Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glybera (alipogene tiparvovec) – Pakendi infoleht - C10 AX10

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusGlybera
ATC koodC10 AX10
Toimeainealipogene tiparvovec
TootjauniQure biopharma B.V.  

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Glybera 3 × 1012 genoomi koopiat/ml süstelahus

Alipogeentiparvovek

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

-Teie arst andis teile patsiendikaardi. Lugege seda hoolikalt ja järgige sellega seotud juhiseid.

-Esitage kaart tervishoiutöötajale (arstile, meditsiiniõele) visiidil arsti juurde või haiglasse jäämisel. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Glybera ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Glybera kasutamist

3.Kuidas Glyberat kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Glyberat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Glybera ja milleks seda kasutatakse

Glybera sisaldab geeniteraapia ravimit alipogeentiparvovekki, mis toimib nii, et viib kehasse geeni ja korrigeerib geneetilist puudust. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse lipiidisisaldust muutvateks aineteks.

Glyberat kasutatakse konkreetse päriliku seisundi, lipoproteiinlipaasi puuduse (LPLD) raviks.

Lipoproteiinlipaas (LPL) on kehaomane aine organismis (ensüüm), mis kontrollib teatud toidurasvade sisaldust veres. Lipoproteiinlipaasi puuduse korral ei esine geneetilise defekti tõttu seda ensüümi. Selle

seisundiga inimestel esineb veres väga suur rasvasisaldus (hüperkülomikroneemia).

Glyberat kasutatakse täiskasvanud patsientide raviks, kellel on diagnoositud lipoproteiinlipaasi puudus (LPLD) ja kellel esinevad hoolimata toidurasva piiramisest rasked või korduvad pankreatiidihood. LPLD diagnoos tuleb kinnitada geneetilise testiga. Teile manustatakse Glyberat ainult sellisel juhul, kui teie veres on LPL-valgu tuvastatav sisaldus.

2. Mida on vaja teada enne Glybera kasutamist

Glyberat ei saa kasutada

-kui olete alipogeentiparvoveki või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline;

-kui teie immuunsüsteem ei tööta korralikult;

-kui teil on suurenenud verejooksude oht ja/või lihashaigus;

-kui te kasutate suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, pidage enne Glybera saamist nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

On oluline, et te pärast nõu pidamist oma arstiga saaksite täielikult aru raviga seotud kasust ja riskidest.

On oluline, et te räägiksite oma arstile enne organismi kaitsevõimet vähendavate ravimite (immunosupressantide) võtmist ja enne Glybera saamist, kui teil on mingi aktiivne nakkus. Vt ka lõik 3: „Kuidas Glyberat kasutada“.

Glybera on geeniteraapia ravim. See sisaldab geneetiliselt muundatud organisme. Pärast ravi Glyberaga ei tohi te annetada verd, siirdamiseks organeid, kudesid ega rakke. Sellega väldite teie ravimis sisalduvate rakkude levimist.

Öelge oma arstile, kui teil on diabeet.

Te peate jätkama rasvavaese ja alkoholivaba dieedi järgimist. Inimestel, kelle on diagnoositud lipoproteiinlipaasi puudus, soovitatakse nii enne kui ka pärast ravi Glyberaga hoolikalt oma dieeti järgida; nad peavad piirama normaalsete toidurasvade sisaldust ega tohi tarvitada alkoholi.

Järelevalve lisatestid

Enne ravi, 6 kuud ja 12 kuud pärast ravi võetakse teilt väikesed kogused verd, et mõõta, kuidas teie organismi immuunsüsteem (kaitse) vastab ravile Glyberaga.

Lapsed ja noorukid

Glyberat ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Glybera

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Teatage oma arstile enne Glybera manustamist, kui te tarvitate:

ravimeid, mis mõjutavad vere hüübimist, nt atsetüülsalitsüülhapet (nt aspiriini), mis sisaldub paljudes valu vaigistamiseks ja palaviku langetamiseks kasutatavates ravimites; hüübimisvastaseid ravimeid, nt antikoagulante, nagu varfariin ja hepariin. Neid ravimeid ei tohi kasutada vähemalt üks nädal enne ja üks päev pärast jalalihasesse süstimist. Nende ravimite võtmine enne ravi või ravi ajal Glyberaga võib põhjustada tarbetut verevalumite või verejooksude teket süstekohtades;

suukaudseid kontratseptiive (vt lõik 2: „Glyberat ei saa kasutada“).

Glybera koos alkoholiga

Inimestel, kelle on diagnoositud lipoproteiinlipaasi puudus, soovitatakse nii enne kui ka pärast ravi Glyberaga järgida hoolikalt oma dieeti; keelatud on alkoholi tarvitamine.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaliselt ei ole Glybera kasutamine raseduse ajal soovitatav. Teated Glybera kasutamise ohutusest rasedatel on piiratud.

Teatage oma arstile, kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda. Teie arst kaalub raseduse ajal Glybera kasutamise kasulikkust teile ja riski teie lapsele.

Kasutage rasestumisvastast barjäärimeetodit (nagu kondoomid) ravi ajal Glyberaga ja vähemalt 12

kuud pärast ravi. Ärge kasutage suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid, sest need võivad teie

haigust süvendada; kasutage kondoomi, et vältida Glybera ülekandumist teile või teie partnerile.

Rääkige oma arstile, kui te jääte ravi ajal Glyberaga rasedaks.

Ei ole teada, kas Glybera eritub rinnapiima. Ravi ajal Glyberaga ei ole imetamine soovitatav.

Meespatsiendid peavad vähemalt 12 kuud pärast Glybera süste kasutama kondoomi. Kondoomide kasutamine vähendab Glybera hulka, mis võib jääda naise organismi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Glybera manustamise järel täheldati sageli pearinglust. Te peate sellega arvestama, kui te juhite autot või töötate masinatega. Rääkige sellest oma arstiga.

Oluline teave Glybera mõningate koostisosade kohta

Glybera sisaldab naatriumi ja kaaliumi. Naatriumi ja kaaliumi kogus, mis te võite saada, sõltub vajaminevate süstide arvust; teie arst töötab koguse välja teie kehakaalu alusel.

Sellega tuleb arvestada, kui te olete kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

See ravim sisaldab 27 kuni 60 süstekoha kohta vähem kui 1 mmol (39 mg) kaaliumi, st põhimõtteliselt on see kaaliumivaba.

3.Kuidas Glyberat manustatakse

Glyberaga teostatavat ravi jälgib arst, kes on spetsialiseerunud sellise seisundi all kannatavate patsientide raviks. Glyberat manustab teile vastava kvalifikatsiooni ja väljaõppega arst või meditsiiniõde.

Glyberat manustatakse haiglas ühekordse ravimi manustamise sessiooni ajal. Teile tehakse ülemistesse ja alumistesse jalalihastesse süstide seeria (27 kuni 60 süsti). Teile vajalik annus sõltub teie kehakaalust ja selle arvutab välja teie arst.

Et üksikute süstide arv, mis teile ravisessiooni ajal tehakse, on suur, manustatakse teile enne Glybera süste kas regionaalset tuimastit selgroogu (põhjustab ainult teie jalgade tuimuse) või paiksemat tuimastit. Teie arst räägib teile tuimastist ja sellest, kuidas seda antakse.

Pärast seda, kui teile on Glyberat manustatud, võite märgata, et teie jalad on kollast värvi. See on tingitud sellest, et teie jalgade puhastamiseks (steriliseerimiseks) enne ravimi manustamist kasutati joodi. Värvus tuhmub lühikese aja järel. Te peate võib-olla mõneks tunniks või ööseks haiglasse jääma veendumaks, et teil ei tekkinud ravimist või tuimastist kõrvaltoimeid.

Glyberat manustatakse ainult ühel ravisessioonil. Glybera korduvmanustamine esimese ravisessiooni järel ei ole soovitatav.

On oluline, et Glybera esimese manustamise ajal ei ole teie organismi immuunsüsteem (kaitse) aktiveeritud. Selle vältimiseks määrab teie arst ka ravi, mis pärsib immuunsüsteemi (immunosupressante); neid tuleb võtta 3 päeva enne Glybera süstimist ja kuni 12 nädalat pärast süstimist. Immunosupressandid on näiteks tsüklosporiin ja mükofenolaatmofetiil. Lisaks võidakse manustada pool tundi enne Glybera manustamist metüülprednisolooni. On oluline, et te võtaksite neid ravimeid nii, nagu arst on selgitanud. Ärge lõpetage nende kasutamist arstiga nõu pidamata.

Lisateabe saamiseks teile manustatavate immunosupressantide kohta pidage nõu oma arstiga.

Kui teile manustatakse Glyberat rohkem kui ette nähtud

Et seda ravimit manustab arst, siis ei ole tõenäoline, et teile antakse liiga palju ravimit. Kui teile

manustatakse kaks annust kogemata samasse süstekohta, võib tekkida suurem paikne reaktsioon, nagu verevalum või tundlikkus. Teie arst ravib seda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimest 10-st):

valu jalas (jalgades) (valu jäsemetes),

tõusnud kehatemperatuur,

väsimus,

peavalu,

süstimisest tingitud verevalumid ülemistel ja alumistel jalalihastel. Need esinevad ainult lühikest aega.

lihaseensüümi kreatiinkinaasi taseme tõus veres.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):

kõhuvalu,

iiveldus,

kõhukinnisus,

külmavärinad,

palavik,

lihasvalu ja liigesevalud ja -jäikus

hingamisraskus, valu rinnas sissehingamisel ja südamepekslemine, mis võib olla põhjustatud peamise kopsuveresoone blokaadist,

põletustunne,

kõrge vererõhk,

tunne, nagu putukad roomaksid teie nahal (või naha all),

veepeetus,

söögiisu vähenemine,

pearinglus,

nahalööve,

lihaskrambid,

uimasus,

karvakasv,

ebamugavustunne, turse, lööve ja valu süstekohal.

Immunosupressantide kõrvaltoimed

Lisaks Glyberale manustatakse teile ka teisi ravimeid, mida nimetatakse immunosupressantideks (vt lõik 3: „Kuidas Glebarat kasutada“). On oluline, et te küsiksite oma arstilt nende ravimite kõrvaltoimete kohta. Teie arst annab teile vajalike immunosupressantide pakendi infolehe (nagu see siin) koopia. Ärge lõpetage ravimite kasutamist arstiga rääkimata.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Glyberat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni/EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Viaale tuleb hoida ja transportida sügavkülmas (-25 °C…-15 °C).

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast sulatamist tuleb ravimpreparaati kasutada kohe; kui seda ei kasutata kohe, tuleb viaale hoida külmkapis (2 ºC…8 ºC) kuni 8 tundi, valguse eest kaitstult.

Kui ravimpreparaati ei hoita külmkapis, võib seda süstlas säilitada kuni 8 tundi temperatuuril kuni 25 °C, valguse eest kaitstult.

See ravim sisaldab geneetiliselt muundatud organisme ja tuleb hävitad selliste ravimite kohta käivate kohalike eeskirjade järgi.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Glybera sisaldab

Toimeaine on alipogeentiparvovek.

Üks alipogeentiparvoveki viaal sisaldab 1 ml lahust, milles on 3 × 1012 genoomikoopiat (gk).

Üks patsiendispetsiifiline pakend sisaldab piisavas koguses viaale, et annustada igale patsiendile 1 × 1012 gk/kg kehakaalu kohta.

Teised koostisosad on dinaatriumfosfaat, kaaliumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, naatriumkloriid, sahharoos ja süstevesi.

Kuidas Glybera välja näeb ja pakendi sisu

Glybera on selge või veiklev värvitu süstelahus, mida tarnitakse silikooniga kaetud korgi ja eemaldatava kaanega läbipaistvas klaasviaalis.

Iga vormitud läbipaistev suletud plastümbris sisaldab 2 või 3 üksikviaali koos vedelikku absorbeeriva materjaliga. Iga patsiendispetsiifiline pakend sisaldab patsiendile vajalikule spetsiifilisele annusele vastavalt erineva arvu pakendeid.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

uniQure biopharma B.V., Meibergdreef 61, 1105 BA Amsterdam, Holland.

Tootja:

uniQure biopharma B.V., Meibergdreef 61, 1105 BA Amsterdam, Holland.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Chiesi SA/NV

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: +32 2 788 42 00

Tel: + 43 1 4073919

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi Bulgaria EOOD

Chiesi SA/NV

Тел.: +359 29201205

Tél/Tel: +32 2 788 42 00

Česká republika

Magyarország

Chiesi CZ s.r.o.

Chiesi Hungary Kft.

Tel: + 420 261221745

Tel.:++36-1-429 1060

Danmark

Malta

Chiesi Pharma AB

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Tlf: + 46 8 753 35 20

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 0 70 413 20 80

Eesti

Norge

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Pharma AB

Tel: + 43 1 4073919

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Österreich

Chiesi Hellas AEBE

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: + 30 210 6179763

Tel: + 43 1 4073919

España

Polska

Chiesi España, S.A

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel: + 34 93 494 8000

Tel.: +48 22 620 1421

France

Portugal

Chiesi SAS

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tél: + 33 1 47688899

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

România

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 40 212023642

Ireland

Slovenija

Chiesi Ltd

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 44 0161 4885555

Tel: ++386-1-43 00 901

Ísland

Slovenská republika

Chiesi Pharma AB

Chiesi Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 8 753 35 20

Tel: ++421 259300060

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Tel: + 39 0521 2791

Puh/Tel: + 46 8 753 35 20

Κύπρος

Sverige

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Tηλ: + 39 0521 2791

Tel: + 46 8 753 35 20

 

Latvija

United Kingdom

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Ltd

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 44 0161 4885555

Infoleht on viimati uuendatud

See ravimpreparaat on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel. See tähendab, et harvaesineva haiguse tõttu ei ole olnud võimalik saada ravimi kohta täielikku teavet.

Euroopa Ravimiamet vaatab igal aastal läbi ravimi kohta saadud kogu uue teabe ja vajaduse korral ajakohastatakse seda infolehte.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ravi Glyberaga võib määrata ja manustada ainult sellise arsti järelevalve all, kellel on kogemusi LPLD-ga patsientide ravis ja geeniteraapias kasutatavate ravimite manustamisega, ning patsiendi täieliku koostöö korral. Glybera manustamise ajal peab meditsiiniline abi ja järelevalve olema alati kättesaadav, sest manustamise järel võib tekkida anafülaktiline reaktsioon.

Annustamine

Glybera maksimaalne koguannus manustamiseks on 1 × 1012 gk/kg kehakaalu kohta.

Glybera on lubatud ainult ühekordseks raviks. Andmeid Glybera korduvmanustamise kohta ei ole saadaval, seetõttu ei tohi Glyberat uuesti manustada.

Glyberat manustatakse ühekordse intramuskulaarsete süstide seeriana jalgadesse. Annus on 1,5 × 1012 gk süstekoha kohta või 0,5 ml süstelahuse kohta. Iga süstekoha jaoks tuleb kasutada üht 1 ml süstalt selge 0,5 ml mahutähisega. Kogus ühte süstekohta ei tohi ületada 0,5 ml. Süstlaid ei tohi kasutada rohkem kui üks kord.

Ravi tuleb jälgida ja mõõta selle ajal neutraliseerivaid antikehasid ning T-rakulist vastust AAV1 vastu; enne ravi ning 6 ja 12 kuud pärast ravi tuleb mõõta LPLS447X ning T-rakulist vastust.

Glyberat tohib kasutada ainult juhul, kui LPLD diagnoos on kinnitatud kohase geneetilise testiga.

Viaalide hulga arvutamiseks tuleb määrata patsiendi kehakaal lähima täisarvu kilogrammini. Patsiendi kehakaal tuleb jagada kolmega ja ümardada järgmise suurema täisarvuni. See on väljastatavate viaalide arv.

Süstekohtade ja süstalde hulga arvutamiseks tuleb määrata patsiendi kehakaal lähima täisarvu kilogrammini. Patsiendi kehakaal tuleb jagada kolmega, seejärel ilma ümardamata korrutada kahega ja ümardada järgmise suurema täisarvuni. See on süstekohtade arv ja patsiendi raviks vajaminevate süstalde (igas süstlas 0,5 ml) koguarv manustamiseks 0,5 ml süstekohta.

Patsiendi kehakaalul põhinevad tavalise annustamisplaani näited on toodud allolevas tabelis.

Kehakaal (kg)

Viaalide arv (1 ml)

1 ml süstalde arv (igas

Süstekohtade arv

 

 

0,5 ml)

 

 

 

 

 

Alates 3 päeva enne ja kuni 12 nädalat pärast Glybera manustamist tuleb manustada immunosupressante: soovituslik on ööpäevas 3 mg/kg tsüklosporiini ja kaks korda ööpäevas 1 g mükofenolaatmofetiili.

Lisaks tuleb pool tundi enne Glybera süsti manustada intravenoosse boolusena 1 mg/kg metüülprednisolooni.

Lapsed

Glybera ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Eakad

Glybera kasutamise kohta eakatel on kogemused piiratud. Glybera annuse kohandamine eakatel ei ole vajalik. Immunosupressandi annuse kohandamine võib olla vajalik.

Neeru- või maksakahjustus

Glybera kasutamisest neeru- või maksakahjustusega patsientidel on kogemused piiratud. Glybera annuse kohandamine ei ole vajalik.

Manustamisviis

Intramuskulaarse süsti korral saab patsient aseptilistes tingimustes (nt joodiga) mitu 0,5 ml (üks süst süstla kohta) süsti, mis on jaotatud ülemiste ja alumiste jalalihaste vahel.

Süstete arvu tõttu on enne intramuskulaarset süsti soovitatav teha spinaalne või regionaalne anesteesia. Protseduuri vastunäidustuse korral on soovitatav asendada see sügava sedatsiooniga.

Mitte ühelgi juhul ei tohi Glyberat manustada veresoonde.

Intramuskulaarse süste tagamiseks on soovitatav kasutada abiks ultraheli või elektrofüsioloogia vahendeid.

Juhised kasutamiseks, käsitlemiseks ja hävitamiseks

Vaadake kohalikke bioohutuse juhiseid, mis on kohandatud geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate ravimpreparaatide käsitlemiseks ja hävitamiseks.

Tööpindu ja materjale, mis on potentsiaalselt Glyberaga kokku puutunud, tuleb puhastada vähemalt

10 minuti jooksul sobiva, kestata viiruste vastase aktiivsusega desinfektandiga (nagu hüpoklorit ja kloori vabastavad ained).

Glybera valmistamine manustamiseks

Pärast manustatava Glybera koguse arvutamist (vt lõik: „Annustamine“) võtke enne süstalde täitmist vajalik arv ühekordseks kasutamiseks mõeldud viaale sügavkülmast umbes 30…45 minutiks toatemperatuurile (15

°C…25 °C) sulama.

Pärast sulamist tuleb iga viaal kaks korda õrnalt ümber pöörata, et tagada ühtlane segunemine. Viaale tuleb visuaalselt kontrollida tahkete osakeste esinemise ja värvuse suhtes. Selge või kergelt veiklev hägune värvitu lahus ei tohi sisaldada nähtavaid osakesi. Kasutada võib ainult selget värvitut lahust, milles ei ole nähtavaid osakesi. Kui viaalil on kahjustuse märke, ei tohi süstimiseks mõeldud süstlaid ette valmistada, süstimisprotseduur tuleb edasi lükata ja ümber ajastada. Müügiloa hoidjat tuleb kohe teavitada.

Glybera tarnitakse patsiendispetsiifilises pakendis ja sisaldab seetõttu patsiendile vajaliku koguse viaale, mis on arvutatud patsiendi kehakaalu alusel.

Vajalik arv süstlaid tuleb täita sulatatud viaalidest saadud ravimiga, need tuleb märgistada ja asetada valguse eest kaitstult konteinerisse, mis sobib viimiseks ruumi, kus ravim süstitakse patsiendile intramuskulaarselt .

Et vältida korgiosakeste süstimist, mis on tingitud kahekordsest lahuse eemaldamisest, tuleb kasutada ühte nõela lahuse viaalist eemaldamiseks (jäetakse korgi sisse) ja igal süstlal eraldi nõela.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu