Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusFoclivia
ATC koodJ07BB02
Toimeaineinfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
TootjaSeqirus S.r.l.  

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Foclivia süstesuspensioon süstelis

Pandeemilise gripi vaktsiin (H5N1) (pinnaantigeen, inaktiveeritud, adjuveeritud)

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Gripiviiruse pinnaantigeenid (hemaglutiniin ja neuraminidaas)* tüvedest:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogrammi** 0,5 ml annuse kohta

*kasvatatud kanamunades

**väljendavad hemaglutiniini mikrogrammides.

Adjuvant MF59C.1 sisaldab:

 

Skvaleeni

9,75 milligrammi

Polüsorbaat 80

1,175 milligrammi

Sorbitaantrioleaati

1,175 milligrammi

Vaktsiin vastab WHO soovitustele ja EL-i otsusele pandeemia korral.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon süstelis.

Piimjasvalge vedelik.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Gripi profülaktika ametlikult välja kuulutatud pandeemia korral.

Focliviat tuleb kasutada vastavalt kehtivatele juhistele.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad: 0,5 ml valitud kuupäeval.

Vaktsiini teine annus tuleb manustada vähemalt 3 nädala pärast.

Focliviat hinnati täiskasvanutel (18…60-aastastel) ja eakatel (üle 60-aastastel) isikutel vastavalt esmasele vaktsineerimisskeemile, 1. ja 22. päeval.

Andmed kuus kuud pärast esimest annust manustatud kolmanda annuse (võimendusannus) kohta on piiratud (vt lõigud 4.8 ja 5.1).

Lapsed:

Foclivia ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 18 aastat ei ole veel tõestatud. Antud hetkel teadaolevad andmed isikutel vanuses 6 kuud kuni 18 aastat on esitatud lõigus 5.1, aga soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Kasutamise kohta lastel vanuses alla 6 kuu andmed puuduvad.

Manustamisviis

Immuniseerimine toimub intramuskulaarse süstimisena deltalihasesse või anterolateraalsesse reielihasesse (olenevalt lihasmassist).

4.3Vastunäidustused

Varem esinenud anafülaktiline (st eluohtlik) reaktsioon vaktsiini ükskõik millise koostisaine või kanamuna jääkide jälgede, kanamunavalkude, kanamütsiini ja neomütsiinsulfaadi, baariumsulfaadi, formaldehüüdi ja tsetüültrimetüülammooniumbromiidi (CTAB) suhtes. Kui pandeemia korral on vaja siiski manustada vaktsiini, peavad elustamisvahendid vajadusel olema kohe käepärast.

Vt lõik 4.4.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vaktsiini tuleb ettevaatusega manustada isikutele, kellel on teadaolev ülitundlikkus (muul kujul kui anafülaktiline reaktsioon) toimeaine, ükskõik millise lõigus 6.1 loetletud abiaine ning munade, kanamunavalkude, kanamütsiini ja neomütsiinsulfaadi, baariumsulfaadi, formaldehüüdi ja tsetüültrimetüülammooniumbromiidi (CTAB) suhtes.

Nagu kõikide süstitavate vaktsiinide puhul, peab vaktsiini manustamise järgselt tekkida võiva anafülaktilise reaktsiooni korral olema kiiresti kättesaadav vastav meditsiiniline abi ja järelevalve. Kui pandeemiline olukord võimaldab, tuleb palavikuga kulgeva haiguse või ägeda infektsiooniga patsientidel lükata immuniseerimine edasi.

Focliviat ei tohi mingil juhul manustada intravaskulaarselt või subkutaanselt. Seetõttu peavad tervishoiuteenuste pakkujad hindama vaktsineerimise võimaliku riski ja kasu suhet vaktsiini manustamisel isikutele, kellel esineb trombotsütopeenia või mõni vere hüübimise häire, mille puhul on intramuskulaarne süst vastunäidustatud, välja arvatud juhul kui võimalik kasu kaalub üles riski veritsuse tekkeks.

Endogeense või iatrogeense immunosupressiooniga patsientide immuunvastus võib olla ebapiisav.

Kaitsev immuunvastus ei pruugi tekkida kõikidel vaktsineeritutel (vt lõik 5.1).

Kliinilistes uuringutes täheldati mõningaid ristkaitse juhte sarnaste H5N1 viiruse variantide vastu (vt lõik 5.1).

Kuna teise annuse manustamine on soovitatav, tuleb meeles pidada, et olemasolevad ohutuse, immunogeensuse ja tõhususe andmed ei toeta Foclivia ja teiste H5N1 monovalentsete vaktsiinide omavahelist asendatavust.

Kuigi puuduvad andmed Foclivia kasutamise kohta, on teatatud krampidest koos palavikuga ja ilma uuritavatel, keda vaktsineeriti Focliviaga sarnase MF59.1 adjuveeritud H1N1 pandeemilise vaktsiini, Focetriaga.

Enamus palavikuga krampide juhtudest ilmnes lastel. Mõned juhud täheldati uuritavatel, kellel on esinenud epilepsiat. Eriline tähelepanu tuleks pöörata epilepsiat põdevatele isikutele ning raviarst peaks teavitama isikuid (või vanemaid) krampide tekkimise võimalusest (vt lõik 4.8).

Sünkoop (minestamine) võib ilmneda pärast vaktsineerimist, või ka enne, psühhogeense vastusena nõelaga süstimisele. Sellega võivad kaasneda mitmed neuroloogilised nähud nagu mööduv nägemishäire, paresteesia ja toonilis-kloonilised jäsemete liigutused taastumise ajal. On oluline, et kasutatakse meetmeid vältimaks minestamisest tekkivaid vigastusi.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Focliviat ei tohi manustada samaaegselt teiste vaktsiinidega. Kui koosmanustamine teise vaktsiiniga on siiski näidustatud, tuleb immuniseerimiseks kasutada erinevaid jäsemeid. Tuleb märkida,

et kõrvaltoimed võivad võimenduda.

Samaaegselt immunosupressiivset ravi saavatel patsientidel võib immuunvastus olla nõrgenenud. Gripivaktsiini manustamise järgselt võib täheldada ELISA testi valepositiivseid tulemusi inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1 tüübi (HIV- 1), C-hepatiidi ja eriti HTLV- 1 antikehade määramisel. Sellistel juhtudel jääb Western Blot test negatiivseks. Ajutine valepositiivne tulemus võib olla tingitud vaktsiinile tekkivast IgM vastusest.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Foclivia kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad.

Ohutusandmed on saadaval, siiski, rasedatel naistel kokkupuutest Focetriaga (H1N1 pandeemia vaktsiin, mis on sarnane Focliviale), mis sisaldab Focliviaga samas koguses MF59C.1. Turuletulekujärgsed spontaanselt teatatud kõrvaltoimed ja interventsionaalne uuring ei viita otsestele ega kaudsetele ohtlikele toimetele rasedatel kokkupuutumisel Focetriaga. Lisaks, kaks ulatuslikku jälgivat uuringut, mis teostati ohutuse hindamiseks Focetria kokkupuutumisel rasedusega, ei näidanud mingit tõusu rasedusdiabeedi, preklampsia, abortide, lapse surnult sündimise, madala sünnikaalu, enneaegse sünnituse, neonataalsete surmade ega kongenitaalsete malformatsioonide tekkeks

peaaegu 10000 vaktsineeritud raseda naise ja nende järeltulijate puhul, võrreldes vaktsineerimata kontrolluuritavatega.

Tervishoiutöötajad peavad ametlikke soovitusi arvestades enne rasedatele naistele Foclivia manustamist hindama vaktsineerimisest saadavat kasu ja võimalikke riske.

Imetamine

Imetamise ajal võib vaktsiini manustada.

Fertiilsus

Fertiilsuse kohta andmed puuduvad.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Mõned lõigus 4.8 „Kõrvaltoimed“ mainitud toimed võivad mõjutada võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Täiskasvanud ja eakad (vanemad kui 18 eluaastat)

Kliinilistes uuringutes läbi viidud pandeemilise adjuveeritud H5N1 imitatsioonvaktsiiniga olid täiskasvanutel ja eakatel (vt lõik 5.1 lisainformatsiooni saamiseks) enamus reaktsioone kerged, lühiajalised ning sarnanesid tavapärase sesoonse gripivaktsiini kõrvaltoimetega. Üldiselt nõustutakse, et vaktsiini abiaine immunogeensust suurendav toime on seotud veidi sagedasemate paiksete reaktsioonide esinemisega (peamiselt kerge valu), võrreldes tavaliste mitteadjuveeritud gripivaktsiinidega. Pärast teistkordset annustamist esines esimese korraga võrreldes kõrvaltoimeid harvem.

Lapsed ja noorukid vanuses 6 elukuud kuni 17 eluaastat:

II faasi kliinilises uuringus (uuring V87P6) hinnati lastel ja täiskasvanutel pandeemia adjuveeritud imitatsioonvaktsiini H5N1 ohutust (vt lõik 5.1 lisainformatsiooni saamiseks).

Vanusest olenemata oli teise vaktsineerimisega võrreldes reaktogeensus suurem esimese annuse järel. Reaktogeensus pärast kolmandat annust, manustatuna 12 kuud pärast teist annust, oli suurem kui pärast nii esimest kui teist annust. Paiksetest reaktsioonidest teatanud uuritavate protsent oli suurem vanemaealiste rühmades, peamiselt valust teatamise suurenemise tõttu. Väikelastel oli kõige sagedamini teatatud paikseteks reaktsioonideks erüteem ja tundlikkus; kõige sagedamini teatatud süsteemseteks reaktsioonideks oli ärritatus ja ebatavaline nutmine. Lastel ja täiskasvanutel oli kõige sagedamini teatatud paikseks reaktsiooniks valu ja kõige sagedamini teatatud süsteemseteks

reaktsioonideks oli väsimus ja peavalu. Kõikides vanuserühmades teatati palavikust vähesel protsendil uuritavatest. Ohutusandmed lastel ja täiskasvanutel pärast esimest ja teist annust sarnase pandeemia vaktsiiniga (Focetria H1N1v) viitavad võrreldavale ohutusprofiilile, millest teatati

aH5N1 imitatsioonvaktsiini väljatöötamiseks (Foclivia).

Kõrvaltoimete esinemissagedus kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgse järelevalve põhjal on kajastatud allpool.

Kliinilised uuringud

Kliiniliste uuringute käigus ilmnenud kõrvaltoimed täiskasvanutel ja eakatel (vanuses üle 18 aasta)

Kõrvaltoimete esinemist hinnati neljas kliinilises uuringus erinevate gripitüvede ja preparaatidega (H5N3, H9N2 ja H5N1), kus osales 3696 täiskasvanut ja eakat. Sellest 3618 osalejale manustati imitatsioonvaktsiini Foclivia (A/H5N1) (vt lõik 5.1).

Kliinilistes uuringutes imitatsioonvaktsiiniga Foclivia esinenud kõrvaltoimed on loetletud allpool.

Üle 60-aastastel isikutel täheldatud sümptomite esinemissagedus oli madalam kui 18...60-aastaste populatsioonis.

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Närvisüsteemi häired

Sage (>1/100, <1/10): peavalu

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage (>1/100, <1/10): higistamine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage (>1/100, <1/10): artralgia ja müalgia

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage (>1/100, <1/10): süstekoha punetus, süstekoha turse, süstekoha kõvastumine, verevalum süstekohas ja valu süstekohas, palavik, halb enesetunne, väsimus ja külmavärinad.

Enamus neist reaktsioonidest kaob tavaliselt 1...2 päeva jooksul ilma ravita.

Kliiniliste uuringute käigus ilmnenud kõrvaltoimed lastel vanuses 6 kuud kuni 17 aastat

Kliinilises uuringus (Uuring V87P6) võrreldi MF59C.1 adjuvandiga kombineeritud H5N1 vaktsiini (n=334) hooajalise gripi vaktsiiniga (N=137).

 

Esimene annus

 

Teine annus

 

Kolmas annus

 

 

 

(21 päeva pärast

 

(12 kuud pärast

 

 

 

esimest annust)

 

teist annust)

 

 

H5N1 adjuveeritud vaktsiin

 

Väikelapsed

N=145

 

N=138

 

N=124

(6…<36 kuud)

 

 

 

 

 

Mis tahes kõrvaltoime

76%

 

68%

 

80%

Lokaalne

47%

 

46%

 

60%

Süsteemne

59%

 

51%

 

54%

Palavik ≥38°C (≥40°C)

0%

 

0%

 

0%

Muud kõrvaltoimed

54%

 

49%

 

35%

Lapsed (3…<9 aastat)

N=96

 

N=93

 

N=85

Mis tahes kõrvaltoime

72%

 

68%

 

79%

Lokaalne

66%

 

58%

 

74%

Süsteemne

32%

 

33%

 

45%

Palavik ≥38°C (≥40°C)

4%

 

2%

 

6%

Muud kõrvaltoimed

36%

 

31%

 

19%

Noorukid (9…<18 aastat)

N=93

 

N=91

 

N=83

Mis tahes kõrvaltoime

91%

 

82%

 

89%

Lokaalne

81%

 

70%

 

81%

Süsteemne

69%

 

52%

 

69%

Palavik ≥38°C (≥40°C)

0%

 

1%

 

2%

Muud kõrvaltoimed

30%

 

27%

 

22%

Focetria (H1N1v)

Nädala jooksul pärast Focetria H1N1v-ga vaktsineerimist 77 lapsel vanuses 3...8 eluaastat ja 80 lapsel ning noorukil vanuses 9...17 eluaastat, kes said 7,5 µg annuse, teatati kõrvaltoimetest järgnevalt:

 

Süst 1

Süst 2

Lapsed (vanuses 3 kuni 8 eluaastat)

N= 77

N= 75

Mõni kõrvaltoime

74%

69%

Paikne

62%

56%

Süsteemne

39%

35%

Palavik ≥ 38°C kuni 38,9°C

4%

1%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

0%

1%

Palavik ≥ 40 °C

0%

0%

Muud kõrvaltoimed

14%

17%

Noorukid

N= 80

N= 79

(vanuses 9 kuni 17 eluaastat)

 

 

Mõni kõrvaltoime

79%

66%

Paikne

70%

58%

Süsteemne

45%

30%

Palavik ≥38°C kuni 38,9°C

3%

1%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

0%

0%

Palavik ≥ 40 °C

0%

0%

Muud kõrvaltoimed

13%

10%

Andmed lastel ja noorukitel vanuses 3 kuni 17 eluaastat viitavad kergele reaktogeensuse tõusule pärast teist annust, ilma palaviku esinemise suurenemiseta.

Väga sagedased kõrvaltoimed, millest teatati lastel ja noorukitel vanuses 3 kuni 17 eluaastat: valu, induratsioon ja erüteem, halb enesetunne, lihasvalu, peavalu ja väsimus.

Nädala jooksul pärast Focetria H1N1v-ga vaktsineerimist 73 imikul vanuses 6 kuni 11 elukuud ja 73 väikelapsel vanuses 12 kuni 35 elukuud, kes said 7,5 µg annuse, teatati kõrvaltoimetest järgnevalt:

 

Süst 1

Süst 2

Imikud (vanuses 6 kuni 11 elukuud)

N= 73

N= 68

Mõni kõrvaltoime

79%

65%

Paikne

44%

26%

Süsteemne

70%

56%

Palavik ≥38°C kuni 38,9°C

11%

9%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

3%

4%

Palavik ≥ 40 °C

0%

0%

Muud kõrvaltoimed

32%

31%

Väikelapsed (vanuses 12 kuni 35 elukuud)

N= 73

N= 71

Mõni kõrvaltoime

70%

71%

Paikne

51%

49%

Süsteemne

60%

49%

Palavik ≥38°C kuni 38,9°C

10%

11%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

4%

1%

Palavik ≥ 40 °C

1%

0%

Muud kõrvaltoimed

21%

24%

Andmed imikutel ja väikelastel vanuses 6 kuni 35 elukuud viitavad kergele reaktogeensuse tõusule pärast teist annust, ilma palaviku esinemise suurenemiseta.

Väga sagedased kõrvaltoimed, millest teatati 146 imikul ja väikelapsel vanuses 6 kuni 35 elukuud: tundlikkus, erüteem, ärrituvus, ebatavaline nutmine, magamatus, kõhulahtisus, oksendamine ja muutused söömisharjumustes. Induratsioon ja ekhümoos olid väga sagedased kõrvaltoimed väikelastel, kuid harvem imikutel.

Turuletulekujärgne järelevalve

Lisaks kliinilistes uuringutes teatatud kõrvaltoimetele on Focetria H1N1v turuletulekujärgse järelevalve ajal teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest:

Vere ja lümfisüsteemi häired

Lümfadenopaatia.

Südame häired

Palpitatsioonid, tahhükardia.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Asteenia.

Lihas-skeleti ja sidekoe ning luu kahjustused

Lihasvalu, valu jäsemetes.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Köha.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Üldised nahareaktsioonid, sealhulgas sügelus, uritkaaria või mittespetsiifiline lööve, angioödeem.

Seedetrakti häired

Seedetrakti häired nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Närvisüsteemi häired

Peavalu, pearinglus, unisus, sünkoop. Närvisüsteemi häired nagu neuralgia, paresteesia, krambid ja neuriit.

Immuunsüsteemi häired

Allergilised reaktsioonid, anafülaksia, sealhulgas düspnoea, bronhospasm, larüngeaalne ödeem, mis harvadel juhtudel võivad põhjustada šoki.

Adjuveeritud, pandeemia vahepeal kasutatavate Focliviaga sarnase koostisega trivalentsete vaktsiinide (MF59C.1 adjuveeritud H1N1 pandeemia vaktsiinid) turuletulekujärgsete kogemuste põhjal on teatatud lisaks järgnevate kõrvaltoimete esinemisest.

Harv (>1/10 000, <1/1 000):

Trombotsütopeenia (mõned väga harvad juhud olid tõsised, kus trombotsüütide arv oli väiksem kui 5000 mm3 kohta).

Väga harv (<1/10 000):

Vaskuliit koos mööduva neerude haaratusega ja multiformne eksudatiivne erüteem. Neuroloogilised häired nagu entsefalomüeliit, neuriit ja Guillain-Barré sündroom.

Pandeemiavaktsiini turuletulekujärgse järelevalve käigus täheldatud kõrvaltoime(d): ei ole kohaldatav.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gripivaktsiin, ATC-kood: J07BB02

Selles lõigus kirjeldatakse kliinilist kogemust H5N1 imitatsioonvaktsiiniga pärast kahe annuse 7,5 mikrogrammi manustamist.

Imitatsioonvaktsiin sisaldab gripiviiruse antigeene, mis erinevad praegusel ajal ringlevatest gripiviirustest. Neid antigeene võib pidada “uuteks” antigeenideks ja need jäljendavad olukorda, kus vaktsineeritav populatsioon on antigeeniga kokkupuutumata (immunoloogiliselt naiivne). Imitatsioonvaktsiiniga saadud andmed kinnitavad vaktsineerimisstrateegiat, mida tõenäoliselt tuleb kasutada pandeemiavaktsiini korral: imitatsioonvaktsiinidega saadud andmed kliinilise efektiivsuse ja ohutuse kohta on pandeemiavaktsiinide puhul olulised.

Täiskasvanud (18…60 aastat)

II faasi kliiniline uuring (Uuring V87P1) viidi läbi H5N1 vaktsiiniga, mis oli kombineeritud adjuvandiga MF59C.1, 312-l tervel täiskasvanul. 156-le tervele täiskasvanule manustati kaks annust H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutiniini (HA)/annuse kohta koos adjuvandiga) vaktsiini kolmenädalaste vahedega.

Teises kliinilises uuringus (III faas) (Uuring V87P13) osales 2693 täiskasvanud isikut, kellele manustati kaks annust H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/annuse kohta koos adjuvandiga) vaktsiini kolmenädalaste vahedega. Immunogeensust hinnati uuringus osalejate alamgrupis (n=197).

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le täiskasvanutel, määratuna ühekordse radiaalse hemolüüsi (Single Radial Haemolysis SRH) testide põhjal, olid järgmised:

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=149

N=197

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

85% (79…91)

91% (87…95)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

85% (78…90)

78% (72…84)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

7,74 (6,6…9,07)

4,03 (3,54…4,59)

 

 

 

 

Uuring V87P13

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=69

N=128

Baasserostaatus

<4 mm2

≥4 mm2

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

87% (77...94)

94% (88...97)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

87% (77…94)

73% (65…81)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

8,87 (7,09…11)

2,71 (2,38…3,08)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe

Mikroneutralisatsiooni (MN) tulemused A/Vietnam/1194/2004 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 67% (60…74) kuni 85% (78…90) ja serokonversiooni määrale vahemikus 65%

(58…72) kuni 83% (77…89). MN-testiga määratud immuunvastus vaktsiinile ühildub SRH-testidega saadud tulemustega.

Esmavaktsineerimisele järgnevat antikehade püsivust hinnati hemaglutiniini inhibeerimise (HI-), SRH- ja MN-testidega. Võrreldes antikehade tasemega, mis saadi 43. päeval pärast esmaste süstide teostamist, vähenesid antikehade tasemed 202. päevaks 1/5 kuni ½ võrra.

Eakad (>60 aastat)

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le isikutel vanuses üle 60 aasta (piiratud arv osalejaid oli vanuses üle 70 aasta), määratuna kahes kliinilises uuringus läbi viidud SRH-testide põhjal, olid järgmised:

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=84

N=210

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

80% (70…88)

82% (76…87)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

70% (59…80)

63% (56…69)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

4,96 (3,87…6,37)

2,9 (2,53…3,31)

 

 

 

 

Uuring V87P13

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=66

N=143

Baasserostaatus

<4 mm2

≥4 mm2

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

82% (70…90)

82% (75…88)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

82% (70…90)

54% (45…62)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

8,58 (6,57…11)

1,91 (1,72…2,12)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe

MN tulemused A/Vietnam/1194/2004 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 57%

(50…64) kuni 79% (68…87) ja serokonversiooni määrale vahemikus 55% (48…62) kuni 58% (47…69). Sarnaselt SRH tulemustele, näitasid ka MN tulemused eelvaktsineerimistele järgnevat tugevat immuunvastust eakate isikute populatsioonis.

Esmasele vaktsineerimisele järgnevat antikehade püsivust selles populatsioonis hinnati HI-, SRH- ja MN-testidega, mille kohaselt langes antikehade tase 202. päeval ½ kuni 1/5-ni vaktsineerimisjärgsest tasemest, võrreldes HI-, SRH- ja MN-testidega hinnatud esmase vaktsineerimise järgse 43. päeva tasemega. Kuni 50% eakatest H5N1 vaktsiin kombineerituna MF59C-ga vaktsineeritud uuringus osalejatest saavutas kuuendal kuul seroprotektsiooni.

Võimendusannus

Kolmas annus (võimendusannus) H5N1 vaktsiin kombineerituna MF59C-ga manustati kuus kuud pärast esmast vaktsineerimist. Tulemused on määratud SRH põhjal.

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le, määratuna SRH-testide põhjal, olid järgmised:

 

Uuring

Uuring V87P1

 

V87P1 Täiskasvanud

Eakad

 

võimendusannus

võimendusannus

 

(6 kuud pärast 2. annust)

(6 kuud pärast 2. annust)

SRH

N=71

N=38

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

89% (79…95)

84% (69…94)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

83% (72…91)

63% (46…78)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

5,96 (4,72…7,53)

5,15 (3,46…7,66)

*määratud SRH-testiga ≥ 25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe

Võimendusannuse osas on kogemused eakatega piiratud.

Toetavad uuringud täiskasvanute ja eakate populatsioonis

Kahes annuse leidmise uuringus said 78 täiskasvanut adjuveeritud imitatsioonvaktsiini (H5N3 või H9N2). Kolmenädalaste vahedega manustati kaks annust vaktsiini, mis sisaldas

H5N3 (A/part/Singapur/97) tüve kolmes erinevas annuses (7,5; 15 ja 30 µg HA annuse kohta). Seerumiproove analüüsiti originaalse H5N3 suhtes ja ka rea H5N1 isolaatide suhtes. SRH-testiga saadud seroloogilised vastused näitasid, et pärast kahe 7,5 µg annuse süstimist saavutas 100% isikutest seroprotektsiooni ja serokonversioon tekkis 100%-l isikutest. Leiti,

et ka adjuveeritud vaktsiin tekitab antikehi, mis andsid ristkaitse aastatel 2003 ja 2004 isoleeritud H5N1 tüvede suhtes, millel on mõningane antigeenne nihe võrreldes originaaltüvedega.

Neljanädalaste vahedega manustati kaks annust vaktsiini, mis sisaldas H9N2 (A/kana/Hong Kong/G9/97) tüve 4-s erinevas annuses (3,75; 7,5; 15 ja 30 μg HA annuse kohta). HI-testiga saadud seroloogilised vastused näitasid, et pärast kahe 7,5 g annuse süstimist saavutas 92% isikutest seroprotektsiooni ja 75%-l isikutest tekkis serokonversioon.

Ristreaktiivsus

Täiskasvanud (18…60 aastat)

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/turkey/Turkey/05-le pärast teist annust täiskasvanutel vanuses 18...60 aastat, määratuna SRH- ja HI-testide põhjal, olid järgmised:

 

 

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

 

 

Anti-HA-antikeha

21 päeva

21 päeva

 

 

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

 

 

 

 

N=70

N=197

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

70% (58…80)

59% (52…66)

SRH

Serokonversiooni määr (95% UI)*

Pole kohaldatav***

49% (42…56)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)**

Pole kohaldatav***

2,37 (2,1…2,67)

 

 

 

N=69

N=197

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)°

36% (25…49)

23% (18…30)

HI

Serokonversiooni määr (95% UI)°

Pole kohaldatav***

19% (14…25)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)°°

Pole kohaldatav***

1,92 (1,64…2,25)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe ° määratud HI-testiga ≥40

°° HI geomeetriliste keskmiste suhe

***Uuringus V87P1 algväärtust ei testitud

Ülalolevas tabelis toodud kliinilise uuringu MN tulemused A/turkey/Turkey/05 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 27% (17…39) (V87P1) kuni 39% (32…46) (V87P13)

ja serokonversiooni määrale 36% (29…43) uuringus V87P13. Uuringus V87P13 näitasid MN-testi tulemused, et A/turkey/Turkey/05 serokonversiooni faktor 2,77 (2,4…3,2).

Eakad (>60 aastat)

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/turkey/Turkey/05-le pärast teist annust eakatel vanuses >60 aastat, määratuna SRH- ja HI-testide põhjal, olid järgmised:

 

 

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

 

 

Anti-HA-antikeha

21 päeva

21 päeva

 

 

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

 

 

 

 

N=37

N=207

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

57% (39…73)

20% (18…23)

SRH

Serokonversiooni määr (95% UI)*

Pole kohaldatav***

48% (41…55)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)**

Pole kohaldatav***

1,74 (1,57…1,94)

 

 

 

N=36

N=208

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)°

36% (21…54)

25% (19…32)

HI

Serokonversiooni määr (95% UI)°

Pole kohaldatav***

19% (14…25)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)°°

Pole kohaldatav***

1,79 (1,56…2,06)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe ° määratud HI-testiga ≥40

°° HI geomeetriliste keskmiste suhe

***Uuringus V87P1 algväärtust ei testitud

Ülalolevas tabelis toodud kliinilise uuringu MN tulemused A/turkey/Turkey/05 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 11% (3…25) (uuring V87P1) kuni 30% (24…37) (uuring V87P13) ja serokonversiooni määrale 25% (19…31) uuringus V87P13. Uuringus V87P13 näitasid MN-testi tulemused, et A/turkey/Turkey/05 serokonversiooni faktor oli 2,01 (1,78…2,26).

Andmed lastelt

Kliiniline uuring (uuring V87P6) viidi läbi H5N1 vaktsiiniga, mis oli kombineeritud adjuvandiga MF59C.1, 471 lapsel vanuses 6 kuud kuni 17 aastat. Kolmenädalaste vahedega manustati kaks annust 7,5 mikrogrammi ning 12 kuud pärast esimest annust manustati kolmas annus. Pärast 3 nädala

möödumist 2. vaktsineerimisest (43. päev) saavutasid kõik vanusegrupid (st lapsed

vanuses 6...35 kuud, 3...8 aastat ja 9...17 aastat) kõrge antikehade taseme A/Vietnam/1194/2004-le, nagu on ära toodud SRH- ja HI-testide põhjal allolevas tabelis*. Selles uuringus ei täheldatud vaktsiiniga seotud tõsiseid kõrvaltoimeid.

 

 

Väikelapsed

Lapsed

Noorukid

 

 

(6-<36 kuud)

(3-<9 aastat)

(9-<18 aastat)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)

97%

97%

89%

 

43. Päev

(92…99)

(91…99)

(80…94)

HI

Serokonversiooni faktor (95% UI)

43. päevast 1. päevani

(109…151)

(97…142)

(51…88)

 

 

Serokonversiooni määr (95% UI)

97%

97%

89%

 

43. Päev

(92…99)

(91…99)

(80…94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)

100%

100%

100%

 

43. päev

(97…100)

(96…100)

(96…100)

SRH Serokonversiooni faktor (95% UI)

 

43. päevast 1. päevani

(14…18)

(13…17)

(12…16)

 

Serokonversiooni määr (95% UI)

98%

100%

99%

 

43. Päev

(95…100)

(96…100)

(94…100)

* Lastele määratud Inimravimite komitee immunogeensuse kriteeriumite puudumisel rakendati pärast laste vaktsineerimist saadud seroloogiliste andmete hindamisel Inimravimite komitee kriteeriume,

mis on ette nähtud sesoonsete gripivaktsiinide hindamiseks täiskasvanutel. Panus kliinilisesse kaitsesse on teadmata.

MN tulemused A/Vietnam/1194/2004 osas viitavad seroprotektsiooni määrale 99% (95% UI: 94…100), serokonversiooni määrale vahemikus 97% (95% UI: 91…99)

kuni 99% (95% UI: 96…100), ja serokonversiooni faktorile vahemikus 29 (95% UI: 25…35) kuni 50 (95% UI: 44…58).

Immunogeensuse tulemused Focetria H1N1v-ga (uuring V111_03):

Seroprotektsiooni määra ja serokonversiooni määra mõõdetuna HI-testiga ja serokonversiooni faktorit väljendatud HI geomeetriliste keskmiste suhtarvuna anti-HA antikeha H1N1 suhtes hinnati pärast ühe ja kahe 7,5 µg annuse Focetria manustamist 70 lapsel ja täiskasvanul (9...17 eluaastat), 60 lapsel (3...8 eluaastat), 58 lapsel (12...35 elukuud) ja 49 imikul (6...11 elukuud). Inimravimite komitee immunogeensuse kriteeriumid täiskasvanud (18…60 aastastel) patsientidel täideti mõlemal juhul, pärast 1. ja 2. annust, kõikide eelnimetatud vanuserühmade puhul (nii kogu populatsioonis kui ka alarühmas seronegatiivne algväärtus).

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Focliviaga läbi viidud uuringute tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta aktiivsel immuniseerimisel A-gripiviiruse alatüübi H5N1 vastu. Teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2.

Foclivia on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel.

See tähendab, et teaduslikel põhjustel ei ole olnud võimalik saada täielikku informatsiooni ravimpreparaadi kohta. Euroopa Ravimiamet (EMA) vaatab igal aastal üle ravimi kohta saadud uue informatsiooni ning vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse/uuendatakse.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

MF59C.1 adjuvanti sisaldavate Foclivia ja sesoonse gripivaktsiini konventsionaalsed mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesel, põhinedes korduvannustamise toksilisusel, paiksel taluvusel, emaslooma fertiilsusel, reproduktiivtoksilisusel ja arengutoksilisusel (kuni laktatsiooniperioodi lõpuni).

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumkloriid,

kaaliumkloriid,

kaaliumdivesinikfosfaat,

dinaatriumfosfaatdihüdraat,

magneesiumkloriidheksahüdraat,

kaltsiumkloriiddihüdraat,

naatriumtsitraat,

sidrunhape,

süstevesi.

Vaktsiini abiaine kohta vt lõik 2.

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

1 aasta.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida originaalmahutis valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

0,5 ml süstelis (I tüüpi klaas), suletud kolbkorgiga (bromobutüülkummi). Pakendatud 1 või 10 kaupa. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Enne kasutamist peab vaktsiin olema soojenenud toatemperatuurini. Enne kasutamist õrnalt loksutada. Enne kasutamist kontrollige suspensiooni visuaalselt. Juhul, kui tekib osakesi ja/või muutub välimus, tuleb vaktsiin ära visata.

Kasutamata vaktsiin või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Itaalia

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19. oktoober 2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19. oktoober 2014

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Foclivia süstesuspensioon

Pandeemilise gripi vaktsiin (H5N1) (pinnaantigeen, inaktiveeritud, adjuveeritud)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Gripiviiruse pinnaantigeenid (hemaglutiniin ja neuraminidaas)* tüvedest:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogrammi** 0,5 ml annuse kohta

*kasvatatud kanamunades

**väljendavad hemaglutiniini mikrogrammides.

Adjuvant MF59C.1 sisaldab:

 

Skvaleeni

9,75 milligrammi

Polüsorbaat 80

1,175 milligrammi

Sorbitaantrioleaati

1,175 milligrammi

Vaktsiin vastab WHO soovitustele ja EL-i otsusele pandeemia korral.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Piimjasvalge vedelik.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Gripi profülaktika ametlikult välja kuulutatud pandeemia korral.

Focliviat tuleb kasutada vastavalt kehtivatele juhistele.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad: 0,5 ml valitud kuupäeval.

Vaktsiini teine annus tuleb manustada vähemalt 3 nädala pärast.

Focliviat hinnati täiskasvanutel (18…60-aastastel) ja eakatel (üle 60-aastastel) isikutel vastavalt esmasele vaktsineerimisskeemile, 1. ja 22. päeval.

Andmed kuus kuud pärast esimest annust manustatud kolmanda annuse (võimendusannus) kohta on piiratud (vt lõigud 4.8 ja 5.1).

Lapsed

Foclivia ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 18 aastat ei ole veel tõestatud. Antud hetkel teadaolevad andmed isikutel vanuses 6 kuud kuni 18 aastat on esitatud lõigus 5.1, aga soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Kasutamise kohta lastel vanuses alla 6 kuu andmed puuduvad.

Manustamisviis

Immuniseerimine toimub intramuskulaarse süstimisena deltalihasesse või anterolateraalsesse reielihasesse (olenevalt lihasmassist).

4.3 Vastunäidustused

Varem esinenud anafülaktiline (st eluohtlik) reaktsioon vaktsiini ükskõik millise koostisaine või kanamuna jääkide jälgede, kanamunavalkude, kanamütsiini ja neomütsiinsulfaadi, baariumsulfaadi, formaldehüüdi ja tsetüültrimetüülammooniumbromiidi (CTAB) suhtes. Kui pandeemia korral on vaja siiski manustada vaktsiini, peavad elustamisvahendid vajadusel olema kohe käepärast. Vt lõik 4.4.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vaktsiini tuleb ettevaatusega manustada isikutele, kellel on teadaolev ülitundlikkus (muul kujul kui anafülaktiline reaktsioon) toimeaine, ükskõik millise lõigus 6.1 loetletud abiaine ning munade, kanamunavalkude, kanamütsiini ja neomütsiinsulfaadi, baariumsulfaadi, formaldehüüdi ja tsetüültrimetüülammooniumbromiidi (CTAB) suhtes.

Nagu kõikide süstitavate vaktsiinide puhul, peab vaktsiini manustamise järgselt tekkida võiva anafülaktilise reaktsiooni korral olema kiiresti kättesaadav vastav meditsiiniline abi ja järelevalve.

Kui pandeemiline olukord võimaldab, tuleb palavikuga kulgeva haiguse või ägeda infektsiooniga patsientidel lükata immuniseerimine edasi.

Focliviat ei tohi mingil juhul manustada intravaskulaarselt või subkutaanselt. Seetõttu peavad tervishoiuteenuste pakkujad hindama vaktsineerimise võimaliku riski ja kasu suhet vaktsiini manustamisel isikutele, kellel esineb trombotsütopeenia või mõni vere hüübimise häire, mille puhul on intramuskulaarne süst vastunäidustatud, välja arvatud juhul kui võimalik kasu kaalub üles riski veritsuse tekkeks.

Endogeense või iatrogeense immunosupressiooniga patsientide immuunvastus võib olla ebapiisav.

Kaitsev immuunvastus ei pruugi tekkida kõikidel vaktsineeritutel (vt lõik 5.1).

Kliinilistes uuringutes täheldati mõningaid ristkaitse juhte sarnaste H5N1 viiruse variantide vastu (vt lõik 5.1).

Kuna teise annuse manustamine on soovitatav, tuleb meeles pidada, et olemasolevad ohutuse, immunogeensuse ja tõhususe andmed ei toeta Foclivia ja teiste H5N1 monovalentsete vaktsiinide omavahelist asendatavust.

Kuigi puuduvad andmed Foclivia kasutamise kohta, on teatatud krampidest koos palavikuga ja ilma uuritavatel, keda vaktsineeriti Focliviaga sarnase MF59.1 adjuveeritud H1N1 pandeemilise vaktsiini, Focetriaga.

Enamus palavikuga krampide juhtudest ilmnes lastel. Mõned juhud täheldati uuritavatel, kellel on esinenud epilepsiat. Eriline tähelepanu tuleks pöörata epilepsiat põdevatele isikutele ning raviarst peaks teavitama isikuid (või vanemaid) krampide tekkimise võimalusest (vt lõik 4.8).

Sünkoop (minestamine) võib ilmneda pärast vaktsineerimist, või ka enne, psühhogeense vastusena nõelaga süstimisele. Sellega võivad kaasneda mitmed neuroloogilised nähud nagu mööduv nägemishäire, paresteesia ja toonilis-kloonilised jäsemete liigutused taastumise ajal. On oluline, et kasutatakse meetmeid vältimaks minestamisest tekkivaid vigastusi.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Focliviat ei tohi manustada samaaegselt teiste vaktsiinidega. Kui koosmanustamine teise vaktsiiniga on siiski näidustatud, tuleb immuniseerimiseks kasutada erinevaid jäsemeid. Tuleb märkida,

et kõrvaltoimed võivad võimenduda.

Samaaegselt immunosupressiivset ravi saavatel patsientidel võib immuunvastus olla nõrgenenud.

Gripivaktsiini manustamise järgselt võib täheldada ELISA testi valepositiivseid tulemusi inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1 tüübi (HIV- 1), C-hepatiidi ja eriti HTLV- 1 antikehade määramisel. Sellistel juhtudel jääb Western Blot test negatiivseks. Ajutine valepositiivne tulemus võib olla tingitud vaktsiinile tekkivast IgM vastusest.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Foclivia kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad.

Ohutusandmed on saadaval, siiski, rasedatel naistel kokkupuutest Focetriaga (H1N1 pandeemia vaktsiin, mis on sarnane Focliviale), mis sisaldab Focliviaga samas koguses MF59C.1. Turuletulekujärgsed spontaanselt teatatud kõrvaltoimed ja interventsionaalne uuring ei viita otsestele ega kaudsetele ohtlikele toimetele rasedatel kokkupuutumisel Focetriaga. Lisaks, kaks ulatuslikku jälgivat uuringut, mis teostati ohutuse hindamiseks Focetria kokkupuutumisel rasedusega, ei näidanud mingit tõusu rasedusdiabeedi, preklampsia, abortide, lapse surnult sündimise, madala sünnikaalu, enneaegse sünnituse, neonataalsete surmade ega kongenitaalsete malformatsioonide tekkeks

peaaegu 10000 vaktsineeritud raseda naise ja nende järeltulijate puhul, võrreldes vaktsineerimata kontrolluuritavatega.

Tervishoiutöötajad peavad ametlikke soovitusi arvestades enne rasedatele naistele Foclivia manustamist hindama vaktsineerimisest saadavat kasu ja võimalikke riske.

Imetamine

Imetamise ajal võib vaktsiini manustada.

Fertiilsus

Fertiilsuse kohta andmed puuduvad.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Mõned lõigus 4.8 „Kõrvaltoimed“ mainitud toimed võivad mõjutada võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Täiskasvanud ja eakad (vanemad kui 18 eluaastat)

Kliinilistes uuringutes läbi viidud pandeemilise adjuveeritud H5N1 imitatsioonvaktsiiniga olid täiskasvanutel ja eakatel (vt lõik 5.1 lisainformatsiooni saamiseks) enamus reaktsioone kerged, lühiajalised ning sarnanesid tavapärase sesoonse gripivaktsiini kõrvaltoimetega. Üldiselt nõustutakse, et vaktsiini abiaine immunogeensust suurendav toime on seotud veidi sagedasemate paiksete reaktsioonide esinemisega (peamiselt kerge valu), võrreldes tavaliste mitteadjuveeritud gripivaktsiinidega. Pärast teistkordset annustamist esines esimese korraga võrreldes kõrvaltoimeid harvem.

Lapsed ja noorukid vanuses 6 elukuud kuni 17 eluaastat:

II faasi kliinilises uuringus (uuring V87P6) hinnati lastel ja täiskasvanutel pandeemia adjuveeritud imitatsioonvaktsiini H5N1 ohutust (vt lõik 5.1 lisainformatsiooni saamiseks).

Vanusest olenemata oli teise vaktsineerimisega võrreldes reaktogeensus suurem esimese annuse järel. Reaktogeensus pärast kolmandat annust, manustatuna 12 kuud pärast teist annust, oli suurem kui pärast nii esimest kui teist annust. Paiksetest reaktsioonidest teatanud uuritavate protsent oli suurem vanemaealiste rühmades, peamiselt valust teatamise suurenemise tõttu. Väikelastel oli kõige sagedamini teatatud paikseteks reaktsioonideks erüteem ja tundlikkus; kõige sagedamini teatatud süsteemseteks reaktsioonideks oli ärritatus ja ebatavaline nutmine. Lastel ja täiskasvanutel oli kõige sagedamini teatatud paikseks reaktsiooniks valu ja kõige sagedamini teatatud süsteemseteks reaktsioonideks oli väsimus ja peavalu. Kõikides vanuserühmades teatati palavikust vähesel protsendil

uuritavatest. Ohutusandmed lastel ja täiskasvanutel pärast esimest ja teist annust sarnase pandeemia vaktsiiniga (Focetria H1N1v) viitavad võrreldavale ohutusprofiilile, millest teatati

aH5N1 imitatsioonvaktsiini väljatöötamiseks (Foclivia).

Kõrvaltoimete esinemissagedus kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgse järelevalve põhjal on kajastatud allpool.

Kliinilised uuringud

Kliiniliste uuringute käigus ilmnenud kõrvaltoimed täiskasvanutel ja eakatel (vanuses üle 18 aasta)

Kõrvaltoimete esinemist hinnati neljas kliinilises uuringus erinevate gripitüvede ja preparaatidega (H5N3, H9N2 ja H5N1), kus osales 3696 täiskasvanut ja eakat. Sellest 3618 osalejale manustati imitatsioonvaktsiini Foclivia (A/H5N1) (vt lõik 5.1).

Kliinilistes uuringutes imitatsioonvaktsiiniga Foclivia esinenud kõrvaltoimed on loetletud allpool.

Üle 60-aastastel isikutel täheldatud sümptomite esinemissagedus oli madalam kui 18...60-aastaste populatsioonis.

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Närvisüsteemi häired

Sage (>1/100, <1/10): peavalu

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage (>1/100, <1/10): higistamine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage (>1/100, <1/10): artralgia ja müalgia

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage (>1/100, <1/10): süstekoha punetus, süstekoha turse, süstekoha kõvastumine, verevalum süstekohas ja valu süstekohas, palavik, halb enesetunne, väsimus ja külmavärinad.

Enamus neist reaktsioonidest kaob tavaliselt 1...2 päeva jooksul ilma ravita.

Kliiniliste uuringute käigus ilmnenud kõrvaltoimed lastel vanuses 6 kuud kuni 17 aastat

Kliinilises uuringus (Uuring V87P6) võrreldi MF59C.1 adjuvandiga kombineeritud H5N1 vaktsiini (n=334) hooajalise gripi vaktsiiniga (N=137).

 

Esimene süst

Teine süst

Kolmas süst

 

H5N1 adjuveeritud

H5N1 adjuveeritud

H5N1 adjuveeritud

 

vaktsiin

vaktsiin

vaktsiin

Väikelapsed

N=145

N=138

N=124

(6…<36 kuud)

 

 

 

Mis tahes kõrvaltoime

76%

68%

80%

Lokaalne

47%

46%

60%

Süsteemne

59%

51%

54%

Palavik ≥38°C (≥40°C)

0%

0%

0%

Muud kõrvaltoimed

54%

49%

35%

Lapsed (3…<9 aastat)

N=96

N=93

N=85

Mis tahes kõrvaltoime

72%

68%

79%

Lokaalne

66%

58%

74%

Süsteemne

32%

33%

45%

Palavik ≥38°C (≥40°C)

4%

2%

6%

Muud kõrvaltoimed

36%

31%

19%

Noorukid (9…<18 aastat)

N=93

N=91

N=83

Mis tahes kõrvaltoime

91%

82%

89%

Lokaalne

81%

70%

81%

Süsteemne

69%

52%

69%

Palavik ≥38°C (≥40°C)

0%

1%

2%

Muud kõrvaltoimed

30%

27%

22%

Focetria (H1N1v)

Nädala jooksul pärast Focetria H1N1v-ga vaktsineerimist 77 lapsel vanuses 3...8 eluaastat ja 80 lapsel ning noorukil vanuses 9...17 eluaastat, kes said 7,5 µg annuse, teatati kõrvaltoimetest järgnevalt:

 

Süst 1

Süst 2

Lapsed (vanuses 3 kuni 8 eluaastat)

N= 77

N= 75

Mõni kõrvaltoime

74%

69%

Paikne

62%

56%

Süsteemne

39%

35%

Palavik ≥ 38°C kuni 38,9°C

4%

1%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

0%

1%

Palavik ≥ 40 °C

0%

0%

Muud kõrvaltoimed

14%

17%

Noorukid (vanuses 9 kuni 17 eluaastat)

N= 80

N= 79

Mõni kõrvaltoime

79%

66%

Paikne

70%

58%

Süsteemne

45%

30%

Palavik ≥38°C kuni 38,9°C

3%

1%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

0%

0%

Palavik ≥ 40 °C

0%

0%

Muud kõrvaltoimed

13%

10%

Andmed lastel ja noorukitel vanuses 3 kuni 17 eluaastat viitavad kergele reaktogeensuse tõusule pärast teist annust, ilma palaviku esinemise suurenemiseta.

Väga sagedased kõrvaltoimed, millest teatati lastel ja noorukitel vanuses 3 kuni 17 eluaastat: valu, induratsioon ja erüteem, halb enesetunne, lihasvalu, peavalu ja väsimus.

Nädala jooksul pärast Focetria H1N1v-ga vaktsineerimist 73 imikul vanuses 6 kuni 11 elukuud ja 73 väikelapsel vanuses 12 kuni 35 elukuud, kes said 7,5 µg annuse, teatati kõrvaltoimetest järgnevalt:

 

Süst 1

Süst 2

Imikud (vanuses 6 kuni 11 elukuud)

N= 73

N= 68

Mõni kõrvaltoime

79%

65%

Paikne

44%

26%

Süsteemne

70%

56%

Palavik ≥38°C kuni 38,9°C

11%

9%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

3%

4%

Palavik ≥ 40 °C

0%

0%

Muud kõrvaltoimed

32%

31%

Väikelapsed (vanuses 12 kuni 35 elukuud)

N= 73

N= 71

Mõni kõrvaltoime

70%

71%

Paikne

51%

49%

Süsteemne

60%

49%

Palavik ≥38°C kuni 38,9°C

10%

11%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

4%

1%

Palavik ≥ 40 °C

1%

0%

Muud kõrvaltoimed

21%

24%

Andmed imikutel ja väikelastel vanuses 6 kuni 35 elukuud viitavad kergele reaktogeensuse tõusule pärast teist annust, ilma palaviku esinemise suurenemiseta.

Väga sagedased kõrvaltoimed, millest teatati 146 imikul ja väikelapsel vanuses 6 kuni 35 elukuud: tundlikkus, erüteem, ärrituvus, ebatavaline nutmine, magamatus, kõhulahtisus, oksendamine ja muutused söömisharjumustes. Induratsioon ja ekhümoos olid väga sagedased kõrvaltoimed väikelastel, kuid harvem imikutel.

Turuletulekujärgne järelevalve

Lisaks kliinilistes uuringutes teatatud kõrvaltoimetele on Focetria H1N1v turuletulekujärgse järelevalve ajal teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest:

Vere ja lümfisüsteemi häired

Lümfadenopaatia.

Südame häired

Palpitatsioonid, tahhükardia.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Asteenia.

Lihas-skeleti ja sidekoe ning luu kahjustused

Lihasvalu, valu jäsemetes.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Köha.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Üldised nahareaktsioonid, sealhulgas sügelus, uritkaaria või mittespetsiifiline lööve, angioödeem.

Seedetrakti häired

Seedetrakti häired nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Närvisüsteemi häired

Peavalu, pearinglus, unisus, sünkoop. Närvisüsteemi häired nagu neuralgia, paresteesia, krambid ja neuriit.

Immuunsüsteemi häired

Allergilised reaktsioonid, anafülaksia, sealhulgas düspnoea, bronhospasm, larüngeaalne ödeem, mis harvadel juhtudel võivad põhjustada šoki.

Adjuveeritud, pandeemia vahepeal kasutatavate Focliviaga sarnase koostisega trivalentsete vaktsiinide (MF59C.1 adjuveeritud H1N1 pandeemia vaktsiinid) turuletulekujärgsete kogemuste põhjal on teatatud lisaks järgnevate kõrvaltoimete esinemisest.

Harv (>1/10 000, <1/1 000):

Trombotsütopeenia (mõned väga harvad juhud olid tõsised, kus trombotsüütide arv oli väiksem kui 5000 mm3 kohta).

Väga harv (<1/10 000):

Vaskuliit koos mööduva neerude haaratusega ja multiformne eksudatiivne erüteem. Neuroloogilised häired nagu entsefalomüeliit, neuriit ja Guillain-Barré sündroom.

Pandeemiavaktsiini turuletulekujärgse järelevalve käigus täheldatud kõrvaltoime(d): ei ole kohaldatav.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gripivaktsiin, ATC-kood: J07BB02

Selles lõigus kirjeldatakse kliinilist kogemust H5N1 imitatsioonvaktsiiniga pärast kahe annuse 7,5 mikrogrammi manustamist.

Imitatsioonvaktsiin sisaldab gripiviiruse antigeene, mis erinevad praegusel ajal ringlevatest gripiviirustest. Neid antigeene võib pidada “uuteks” antigeenideks ja need jäljendavad olukorda, kus vaktsineeritav populatsioon on antigeeniga kokkupuutumata (immunoloogiliselt naiivne). Imitatsioonvaktsiiniga saadud andmed kinnitavad vaktsineerimisstrateegiat, mida tõenäoliselt tuleb kasutada pandeemiavaktsiini korral: imitatsioonvaktsiinidega saadud andmed kliinilise efektiivsuse ja ohutuse kohta on pandeemiavaktsiinide puhul olulised.

Täiskasvanud (18…60 aastat)

II faasi kliiniline uuring (Uuring V87P1) viidi läbi H5N1 vaktsiiniga, mis oli kombineeritud adjuvandiga MF59C.1, 312-l tervel täiskasvanul. 156-le tervele täiskasvanule manustati kaks annust H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutiniini (HA)/annuse kohta koos adjuvandiga) vaktsiini kolmenädalaste vahedega.

Teises kliinilises uuringus (III faas) (Uuring V87P13) osales 2 693 tervet täiskasvanud isikut, kellele manustati kaks annust H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/annuse kohta koos adjuvandiga) vaktsiini kolmenädalaste vahedega. Immunogeensust hinnati uuringus osalejate alamgrupis (n=197).

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le täiskasvanutel, määratuna ühekordse radiaalse hemolüüsi (Single Radial Haemolysis SRH) testide põhjal, olid järgmised:

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=149

N=197

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

85% (79…91)

91% (87…95)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

85% (78…90)

78% (72…84)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

7,74 (6,6…9,07)

4,03 (3,54…4,59)

 

 

 

 

Uuring V87P13

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=69

N=128

Baasserostaatus

<4 mm2

≥4 mm2

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

87% (77...94)

94% (88...97)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

87% (77…94)

73% (65…81)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

8,87 (7,09…11)

2,71 (2,38…3,08)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe

Mikroneutralisatsiooni (MN) tulemused A/Vietnam/1194/2004 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 67% (60…74) kuni 85% (78…90) ja serokonversiooni määrale vahemikus 65%

(58…72) kuni 83% (77…89). MN-testiga määratud immuunvastus vaktsiinile ühildub SRH-testidega saadud tulemustega.

Esmavaktsineerimisele järgnevat antikehade püsivust hinnati hemaglutiniini inhibeerimise (HI-), SRH- ja MN-testidega. Võrreldes antikehade tasemega, mis saadi 43. päeval pärast esmaste süstide teostamist, vähenesid antikehade tasemed 202. päevaks 1/5 kuni ½ võrra.

Eakad (>60 aastat)

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le isikutel vanuses üle 60 aasta (piiratud arv osalejaid oli vanuses üle 70 aasta), määratuna kahes kliinilises uuringus läbi viidud SRH-testide põhjal, olid järgmised:

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=84

N=210

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

80% (70…88)

82% (76…87)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

70% (59…80)

63% (56…69)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

4,96 (3,87…6,37)

2,9 (2,53…3,31)

 

 

 

 

Uuring V87P13

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=66

N=143

Baasserostaatus

<4 mm2

≥4 mm2

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

82% (70…90)

82% (75…88)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

82% (70…90)

54% (45…62)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

8,58 (6,57…11)

1,91 (1,72…2,12)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe

MN tulemused A/Vietnam/1194/2004 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 57%

(50…64) kuni 79% (68…87) ja serokonversiooni määrale vahemikus 55% (48…62) kuni 58% (47…69). Sarnaselt SRH tulemustele, näitasid ka MN tulemused eelvaktsineerimistele järgnevat tugevat immuunvastust eakate isikute populatsioonis.

Esmasele vaktsineerimisele järgnevat antikehade püsivust selles populatsioonis hinnati HI-, SRH- ja MN-testidega, mille kohaselt langes antikehade tase 202. päeval ½ kuni 1/5-ni vaktsineerimisjärgsest tasemest, võrreldes HI-, SRH- ja MN-testidega hinnatud esmase vaktsineerimise järgse 43. päeva tasemega. Kuni 50% eakatest H5N1 vaktsiin kombineerituna MF59C-ga vaktsineeritud uuringus osalejatest saavutas kuuendal kuul seroprotektsiooni.

Võimendusannus

Kolmas H5N1 vaktsiin kombineerituna MF59C-ga annus (võimendusannus) manustati kuus kuud pärast esmast vaktsineerimist. Tulemused on määratud SRH põhjal.

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le, määratuna SRH-testide põhjal, olid järgmised:

 

Uuring

Uuring V87P1

 

V87P1 Täiskasvanud

Eakad

 

võimendusannus

võimendusannus

 

(6 kuud pärast 2. annust)

(6 kuud pärast 2. annust)

SRH

N=71

N=38

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

89% (79…95)

84% (69…94)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

83% (72…91)

63% (46…78)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

5,96 (4,72…7,53)

5,15 (3,46…7,66)

*määratud SRH-testiga ≥ 25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe

Võimendusannuse osas on kogemused eakatega piiratud.

Toetavad uuringud täiskasvanute ja eakate populatsioonis

Kahes annuse leidmise uuringus said 78 täiskasvanut adjuveeritud imitatsioonvaktsiini (H5N3 või H9N2). Kolmenädalaste vahedega manustati kaks annust vaktsiini, mis sisaldas

H5N3 (A/part/Singapur/97) tüve kolmes erinevas annuses (7,5; 15 ja 30 µg HA annuse kohta). Seerumiproove analüüsiti originaalse H5N3 suhtes ja ka rea H5N1 isolaatide suhtes. SRH-testiga saadud seroloogilised vastused näitasid, et pärast kahe 7,5 µg annuse süstimist saavutas 100% isikutest seroprotektsiooni ja serokonversioon tekkis 100%-l isikutest. Leiti,

et ka adjuveeritud vaktsiin tekitab antikehi, mis andsid ristkaitse aastatel 2003 ja 2004 isoleeritud H5N1 tüvede suhtes, millel on mõningane antigeenne nihe võrreldes originaaltüvedega.

Neljanädalaste vahedega manustati kaks annust vaktsiini, mis sisaldas H9N2 (A/kana/Hong Kong/G9/97) tüve 4-s erinevas annuses (3,75; 7,5; 15 ja 30 μg HA annuse kohta). HI-testiga saadud seroloogilised vastused näitasid, et pärast kahe 7,5 µg annuse süstimist saavutas 92% isikutest seroprotektsiooni ja 75%-l isikutest tekkis serokonversioon.

Ristreaktiivsus

Täiskasvanud (18…60 aastat)

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/turkey/Turkey/05-le pärast teist annust täiskasvanutel vanuses 18…60 aastat, määratuna SRH- ja HI-testide põhjal, olid järgmised:

 

 

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

 

 

Anti-HA-antikeha

21 päeva

21 päeva

 

 

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

 

 

 

 

N=70

N=197

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

70% (58…80)

59% (52…66)

SRH

Serokonversiooni määr (95% UI)*

Pole kohaldatav***

49% (42…56)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)**

Pole kohaldatav***

2,37 (2,1…2,67)

 

 

 

N=69

N=197

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)°

36% (25…49)

23% (18…30)

HI

Serokonversiooni määr (95% UI)°

Pole kohaldatav***

19% (14…25)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)°°

Pole kohaldatav***

1,92 (1,64…2,25)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe ° määratud HI-testiga ≥40

°° HI geomeetriliste keskmiste suhe

***Uuringus V87P1 algväärtust ei testitud

Ülalolevas tabelis toodud kliinilise uuringu MN tulemused A/turkey/Turkey/05 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 27% (17…39) (V87P1) kuni 39% (32…46) (V87P13)

ja serokonversiooni määrale 36% (29…43) uuringus V87P13. Uuringus V87P13 näitasid MN-testi tulemused, et A/turkey/Turkey/05 serokonversiooni faktor 2,77 (2,4…3,2).

Eakad (>60 aastat)

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/turkey/Turkey/05-le pärast teist annust eakatel vanuses >60 aastat, määratuna SRH- ja HI-testide põhjal, olid järgmised:

 

 

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

 

 

Anti-HA-antikeha

21 päeva

21 päeva

 

 

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

 

 

 

 

N=37

N=207

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

57% (39…73)

20% (18…23)

SRH

Serokonversiooni määr (95% UI)*

Pole kohaldatav***

48% (41…55)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)**

Pole kohaldatav***

1,74 (1,57…1,94)

 

 

 

N=36

N=208

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)°

36% (21…54)

25% (19…32)

HI

Serokonversiooni määr (95% UI)°

Pole kohaldatav***

19% (14…25)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)°°

Pole kohaldatav***

1,79 (1,56…2,06)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe ° määratud HI-testiga ≥40

°° HI geomeetriliste keskmiste suhe

***Uuringus V87P1 algväärtust ei testitud

Ülalolevas tabelis toodud kliinilise uuringu MN tulemused A/turkey/Turkey/05 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 11% (3…25) (uuring V87P1) kuni 30% (24…37) (uuring V87P13) ja serokonversiooni määrale 25% (19…31) uuringus V87P13. Uuringus V87P13 näitasid MN-testi tulemused, et A/turkey/Turkey/05 serokonversiooni faktor oli 2,01 (1,78…2,26).

Andmed lastelt

Kliiniline uuring (uuring V87P6) viidi läbi H5N1 vaktsiiniga, mis oli kombineeritud adjuvandiga MF59C.1, 471 lapsel vanuses 6 kuud kuni 17 aastat. Kolmenädalaste vahedega manustati kaks annust 7,5 mikrogrammi ning 12 kuud pärast esimest annust manustati kolmas annus. Pärast 3 nädala möödumist 2. vaktsineerimisest (43. päev) saavutasid kõik vanusegrupid (st lapsed

vanuses 6...35 kuud, 3...8 aastat ja 9...17 aastat) kõrge antikehade taseme A/Vietnam/1194/2004-le, nagu on ära toodud SRH- ja HI-testide põhjal allolevas tabelis*. Selles uuringus ei täheldatud vaktsiiniga seotud tõsiseid kõrvaltoimeid.

 

 

Väikelapsed

Lapsed

Noorukid

 

 

(6-<36 kuud)

(3-<9 aastat)

(9-<18 aastat)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)

97%

97%

89%

 

43. päev

(92…99)

(91…99)

(80…94)

HI

Serokonversiooni faktor (95% UI)

43. päevast 1. päevani

(109…151)

(97…142)

(51…88)

 

 

Serokonversiooni määr (95% UI)

97%

97%

89%

 

43. päev

(92…99)

(91…99)

(80…94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)

100%

100%

100%

 

43. päev

(97…100)

(96…100)

(96…100)

SRH Serokonversiooni faktor (95% UI)

 

43. päevast 1. päevani

(14…18)

(13…17)

(12…16)

 

Serokonversiooni määr (95% UI)

98%

100%

99%

 

43. päev

(95…100)

(96…100)

(94…100)

* Lastele määratud Inimravimite komitee immunogeensuse kriteeriumite puudumisel rakendati pärast laste vaktsineerimist saadud seroloogiliste andmete hindamisel Inimravimite komitee kriteeriume,

mis on ette nähtud sesoonsete gripivaktsiinide hindamiseks täiskasvanutel. Panus kliinilisesse kaitsesse on teadmata.

MN tulemused A/Vietnam/1194/2004 osas viitavad seroprotektsiooni määrale 99%

(95% UI: 94…100), serokonversiooni määrale vahemikus 97% (95% UI: 91…99) kuni 99% (95% UI: 96…100), ja serokonversiooni faktorile vahemikus 29 (95% UI: 25…35)

kuni 50 (95% UI: 44…58).

Immunogeensuse tulemused Focetria H1N1v-ga (uuring V111_03):

Seroprotektsiooni määra ja serokonversiooni määra mõõdetuna HI-testiga ja serokonversiooni faktorit väljendatud HI geomeetriliste keskmiste suhtarvuna anti-HA antikeha H1N1 suhtes hinnati pärast ühe ja kahe 7,5 µg annuse Focetria manustamist 70 lapsel ja täiskasvanul (9...17 eluaastat), 60 lapsel (3...8 eluaastat), 58 lapsel (12...35 elukuud) ja 49 imikul (6...11 elukuud). Inimravimite komitee immunogeensuse kriteeriumid täiskasvanud (18…60 aastastel) patsientidel täideti mõlemal juhul, pärast 1. ja 2. annust, kõikide eelnimetatud vanuserühmade puhul (nii kogu populatsioonis kui ka alarühmas seronegatiivne algväärtus).

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Focliviaga läbi viidud uuringute tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta aktiivsel immuniseerimisel A-gripiviiruse alatüübi H5N1 vastu. Teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2.

Foclivia on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel.

See tähendab, et teaduslikel põhjustel ei ole olnud võimalik saada täielikku informatsiooni ravimpreparaadi kohta. Euroopa Ravimiamet (EMA) vaatab igal aastal üle ravimi kohta saadud uue informatsiooni ning vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse/uuendatakse.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

MF59C.1 adjuvanti sisaldavate Foclivia ja sesoonse gripivaktsiini konventsionaalsed mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesel, põhinedes korduvannustamise toksilisusel, paiksel taluvusel, emaslooma fertiilsusel, reproduktiivtoksilisusel ja arengutoksilisusel (kuni laktatsiooniperioodi lõpuni).

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumkloriid,

kaaliumkloriid,

kaaliumdivesinikfosfaat,

dinaatriumfosfaatdihüdraat,

magneesiumkloriidheksahüdraat,

kaltsiumkloriiddihüdraat,

naatriumtsitraat,

sidrunhape,

süstevesi.

Vaktsiini abiaine kohta vt lõik 2.

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

1 aasta.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida originaalmahutis valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

0,5 ml üheannuselises viaalis (I tüüpi klaas), suletud korgiga (halobutüülkummi). Pakendatud 10 kaupa.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Enne kasutamist peab vaktsiin olema soojenenud toatemperatuurini. Enne kasutamist õrnalt loksutada. Enne kasutamist kontrollige suspensiooni visuaalselt. Juhul, kui tekib osakesi ja/või muutub välimus, tuleb vaktsiin ära visata.

Kasutamata vaktsiin või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena,

Itaalia

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/577/003

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19. oktoober 2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19. oktoober 2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Foclivia süstesuspensioon mitmeannuselises viaalis

Pandeemilise gripi vaktsiin (H5N1) (pinnaantigeen, inaktiveeritud, adjuveeritud)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Gripiviiruse pinnaantigeenid (hemaglutiniin ja neuraminidaas)* tüvedest:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogrammi** 0,5 ml annuse kohta

*kasvatatud kanamunades

**väljendavad hemaglutiniini mikrogrammides.

Adjuvant MF59C.1 sisaldab:

 

Skvaleeni

9,75 milligrammi

Polüsorbaat 80

1,175 milligrammi

Sorbitaantrioleaati

1,175 milligrammi

Abiained:

 

Tiomersaal

0,05 milligrammi

Mitmeannuseline viaal. Annuste arvu kohta viaalis vaata lõik 6.5.

Vaktsiin vastab WHO soovitustele ja EL-i otsusele pandeemia korral.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Piimjasvalge vedelik.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Gripi profülaktika ametlikult välja kuulutatud pandeemia korral.

Focliviat tuleb kasutada vastavalt kehtivatele juhistele.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad: 0,5 ml valitud kuupäeval.

Vaktsiini teine annus tuleb manustada vähemalt 3 nädala pärast.

Focliviat hinnati täiskasvanutel (18…60-aastastel) ja eakatel (üle 60-aastastel) isikutel vastavalt vaktsineerimisskeemile, 1. ja 22. päeval.

Andmed kuus kuud pärast esimest annust manustatud kolmanda annuse (võimendusannus) kohta on piiratud (vt lõigud 4.8 ja 5.1).

Lapsed:

Foclivia ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 18 aastat ei ole veel tõestatud. Antud hetkel teadaolevad andmed isikutel vanuses 6 kuud kuni 18 aastat on esitatud lõigus 5.1, aga soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Kasutamise kohta lastel vanuses alla 6 kuu andmed puuduvad.

Manustamisviis

Immuniseerimine toimub intramuskulaarse süstimisena deltalihasesse või anterolateraalsesse reielihasesse (olenevalt lihasmassist).

4.3 Vastunäidustused

Varem esinenud anafülaktiline (st eluohtlik) reaktsioon vaktsiini ükskõik millise koostisaine või kanamuna jääkide jälgede, kanamunavalkude, kanamütsiini ja neomütsiinsulfaadi, baariumsulfaadi, formaldehüüdi ja tsetüültrimetüülammooniumbromiidi (CTAB) suhtes. Kui pandeemia korral on vaja siiski manustada vaktsiini, peavad elustamisvahendid vajadusel olema kohe käepärast. Vt lõik 4.4.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vaktsiini tuleb ettevaatusega manustada isikutele, kellel on teadaolev ülitundlikkus (muul kujul kui anafülaktiline reaktsioon) toimeaine, ükskõik millise lõigus 6.1 loetletud abiaine, tiomersaali ning munade, kanamunavalkude, kanamütsiini ja neomütsiinsulfaadi, baariumsulfaadi, formaldehüüdi ja tsetüültrimetüülammooniumbromiidi (CTAB) suhtes.

Nagu kõikide süstitavate vaktsiinide puhul, peab vaktsiini manustamise järgselt tekkida võiva anafülaktilise reaktsiooni korral olema kiiresti kättesaadav vastav meditsiiniline abi ja järelevalve. Kui pandeemiline olukord võimaldab, tuleb palavikuga kulgeva haiguse või ägeda infektsiooniga patsientidel lükata immuniseerimine edasi.

Focliviat ei tohi mingil juhul manustada intravaskulaarselt või subkutaanselt. Seetõttu peavad tervishoiuteenuste pakkujad hindama vaktsineerimise võimaliku riski ja kasu suhet vaktsiini manustamisel isikutele, kellel esineb trombotsütopeenia või mõni vere hüübimise häire, mille puhul on intramuskulaarne süst vastunäidustatud, välja arvatud juhul kui võimalik kasu kaalub üles riski veritsuse tekkeks.

Endogeense või iatrogeense immunosupressiooniga patsientide immuunvastus võib olla ebapiisav.

Kaitsev immuunvastus ei pruugi tekkida kõikidel vaktsineeritutel (vt lõik 5.1).

Kliinilistes uuringutes täheldati mõningaid ristkaitse juhte sarnaste H5N1 viiruse variantide vastu (vt lõik 5.1).

Kuna teise annuse manustamine on soovitatav, tuleb meeles pidada, et olemasolevad ohutuse, immunogeensuse ja tõhususe andmed ei toeta Foclivia ja teiste H5N1 monovalentsete vaktsiinide omavahelist asendatavust.

Kuigi puuduvad andmed Foclivia kasutamise kohta, on teatatud krampidest koos palavikuga ja ilma uuritavatel, keda vaktsineeriti Focliviaga sarnase MF59.1 adjuveeritud H1N1 pandeemilise vaktsiini, Focetriaga.

Enamus palavikuga krampide juhtudest ilmnes lastel. Mõned juhud täheldati uuritavatel, kellel on esinenud epilepsiat. Eriline tähelepanu tuleks pöörata epilepsiat põdevatele isikutele ning raviarst peaks teavitama isikuid (või vanemaid) krampide tekkimise võimalusest (vt lõik 4.8).

Sünkoop (minestamine) võib ilmneda pärast vaktsineerimist, või ka enne, psühhogeense vastusena nõelaga süstimisele. Sellega võivad kaasneda mitmed neuroloogilised nähud nagu mööduv nägemishäire, paresteesia ja toonilis-kloonilised jäsemete liigutused taastumise ajal. On oluline, et kasutatakse meetmeid vältimaks minestamisest tekkivaid vigastusi.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Focliviat ei tohi manustada samaaegselt teiste vaktsiinidega. Kui koosmanustamine teise vaktsiiniga on siiski näidustatud, tuleb immuniseerimiseks kasutada erinevaid jäsemeid. Tuleb märkida,

et kõrvaltoimed võivad võimenduda.

Samaaegselt immunosupressiivset ravi saavatel patsientidel võib immuunvastus olla nõrgenenud.

Gripivaktsiini manustamise järgselt võib täheldada ELISA testi valepositiivseid tulemusi inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1 tüübi (HIV- 1), C-hepatiidi ja eriti HTLV- 1 antikehade määramisel. Sellistel juhtudel jääb Western Blot test negatiivseks. Ajutine valepositiivne tulemus võib olla tingitud vaktsiinile tekkivast IgM vastusest.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Foclivia kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad.

Ohutusandmed on saadaval, siiski, rasedatel naistel kokkupuutest Focetriaga (H1N1 pandeemia vaktsiin, mis on sarnane Focliviale), mis sisaldab Focliviaga samas koguses MF59C.1. Turuletulekujärgsed spontaanselt teatatud kõrvaltoimed ja interventsionaalne uuring ei viita otsestele ega kaudsetele ohtlikele toimetele rasedatel kokkupuutumisel Focetriaga. Lisaks, kaks ulatuslikku jälgivat uuringut, mis teostati ohutuse hindamiseks Focetria kokkupuutumisel rasedusega, ei näidanud mingit tõusu rasedusdiabeedi, preklampsia, abortide, lapse surnult sündimise, madala sünnikaalu, enneaegse sünnituse, neonataalsete surmade ega kongenitaalsete malformatsioonide tekkeks

peaaegu 10000 vaktsineeritud raseda naise ja nende järeltulijate puhul, võrreldes vaktsineerimata kontrolluuritavatega.

Tervishoiutöötajad peavad ametlikke soovitusi arvestades enne rasedatele naistele Foclivia manustamist hindama vaktsineerimisest saadavat kasu ja võimalikke riske.

Imetamine

Imetamise ajal võib vaktsiini manustada.

Fertiilsus

Fertiilsuse kohta andmed puuduvad.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Mõned lõigus 4.8 „Kõrvaltoimed“ mainitud toimed võivad mõjutada võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Täiskasvanud ja eakad (vanemad kui 18 eluaastat)

Kliinilistes uuringutes läbi viidud pandeemilise adjuveeritud H5N1 imitatsioonvaktsiiniga olid täiskasvanutel ja eakatel (vt lõik 5.1 lisainformatsiooni saamiseks) enamus reaktsioone kerged, lühiajalised ning sarnanesid tavapärase sesoonse gripivaktsiini kõrvaltoimetega. Üldiselt nõustutakse, et vaktsiini abiaine immunogeensust suurendav toime on seotud veidi sagedasemate paiksete reaktsioonide esinemisega (peamiselt kerge valu), võrreldes tavaliste mitteadjuveeritud gripivaktsiinidega. Pärast teistkordset annustamist esines esimese korraga võrreldes kõrvaltoimeid harvem.

Lapsed ja noorukid vanuses 6 elukuud kuni 17 eluaastat:

II faasi kliinilises uuringus (uuring V87P6) hinnati lastel ja täiskasvanutel pandeemia adjuveeritud imitatsioonvaktsiini H5N1 ohutust (vt lõik 5.1 lisainformatsiooni saamiseks).

Vanusest olenemata oli teise vaktsineerimisega võrreldes reaktogeensus suurem esimese annuse järel. Reaktogeensus pärast kolmandat annust, manustatuna 12 kuud pärast teist annust, oli suurem kui pärast nii esimest kui teist annust. Paiksetest reaktsioonidest teatanud uuritavate protsent oli suurem vanemaealiste rühmades, peamiselt valust teatamise suurenemise tõttu. Väikelastel oli kõige sagedamini teatatud paikseteks reaktsioonideks erüteem ja tundlikkus; kõige sagedamini teatatud süsteemseteks reaktsioonideks oli ärritatus ja ebatavaline nutmine. Lastel ja täiskasvanutel oli kõige sagedamini teatatud paikseks reaktsiooniks valu ja kõige sagedamini teatatud süsteemseteks reaktsioonideks oli väsimus ja peavalu. Kõikides vanuserühmades teatati palavikust vähesel protsendil uuritavatest. Ohutusandmed lastel ja täiskasvanutel pärast esimest ja teist annust sarnase pandeemia vaktsiiniga (Focetria H1N1v) viitavad võrreldavale ohutusprofiilile, millest teatati

aH5N1 imitatsioonvaktsiini väljatöötamiseks (Foclivia).

Kõrvaltoimete esinemissagedus kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgse järelevalve põhjal on kajastatud allpool.

Kliinilised uuringud

Kliiniliste uuringute käigus ilmnenud kõrvaltoimed täiskasvanutel ja eakatel (vanuses üle 18 aasta)

Kõrvaltoimete esinemist hinnati neljas kliinilises uuringus erinevate gripitüvede ja preparaatidega (H5N3, H9N2 ja H5N1), kus osales 3696 täiskasvanut ja eakat. Sellest 3618 osalejale manustati imitatsioonvaktsiini Foclivia (A/H5N1) (vt lõik 5.1).

Kliinilistes uuringutes imitatsioonvaktsiiniga Foclivia esinenud kõrvaltoimed on loetletud allpool.

Üle 60-aastastel isikutel täheldatud sümptomite esinemissagedus oli madalam kui 18...60-aastaste populatsioonis.

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Närvisüsteemi häired

Sage (>1/100, <1/10): peavalu

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage (>1/100, <1/10): higistamine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage (>1/100, <1/10): artralgia ja müalgia

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage (>1/100, <1/10): süstekoha punetus, süstekoha turse, süstekoha kõvastumine, verevalum süstekohas ja valu süstekohas, palavik, halb enesetunne, väsimus ja külmavärinad.

Enamus neist reaktsioonidest kaob tavaliselt 1…2 päeva jooksul ilma ravita.

Kliiniliste uuringute käigus ilmnenud kõrvaltoimed lastel vanuses 6 kuud kuni 17 aastat

Kliinilises uuringus (Uuring V87P6) võrreldi MF59C.1 adjuvandiga kombineeritud H5N1 vaktsiini (n=334) hooajalise gripi vaktsiiniga (N=137).

 

Esimene annus

 

Teine annus

 

Kolmas annus

 

 

 

(21 päeva pärast

 

(12 kuud pärast

 

 

 

esimest annust)

 

teist annust)

 

 

H5N1 adjuveeritud vaktsiin

 

Väikelapsed (6…<36 kuud)

N=145

 

N=138

 

N=124

Mis tahes kõrvaltoime

76%

 

68%

 

80%

Lokaalne

47%

 

46%

 

60%

Süsteemne

59%

 

51%

 

54%

Palavik ≥38°C (≥40°C)

0%

 

0%

 

0%

Muud kõrvaltoimed

54%

 

49%

 

35%

Lapsed (3…<9 aastat)

N=96

 

N=93

 

N=85

Mis tahes kõrvaltoime

72%

 

68%

 

79%

Lokaalne

66%

 

58%

 

74%

Süsteemne

32%

 

33%

 

45%

Palavik ≥38°C (≥40°C)

4%

 

2%

 

6%

Muud kõrvaltoimed

36%

 

31%

 

19%

Noorukid (9…<18 aastat)

N=93

 

N=91

 

N=83

Mis tahes kõrvaltoime

91%

 

82%

 

89%

Lokaalne

81%

 

70%

 

81%

Süsteemne

69%

 

52%

 

69%

Palavik ≥38°C (≥40°C)

0%

 

1%

 

2%

Muud kõrvaltoimed

30%

 

27%

 

22%

Focetria (H1N1v)

Nädala jooksul pärast Focetria H1N1v-ga vaktsineerimist 77 lapsel vanuses 3...8 eluaastat ja 80 lapsel ning noorukil vanuses 9...17 eluaastat, kes said 7,5 µg annuse, teatati kõrvaltoimetest järgnevalt:

 

Süst 1

Süst 2

Lapsed (vanuses 3 kuni 8 eluaastat)

N= 77

N= 75

Mõni kõrvaltoime

74%

69%

Paikne

62%

56%

Süsteemne

39%

35%

Palavik ≥ 38°C kuni 38,9°C

4%

1%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

0%

1%

Palavik ≥ 40 °C

0%

0%

Muud kõrvaltoimed

14%

17%

Noorukid (vanuses 9 kuni 17 eluaastat)

N= 80

N= 79

Mõni kõrvaltoime

79%

66%

Paikne

70%

58%

Süsteemne

45%

30%

Palavik ≥38°C kuni 38,9°C

3%

1%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

0%

0%

Palavik ≥ 40 °C

0%

0%

Muud kõrvaltoimed

13%

10%

Andmed lastel ja noorukitel vanuses 3 kuni 17 eluaastat viitavad kergele reaktogeensuse tõusule pärast teist annust, ilma palaviku esinemise suurenemiseta.

Väga sagedased kõrvaltoimed, millest teatati lastel ja noorukitel vanuses 3 kuni 17 eluaastat: valu, induratsioon ja erüteem, halb enesetunne, lihasvalu, peavalu ja väsimus.

Nädala jooksul pärast Focetria H1N1v-ga vaktsineerimist 73 imikul vanuses 6 kuni 11 elukuud ja 73 väikelapsel vanuses 12 kuni 35 elukuud, kes said 7,5 µg annuse, teatati kõrvaltoimetest järgnevalt:

 

Süst 1

Süst 2

Imikud (vanuses 6 kuni 11 elukuud)

N= 73

N= 68

Mõni kõrvaltoime

79%

65%

Paikne

44%

26%

Süsteemne

70%

56%

Palavik ≥38°C kuni 38,9°C

11%

9%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

3%

4%

Palavik ≥ 40 °C

0%

0%

Muud kõrvaltoimed

32%

31%

Väikelapsed (vanuses 12 kuni 35 elukuud)

N= 73

N= 71

Mõni kõrvaltoime

70%

71%

Paikne

51%

49%

Süsteemne

60%

49%

Palavik ≥38°C kuni 38,9°C

10%

11%

Palavik 39°C kuni 39,9°C

4%

1%

Palavik ≥ 40 °C

1%

0%

Muud kõrvaltoimed

21%

24%

Andmed imikutel ja väikelastel vanuses 6 kuni 35 elukuud viitavad kergele reaktogeensuse tõusule pärast teist annust, ilma palaviku esinemise suurenemiseta.

Väga sagedased kõrvaltoimed, millest teatati 146 imikul ja väikelapsel vanuses 6 kuni 35 elukuud: tundlikkus, erüteem, ärrituvus, ebatavaline nutmine, magamatus, kõhulahtisus, oksendamine ja muutused söömisharjumustes. Induratsioon ja ekhümoos olid väga sagedased kõrvaltoimed väikelastel, kuid harvem imikutel.

Turuletulekujärgne järelevalve

Lisaks kliinilistes uuringutes teatatud kõrvaltoimetele on Focetria H1N1v turuletulekujärgse järelevalve ajal teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest:

Vere ja lümfisüsteemi häired

Lümfadenopaatia.

Südame häired

Palpitatsioonid, tahhükardia.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Asteenia.

Lihas-skeleti ja sidekoe ning luu kahjustused

Lihasvalu, valu jäsemetes.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Köha.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Üldised nahareaktsioonid, sealhulgas sügelus, uritkaaria või mittespetsiifiline lööve, angioödeem.

Seedetrakti häired

Seedetrakti häired nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Närvisüsteemi häired

Peavalu, pearinglus, unisus, sünkoop. Närvisüsteemi häired nagu neuralgia, paresteesia, krambid ja neuriit.

Immuunsüsteemi häired

Allergilised reaktsioonid, anafülaksia, sealhulgas düspnoea, bronhospasm, larüngeaalne ödeem, mis harvadel juhtudel võivad põhjustada šoki.

Adjuveeritud, pandeemia vahepeal kasutatavate Focliviaga sarnase koostisega trivalentsete vaktsiinide (MF59C.1 adjuveeritud H1N1 pandeemia vaktsiinid) turuletulekujärgsete kogemuste põhjal on teatatud lisaks järgnevate kõrvaltoimete esinemisest.

Harv (>1/10 000, <1/1 000):

Trombotsütopeenia (mõned väga harvad juhud olid tõsised, kus trombotsüütide arv oli väiksem kui 5000 mm3 kohta).

Väga harv (<1/10 000):

Vaskuliit koos mööduva neerude haaratusega ja multiformne eksudatiivne erüteem. Neuroloogilised häired nagu entsefalomüeliit, neuriit ja Guillain-Barré sündroom.

Pandeemiavaktsiini turuletulekujärgse järelevalve käigus täheldatud kõrvaltoime(d): ei ole kohaldatav.

See ravim sisaldab konservandina tiomersaali (orgaaniline elavhõbedaühend) ja seetõttu võib tekkida sensibilisatsioonireaktsioon (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gripivaktsiin, ATC-kood: J07BB02

Selles lõigus kirjeldatakse kliinilist kogemust H5N1 imitatsioonvaktsiiniga pärast kahe annuse 7,5 mikrogrammi manustamist.

Imitatsioonvaktsiin sisaldab gripiviiruse antigeene, mis erinevad praegusel ajal ringlevatest gripiviirustest. Neid antigeene võib pidada “uuteks” antigeenideks ja need jäljendavad olukorda, kus vaktsineeritav populatsioon on antigeeniga kokkupuutumata (immunoloogiliselt naiivne). Imitatsioonvaktsiiniga saadud andmed kinnitavad vaktsineerimisstrateegiat, mida tõenäoliselt tuleb kasutada pandeemiavaktsiini korral: imitatsioonvaktsiinidega saadud andmed kliinilise efektiivsuse ja ohutuse kohta on pandeemiavaktsiinide puhul olulised.

Täiskasvanud (18…60 aastat)

II faasi kliiniline uuring (Uuring V87P1) viidi läbi H5N1 vaktsiiniga, mis oli kombineeritud adjuvandiga MF59C.1, 312-l tervel täiskasvanul. 156-le tervele täiskasvanule manustati kaks annust H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutiniini (HA)/annuse kohta koos adjuvandiga) vaktsiini kolmenädalaste vahedega.

Teises kliinilises uuringus (Uuring V87P13) osales 2 693 täiskasvanud isikut, kellele manustati kaks annust H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/annuse kohta koos adjuvandiga) vaktsiini kolmenädalaste vahedega. Immunogeensust hinnati uuringus osalejate alamgrupis (n=197).

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le täiskasvanutel, määratuna ühekordse radiaalse hemolüüsi (Single Radial Haemolysis SRH) testide põhjal, olid järgmised:

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=149

N=197

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

85% (79…91)

91% (87…95)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

85% (78…90)

78% (72…84)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

7,74 (6,6…9,07)

4,03 (3,54…4,59)

 

 

 

 

Uuring V87P13

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=69

N=128

Baasserostaatus

<4 mm2

≥4 mm2

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

87% (77...94)

94% (88...97)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

87% (77…94)

73% (65…81)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

8,87 (7,09…11)

2,71 (2,38…3,08)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe

Mikroneutralisatsiooni (MN) tulemused A/Vietnam/1194/2004 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 67% (60…74) kuni 85% (78…90) ja serokonversiooni määrale vahemikus 65% (58…72) kuni 83% (77…89). MN-testiga määratud immuunvastus vaktsiinile ühildub SRH-testidega saadud tulemustega.

Esmavaktsineerimisele järgnevat antikehade püsivust hinnati hemaglutiniini inhibeerimise (HI-), SRH- ja MN-testidega. Võrreldes antikehade tasemega, mis saadi 43. päeval pärast esmaste süstide teostamist, vähenesid antikehade tasemed 202. päevaks 1/5 kuni ½ võrra.

Eakad ( 60 aastat)

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le isikutel vanuses üle 60 aasta (piiratud arv osalejaid oli vanuses üle 70 aasta), määratuna kahes kliinilises uuringus läbi viidud SRH-testide põhjal, olid järgmised:

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=84

N=210

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

80% (70…88)

82% (76…87)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

70% (59…80)

63% (56…69)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

4,96 (3,87…6,37)

2,9 (2,53…3,31)

 

 

 

 

Uuring V87P13

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva

21 päeva

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

N=66

N=143

Baasserostaatus

<4 mm2

≥4 mm2

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

82% (70…90)

82% (75…88)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

82% (70…90)

54% (45…62)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

8,58 (6,57…11)

1,91 (1,72…2,12)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe

MN tulemused A/Vietnam/1194/2004 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 57%

(50…64) kuni 79% (68…87) ja serokonversiooni määrale vahemikus 55% (48…62) kuni 58% (47…69). Sarnaselt SRH tulemustele, näitasid ka MN tulemused eelvaktsineerimistele järgnevat tugevat immuunvastust eakate isikute populatsioonis.

Esmasele vaktsineerimisele järgnevat antikehade püsivust selles populatsioonis hinnati HI-, SRH- ja MN-testidega, mille kohaselt langes antikehade tase 202. päeval ½ kuni 1/5-ni vaktsineerimisjärgsest tasemest, võrreldes HI-, SRH- ja MN-testidega hinnatud esmase vaktsineerimise järgse 43. päeva tasemega. Kuni 50% eakatest H5N1 vaktsiin kombineerituna MF59C-ga vaktsineeritud uuringus osalejatest saavutas kuuendal kuul seroprotektsiooni.

Võimendusannus

Kolmas H5N1 vaktsiin kombineerituna MF59C-ga annus (võimendusannus) manustati kuus kuud pärast esmast vaktsineerimist. Tulemused on määratud SRH põhjal.

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le, määratuna SRH-testide põhjal, olid järgmised:

 

Uuring

Uuring V87P1

 

V87P1 Täiskasvanud

Eakad

 

võimendusannus

võimendusannus

 

(6 kuud pärast 2. annust)

(6 kuud pärast 2. annust)

SRH

N=71

N=38

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

89% (79…95)

84% (69…94)

Serokonversiooni määr (95% UI)*

83% (72…91)

63% (46…78)

Serokonversiooni faktor (95% UI)*

5,96 (4,72…7,53)

5,15 (3,46…7,66)

*määratud SRH-testiga ≥ 25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe

Võimendusannuse osas on kogemused eakatega piiratud.

Toetavad uuringud täiskasvanute ja eakate populatsioonis

Kahes annuse leidmise uuringus said 78 täiskasvanut adjuveeritud imitatsioonvaktsiini (H5N3 või H9N2). Kolmenädalaste vahedega manustati kaks annust vaktsiini, mis sisaldas

H5N3 (A/part/Singapur/97) tüve kolmes erinevas annuses (7,5; 15 ja 30 µg HA annuse kohta). Seerumiproove analüüsiti originaalse H5N3 suhtes ja ka rea H5N1 isolaatide suhtes. SRH-testiga saadud seroloogilised vastused näitasid, et pärast kahe 7,5 µg annuse süstimist saavutas 100% isikutest seroprotektsiooni ja serokonversioon tekkis 100%-l isikutest. Leiti,

et ka adjuveeritud vaktsiin tekitab antikehi, mis andsid ristkaitse aastatel 2003 ja 2004 isoleeritud H5N1 tüvede suhtes, millel on mõningane antigeenne nihe võrreldes originaaltüvedega.

Neljanädalaste vahedega manustati kaks annust vaktsiini, mis sisaldas

H9N2 (A/kana/Hong Kong/G9/97) tüve 4-s erinevas annuses (3,75; 7,5; 15 ja 30 μg HA annuse kohta). HI-testiga saadud seroloogilised vastused näitasid, et pärast kahe 7,5 µg annuse süstimist saavutas 92% isikutest seroprotektsiooni ja 75%-l isikutest tekkis serokonversioon.

Ristreaktiivsus

Täiskasvanud (18…60 aastat)

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/turkey/Turkey/05-le pärast teist annust täiskasvanutel vanuses 18…60 aastat, määratuna SRH- ja HI-testide põhjal, olid järgmised:

 

 

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

 

 

Anti-HA-antikeha

21 päeva

21 päeva

 

 

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

 

 

 

 

N=70

N=197

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

70% (58…80)

59% (52…66)

SRH

Serokonversiooni määr (95% UI)*

Pole kohaldatav***

49% (42…56)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)**

Pole kohaldatav***

2,37 (2,1…2,67)

 

 

 

N=69

N=197

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)°

36% (25…49)

23% (18…30)

HI

Serokonversiooni määr (95% UI)°

Pole kohaldatav***

19% (14…25)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)°°

Pole kohaldatav***

1,92 (1,64…2,25)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe ° määratud HI-testiga ≥40

°° HI geomeetriliste keskmiste suhe

***Uuringus V87P1 algväärtust ei testitud

Ülalolevas tabelis toodud kliinilise uuringu MN tulemused A/turkey/Turkey/05 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 27% (17…39) (V87P1) kuni 39% (32…46) (V87P13)

ja serokonversiooni määrale 36% (29…43) uuringus V87P13. Uuringus V87P13 näitasid MN-testi tulemused, et A/turkey/Turkey/05 serokonversiooni faktor 2,77 (2,4…3,2).

Eakad ( 60 aastat)

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/turkey/Turkey/05-le pärast teist annust eakatel vanuses >60 aastat, määratuna SRH- ja HI-testide põhjal, olid järgmised:

 

 

 

Uuring V87P1

Uuring V87P13

 

 

Anti-HA-antikeha

21 päeva

21 päeva

 

 

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

 

 

 

 

 

N=37

N=207

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)*

57% (39…73)

20% (18…23)

SRH

Serokonversiooni määr (95% UI)*

Pole kohaldatav***

48% (41…55)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)**

Pole kohaldatav***

1,74 (1,57…1,94)

 

 

 

N=36

N=208

 

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)°

36% (21…54)

25% (19…32)

HI

Serokonversiooni määr (95% UI)°

Pole kohaldatav***

19% (14…25)

 

 

Serokonversiooni faktor (95% UI)°°

Pole kohaldatav***

1,79 (1,56…2,06)

*määratud SRH-testiga ≥25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe ° määratud HI-testiga ≥40

°° HI geomeetriliste keskmiste suhe

***Uuringus V87P1 algväärtust ei testitud

Ülalolevas tabelis toodud kliinilise uuringu MN tulemused A/turkey/Turkey/05 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 11% (3…25) (uuring V87P1) kuni 30% (24…37) (uuring V87P13) ja serokonversiooni määrale 25% (19…31) uuringus V87P13. Uuringus V87P13 näitasid MN-testi tulemused, et A/turkey/Turkey/05 serokonversiooni faktor oli 2,01 (1,78…2,26).

Andmed lastelt

Kliiniline uuring (uuring V87P6) viidi läbi H5N1 vaktsiiniga, mis oli kombineeritud adjuvandiga MF59C.1, 471 lapsel vanuses 6 kuud kuni 17 aastat. Kolmenädalaste vahedega manustati kaks annust 7,5 mikrogrammi ning 12 kuud pärast esimest annust manustati kolmas annus. Pärast 3 nädala möödumist 2. vaktsineerimisest (43. päev) saavutasid kõik vanusegrupid (st lapsed

vanuses 6...35 kuud, 3...8 aastat ja 9...17 aastat) kõrge antikehade taseme A/Vietnam/1194/2004-le, nagu on ära toodud SRH- ja HI-testide põhjal allolevas tabelis*. Selles uuringus ei täheldatud vaktsiiniga seotud tõsiseid kõrvaltoimeid.

 

 

Väikelapsed

Lapsed

Noorukid

 

 

(6-<36 kuud)

(3-<9 aastat)

(9-<18 aastat)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)

97%

97%

89%

 

43. Päev

(92…99)

(91…99)

(80…94)

HI

Serokonversiooni faktor (95% UI)

43. päevast 1. päevani

(109…151)

(97…142)

(51…88)

 

 

Serokonversiooni määr (95% UI)

97%

97%

89%

 

43. Päev

(92…99)

(91…99)

(80…94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotektsiooni määr (95% UI)

100%

100%

100%

 

43. päev

(97…100)

(96…100)

(96…100)

SRH Serokonversiooni faktor (95% UI)

 

43. päevast 1. päevani

(14…18)

(13…17)

(12…16)

 

Serokonversiooni määr (95% UI)

98%

100%

99%

 

43. Päev

(95…100)

(96…100)

(94…100)

* Lastele määratud Inimravimite komitee immunogeensuse kriteeriumite puudumisel rakendati pärast laste vaktsineerimist saadud seroloogiliste andmete hindamisel Inimravimite komitee kriteeriume,

mis on ette nähtud sesoonsete gripivaktsiinide hindamiseks täiskasvanutel. Panus kliinilisesse kaitsesse on teadmata.

MN tulemused A/Vietnam/1194/2004 osas viitavad seroprotektsiooni määrale 99% (95% UI: 94…100), serokonversiooni määrale vahemikus 97% (95% UI: 91…99)

kuni 99% (95% UI: 96…100), ja serokonversiooni faktorile vahemikus 29 (95% UI: 25…35) kuni 50 (95% UI: 44…58).

Immunogeensuse tulemused Focetria H1N1v-ga (uuring V111_03):

Seroprotektsiooni määra ja serokonversiooni määra mõõdetuna HI-testiga ja serokonversiooni faktorit väljendatud HI geomeetriliste keskmiste suhtarvuna anti-HA antikeha H1N1 suhtes hinnati pärast ühe ja kahe 7,5 µg annuse Focetria manustamist 70 lapsel ja täiskasvanul (9...17 eluaastat), 60 lapsel (3...8 eluaastat), 58 lapsel (12...35 elukuud) ja 49 imikul (6...11 elukuud). Inimravimite komitee immunogeensuse kriteeriumid täiskasvanud (18…60 aastastel) patsientidel täideti mõlemal juhul, pärast 1. ja 2. annust, kõikide eelnimetatud vanuserühmade puhul (nii kogu populatsioonis kui ka alarühmas seronegatiivne algväärtus).

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Focliviaga läbi viidud uuringute tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta aktiivsel immuniseerimisel A-gripiviiruse alatüübi H5N1 vastu. Teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2.

Foclivia on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel.

See tähendab, et teaduslikel põhjustel ei ole olnud võimalik saada täielikku informatsiooni ravimpreparaadi kohta. Euroopa Ravimiamet (EMA) vaatab igal aastal üle ravimi kohta saadud uue informatsiooni ning vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse/uuendatakse.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

MF59C.1 adjuvanti sisaldavate Foclivia ja sesoonse gripivaktsiini konventsionaalsed mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesel, põhinedes korduvannustamise toksilisusel, paiksel taluvusel, emaslooma fertiilsusel, reproduktiivtoksilisusel ja arengutoksilisusel (kuni laktatsiooniperioodi lõpuni).

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumkloriid,

kaaliumkloriid,

kaaliumdivesinikfosfaat,

dinaatriumfosfaatdihüdraat,

magneesiumkloriidheksahüdraat,

kaltsiumkloriiddihüdraat,

naatriumtsitraat,

sidrunhape,

tiomersaal,

süstevesi.

Vaktsiini abiaine kohta vt lõik 2.

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

1 aasta.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida originaalmahutis valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

5,0 ml 10-annuselises viaalis (I tüüpi klaas), suletud korgiga (halobutüülkummi). Pakendatud 10 kaupa.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Enne kasutamist kontrollige suspensiooni visuaalselt. Juhul, kui tekib osakesi ja/või muutub välimus, tuleb vaktsiin ära visata.

Raputage õrnalt mitmeannuselist viaali iga kord enne vaktsiini annuse (0,5 ml) tõmbamist süstlasse. Enne manustamist tuleks vaktsiinil lasta saavutada toatemperatuur.

Kuigi Foclivia mitmeannuseline viaal sisaldab säilitusainet, mis pärsib mikroobide kasvu,

on mitmeannuselise viaali kontaminatsiooni vältimine iga annuse süstlasse tõmbamisel kasutaja vastutus.

Märkige esimese annuse süstlasse tõmbamise kuupäev ja kellaaeg viaali sildile. Kasutamiste vahepeal hoidke mitmeannuseline viaal soovitatud säilitamistingimustes

vahemikus 2° ja 8° C. Eelistatult peaks mitmeannuselise viaali ära kasutama 24 tunni jooksul alates esimesest süstlasse tõmbamisest.

Kättesaadavad andmed viitavad, et mitmeannuselist viaali võib kasutada kuni maksimaalselt 72 tundi pärast esimest süstlasse tõmbamist, kuigi selline pikendatud säilitusaeg ei tohiks olla eelistatud valikuks.

Kasutamata vaktsiin või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena,

Itaalia

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/577/004

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19. oktoober 2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19. oktoober 2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu