Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Ravimi omaduste kokkuvõte - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusGanfort
ATC koodS01ED51
Toimeainebimatoprost / timolol
TootjaAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti ja 5 mg timolooli (6,8 mg timoloolmaleaadina)

Teadaolevat toimet omav abiaine

Iga ml lahust sisaldab 0,05 mg bensalkooniumkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus.

Värvitu kuni kergelt kollane lahus.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Silma siserõhu alandamine avatud nurga glaukoomi või okulaarse hüpertensiooniga täiskasvanud patsientidel, kes reageerivad halvasti lokaalsetele beeta-blokaatoritele või prostaglandiini analoogidele.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav annus täiskasvanutel (sealhulgas eakad)

Soovitatav annus on üks tilk GANFORTi haige(te)sse silma(desse) üks kord päevas, manustatuna kas hommikul või õhtul. Ravimit tuleb iga päev manustada samal ajal.

GANFORTi puudutavad saadaolevad avaldatud andmed viitavad sellele, et õhtune annustamine võib silma siserõhu alandamisel olla hommikusest manustamisest efektiivsem. Sellegipoolest tuleb hommikuse või õhtuse annustamise kaalumisel võtta arvesse ravisoostumuse tõenäosust (vt lõik 5.1).

Kui üks annus jääb vahele, tuleks ravi jätkata järgmise plaanipärase annusega. Annus ei tohi ületada ühte tilka päevas haige(te)sse silma(desse).

Neeru- ja maksapuudulikkus

GANFORTi ei ole uuritud maksa- või neerupuudulikkusega patsientidel. Seetõttu tuleb ravimit kasutada sellistel patsientidel ettevaatlikult.

Lapsed

GANFORTi ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Kui kasutatakse enam kui ühte lokaalset silmaravimit, tuleb igaüht neist tilgutada vähemalt 5-minutilise vahega.

Nasolakrimaalne surve või silmade sulgemine 2 minuti jooksul vähendab süsteemset imendumist. Selle tulemusena võivad väheneda süsteemsed kõrvaltoimed ja suureneda lokaalne toime.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Reaktiivne hingamisteede haigus, sh bronhiaalastma või selle olemasolu varasemas anamneesis või raske krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.

Siinusbradükardia, „haige siinuse” sündroom, sinuatriaalne blokaad, teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne blokaad, mis ei ole kontrollitud südamestimulaatoriga. Väljendunud südamepuudulikkus, kardiogeenne šokk.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu teised lokaalselt manustatavad silmaravimid, võivad GANFORTi toimeained (timolool/bimatoprost) imenduda süsteemsesse vereringesse. Eri toimeainete suurenenud imendumist ei ole täheldatud. Beeta-adrenoblokaatori (timolool) sisalduse tõttu võivad tekkida sama tüüpi kardiovaskulaarsed, kopsudega seotud ja muud kõrvaltoimed, mida teatakse süsteemselt kasutatavate beeta-adrenoblokaatorite puhul. Süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus pärast toopilist oftalmilist manustamist on väiksem kui süsteemsel manustamisel. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Südame häired

Patsiente, kellel esinevad kardiovaskulaarsed haigused (nt südamepärgarteritõbi, Prinzmetali stenokardia ja südamepuudulikkus) ja kes saavad hüpotensiivset ravi beeta-blokaatoritega, tuleb kriitiliselt hinnata ning kaaluda ravi teiste toimeainetega. Patsiente, kellel esineb kardiovaskulaarseid haigusi, tuleb jälgida nende haiguste nähtude süvenemise ja kõrvaltoimete tekkimise suhtes.

Negatiivse toime tõttu ülejuhteajale tuleb beeta-blokaatoreid esimese astme südameblokaadiga patsientidele anda ettevaatusega.

Vaskulaarsed häired

Patsiente, kellel on rasked perifeerse verevarustuse häired (nt Raynaud’ tõve raske vorm või Raynaud’ sündroom), tuleb ravida ettevaatusega.

Respiratoorsed häired

Teatud oftalmiliste beeta-blokaatorite manustamise järel on teatatud hingamisega seotud reaktsioonidest, sh surm bronhospasmi tõttu astmahaigetel.

GANFORTi tuleb kasutada ettevaatusega kerge/mõõduka kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel, ja ainult siis, kui võimalik kasu kaalub üles võimalikud riskid.

Endokriinsüsteemi häired

Beeta-adrenoblokaatoreid tuleks manustada ettevaatusega patsientidele, kellel on spontaanse hüpoglükeemia oht, või labiilse diabeediga patsientidele, sest beeta-blokaatorid võivad varjata ägeda hüpoglükeemia sümptomeid.

Beeta-adrenoblokaatorid võivad maskeerida ka hüpertüreoidismi nähte.

Sarvkesta haigused

Oftalmilised beeta-blokaatorid võivad indutseerida silmade kuivust. Sarvkestade haigustega patsiente tuleb ravida ettevaatusega.

Teised beeta-blokaatorid

Toime silma siserõhule või süsteemse beetablokaadi teadaolevad toimed võivad tugevneda, kui timolooli manustatakse patsientidele, kes juba saavad süsteemseid beeta-blokaatoreid. Nende patsientide reaktsiooni tuleb hoolikalt jälgida. Kahe lokaalse beeta-adrenoblokaatori manustamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).

Anafülaktilised reaktsioonid

Beeta-blokaatorite kasutamise ajal võib atoopia või raskete anafülaktiliste reaktsioonide anamneesiga patsientidel ilmneda ägedam reageerimine pideval kokkupuutel selliste allergeenidega ning vähenenud vastus tavapärasele anafülaktilise reaktsiooni ravis kasutatavale adrenaliini annusele.

Soonkesta irdumine

Vesivedeliku tekkimise vastaste ravimite (nt timolooli, atsetasoolamiidi) manustamisel pärast filtrimisprotseduure on teatatud soonkesta irdumisest.

Kirurgiline anesteesia

Oftalmiliste beeta-blokaatorite kasutamine võib blokeerida süsteemsete beeta-adrenergiliste ravimite (nt adrenaliini) toimet. Anestesioloogi tuleb teavitada, kui patsient saab timolooli.

Maks

Patsientidel, kellel oli anamneesis kergekujuline maksahaigus või ravi alguses ebanormaalne alaniin- aminotransferaasi (ALAT), aspartaat-aminotransferaasi (ASAT) ja/või bilirubiini väärtus, ei tekitanud bimatoprosti silmatilgad 24 kuu jooksul kõrvaltoimeid maksafunktsioonis. Okulaarselt manustataval timoloolil ei ole teada maksa funktsiooni mõjutavaid kõrvaltoimeid.

Silmad

Enne ravi algust tuleb patsiente teavitada tekkida võivast ripsmete kasvust, silmalau või silmaümbruse naha tumenemisest ja pruuni vikerkesta tugevamast pigmenteerumisest, sest neid toimeid on täheldatud bimatoprosti ja GANFORTi kasutamisel. Vikerkesta tugevam pigmenteerumine võib olla püsiv ja ainult ühe silma ravimisel põhjustada silmade erinevat väljanägemist. GANFORT-ravi lõppedes võib vikerkesta pigmentatsioon olla püsiv. Pärast 12 kuud kestnud GANFORT-ravi oli vikerkesta pigmentatsiooni esinemissagedus 0,2%. Pärast 12 kuud kestnud ainult bimatoprosti sisaldavate silmatilkade manustamist oli see sagedus 1,5% ega suurenenud kolme järgneva aasta jooksul. Pigmentatsiooni muutumine tuleneb pigem melanotsüütides suurenenud melaniinisisaldusest kui melanotsüütide arvu suurenemisest. Vikerkesta tugevama pigmenteerumise pikaajaline mõju ei ole teada. Bimatoprosti manustamisel tekkiv vikerkesta värvi muutus võib mitu kuud või aastat olla mittemärgatav. Ravi ei mõjuta vikerkesta pigmenditähne ja neevusi. Mõnedel patsientidel on teatatud periorbitaalse koe pöörduvast pigmentatsioonist.

GANFORTi puhul on esinenud maakula ödeemi, sealhulgas tsüstoidset maakula ödeemi. Seetõttu tuleb GANFORTi kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on afaakia, pseudoafaakia koos rebenenud tagumise läätsekapsliga või teadaolev maakula ödeemi risk (nt silmasisene kirurgia, reetina veeniummistused, põletikuline silmahaigus ja diabeetiline retinopaatia).

GANFORTi tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on äge silmasisene põletik (nt uveiit), sest põletik võib süveneda.

Nahk

Kohtades, kus GANFORTi lahus puutub korduvalt kokku nahapinnaga, võib tekkida karvakasv. Seetõttu on oluline manustada GANFORTi juhiste kohaselt ning vältida selle sattumist põsele või muudele nahapiirkondadele.

Abiained

GANFORTis sisalduv säilitusaine bensalkooniumkloriid võib põhjustada silma ärritust. Enne silmatilkade manustamist tuleb kontaktläätsed eemaldada ja need võib tagasi panna 15 minutit pärast ravimi manustamist. On teada, et bensalkooniumkloriid muudab pehmete kontaktläätsede värvi. Kontakti pehmete kontaktläätsedega tuleb vältida.

Bensalkooniumkloriid on põhjustanud tähnilist keratopaatiat ja/või toksilist haavandunud keratopaatiat. Seetõttu tuleb kuiva silma või sarvkesta kahjustusega patsiente GANFORTi sagedasel või pikaajalisel kasutamisel hoolikalt jälgida.

Muud haigusseisundid

GANFORTi ei ole uuritud patsientidel, kellel on põletikulised silmahaigused, neovaskulaarne, põletikuline, kinnise nurga glaukoom, kaasasündinud glaukoom või kitsa nurga glaukoom.

Uuringutes, kus glaukoomi või silma hüpertensiooniga patsientidele manustati bimatoprosti 0,3 mg/ml, leiti, et silma sagedasem kokkupuude enam kui 1 annuse bimatoprostiga päevas võib vähendada silma siserõhku alandavat toimet. Patsiente, kes kasutavad GANFORTi koos teiste prostaglandiini analoogidega, tuleb jälgida silma siserõhu muutuste suhtes.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiifilisi koostoimeuuringuid bimatoprosti/timolooli fikseeritud kombinatsiooniga ei ole tehtud.

Kui oftalmilist beeta-blokaatori lahust manustatakse koos suukaudsete kaltsiumkanali blokaatorite, guanetidiini, beeta-adrenoblokaatorite, parasümpatomimeetikumide, antiarütmikumide (sh amiodarooni) ja digitaalise glükosiididega, võib ilmneda aditiivne toime, mille tagajärjel tekib hüpotensioon ja/või väljendunud bradükardia.

Timolooli ja ensüümi CYP2D6 inhibiitorite (nt kinidiin, fluoksetiin, paroksetiin) samaaegsel kasutamisel on teatatud tugevnenud süsteemsest beetablokeerivast toimest (nt südame löögisageduse vähenemine, depressioon).

Aeg-ajalt on teatatud oftalmiliste beeta-blokaatorite ja adrenaliini (epinefriini) samaaegsel kasutamisel tekkinud müdriaasist.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Bimatoprosti/timolooli fikseeritud kombinatsiooni kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. GANFORTi ei tohi kasutada raseduse ajal, v.a juhul, kui see on selgelt näidustatud. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Bimatoprost

Kasutamise kohta raseduse ajal ei ole piisavalt kliinilisi andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele suurte, emasloomale toksiliste annuste juures (vt lõik 5.3).

Timolool

Epidemioloogilistes uuringutes ei ole ilmnenud väärarenguid põhjustavat toimet, kuid beeta- blokaatorite manustamisel suu kaudu on esinenud emakasisest kasvupeetust. Peale selle on vastsündinul täheldatud beeta-adrenoretseptorite blokaadi sümptomeid (näiteks bradükardia, hüpotensioon, respiratoorne distress ja hüpoglükeemia), kui beeta-blokaatoreid on manustatud kuni sünnituseni. Kui GANFORTi manustatakse kuni sünnituseni, tuleb vastsündinut esimeste elupäevade jooksul hoolikalt jälgida. Timolooliga tehtud loomkatsed on näidanud reproduktsioonitoksilisust annuste juures, mis on kliiniliselt kasutatavatest oluliselt suuremad (vt lõik 5.3).

Imetamine

Timolool

Beeta-blokaatorid erituvad rinnapiima. Samas ei ole tõenäoline, et timolooli sisaldavate silmatilkade terapeutilised annused on piisavad sellise koguse eritumiseks rinnapiima, et see põhjustaks imikul kliinilisi beetablokeerivaid sümptomeid. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Bimatoprost

Pole teada, kas bimatoprost eritub inimese rinnapiima, kuid see eritub lakteerivate rottide piima. Imetavad emad ei tohiks GANFORTi kasutada.

Fertiilsus

Puuduvad andmed GANFORTi mõjust inimeste fertiilsusele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

GANFORT mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Nagu kõikide silmaravimite puhul, peab patsient ravimi silma tilgutamisest põhjustatud hägusa nägemise puhul enne auto juhtimist või masinatega töötamist ootama nägemise selginemist.

4.8Kõrvaltoimed

GANFORT

Ohutusprofiili kokkuvõte

GANFORTi kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimed on piirdunud nendega, mida on varem kirjeldatud seoses toimeainega bimatoprost või timolool. Uusi GANFORTile spetsiifilisi kõrvaltoimeid ei ole kliinilistes uuringutes täheldatud.

Enamik GANFORTi kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimetest olid okulaarsed ja kerged; ükski kõrvaltoime ei olnud raske. 12 kuu kliinilistest andmetest lähtuvalt oli kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime konjunktiivi hüpereemia (enamasti minimaalne kuni kerge, arvatavalt mittepõletikulist päritolu), mis esines 26% patsientidest ja tingis ravi katkestamise 1,5% patsientidest.

Kõrvaltoimete tabeli kujul esitatud loetelu

Tabel 1 annab ülevaate kliiniliste uuringute ajal või turuletulekujärgsel perioodil kõigi GANFORTi preparaatidega (mitme- ja üheannuselised) seoses teatatud kõrvaltoimetest (igas sagedusrühmas on kõrvaltoimed loetletud raskusastme vähenemise järjekorras).

Allpool toodud võimalike kõrvaltoimete sagedus on määratletud, kasutades järgnevat konventsiooni.

Väga sage

≥1/10

 

 

Sage

≥1/100 kuni <1/10

 

 

Aeg-ajalt

≥1/1000 kuni <1/100

 

 

Harv

≥1/10 000 kuni <1/1000

 

 

Väga harv

<1/10 000

 

 

Teadmata

Ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoime

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Ülitundlikkusreaktsioonid, sh

 

 

 

allergilise dermatiidi,

 

 

 

angioödeemi, silmaallergia

 

 

 

nähud või sümptomid

 

Psühhiaatrilised häired

Teadmata

Unetus2, hirmuunenäod2

 

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu, pearinglus2

 

 

Teadmata

Düsgeusia2

 

Silma kahjustused

Väga sage

Konjunktiivi hüpereemia

 

 

 

 

Sage

Tähniline keratiit, kornea

 

 

erosioon2, põletustunne2,

 

 

konjunktiivi ärritus1, silma

 

 

sügelus, torkimistunne2,

 

 

võõrkehatunne, silma kuivus,

 

 

silmalau erüteem, silma valu,

 

 

fotofoobia, eritis silmast2,

 

 

nägemishäired2, silmalau

 

 

sügelemine, nägemisteravuse

 

 

langus2, blefariit2, silmalau

 

 

turse, silma ärritus, suurenenud

 

 

pisaravoolpisaravool, ripsmete

 

 

vohamine

 

Aeg-ajalt

Iriit2, konjunktiivi turse2,

 

 

silmalau valu2, ebanormaalne

 

 

tunne silmas1, astenoopia,

 

 

trihhiaas2, iirise

 

 

hüperpigmentatsioon2, lau

 

 

sulcus lacrimalis’e süvenemine2,

 

 

silmalau retraktsioon2, ripsmete

 

 

värvimuutused (tumenemine)1.

 

Teadmata

Tsüstjas maakula ödeem2, silma

 

 

turse, hägustunud nägemine2

Südame häired

Teadmata

Bradükardia

Respiratoorsed, rindkere ja

Sage

Riniit2

mediastiinumi häired

Aeg-ajalt

Düspnoe

 

Teadmata

Bronhospasm (peamiselt

 

 

olemasoleva bronhospastilise

 

 

haigusega patsientidel)2, astma

Naha ja nahaaluskoe

Sage

Silmalau pigmentatsioon2,

kahjustused

 

hirsutism2, naha

 

 

hüperpigmentatsioon

 

 

(periokulaarne).

 

Teadmata

Alopeetsia2

Üldised häired ja

Teadmata

Väsimus

manustamiskoha reaktsioonid

 

 

1kõrvaltoimeid täheldati ainult Ganforti üheannuselise preparaadiga

 

2kõrvaltoimeid täheldati ainult Ganforti mitmeannuselise preparaadiga

Nagu teised lokaalselt manustatavad silmaravimid võib ka GANFORT (bimatoprost/timolool) imenduda süsteemsesse vereringesse. Timolooli imendumine võib põhjustada samasuguseid kõrvaltoimeid, nagu süsteemsete beeta-blokaatorite kasutamisel. Süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus pärast toopilist oftalmilist manustamist on väiksem kui süsteemsel manustamisel. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Alljärgnevalt on toodud lisanduvad kõrvaltoimed, mida on täheldatud seoses kummagi toimeainega (bimatoprosti ja timolooliga), tabelis 2 ning mis võivad ilmneda ka GANFORTi puhul.

Tabel 2

 

 

 

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoime

Immuunsüsteemi häired

Süsteemsed allergilised reaktsioonid, sh

 

anafülaksia1

Ainevahetus- ja toitumishäired

Hüpoglükeemia1

Psühhiaatrilised häired

Depressioon1, mälukaotus1

Närvisüsteemi häired

Minestamine1, tserebrovaskulaarne atakk1,

 

myasthenia gravis’e sümptomite süvenemine1,

 

paresteesia1, ajuisheemia1

Silma kahjustused

Kornea vähenenud tundlikkus1, diploopia1,

 

ptoos1, soonkesta irdumine filtratsioonkirurgia

 

järel (vt lõik 4.4)1, keratiit1, blefarospasm2,

 

võrkkesta verejooks2, soonkestapõletik2

Südame häired

Atrioventrikulaarne blokaad1, südameseiskus1,

 

arütmia1, südamepuudulikkus1, südame

 

paispuudulikkus1, valu rinnus1,

 

südamepekslemine1, tursed1

Vaskulaarsed häired

Hüpotensioon1, hüpertooniatõbi2, Raynaud’

 

fenomen1, külmad käed ja jalad1

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Astma ägenemine2, KOKi ägenemine2, köha1

Seedetrakti häired

Iiveldus1,2, kõhulahtisus1, düspepsia1, suukuivus1,

 

valu ülakõhus1, oksendamine1

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Psoriasiformne lööve1 või psoriaasi ägenemine1,

 

nahalööve1

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Müalgia1

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Seksuaalfunktsiooni häire1, libiido langus1

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Jõuetus1,2

Uuringud

Maksafunktsiooni testid (LFT) ebanormaalsed2

1kõrvaltoimed, mida täheldati timolooli monoteraapiaga

2kõrvaltoimed, mida täheldati bimatoprosti monoteraapiaga

Fosfaati sisaldavate silmatilkadega seoses teatatud kõrvaltoimed

Mõnel sarvkesta olulise kahjustusega patsiendil on seoses fosfaati sisaldavate silmatilkade kasutamisega väga harva teatatud sarvkestas kaltsifikatsiooni tekkimise juhtumeid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu.

4.9Üleannustamine

GANFORTi paikne üleannustamine ei ole tõenäoline ega ole seostatav mürgistusega.

Bimatoprost

Kui GANFORTi tahtmatult alla neelatakse, võib olla abi järgmisest teabest: kahenädalases suukaudse manustamise uuringus rottidel ja hiirtel ei põhjustanud bimatoprosti annused kuni 100 mg/kg/päevas mingit toksilist toimet. Väljendatuna mg/m2 on see annus vähemalt 70 korda suurem kui ühe pudeli GANFORTi ekslik manustamine 10 kg kaaluvale lapsele.

Timolool

Süsteemse üleannustamise sümptomid hõlmavad: bradükardia, hüpotensioon, bronhospasm, peavalu, pearinglus, õhupuudustunne ja südame seiskus. Neerupuudulikkusega patsientidel tehtud uuring näitas, et timolool ei ole kergesti dialüüsitav.

Üleannustamise korral peab ravi olema sümptomaatiline ja toetav.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oftalmoloogiline, beeta-blokaator, ATC-kood: S01ED51

Toimemehhanism

GANFORT sisaldab kahte toimeainet: bimatoprosti ja timolooli. Need kaks komponenti vähendavad silma siserõhku teineteist täiendavate toimemehhanismide kaudu ja kombineeritud toime tulemusel tekib täiendav silma siserõhu langus võrreldes kummagi preparaadi üksi manustamisega. GANFORTi toime avaldub kiiresti.

Bimatoprost on tugevatoimeline silma siserõhku langetav toimeaine. See on sünteetiline prostamiid, mis ei toimi ühegi tuntud prostaglandiini retseptori kaudu ning on struktuurilt sarnane prostaglandiin

F2 -le (PGF2 ). Bimatoprost jäljendab selektiivselt hiljuti biosünteesitud ainete – prostamiidide toimeid. Prostamiidi retseptori struktuur ei ole veel kindlaks tehtud. Bimatoprost vähendab inimesel silma siserõhku, suurendades vedeliku väljavoolu läbi trabekulaarvõrgustiku ja suurendades uveoskleraalset väljavoolu.

Timolool on mitteselektiivne beeta1 ja beeta2 adrenoretseptori blokaator, millel ei ole olulist sisemist sümpatomimeetilist, otsest kardiodepressiivset ega lokaalset anesteetilist (membraane stabiliseerivat) toimet. Timolool langetab silma siserõhku, vähendades vesivedeliku moodustumist. Täpne toimemehhanism ei ole selge, kuid tõenäoline on endogeensest beeta-adrenergilisest stimulatsioonist tingitud suurenenud tsüklilise AMP-sünteesi pärssimine.

Kliiniline efektiivsus

GANFORTi silma siserõhku alandav toime on vähemalt samaväärne mõlema preparaadi, bimatoprosti (üks kord ööpäevas) ja timolooli (kaks korda ööpäevas) koosmanustamisel saadava toimega.

GANFORTi puudutavad saadavalolevad avaldatud andmed viitavad sellele, et õhtune annustamine võib silma siserõhu alandamisel olla hommikusest manustamisest efektiivsem. Sellegipoolest tuleb hommikuse või õhtuse annustamise kaalumisel võtta arvesse ravisoostumuse tõenäosust.

Lapsed

GANFORTi ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat pole veel tõestatud.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ravim GANFORT

Bimatoprosti ja timolooli plasmakontsentratsioonid määrati ristuuringus, kus võrreldi monoteraapiaid GANFORT-raviga tervetel uuritavatel. Eri komponentide süsteemne imendumine oli minimaalne ja seda ei mõjutanud koosmanustamine ühes ravimvormis.

Kaksteist kuud kestnud uuringus, kus mõõdeti süsteemset imendumist, ei täheldatud kummagi komponendi kuhjumist.

Bimatoprost

Bimatoprost läbib in vitro hästi inimese korneat ja skleerat. Pärast silmasisest manustamist on bimatoprosti süsteemne sisaldus väga madal ja akumulatsiooni aja möödudes ei toimu. Üks kord päevas ühe tilga 0,03% bimatoprosti manustamise järel silma kahe nädala vältel ilmnes maksimaalne kontsentratsioon veres 10 minutit pärast annuse manustamist ja vähenesid 1,5 tunni jooksul pärast manustamist allapoole määratavat taset (0,025 ng/ml). Keskmised Cmax ja AUC 0-24hrs väärtused olid 7.

ja 14. päeval vastavalt umbes 0,08 ng/ml ja 0,09 ng h/ml, näidates, et ravimi tasakaalukontsentratsioon saavutati esimese annustamisnädala jooksul.

Bimatoprost jaotub mõõdukalt keha kudedes ja süsteemne jaotusruumala tasakaalukontsentratsioonil oli inimesel 0,67 l/kg. Inimese veres leidub bimatoprosti peamiselt plasmas. Bimatoprost seondub plasma valkudega ligikaudu 88% ulatuses.

Kui silma manustatud ravim jõuab süsteemsesse ringesse, on bimatoprost peamine tsirkuleeriv vorm veres. Seejärel toimub bimatoprosti oksüdatsioon, N-deetülatsioon ja glükuronidatsioon, mille käigus moodustub hulk eri metaboliite.

Bimatoprost elimineeritakse peamiselt renaalse ekskretsiooni teel. Kuni 67% tervetele vabatahtlikele intravenoosselt manustatud annusest eritus uriiniga, 25% annusest eritus väljaheitega. Veenisisese manustamise järel määratud eliminatsiooni poolväärtusaeg oli ligikaudu 45 minutit, vere kogukliirens oli 1,5 l/h/kg.

Iseloomustus eakatel patsientidel

Pärast bimatoprosti manustamist 2 korda päevas oli keskmine AUC0-24h väärtus eakatel (65-aastastel ja vanematel uuritavatel) 0,0634 ng h/ml, oluliselt kõrgem kui noortel täiskasvanutel – 0,0218 ng h/ml. Et ravimi süsteemne sisaldus pärast okulaarset manustamist oli väga madal nii eakatel kui ka noortel uuritavatel, ei ole see leid kliiniliselt oluline. Aja jooksul ei akumuleerunud bimatoprost veres ning ohutusprofiil oli noorematel ja vanematel patsientidel sarnane.

Timolool

Pärast silmatilkade 0,5% lahuse inimesele silma manustamist kae operatsiooni ajal oli timolooli tippkontsentratsioon vesivedelikus 1 tund pärast annustamist 898 ng/ml. Osa annusest imendus süsteemsesse ringesse, kus see metaboliseerus kiiresti maksas. Timolooli plasma poolväärtusaeg on ligikaudu 4 kuni 6 tundi, ta metaboliseerub osaliselt maksas. Timolool ning selle metaboliidid erituvad neerude kaudu. Timolool ei seondu plasmas ulatuslikult.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Ravim GANFORT

GANFORTi korduval manustamisel okulaarse toksilisuse uuringutes ei ilmnenud erilisi ohte inimesele. Ravimi üksikkomponentide okulaarse ja süsteemse ohutuse profiil on hästi määratletud.

Bimatoprost

Farmakoloogilise ohutuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Uuringud närilistel näitasid liigispetsiifilist aborti süsteemse sisalduse puhul, mis oli 33−97 korda suurem, kui inimestel pärast okulaarset manustamist.

Ahvidel, kellele manustati bimatoprosti okulaarselt kontsentratsioonides 0,03% päevas ühe aasta vältel, suurenes vikerkesta pigmentatsioon ja ilmnesid pöörduvad, annusest sõltuvad periokulaarsed toimed, mida iseloomustas väljapaistev ülemine ja/või alumine sulcus lacrimalis ja palpebraalse fissuuri laienemine. Suurenenud vikerkesta pigmentatsioon näib olevat põhjustatud suurenenud melaniini produktsioonist melanotsüütides ja mitte melanotsüütide arvu suurenemisest. Periokulaarse toimega seoses ei ole leitud funktsionaalseid ega mikroskoopilisi muutusi ja periokulaarsete muutuste tekkemehhanism ei ole teada.

Timolool

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid

Naatriumkloriid

Dinaatriumfosfaatheptahüdraat

Sidrunhappe monohüdraat

Soolhape või naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Puhastatud vesi

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat

Keemiliste ja füüsikaliste kasutusaegsete omaduste püsivus on tõestatud temperatuuril 25 C 28 päeva jooksul.

Mikrobioloogilisest seisukohast vastutab kasutusaegse säilitusaja ja -tingimuste eest kasutaja ning normaalselt ei peaks see ületama 28 päeva 25 C juures.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Valged läbipaistmatu madala tihedusega polüetüleenist pudelid polüstüreenist keeratava korgiga. Iga pudel on täidetud mahuni 3 ml.

Saadaval on järgmised pakendid: pappkarbid, mis sisaldavad ühte või kolme 3 ml pudelit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/340/001-002

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19.05.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 23.06.2011

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

<{KK.AAAA}>

<{PP.KK.AAAA}> <{PP. kuu AAAA}>

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus, üheannuselises pakendis.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti (bimatoprost) ja 5 mg timolooli (timolol) (6,8 mg timoloolmaleaadina)

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus, üheannuselises pakendis.

Värvitu kuni kergelt kollane lahus.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Silma siserõhu alandamine avatud nurga glaukoomi või okulaarse hüpertensiooniga täiskasvanud patsientidel, kes reageerivad halvasti lokaalsetele beeta-blokaatoritele või prostaglandiini analoogidele.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav annus täiskasvanutel (sealhulgas eakad)

Soovitatav annus on üks tilk üheannuselist GANFORTi haige(te)sse silma(desse) üks kord päevas, manustatuna kas hommikul või õhtul. Ravimit tuleb iga päev manustada samal ajal.

Mitmeannuselise ravimvormiga GANFORTi puudutavad saadavalolevad avaldatud andmed viitavad sellele, et õhtune annustamine võib silma siserõhu alandamisel olla hommikusest manustamisest efektiivsem. Sellegipoolest tuleb hommikuse või õhtuse annustamise kaalumisel võtta arvesse ravisoostumuse tõenäosust (vt lõik 5.1).

Üheannuseline pakend on ainult ühekordseks kasutamiseks; ühest pakendist piisab mõlema silma raviks. Kasutamata jäänud lahus tuleb kohe pärast kasutamist ära visata.

Kui üks annus jääb vahele, tuleks ravi jätkata järgmise plaanipärase annusega. Annus ei tohi ületada ühte tilka päevas haige(te)sse silma(desse).

Neeru- ja maksapuudulikkus

Üheannuselist GANFORTi ei ole uuritud maksa- või neerupuudulikkusega patsientidel. Seetõttu tuleb ravimit kasutada sellistel patsientidel ettevaatlikult.

Lapsed

Üheannuselise GANFORTi ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 18 aasta ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Kui kasutatakse enam kui ühte lokaalset silmaravimit, tuleb igaüht neist tilgutada vähemalt 5-minutilise vahega.

Nasolakrimaalne surve või silmade sulgemine 2 minuti jooksul vähendab süsteemset imendumist. Selle tulemusena võivad väheneda süsteemsed kõrvaltoimed ja suureneda lokaalne toime.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

Reaktiivne hingamisteede haigus, sh bronhiaalastma või selle olemasolu varasemas anamneesis või raske krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.

Siinusbradükardia, „haige siinuse„ sündroom, sinuatriaalne blokaad, teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne blokaad, mis ei ole kontrollitud südamestimulaatoriga. Väljendunud südamepuudulikkus, kardiogeenne šokk.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu teised lokaalselt manustatavad silmaravimid, võivad üheannuselise GANFORTi toimeained (timolool/bimatoprost) imenduda süsteemsesse vereringesse. Eri toimeainete suurenenud imendumist ei ole mitmeannuselise GANFORTiga täheldatud. Beeta-adrenoblokaatori (timolool) sisalduse tõttu võivad tekkida sama tüüpi kardiovaskulaarsed, kopsudega seotud ja muud kõrvaltoimed, mida teatakse süsteemselt kasutatavate beeta-adrenoblokaatorite puhul. Süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus pärast toopilist oftalmilist manustamist on väiksem kui süsteemsel manustamisel. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Südame häired

Patsiente, kellel esinevad kardiovaskulaarsed haigused (nt südamepärgarteritõbi, Prinzmetali stenokardia ja südamepuudulikkus) ja kes saavad hüpotensiivset ravi beeta-blokaatoritega, tuleb kriitiliselt hinnata ning kaaluda ravi teiste toimeainetega. Patsiente, kellel esineb kardiovaskulaarseid haigusi, tuleb jälgida nende haiguste nähtude süvenemise ja kõrvaltoimete tekkimise suhtes.

Negatiivse toime tõttu ülejuhteajale tuleb beeta-blokaatoreid esimese astme südameblokaadiga patsientidele anda ettevaatusega.

Vaskulaarsed häired

Patsiente, kellel on rasked perifeerse verevarustuse häired (nt Raynaud’ tõve raske vorm või Raynaud’ sündroom), tuleb ravida ettevaatusega.

Respiratoorsed häired

Teatud oftalmiliste beeta-blokaatorite manustamise järel on teatatud hingamisega seotud reaktsioonidest, sh surm bronhospasmi tõttu astmahaigetel.

Üheannuselist GANFORTi tuleb kasutada ettevaatusega kerge/mõõduka kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel, ja ainult siis, kui võimalik kasu kaalub üles võimalikud riskid.

Endokriinsüsteemi häired

Beeta-adrenoblokaatoreid tuleks manustada ettevaatusega patsientidele, kellel on spontaanse hüpoglükeemia oht, või labiilse diabeediga patsientidele, sest beeta-blokaatorid võivad varjata ägeda hüpoglükeemia sümptomeid.

Beeta-adrenoblokaatorid võivad maskeerida ka hüpertüreoidismi nähte.

Sarvkesta haigused

Oftalmilised beeta-blokaatorid võivad indutseerida silmade kuivust. Sarvkestade haigustega patsiente tuleb ravida ettevaatusega.

Teised beeta-blokaatorid

Toime silma siserõhule või süsteemse beetablokaadi teadaolevad toimed võivad tugevneda, kui timolooli manustatakse patsientidele, kes juba saavad süsteemseid beeta-blokaatoreid. Nende patsientide reaktsiooni tuleb hoolikalt jälgida. Kahe lokaalse beeta-adrenoblokaatori manustamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).

Anafülaktilised reaktsioonid

Beeta-blokaatorite kasutamise ajal võib atoopia või raskete anafülaktiliste reaktsioonide anamneesiga patsientidel ilmneda ägedam reageerimine pideval kokkupuutel selliste allergeenidega ning vähenenud vastus tavapärasele anafülaktilise reaktsiooni ravis kasutatavale adrenaliini annusele.

Soonkesta irdumine

Vesivedeliku tekkimise vastaste ravimite (nt timolooli, atsetasoolamiidi) manustamisel pärast filtrimisprotseduure on teatatud soonkesta irdumisest.

Kirurgiline anesteesia

Oftalmiliste beeta-blokaatorite kasutamine võib blokeerida süsteemsete beeta-adrenergiliste ravimite (nt adrenaliini) toimet. Anestesioloogi tuleb teavitada, kui patsient saab timolooli.

Maks

Patsientidel, kellel oli anamneesis kergekujuline maksahaigus või ravi alguses ebanormaalne alaniin- aminotransferaasi (ALAT), aspartaat-aminotransferaasi (ASAT) ja/või bilirubiini väärtus, ei tekitanud bimatoprosti silmatilgad 24 kuu jooksul kõrvaltoimeid maksafunktsioonis. Okulaarselt manustataval timoloolil ei ole teada maksa funktsiooni mõjutavaid kõrvaltoimeid.

Silmad

Enne ravi algust tuleb patsiente teavitada tekkida võivast ripsmete kasvust ja silmaümbruse naha hüperpigmentatsioonist, sest neid toimeid on täheldatud üheannuselise GANFORTi kasutamisel. Mitmeannuselise GANFORTi kasutamisel on täheldatud ka pruuni vikerkesta pigmentatsiooni tugevnemist. Vikerkesta tugevam pigmenteerumine võib olla püsiv ja ainult ühe silma ravimisel põhjustada silmade erinevat väljanägemist. GANFORT-ravi lõppedes võib vikerkesta pigmentatsioon olla püsiv. Pärast 12 kuud kestnud ravi mitmeannuselise GANFORTiga oli vikerkesta pigmentatsiooni esinemissagedus 0,2%. Pärast 12 kuud kestnud ainult bimatoprosti sisaldavate silmatilkade manustamist oli see sagedus 1,5% ega suurenenud kolme järgneva aasta jooksul. Pigmentatsiooni muutused tulenevad pigem melanotsüütides suurenenud melaniinisisaldusest kui melanotsüütide arvu suurenemisest. Vikerkesta tugevama pigmenteerumise pikaajaline mõju ei ole teada. Bimatoprosti manustamisel tekkiv muutus vikerkesta pigmentatsioonis võib mitu kuud või aastat olla mittemärgatav. Ravi ei mõjuta vikerkesta pigmenditähne ja neevusi. Mõnedel patsientidel on teatatud periorbitaalse koe pöörduvast pigmentatsioonist.

Mitmeannuselise GANFORTi kasutamisel on esinenud maakula ödeemi, sh tsüstoidset maakula ödeemi. Seetõttu tuleb üheannuselist GANFORTi kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on afaakia, pseudoafaakia, läätse tagumise kapsli rebend või teadaolevaid maakula ödeemi riskifaktoreid

(nt silmasisene operatsioon, võrkkesta veeni oklusioonid, põletikuline silmahaigus ja diabeetiline retinopaatia).

GANFORTi tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on äge silmasisene põletik (nt uveiit), sest põletik võib süveneda.

Nahk

Kohtades, kus GANFORTi lahus puutub korduvalt kokku nahapinnaga, võib tekkida karvakasv. Seetõttu on oluline manustada GANFORTi juhiste kohaselt ning vältida selle sattumist põsele ja muudele nahapiirkondadele.

Muud haigusseisundid

Üheannuselist GANFORTi ei ole uuritud patsientidel, kellel on põletikulised silmahaigused, neovaskulaarne, põletikuline, kinnise nurga, kaasasündinud või kitsa nurga glaukoom.

Uuringutes, kus glaukoomi või silma hüpertensiooniga patsientidele manustati bimatoprosti 0,3 mg/ml, leiti, et silma sagedasem kokkupuude enam kui 1 annuse bimatoprostiga päevas võib vähendada silma siserõhku alandavat toimet. Patsiente, kes kasutavad GANFORTi koos teiste prostaglandiini analoogidega, tuleb jälgida silma siserõhu muutuste suhtes.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiifilisi koostoimeuuringuid bimatoprosti/timolooli fikseeritud kombinatsiooniga ei ole tehtud.

Kui oftalmilist beeta-blokaatori lahust manustatakse koos suukaudsete kaltsiumkanali blokaatorite, guanetidiini, beeta-adrenoblokaatorite, parasümpatomimeetikumide, antiarütmikumide (sh amiodarooni) ja digitaalise glükosiididega, võib ilmneda aditiivne toime, mille tagajärjel tekib hüpotensioon ja/või väljendunud bradükardia.

Timolooli ja ensüümi CYP2D6 inhibiitorite (nt kinidiin, fluoksetiin, paroksetiin) samaaegsel kasutamisel on teatatud tugevnenud süsteemsest beetablokeerivast toimest (nt südame löögisageduse vähenemine, depressioon).

Aeg-ajalt on teatatud oftalmiliste beeta-blokaatorite ja adrenaliini (epinefriini) samaaegsel kasutamisel tekkinud müdriaasist.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Bimatoprosti/timolooli fikseeritud kombinatsiooni kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Üheannuselist GANFORTi ei tohi kasutada raseduse ajal, v.a juhul, kui see on selgelt näidustatud. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Bimatoprost

Kasutamise kohta raseduse ajal ei ole piisavalt kliinilisi andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele suurte, emasloomale toksiliste annuste juures (vt lõik 5.3).

Timolool

Epidemioloogilistes uuringutes ei ole ilmnenud väärarenguid põhjustavat toimet, kuid beeta- blokaatorite manustamisel suu kaudu on esinenud emakasisest kasvupeetust. Peale selle on vastsündinul täheldatud beeta-adrenoretseptorite blokaadi sümptomeid (näiteks bradükardia, hüpotensioon, respiratoorne distress ja hüpoglükeemia), kui beeta-blokaatoreid on manustatud kuni sünnituseni. Kui üheannuselist GANFORTi manustatakse kuni sünnituseni, tuleb vastsündinut esimeste elupäevade jooksul hoolikalt jälgida. Timolooliga tehtud loomkatsed on näidanud

reproduktsioonitoksilisust annuste juures, mis on kliiniliselt kasutatavatest oluliselt suuremad (vt lõik 5.3).

Imetamine

Timolool

Beeta-blokaatorid erituvad rinnapiima. Samas ei ole tõenäoline, et timolooli sisaldavate silmatilkade terapeutilised annused on piisavad sellise koguse eritumiseks rinnapiima, et see põhjustaks imikul kliinilisi beetablokeerivaid sümptomeid. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Bimatoprost

Pole teada, kas bimatoprost eritub inimese rinnapiima, kuid see eritub lakteerivate rottide piima. Imetavad emad ei tohiks üheannuselist GANFORTi kasutada.

Fertiilsus

Puuduvad andmed üheannuselise GANFORTi mõjust inimeste fertiilsusele.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Üheannuseline GANFORT mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Nagu kõikide toopiliste silmaravimite puhul, peab patsient ravimi silma tilgutamisest põhjustatud hägusa nägemise puhul enne auto juhtimist või masinatega töötamist ootama nägemise selginemist.

4.8 Kõrvaltoimed

Üheannuseline GANFORT

Ohutusprofiili kokkuvõte

Üheannuselise GANFORTi kliinilises uuringus täheldatud kõrvaltoimed on piirdunud nendega, mida on varem kirjeldatud seoses mitmeannuselise GANFORTiga või toimeainega bimatoprost või timolool. Uusi üheannuselisele GANFORTile spetsiifilisi kõrvaltoimeid ei ole kliinilistes uuringutes täheldatud.

Enamik üheannuselise GANFORTiga seoses täheldatud kõrvaltoimetest olid okulaarsed ja kerged; ükski kõrvaltoime ei olnud raske. Lähtuvalt kliinilistest andmetest, mis saadi 12-nädalases üheannuselise GANFORTi uuringus, kus seda manustati üks kord päevas, oli üheannuselise GANFORTi kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime konjunktiivi hüpereemia (enamasti minimaalne kuni kerge, arvatavalt mittepõletikulist päritolu), mis esines 21% patsientidest ja tingis ravi katkestamise 1,4% patsientidest.

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Tabelis 1 on toodud kõrvaltoimed, millest teatati nii ühe- kui ka mitmeannuseliste GANFORTi preparaatide kliinilise uuringu vältel või turuletulekujärgsel perioodil (igas sagedusrühmas on kõrvaltoimed loetletud raskusastme vähenemise järjekorras).

Allpool toodud võimalike kõrvaltoimete sagedus on määratletud, kasutades järgnevat konventsiooni.

Väga sage

≥1/10

Sage

≥1/100 kuni <1/10

Aeg-ajalt

≥1/1000 kuni <1/100

Harv

≥1/10 000 kuni <1/1000

Väga harv

<1/10 000

Teadmata

Ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Tabel 1

 

 

 

 

 

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoime

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Ülitundlikkusreaktsioonid, sh

 

 

allergilise dermatiidi,

 

 

angioödeemi, silmaallergia

 

 

nähud või sümptomid

Psühhiaatrilised häired

Teadmata

Unetus2, hirmuunenäod2

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu, pearinglus2

 

Teadmata

Düsgeusia2

Silma kahjustused

Väga sage

Konjunktiivi hüpereemia

 

 

 

 

Sage

Tähniline keratiit, kornea

 

 

erosioon2, põletustunne2,

 

 

konjunktiivi ärritus1, silma

 

 

sügelus, torkimistunne2,

 

 

võõrkehatunne, silma kuivus,

 

 

silmalau erüteem, silma valu,

 

 

fotofoobia, eritis silmast2,

 

 

nägemishäired2, silmalau

 

 

sügelemine, nägemisteravuse

 

 

langus2, blefariit2, silmalau

 

 

turse, silma ärritus, suurenenud

 

 

pisaravoolpisaravool, ripsmete

 

 

vohamine

 

Aeg-ajalt

Iriit2, konjunktiivi turse2,

 

 

silmalau valu2, ebanormaalne

 

 

tunne silmas1, astenoopia,

 

 

trihhiaas2, iirise

 

 

hüperpigmentatsioon2, lau

 

 

sulcus lacrimalis’e süvenemine2,

 

 

silmalau retraktsioon2, ripsmete

 

 

värvimuutused (tumenemine)1.

 

Teadmata

Tsüstjas maakula ödeem2, silma

 

 

turse, hägustunud nägemine2

Südame häired

Teadmata

Bradükardia

Respiratoorsed, rindkere ja

Sage

Riniit2

mediastiinumi häired

Aeg-ajalt

Düspnoe

 

Teadmata

Bronhospasm (peamiselt

 

 

olemasoleva bronhospastilise

 

 

haigusega patsientidel)2, astma

Naha ja nahaaluskoe

Sage

Silmalau pigmentatsioon2,

kahjustused

 

hirsutism2, naha

 

 

hüperpigmentatsioon

 

 

(periokulaarne).

 

Teadmata

Alopeetsia2

Üldised häired ja

Teadmata

Väsimus

manustamiskoha reaktsioonid

 

 

1kõrvaltoimeid täheldati ainult Ganforti üheannuselise preparaadiga

 

2kõrvaltoimeid täheldati ainult Ganforti mitmeannuselise preparaadiga

Nagu teised lokaalselt manustatavad silmaravimid, võib ka GANFORT (bimatoprost/timolool) imenduda süsteemsesse vereringesse. Timolooli imendumine võib põhjustada samasuguseid kõrvaltoimeid, nagu süsteemsete beeta-blokaatorite kasutamisel. Süsteemsete kõrvaltoimete

esinemissagedus pärast toopilist oftalmilist manustamist on väiksem kui süsteemsel manustamisel. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Täiendavad kõrvaltoimed, mida on täheldatud seoses kummagi toimeainega (bimatoprosti ja timolooliga), ja mis võivad potentsiaalselt ilmneda ka GANFORTi puhul, on loetletud tabelis 2 allpool:

Tabel 2

 

 

 

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoime

Immuunsüsteemi häired

Süsteemsed allergilised reaktsioonid, sh

 

anafülaksia1

Ainevahetus- ja toitumishäired

Hüpoglükeemia1

Psühhiaatrilised häired

Depressioon1, mälukaotus1

Närvisüsteemi häired

Minestamine1, tserebrovaskulaarne atakk1,

 

myasthenia gravis’e sümptomite süvenemine1,

 

paresteesia1, ajuisheemia1

Silma kahjustused

Kornea vähenenud tundlikkus1, diploopia1,

 

ptoos1, soonkesta irdumine filtratsioonkirurgia

 

järel (vt lõik 4.4)1, keratiit1, blefarospasm2,

 

võrkkesta verejooks2, soonkestapõletik2

Südame häired

Atrioventrikulaarne blokaad1, südameseiskus1,

 

arütmia1, südamepuudulikkus1, südame

 

paispuudulikkus1, valu rinnus1,

 

südamepekslemine1, tursed1

Vaskulaarsed häired

Hüpotensioon1, hüpertooniatõbi2, Raynaud’

 

fenomen1, külmad käed ja jalad1

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Astma ägenemine2, KOKi ägenemine2, köha1

Seedetrakti häired

Iiveldus1,2, kõhulahtisus1, düspepsia1, suukuivus1,

 

valu ülakõhus1, oksendamine1

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Psoriasiformne lööve1 või psoriaasi ägenemine1,

 

nahalööve1

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Müalgia1

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Seksuaalfunktsiooni häire1, libiido langus1

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Jõuetus1,2

Uuringud

Maksafunktsiooni testid (LFT) ebanormaalsed2

1kõrvaltoimed, mida täheldati timolooli monoteraapiaga

2kõrvaltoimed, mida täheldati bimatoprosti monoteraapiaga

Fosfaati sisaldavate silmatilkadega seoses teatatud kõrvaltoimed

Mõnel sarvkesta olulise kahjustusega patsiendil on seoses fosfaati sisaldavate silmatilkade kasutamisega väga harva teatatud sarvkestas kaltsifikatsiooni tekkimise juhtumeid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu.

4.9 Üleannustamine

Üheannuselise GANFORTi paikne üleannustamine ei ole tõenäoline ega ole seostatav mürgistusega.

BimatoprostÜheannuselise GANFORTi juhuslikul allaneelamisel võib abi olla järgnevast teabest: 2-nädalases suukaudse manustamise uuringus hiirtel ja rottidel ei põhjustanud bimatoprosti annused

kuni 100 mg/kg/päevas mingit toksilist toimet; see vastab inimestel annustele vastavalt 8,1 ja 16,2 mg/kg. Need annused on vähemalt 7,5 korda suuremad kui bimatoprosti kogus, mis satub inimese organismi kogu karbi üheannuselise GANFORTi juhuslikul manustamisel (90 üheannuselist pakendit × 0,4 ml; 36 ml) 10 kg kehakaaluga lapsele [(36 ml × 0,3 mg/ml bimatoprosti)/10 kg; 1,08 mg/kg].

Timolool

Süsteemse üleannustamise sümptomid hõlmavad: bradükardia, hüpotensioon, bronhospasm, peavalu, pearinglus, õhupuudustunne ja südame seiskus. Neerupuudulikkusega patsientidel tehtud uuring näitas, et timolool ei ole kergesti dialüüsitav.

Üleannustamise korral peab ravi olema sümptomaatiline ja toetav.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oftalmoloogiline, beeta-blokaator, ATC-kood: S01ED51

Toimemehhanism

Üheannuseline GANFORT sisaldab kahte toimeainet: bimatoprosti ja timolooli. Need kaks komponenti vähendavad silma siserõhku teineteist täiendavate toimemehhanismide kaudu ja kombineeritud toime tulemusel tekib täiendav silma siserõhu langus võrreldes kummagi preparaadi üksi manustamisega. Üheannuselise GANFORTi toime avaldub kiiresti.

Bimatoprost on tugevatoimeline silma siserõhku langetav toimeaine. See on sünteetiline prostamiid, mis ei toimi ühegi tuntud prostaglandiini retseptori kaudu ning on struktuurilt sarnane prostaglandiin

F2 -le (PGF2 ). Bimatoprost jäljendab selektiivselt hiljuti biosünteesitud ainete – prostamiidide toimeid. Prostamiidi retseptori struktuur ei ole veel kindlaks tehtud. Bimatoprost vähendab inimesel silma siserõhku, suurendades vedeliku väljavoolu läbi trabekulaarvõrgustiku ja suurendades uveoskleraalset väljavoolu.

Timolool on mitteselektiivne beeta1 ja beeta2 adrenoretseptori blokaator, millel ei ole olulist sisemist sümpatomimeetilist, otsest kardiodepressiivset ega lokaalset anesteetilist (membraane stabiliseerivat) toimet. Timolool langetab silma siserõhku, vähendades vesivedeliku moodustumist. Täpne toimemehhanism ei ole selge, kuid tõenäoline on endogeensest beeta-adrenergilisest stimulatsioonist tingitud suurenenud tsüklilise AMP-sünteesi pärssimine.

Kliiniline efektiivsus

12-nädalane (topeltpime, randomiseeritud, paralleelrühmaga) kliiniline uuring võrdles üheannuselise GANFORTi tõhusust ja ohutust mitmeannuselise GANFORTiga glaukoomi või silma hüpertensiooniga patsientidel. Üheannuseline GANFORT saavutas mitmeannuselise GANFORTiga võrreldes samaväärse silma siserõhku alandava toime: ravirühmade vahelise erinevuse 95% CI ülempiir jäi 12. nädalal (esmane analüüs) eelmääratletud 1,5 mmHg piiridesse igas hinnatud ajapunktis (tunnid 0, 2 ja 8), aga samuti ka 2. ja 6. nädalal, kui hinnati keskmist halvemat silma siserõhu muutust algnäitajaga võrreldes (halvem silma siserõhk tähendab kõrgemat ööpäeva keskmist silma siserõhku uuringu alguses). Tegelikult ei ületanud 95% CI ülempiir 12. nädalal 0,14 mmHg.

Mõlemad ravirühmad näitasid keskmise halvema silma siserõhu osas statistiliselt ja kliiniliselt olulist vähenemist algnäitajaga võrreldes kõikides jälgimise ajapunktides uuringu vältel (p < 0,001). Halvema keskmise silmarõhu keskmised muutused jäid kogu 12-nädalase uuringu käigus vahemikku –9,16 kuni –7,98 mmHg üheannuselise GANFORTi rühmas ja vahemikku –9,03 kuni –7,72 mmHg mitmeannuselise GANFORTi rühmas.

GANFORTi üheannuseline vorm saavutas mitmeannuselise GANFORTiga ka samaväärse silma siserõhku alandava toime silma keskmise ja halvema siserõhu osas igas jälgimise ajapunktis 2., 6. ja 12. nädalal.

Mitmeannuselise GANFORTiga läbi viidud uuringute alusel on GANFORTi silma siserõhku alandav toime vähemalt samaväärne mõlema preparaadi, bimatoprosti (üks kord ööpäevas) ja timolooli (kaks korda ööpäevas) koosmanustamisel saadava toimega.

Mitmeannuselist GANFORTi puudutavad saadavalolevad avaldatud andmed viitavad sellele, et õhtune annustamine võib silma siserõhu alandamisel olla hommikusest manustamisest efektiivsem. Sellegipoolest tuleb hommikuse või õhtuse annustamise kaalumisel võtta arvesse ravisoostumuse tõenäosust.

Lapsed

Üheannuselise GANFORTi ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 18 aasta pole veel tõestatud.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ravim GANFORT

Bimatoprosti ja timolooli plasmakontsentratsioonid määrati ristuuringus, kus võrreldi monoteraapiaid mitmeannuselise GANFORT-raviga tervetel uuritavatel. Eri komponentide süsteemne imendumine oli minimaalne ja seda ei mõjutanud koosmanustamine ühes ravimvormis.

Kahes 12 kuud kestnud mitmeannuselise GANFORTi uuringus, kus mõõdeti süsteemset imendumist, ei täheldatud kummagi komponendi kuhjumist.

Bimatoprost

Bimatoprost läbib in vitro hästi inimese korneat ja skleerat. Pärast silmasisest manustamist on bimatoprosti süsteemne sisaldus väga madal ja akumulatsiooni aja möödudes ei toimu. Üks kord päevas ühe tilga 0,03% bimatoprosti manustamise järel silma kahe nädala vältel ilmnes maksimaalne kontsentratsioon veres 10 minutit pärast annuse manustamist ja vähenesid 1,5 tunni jooksul pärast manustamist allapoole määratavat taset (0,025 ng/ml). Keskmised Cmax ja AUC 0-24hrs väärtused olid 7.

ja 14. päeval vastavalt umbes 0,08 ng/ml ja 0,09 ng h/ml, näidates, et ravimi tasakaalukontsentratsioon saavutati esimese annustamisnädala jooksul.

Bimatoprost jaotub mõõdukalt keha kudedes ja süsteemne jaotusruumala tasakaalukontsentratsioonil oli inimesel 0,67 l/kg. Inimese veres leidub bimatoprosti peamiselt plasmas. Bimatoprost seondub plasma valkudega ligikaudu 88% ulatuses.

Kui silma manustatud ravim jõuab süsteemsesse ringesse, on bimatoprost peamine tsirkuleeriv vorm veres. Seejärel toimub bimatoprosti oksüdatsioon, N-deetülatsioon ja glükuronidatsioon, mille käigus moodustub hulk eri metaboliite.

Bimatoprost elimineeritakse peamiselt renaalse ekskretsiooni teel. Kuni 67% tervetele vabatahtlikele intravenoosselt manustatud annusest eritus uriiniga, 25% annusest eritus väljaheitega. Veenisisese manustamise järel määratud eliminatsiooni poolväärtusaeg oli ligikaudu 45 minutit, vere kogukliirens oli 1,5 l/h/kg.

Iseloomustus eakatel patsientidel

Pärast 0,3 mg/ml bimatoprosti manustamist 2 korda päevas oli keskmine AUC0-24h väärtus eakatel (65-aastastel ja vanematel uuritavatel) 0,0634 ng h/ml, oluliselt kõrgem kui noortel täiskasvanutel – 0,0218 ng h/ml. Et ravimi süsteemne sisaldus pärast okulaarset manustamist oli väga madal nii eakatel kui ka noortel uuritavatel, ei ole see leid kliiniliselt oluline. Aja jooksul ei akumuleerunud bimatoprost veres ning ohutusprofiil oli noorematel ja vanematel patsientidel sarnane.

Timolool

Pärast silmatilkade 0,5% lahuse inimesele silma manustamist kae operatsiooni ajal oli timolooli tippkontsentratsioon vesivedelikus 1 tund pärast annustamist 898 ng/ml. Osa annusest imendus süsteemsesse ringesse, kus see metaboliseerus kiiresti maksas. Timolooli plasma poolväärtusaeg on ligikaudu 4 kuni 6 tundi, ta metaboliseerub osaliselt maksas. Timolool ning selle metaboliidid erituvad neerude kaudu. Timolool ei seondu plasmas ulatuslikult.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Ravim GANFORT

Mitmeannuselise GANFORTi korduval manustamisel okulaarse toksilisuse uuringutes ei ilmnenud erilisi ohte inimesele. Ravimi üksikkomponentide okulaarse ja süsteemse ohutuse profiil on hästi määratletud.

BimatoprostFarmakoloogilise ohutuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Uuringud närilistel näitasid liigispetsiifilist aborti süsteemse sisalduse puhul, mis oli 33−97 korda suurem, kui inimestel pärast okulaarset manustamist.

Ahvidel, kellele manustati bimatoprosti okulaarselt kontsentratsioonides 0,03% päevas ühe aasta vältel, suurenes vikerkesta pigmentatsioon ja ilmnesid pöörduvad, annusest sõltuvad periokulaarsed toimed, mida iseloomustas väljapaistev ülemine ja/või alumine sulcus lacrimalis ja palpebraalse fissuuri laienemine. Suurenenud vikerkesta pigmentatsioon näib olevat põhjustatud suurenenud melaniini produktsioonist melanotsüütides ja mitte melanotsüütide arvu suurenemisest. Periokulaarse toimega seoses ei ole leitud funktsionaalseid ega mikroskoopilisi muutusi ja periokulaarsete muutuste tekkemehhanism ei ole teada.

Timolool

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Dinaatriumfosfaatheptahüdraat

Sidrunhappe monohüdraat

Soolhape või naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Puhastatud vesi

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat

Avatud koti sisu tuleb ära kasutada 7 päeva jooksul. Avatud üheannuseline pakend visake ära kohe pärast esimest kasutuskorda.

6.4 Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoidke üheannuselisi pakendeid kotis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistvad üheannuselised madaltihedast polüetüleenist (LDPE) pakendid ärakeeratava korgiga.

Iga üheannuseline pakend sisaldab 0,4 ml lahust.

Saadaval on järgmised pakendid: pappkarbid, mis sisaldavad 5, 30 või 90 üheannuselist pakendit; 5 üheannuselist pakendit sisaldavad ribad on pakendatud alumiiniumfooliumist kotti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/340/003 5 üheannuselist pakendit

EU/1/06/340/004 30 üheannuselist pakendit

EU/1/06/340/005 90 üheannuselist pakendit

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19.05.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 23.06.2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

<{KK.AAAA}>

<{PP.KK.AAAA}> <{PP. kuu AAAA}>

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu