12 tunni jooksul pärast Firazyri viimast manustamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui tunnete päriliku angioödeemi ägenemise tõttu või pärast ravi Firazyriga väsimust või peapööritust.

Firazyr sisaldab vähesel määral naatriumi

Süstelahus sisaldab vähem kui 1 mmol (23 milligrammi) naatriumi ning on seega sisuliselt naatriumivaba.

3.Kuidas Firazyri kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Kui teid ei ole Firazyriga varem ravitud, süstib Firazyri teile arst või õde. Arst ütleb teile, millal teil on ohutu koju minna.

Pärast arsti või õega nõupidamist ja väljaõppe saamist subkutaanseks (nahaaluseks) süstimiseks võite päriliku angioödeemi hoo korral süstida endale Firazyri ise või seda võib teile süstida teie hooldaja. Tähtis on süstida Firazyri subkutaanselt (naha alla) kohe päriliku angioödeemi hoo märkamisel. Teie tervishoiutöötaja õpetab teile ja teie hooldajale, kuidas Firazyri ohutult süstida pakendi infolehel antud juhiste kohaselt.

Millal ja kui sageli te peate Firazyri kasutama?

-Teie arst on teile Firazyri täpse annuse kindlaks määranud ja ütleb teile, kui sageli seda tuleb kasutada. Firazyri soovituslik annus on üks süsteannus (3 ml, 30 mg), mis manustatakse subkutaanselt (naha alla), niipea kui te märkate päriliku angioödeemi hoogu (näiteks nahaturse suurenemine, eelkõige näol ja kaelal, või kõhuvalu tugevnemine).

Kui sümptomid 6 tunni jooksul ei leevendu, peate edasiste Firazyri süstete osas pidama nõu tervishoiutöötajaga. 24 tunni jooksul võib teha kuni 2 täiendavat süstet.

24 tunni jooksul ei tohi teha rohkem kui kolm Firazyri süstet ja kui te vajate ühe kuu jooksul rohkem kui 8 süstet, peate pidama nõu tervishoiutöötajaga.

Kuidas tuleb Firazyri manustada?

Firazyr on ette nähtud manustamiseks subkutaanse süstena (naha alla). Iga süstalt tohib kasutada vaid üks kord.

Firazyri süstitakse lühikese nõelaga kõhupiirkonna nahaalusesse rasvkoesse.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Järgmised sammhaaval esitatud juhised on ette nähtud ainult iseendale süstimiseks.

Juhised koosnevad järgmistest põhisammudest:

1)Tähtis üldine teave

2)Süstla ja nõela ettevalmistamine süstimiseks

3)Süstekoha ettevalmistamine

4)Lahuse süstimine

5)Süstekomplekti kasutuselt kõrvaldamine

Sammhaaval esitatavad süstimisjuhised

1)Tähtis üldine teave

Enne alustamist peske käsi seebi ja veega.

Blistri avamiseks tõmmake selle kate ära.

Võtke süstel blisteraluselt välja.

Võtke süstelilt otsakork ära, keerates selle lahti.

Pärast korgi ärakeeramist asetage süstel tasasele pinnale.

2) Süstla ja nõela ettevalmistamine süstimiseks

Võtke blistrist nõelakork välja.

Eemaldage nõelakorgilt tihend (hoides nõela endiselt nõelakorgis).

Hoidke süstelit kindlalt käes. Kinnitage nõel ettevaatlikult värvitut lahust sisaldava süsteli külge.

Keerake süstel nõela külge, mis on endiselt nõelakorgi külge kinnitatud.

Süsteli korpusest tõmmates eemaldage nõel nõelakorgist. Ärge tõmmake kolvi tagasi.

Süstel on nüüd süstimiseks valmis.

3) Süstekoha ettevalmistamine

Valige süstekoht. Süstekohaks peaks olema mõni kõhupiirkonna nahavolt ligikaudu 5-10 cm (2-4 tolli) nabast allpool, ükskõik kummal pool. See piirkond peaks olema vähemalt 5 cm (2 tolli) eemal võimalikest armidest. Ärge valige verevalumiga, paistes või valulikku ala.

Puhastage süstekoht alkoholilapiga hõõrudes ja laske sellel kuivada.

4)Lahuse süstimine

Hoidke süstelit ühe käe kahe sõrme vahel, pöial vastu kolvi alumist otsa

Veenduge, et süstelis ei ole õhumulle, lükades kolbi, kuni nõela otsa ilmub esimene tilk.

4) Lahuse süstimine (jätkub)

Hoidke süstelit naha suhtes 45-90-kraadise nurga all, nõelaots suunatud naha poole.

Süstelit ühes käes hoides hoidke varem desinfitseeritud süstekohal teise käega ettevaatlikult pöidla ja sõrmede vahel nahavolti.

Nahavolti kinni hoides viige süstel nahani ja sisestage nõel kiire liigutusega nahavolti.

Suruge kindla käega süstla kolvile, kuni kogu vedelik on nahasse süstitud ja süstelisse ei ole enam vedelikku jäänud.

Lükake kolbi aeglaselt, ligikaudu 30 sekundi jooksul.

Vabastage nahavolt ja tõmmake nõel ettevaatlikult välja.

5)Süstekomplekti kasutuselt kõrvaldamine

Visake süstel, nõel ja nõelakork teravate jäätmete konteinerisse, kuhu pannakse esemed, mis ebaõigel käsitsemisel võivad vigastusi põhjustada.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Peaaegu kõikidel patsientidel, kellele manustatakse Firazyri, tekib reaktsioon süstekohal (näiteks nahaärritus, turse, valu, kihelus, nahapunetus ja põletustunne). Need nähud on tavaliselt kerged ja kaovad, vajamata täiendavat ravi.

Väga sagedased kõrvaltoimed (võib esineda enam kui ühel inimesel kümnest):

muud reaktsioonid süstekohal (survetunne, verevalumid, tundlikkuse vähenemine ja/või tuimus, nahast kõrgem sügelev lööve ja soojatunne).

Sagedased kõrvaltoimed (võib esineda kuni ühel inimesel kümnest): iiveldus

peavalu peapööritus palavik kihelus nahalööve nahapunetus

maksafunktsiooni analüüsides kõrvalekalded

Öelge kohe oma arstile, kui märkate, et haigushoo sümptomid süvenevad pärast Firazyri manustamist.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Firazyri säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et süstli või nõela pakend on kahjustatud või kui on nähtavaid riknemise märke, näiteks kui lahus on hägune, kui selles hõljub osakesi või kui lahuse värvus on muutunud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Firazyr sisaldab

Toimeaine on ikatibant. Iga eeltäidetud süstal sisaldab 30 milligrammi ikatibanti (atsetaadina). Muudeks koostisaineteks on naatriumkloriid, jää-äädikhape, naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

Kuidas Firazyr välja näeb ja pakendi sisu

Firazyr on selge värvitu süstelahus klaasist eeltäidetud süstlas (3 ml).

Pakendis sisaldub hüpodermiline nõel.

Firazyr on saadaval nii üksikpakendina, milles on üks eeltäidetud süstal ühe süstlanõelaga kui mitmikpakendina, milles on kolm eeltäidetud süstalt kolme süstlanõelaga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Saksamaa

Tootja

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Iirimaa

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti

kodulehel http://www.ema.europa.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu