Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Pakendi märgistus - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusGanfort
ATC koodS01ED51
Toimeainebimatoprost / timolol
TootjaAllergan Pharmaceuticals Ireland

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAKEND ÜHE PUDELI JAOKS

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus bimatoprost/timolool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti ja 5 mg timolooli (6,8 mg timoloolmaleaadina).

3.ABIAINED

Bensalkooniumkloriid, naatriumkloriid, kahealuseline naatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, soolhape või naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) ja puhastatud vesi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus, 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Enne ravimi kasutamist eemaldage kontaktläätsed.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamiskõlblik 4 nädalat pärast esmast avamist.

Avatud:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/340/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

GANFORT

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAKEND KOLME PUDELI JAOKS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus bimatoprost/timolool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti ja 5 mg timolooli (6,8 mg timoloolmaleaadina).

3. ABIAINED

Bensalkooniumkloriid, naatriumkloriid, kahealuseline naatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, soolhape või naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) ja puhastatud vesi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus, 3 x 3 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Enne ravimi kasutamist eemaldage kontaktläätsed.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamiskõlblik 4 nädalat pärast esmast avamist.

Avatud (1)

Avatud (2)

Avatud (3)

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/340/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

GANFORT

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus bimatoprost/timolool

Okulaarne.

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KOTT 5 ÜHEANNUSELISE PAKENDI RIBAGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus, üheannuselises pakendis bimatoprost/timolool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti ja 5 mg timolooli (6,8 mg timoloolmaleaadina).

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, kahealuseline naatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, soolhape või naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) ja puhastatud vesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 5 × 0,4 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:Avatud kotis olevad üheannuselised pakendid tuleb ära kasutada 7 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke üheannuselisi pakendeid kotis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Avatud üheannuseline pakend visake ära kohe pärast kasutamist.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/340/003–005

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP KOTI JAOKS, MIS SISALDAB VIIS (5) ÜHEANNUSELISE PAKENDI RIBA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus, üheannuselises pakendis bimatoprost/timolool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti ja 5 mg timolooli (6,8 mg timoloolmaleaadina).

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, dinaatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, vesinikkloriidhape või naatriumhüdroksiid (pH säilitamiseks) ja puhastatud vesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 5 × 0,4 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke üheannuselisi pakendeid kotis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Avatud üheannuseline pakend visake ära kohe pärast kasutamist.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/340/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

GANFORT, üheannuseline

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP 30 ÜHEANNUSELISE PAKENDIGA (6 KOTTI, IGAÜHES 5 ÜHEANNUSELIST PAKENDIT)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus, üheannuselises pakendis bimatoprost/timolool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti ja 5 mg timolooli (6,8 mg timoloolmaleaadina).

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, kahealuseline naatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, soolhape või naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) ja puhastatud vesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 30 × 0,4 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke üheannuselisi pakendeid kotis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Avatud üheannuseline pakend visake ära kohe pärast kasutamist.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/340/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

GANFORT, üheannuseline

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP 90 ÜHEANNUSELISE PAKENDIGA (18 KOTTI, IGAÜHES 5 ÜHEANNUSELIST PAKENDIT)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus, üheannuselises pakendis bimatoprost/timolool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti ja 5 mg timolooli (6,8 mg timoloolmaleaadina).

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, dinaatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, vesinikkloriidhape või naatriumhüdroksiid (pH säilitamiseks) ja puhastatud vesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 90 × 0,4 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke üheannuselisi pakendeid kotis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Avatud üheannuseline pakend visake ära kohe pärast kasutamist.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/340/005

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

GANFORT, üheannuseline

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL ÜHEANNUSELINE PAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

GANFORT bimatoprost/timolol

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,4 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu