Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Pakendi infoleht - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATC koodJ04AA01
Toimeainepara-aminosalicylic acid
TootjaLucane Pharma

Pakendi infoleht: teave patsiendile

GRANUPAS 4 g gastroresistentsed graanulid

Para-aminosalitsüülhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla teistele kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on GRANUPAS ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne GRANUPAS võtmist

3.Kuidas GRANUPAS võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas GRANUPAS säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on GRANUPAS ja milleks seda kasutatakse

GRANUPAS sisaldab para-aminosalitsüülhapet, mida kasutatakse täiskasvanutel ning 28-päevastel ja vanematel lastel resistentse tuberkuloosi raviks kombinatsioonis teiste ravimitega, juhul kui muu ravi korral esineb resistentsust või talumatust.

2. Mida on vaja teada enne GRANUPAS võtmist

Ärge võtke GRANUPAS

kui olete para-aminosalitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on raske neeruhaigus.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne GRANUPAS võtmist nõu arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne GRANUPAS võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on maksaprobleemid või kerge või mõõdukas neeruhaigus;

kui teil on maohaavand;

kui te olete HIV-nakatanu.

Lapsed

GRANUPAS kasutamine ei ole soovitatav vastsündinutel (alla 28-päevastel imikutel).

Muud ravimid ja GRANUPAS

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on öelda oma arstile, kui te kasutate mõnda allpool nimetatud ravimitest:

tuberkuloosivastased ravimid või etioonamiid (muu tuberkuloosivastane ravi),

vitamiin B12,

digoksiin (südamehaiguste ravim),

difenüülhüdramiin (allergiliste reaktsioonide ravim).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

GRANUPAS ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui seda soovitab arst.

Ärge imetage last GRANUPAS võtmise ajal, sest selle ravimi väikesed kogused võivad erituda rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

GRANUPAS ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

3.Kuidas GRANUPAS võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Tavaline soovitatav annus täiskasvanutele on üks kotike kolm korda ööpäevas ehk üks kotike iga 8 tunni järel. Võimalike kõrvaltoimete vältimiseks võib teie arst alustada ravi väiksema annusega. Ärge võtke rohkem kui kolm kotikest päevas. Ravi kestab tavaliselt kaks aastat (24 kuud).

Lisage kotikese sisu klaasile tomati- või apelsinimahlale.

Jooge see kohe ära.

Kui mõned graanulid jäävad klaasi alles, lisage mahla ja jooge see kohe ära.

Kasutamine imikutel, lastel ja noorukitel

Imikute, laste ja noorukite annuse arvutab teie arst lapse kehakaalu põhjal. Soovitatav ööpäevane koguannus on 150 mg ühe kilogrammi kehakaalu kohta. See ööpäevane kogus jagatakse kaheks annuseks ööpäevas.

Kasutage annuse mõõtmiseks ravimiga kaasasolevat lusikat.

Annuse mõõtmine:

olusikal olevad jooned näitavad kogust (milligrammides para-aminosalitsüülhapet). Võtke arsti määratud õige annus;

o pange graanulid otse lusikasse;

okoputage lusikat, et graanulite tase oleks horisontaalne, ja jätkake vajaduse korral lusika täitmist.

Raputage graanulid õunapüreele või jogurtile.

Laske see lapsel kohe ära süüa.

Ravimi võtmine

Ärge purustage ega närige graanuleid.

Ärge kasutage, kui kotike on paisunud või kui graanulid on kaotanud oma helepruuni värvuse.

Te võite märgata graanulite ilmumist väljaheitesse, see on normaalne.

Kui võtate GRANUPAS rohkem kui ette nähtud

Rääkige arsti või apteekriga.

Kui te unustate GRANUPAS võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Oodake kuni järgmise annuse võtmise ajani ja võtke tavapärane annus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

GRANUPAS esimese kolme ravikuu jooksul peate olema tähelepanelik allergilise reaktsiooni või hepatiidi nähtude, nagu nahalööve ja/või palavik, tekkimise suhtes. Kui teil esineb ükskõik milline neist sümptomitest, rääkige sellest kohe oma arstile.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui 1 inimesel 100st): pööritus, kõhuvalu, oksendamine, iiveldus, kõhupuhitus, kõhulahtisus, pehme väljaheide, nahapunetus või lööve, kõnnaku- ja tasakaaluhäired.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui 1 inimesel 1000st): söögiisu kaotus (anoreksia).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui 1 inimesel 10 000st): kilpnäärmeprobleemid*, vähenenud toidust toitainete omastamise võime, haavand, maoverejooks, naha või silmade kollasus (ikterus), metallimaitse, sügelev lööve.

(*) HIV-nakkusega patsientidel on kilpnäärme probleemid, eriti kilpnäärme alatalitlus või kilpnäärme hormoonide madal tase, väga sagedaseks kõrvalnähuks, mis võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10st.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 inimesel 10 000st): punaste või valgete vererakkude arvu vähenemine, vereliistakute arvu vähenemine, punased laigud nahal, väike veresuhkrusisaldus, kõõlusvalu, peavalu, nägemishäired, närvikahjustus kätes ja labajalgades, pearinglus, veritsusaja pikenemine, maksaensüümide tõus, kaalukaotus, kristallid uriinis.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas GRANUPAS säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Kotikesi võib hoida temperatuuril alla 25 °C kuni 24 tundi pärast avamist.

Ärge kasutage GRANUPAS, kui kotike on paisunud või kui graanulid on tumepruunid või lillad.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida GRANUPAS sisaldab

Toimeaine on para-aminosalitsüülhape.

Üks gastroresistentsete graanulite kotike sisaldab 4 g para-aminosalitsüülhapet.

Teised koostisosad on kolloidne ränidioksiid, dibutüülsebakaat, metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeeri (1 : 1) 30% dispersioon, hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos, talk.

Kuidas GRANUPAS välja näeb ja pakendi sisu

See ravim on helepruunide gastroresistentsete graanulitena kotikestes. Üks karp sisaldab 30 kotikest. Kaasas on kalibreeritud mõõtelusikas.

Müügiloa hoidja

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Pariis - Prantsusmaa

Tootja

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Pariis - Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

България

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Česká republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Danmark

Medical Need Europe AB Tlf: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Eesti

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Lietuva

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Magyarország

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Nederland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Norge

Medical Need Europe AB Tlf: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ísland

Medical Need Europe AB Sími: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Κύπρος

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Latvija

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Polska

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Portugal

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Suomi/Finland

Medical Need Europe AB Puh/Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Sverige

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

United Kingdom

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu