Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Pakendi märgistus - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusGardasil
ATC koodJ07BM01
Toimeainehuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
TootjaMSD VACCINS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKENDI TEKST

Gardasil, süstesuspensioon – üheannuseline viaal, 1, 10 või 20 pakendis

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Gardasil süstesuspensioon

Inimese papilloomiviiruse (tüüpide 6, 11, 16, 18 rekombinantne adsorbeeritud) vaktsiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

20 μg HPV tüübi 6 L1-proteiini,

40 μg HPV tüübi 11 L1-proteiini,

40 μg HPV tüübi 16 L1-proteiini,

20 μg HPV tüübi 18 L1-proteiini

adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,225 mg alumiiniumi).

3.ABIAINED

Naatriumkloriid, L-histidiin, polüsorbaat 80, naatriumboraat, süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 annus 0,5 ml viaalis

10 üksikannust, igaüks 0,5 ml viaal

20 üksikannust, igaüks 0,5 ml viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne (i.m.)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/357/001 – 1 pakendis

EU/1/06/357/002 – 10 pakendis

EU/1/06/357/018 – 20 pakendis

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILDI TEKST

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Gardasil süstesuspensioon i.m.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Üks 0,5 ml annus

6.MUU

MSD VACCINS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKENDI TEKST

Gardasil, süstesuspensioon – ilma nõelata süstel, 1, 10 või 20 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Gardasil süstesuspensioon süstlis

Inimese papilloomiviiruse (tüüpide 6, 11, 16, 18 rekombinantne adsorbeeritud) vaktsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

20 μg HPV tüübi 6 L1-proteiini,

40 μg HPV tüübi 11 L1-proteiini,

40 μg HPV tüübi 16 L1-proteiini,

20 μg HPV tüübi 18 L1-proteiini

adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,225 mg alumiiniumi).

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, L-histidiin, polüsorbaat 80, naatriumboraat, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon süstlis

1 annus, 0,5 ml ilma nõelata süstel

10 üksikannust, 0,5 ml ilma nõelata süstlid

20 üksikannust, 0,5 ml ilma nõelata süstlid

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne (i.m.)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstel välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/357/003 – 1 pakendis

EU/1/06/357/004 – 10 pakendis

EU/1/06/357/019 – 20 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKENDI TEKST

Gardasil, süstesuspensioon – ühe nõelaga süstel , 1, 10 või 20 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Gardasil süstesuspensioon süstlis

Inimese papilloomiviiruse (tüüpide 6, 11, 16, 18 rekombinantne adsorbeeritud) vaktsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

20 μg HPV tüübi 6 L1-proteiini,

40 μg HPV tüübi 11 L1-proteiini,

40 μg HPV tüübi 16 L1-proteiini,

20 μg HPV tüübi 18 L1-proteiini

adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,225 mg alumiiniumi).

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, L-histidiin, polüsorbaat 80, naatriumboraat, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon süstlis

1 annus, 0,5 ml ühe nõelaga süstel

10 üksikannust, 0,5 ml ühe nõelaga süstlid

20 üksikannust, 0,5 ml ühe nõelaga süstlid

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne (i.m.)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstal välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/357/005 – 1 pakendis

EU/1/06/357/006 – 10 pakendis

EU/1/06/357/020 – 20 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKENDI TEKST

Gardasil, süstesuspensioon – kahe nõelaga süstel, 1 , 10 või 20 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Gardasil süstesuspensioon süstlis

Inimese papilloomiviiruse (tüüpide 6, 11, 16, 18 rekombinantne adsorbeeritud) vaktsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

20 μg HPV tüübi 6 L1-proteiini,

40 μg HPV tüübi 11 L1-proteiini,

40 μg HPV tüübi 16 L1-proteiini,

20 μg HPV tüübi 18 L1-proteiini

adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,225 mg alumiiniumi).

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, L-histidiin, polüsorbaat 80, naatriumboraat, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon süstlis

1 annus, 0,5 ml kahe nõelaga süstel

10 üksikannust, igaüks 0,5 ml kahe nõelaga süstel

20 üksikannust, igaüks 0,5 ml kahe nõelaga süstel

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne (i.m.)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstel välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/357/007 – 1 pakendis

EU/1/06/357/008 – 10 pakendis

EU/1/06/357/021 – 20 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Süstli sildi tekst

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Gardasil süstesuspensioon süstlis

i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Üks 0,5 ml annus

6. MUU

MSD VACCINS

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu