Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Pakendi märgistus - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusGalafold
ATC koodAmicus Therapeu
Toimeainemigalastat hydrochloride
TootjaAuthorised

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Galafold 123 mg kõvakapslid migalastaat

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab migalastaatvesinikkloriidi, mis vastab 123 mg migalastaadile.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Võtke ravim tühja kõhuga vähemalt 2 tundi enne või pärast sööki iga päev ühel ja samal kellaajal. Neelake kapsel tervelt alla. Ärge tükeldage, purustage ega närige kapslit.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

Võtke Galafoldi kapsel ülepäeviti. Neil päevadel, kui te Galafoldi ei võta, suruge blisterümbrisest välja perforeeritud ring.

Avamisjuhised

1.VAJUTAGE ja hoidke ümbrist vasakult poolt.

2.TÕMMAKE blister paremale poole välja.

3.SURUGE kapsel läbi fooliumi.

4.LÜKAKE blister tagasi hoidjasse.

Pakendi infolehe lugemiseks skaneerige allolev kood.

Lisatakse QR-kood + www.galafoldsmpc.co.uk

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Amicus Therapeutics UK Ltd Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 7AP Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1082/001

13.PARTII NUMBER

Partii:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

galafold 123 mg kõvakapslid

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHEPAKENDIL BLISTERÜMBRIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Galafold 123 mg kõvakapslid migalastaat

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii:

5.MUU

Lisateave on pakendi infolehel.

Päevadel, kui te Galafoldi ei võta, suruge välja perforeeritud ring.

Galafoldi võetakse ülepäeviti.

Alustamise kuupäev:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHEPAKENDIL BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

3. KÕLBLIKKUSAEG

4. PARTII NUMBER

Partii:

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu