Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusHBVaxPro
ATC koodJ07BC01
Toimeainehepatitis B, recombinant surface antigen
TootjaMSD VACCINS

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 5 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,25 milligrammi Al+).

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

See vaktsiin võib sisaldada mikrokogustes formaldehüüdi ja kaaliumtiotsüanaati, mida kasutatakse tootmisprotsessis. Vt lõigud 4.3, 4.4 ja 4.8.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon

Kergelt hägune valge suspensioon.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

HBVAXPRO on näidustatud isikute (alates sünnist kuni 15. eluaastani) aktiivseks immuniseerimiseks hepatiit B viiruse kõigi teadaolevate alatüüpide poolt põhjustatud infektsiooni vastu, kui on oht nakatuda hepatiit B viirusega.

Spetsiifilised immuniseeritavate riskirühmad määratakse ametlike soovituste alusel.

Võib arvata, et immuniseerimine HBVAXPROga hoiab ära ka hepatiit D tekke, kuna hepatiit D (põhjustajaks deltaviirus) ei esine ilma hepatiit B infektsioonita.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Isikud sünnist kuni 15. eluaastani: üks annus (0,5 ml) igal süstekorral.

Esmane vaktsineerimine

Vaktsinatsioonikuur peab koosnema vähemalt kolmest süstist.

Soovitatakse kahte esmast vaktsinatsiooniskeemi:

Kuud 0, 1, 6: kaks süsti 1-kuulise intervalliga; kolmas süst 6 kuud pärast esimese annuse manustamist.

Kuud 0, 1, 2, 12: kolm süsti 1-kuulise intervalliga; neljas süst 12. kuul.

Vaktsiini soovitatakse manustada toodud skeemide järgi. Kiirendatud kuuri (annustamisskeem 0, 1,

2 kuud) saavad vastsündinud tuleb 12. kuul revaktsineerida selleks, et kutsuda esile kõrgemad antikeha tiitrid.

Revaktsineerimine

Immuunkompetentsed vaktsineeritud

Täieliku esmase vaktsinatsioonikuuri saanud tervetel isikutel ei ole kindlaks tehtud vajadust korduva annuse manustamise järele. Samas sisaldavad mõned kohalikud vaktsinatsiooniskeemid revaktsineerimise soovitust ning neid tuleb järgida.

Immuunpuudulikkusega vaktsineeritud (nt dialüüsi saavad patsiendid, transplantatsioonipatsiendid, AIDSi patsiendid)

Langenud immuunsusega vaktsineeritutel tuleb vaktsiini lisaannuste manustamist kaaluda juhul, kui hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha (anti-HBsAg) tiiter on alla 10 RÜ/l.

Isikute revaktsineerimine, kellel ei kujunenud immuunvastust

Kui revaktsineeritakse isikuid, kellel ei kujunenud immuunvastust esmase vaktsinatsioonikuuri järgselt, tekib piisav immuunvastus 15...25% isikutest pärast ühe lisaannuse manustamist ja 30...50% pärast kolme lisaannuse manustamist. Et puuduvad piisavad andmed hepatiit B vaktsiini ohutuse kohta, kui seda manustatakse lisaannustena, ei soovitata rutiinset revaktsineerimist pärast esmase vaktsinatsioonikuuri läbimist. Revaktsineerimist tuleb kaaluda riskirühma patsientidel pärast vaktsineerimisest saadava kasu ja lokaalsete või süsteemsete kõrvaltoimete sagenemise riski hindamist.

Annustamise erisoovitused

Annustamissoovitus vastsündinutele, kelle emad on hepatiit B viiruse kandjad

-Kohe pärast sündi manustada hepatiit B immuunglobuliini annus (24 tunni jooksul).

-Esimene vaktsiiniannus tuleb manustada 7 päeva jooksul pärast sündi ning selle võib manustada koos hepatiit B immuunglobuliiniga, kuid erinevasse süstekohta.

-Järgnevad vaktsiiniannused tuleb manustada vastavalt kohalikule soovitatud vaktsinatsiooniskeemile.

Annustamissoovitus teadaoleva või arvatava kokkupuute korral hepatiit B viirusega (nt pärast saastunud süstlanõela torget)

-Hepatiit B immuunglobuliini tuleb pärast kokkupuudet manustada niipea kui võimalik (24 tunni jooksul).

-Esimene vaktsiiniannus tuleb manustada 7 päeva jooksul pärast kokkupuudet ning selle võib manustada koos hepatiit B immuunglobuliiniga, kuid erinevasse süstekohta.

-Lühikese ja pikaajalise kaitse saavutamiseks on soovitatav ka seroloogiline testimine koos järgnevate vaktsiiniannuste manustamisega vajadusel (st vastavalt patsiendi seroloogilisele staatusele).

-Vaktsineerimata või puudulikult vaktsineeritud isikutel tuleb täiendavad annused manustada vastavalt soovitatud vaktsinatsiooniskeemile. Soovitada võib kiirendatud skeemi, sh revaktsineerimist 12. kuul.

Manustamisviis

Seda vaktsiini tuleb manustada lihasesse.

Vastsündinutel ja imikutel on eelistatud süstekoht reie anterolateraalne piirkond, lastel ja noorukitel deltalihase piirkond.

Mitte süstida veeni.

Erandjuhul võib trombotsütopeenia või hüübimishäirega patsientidele vaktsiini manustada naha alla. Enne preparaadi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid: vt lõik 6.6.

4.3

Vastunäidustused

-

Anamneesis ülitundlikkus toimeaine või ravimi mis tahes abiaine või jälgedena sisalduvate

 

ainete (nt formaldehüüd ja kaaliumtiotsüanaat) suhtes, vt lõigud 6.1 ja 2.

-

Vaktsineerimine tuleb edasi lükata raske palavikuga kulgeva haiguse või ägeda infektsiooniga

 

isikutel.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu kõigi süstitavate vaktsiinidega, peavad vaktsiini manustamisel alati käepärast olema vajalikud vahendid harvaesinevate anafülaktiliste reaktsioonide raviks (vt lõik 4.8).

See vaktsiin võib sisaldada jälgedena formaldehüüdi ja kaaliumtiotsüanaati, mida kasutatakse tootmisprotsessi käigus. Seetõttu võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (vt lõigud 2 ja 4.8).

Ettevaatlik tuleb olla lateksi vastu tundlikke isikuid vaktsineerides, kuna viaali kork sisaldab kuiva naturaalset kummi, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kliinilise või laboratoorse jälgimise kohta seoses immuunpuudulikkusega isikutega või isikutega, kes on või arvatakse olevat nakatunud hepatiit B viirusega, vt lõik 4.2.

Esmase vaktsinatsioonikuuri manustamisel tuleb arvesse võtta apnoe riski ja 48 kuni 72 tundi kestva respiratoorse jälgimise vajadust väga enneaegsetel lastel (sündinud ≤28. rasedusnädalal), seda eriti varasema respiratoorse ebaküpsuse korral (vt lõik 4.8). Kuna vaktsineerimisest tulenev kasu selles rühmas on suur, ei tohiks vaktsineerimist tegemata jätta või edasi lükata.

Hepatiit B pika inkubatsiooniaja tõttu on võimalik, et vaktsineerimise ajal on patsient juba nakatunud. Neil juhtudel ei pruugi vaktsiin ära hoida B-hepatiiti haigestumist.

Vaktsiin ei kaitse teiste viirushepatiitide nagu hepatiit A, hepatiit C ja hepatiit E ning teiste maksa kahjustavate patogeenide eest.

Rasedatele või rinnaga toitvatele naistele tuleb vaktsiini määrata ettevaatusega (vt lõik 4.6).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Seda vaktsiini võib kasutada:

-koos hepatiit B immuunglobuliiniga, kasutades erinevat süstekohta;

-esmase vaktsinatsioonikuuri lõpetamiseks või korduva annusena isikutel, kes on eelnevalt saanud mõnda teist hepatiit B vaktsiini;

-samaaegselt teiste vaktsiinidega, kasutades erinevaid süstekohti ja süstlaid.

Konjugeeritud pneumokokkvaktsiini (PREVENAR) samaaegset manustamist koos hepatiit B vaktsiiniga, kasutades skeeme 0, 1 ja 6 kuud ning 0, 1, 2 ja 12 kuud, ei ole piisavalt uuritud.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

HBVAXPRO kohta ei ole teostatud fertiilsusuuringuid.

Rasedus

Puuduvad kliinilised andmed HBVAXPRO kasutamise kohta rasedatel naistel.

Vaktsiini võib raseduse ajal kasutada vaid siis, kui võimalik kasu ületab võimalikud ohud lootele.

Rinnaga toitmine

Puuduvad kliinilised andmed HBVAXPRO kasutamise kohta rinnaga toitvatel naistel.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski on eeldatav, et HBVAXPROl ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

a. Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on reaktsioonid süstekohal: mööduv valulikkus, punetus, induratsioon.

b. Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelina

Järgmisi kõrvaltoimeid on kirjeldatud vaktsiini laialdase kasutamise järgselt.

Nagu ka teiste hepatiit B vaktsiinidega, ei ole paljudel juhtudel põhjuslik seos vaktsiiniga kindlaks tehtud.

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

Lokaalsed reaktsioonid (süstekoht): mööduv valulikkus, punetus,

sage (>1/100, <1/10)

induratsioon

 

Väsimus, palavik, halb enesetunne, gripilaadsed sümptomid

väga harv (<1/10 000)

Vere ja lümfisüsteemi häired

 

Trombotsütopeenia, lümfadenopaatia

väga harv (<1/10 000)

Immuunsüsteemi häired

 

Seerumtõbi, anafülaksia, nodoosne polüarteriit

väga harv (<1/10 000)

Närvisüsteemi häired

 

Paresteesia, halvatus (sh Belli halvatus, näonärvi halvatus), perifeersed

 

neuropaatiad (polüradikuloneuriit, Guillaini-Barré sündroom), neuriit (sh

 

nägemisnärvi neuriit) müeliit (sh transversaalmüeliit), entsefaliit,

väga harv (<1/10 000)

kesknärvisüsteemi demüeliniseeriv haigus, sclerosis multiplex’i süvenemine,

 

sclerosis multiplex, krambid, peavalu, pearinglus, minestus

 

Silma kahjustused

 

Uveiit

väga harv (<1/10 000)

Vaskulaarsed häired

 

Hüpotensioon, vaskuliit

väga harv (<1/10 000)

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

Bronhospasmitaolised sümptomid

väga harv (<1/10 000)

Seedetrakti häired

 

Oksendamine, iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu

väga harv (<1/10 000)

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

Lööve, alopeetsia, sügelus, urtikaaria, multiformne erüteem, angioödeem,

väga harv (<1/10 000)

sammaspool

 

Lihas-skeleti, sidekoe ja luu kahjustused

 

Liigesvalu, artriit, lihasvalu, valu jäsemetes

väga harv (<1/10 000)

Uuringud

 

Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine

väga harv (<1/10 000)

c. Muud erirühmad

Apnoe väga enneaegsetel lastel (sündinud ≤28. rasedusnädalal) (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Teatatud on HBVAXPRO soovitatust suuremate annuste manustamisest.

Üldiselt oli üleannustamise korral kirjeldatud kõrvaltoimete profiil võrreldav HBVAXPRO soovitatud annuste kasutamisel täheldatuga.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: infektsioonivastane, ATC-kood: J07BC01

Vaktsiin kutsub esile spetsiifiliste hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastaste humoraalsete antikehade (anti-HBsAg) tekke. 1...2 kuud pärast viimast süsti mõõdetud hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha (anti-HBsAg) tiiter on võrdne või suurem kui 10 RÜ/l, mis on korrelatsioonis kaitsega hepatiit B infektsiooni vastu.

Kliinilistes uuringutes kujunes hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade kaitsev tiiter (≥ 10 RÜ/l) 96%-l 1497 tervest imikust, lapsest, noorukist ja täiskasvanust, kellele manustati

3 annusest koosnev vaktsinatsioonikuur Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiiniga. Kahes uuringus lastel, kus kasutati erinevaid annustamisskeeme ja samaaegselt manustatavaid vaktsiine, oli antikehade kaitsetasemega 97,5% ja 97,2% lastest; vastavate tiitrite geomeetriline keskmine oli

214 RÜ/l ja 297 RÜ/l.

Vahetult pärast sündi manustatud hepatiit B immuunglobuliini annuse ja sellele järgneva Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini 3 annuse kaitse efektiivsust on demonstreeritud vastsündinutel, kelle emad olid nii HBsAg- (hepatiit B viiruse pinnaantigeen) kui ka HBe Ag- (hepatiit B viiruse ümbrise antigeen) positiivsed. 130 vaktsineeritud lapse seas oli hinnatud efektiivsus kroonilise hepatiit B infektsiooni vältimisel 95% võrreldes varasemate andmete järgi infektsiooni esinemissagedusega vaktsiini mittesaanud kontrollisikutel.

Kuigi Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini kaitsetoime kestus tervetel vaktsineeritutel ei ole teada, ei ilmnenud umbes 3000-l sarnast plasmast toodetud vaktsiini saanud riskirühma patsiendil 5...9 aastat kestnud jälgimisel kliiniliselt väljendunud hepatiit B infektsiooni juhtusid.

Lisaks on demonstreeritud vaktsiinist tingitud immunoloogilise mälu säilimist hepatiit B viiruse pinnaantigeeni (HBsAg) suhtes. Seda näitas anamnestiline immuunvastus Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini korduva annuse manustamisele. Nagu teistegi hepatiit B

vaktsiinidega, ei ole hetkel teada kaitsetoime kestus tervetel vaktsineeritutel. Vajadus revaktsineerimise järele HBVAXPROga ei ole veel kindlaks määratud, välja arvatud vajalik revaktsineerimine 12. kuul pärast kiirendatud skeemi (0, 1, 2 kuud) kasutamist.

Hepatotsellulaarse kartsinoomi riski vähenemine

Hepatotsellulaarne kartsinoom on hepatiit B infektsiooni tõsine tüsistus. Uuringutest on ilmnenud seos kroonilise hepatiit B infektsiooni ja hepatotsellulaarse kartsinoomi vahel ning 80% hepatotsellulaarse kartsinoomi juhtudest oli põhjustatud hepatiit B infektsiooni poolt. Hepatiit B vaktsiin on esimene vähivastane vaktsiin, mis võib ära hoida primaarse maksavähi tekke.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ei ole asjakohane.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Loomadega ei ole reproduktsiooniuuringuid läbi viidud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Booraks

Süstevesi

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

0,5 ml suspensiooni (klaasist) viaalis, millel on (hallist butüülkummist) kork ja alumiiniumsulgur ärapainutatava plastikust korgikaanega. Pakendis 1 või 10 viaali.

0,5 ml suspensiooni (klaasist) viaalis, millel on (hallist butüülkummist) kork ja alumiiniumsulgur ärapainutatava plastikust korgikaanega ja tühi steriilne süstal süstlanõelaga. Pakendis 1 komplekt. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Vaktsiini tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida, et avastada sademe või värvimuutuse esinemine. Nende ilmnemisel ei tohi toodet manustada.

Enne kasutamist tuleb viaali korralikult loksutada.

Kui viaal on juba avatud, siis tuleb väljavõetud vaktsiini kohe kasutada ja viaal tuleb ära visata. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/001

EU/1/01/183/018

EU/1/01/183/019

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27/04/2001

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27/04/2011

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle preparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, süstesuspensioon süstlis

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 5 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,25 milligrammi Al+).

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

See vaktsiin võib sisaldada mikrokogustes formaldehüüdi ja kaaliumtiotsüanaati, mida kasutatakse tootmisprotsessis. Vt lõigud 4.3, 4.4 ja 4.8.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon süstlis

Kergelt hägune valge suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

HBVAXPRO on näidustatud isikute (alates sünnist kuni 15. eluaastani) aktiivseks immuniseerimiseks hepatiit B viiruse kõigi teadaolevate alatüüpide poolt põhjustatud infektsiooni vastu, kui on oht nakatuda hepatiit B viirusega.

Spetsiifilised immuniseeritavate riskirühmad määratakse ametlike soovituste alusel.

Võib arvata, et immuniseerimine HBVAXPROga hoiab ära ka hepatiit D tekke, kuna hepatiit D (põhjustajaks deltaviirus) ei esine ilma hepatiit B infektsioonita.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Isikud sünnist kuni 15. eluaastani: üks annus (0,5 ml) igal süstekorral.

Esmane vaktsineerimine

Vaktsinatsioonikuur peab koosnema vähemalt kolmest süstist.

Soovitatakse kahte esmast vaktsinatsiooniskeemi:

Kuud 0, 1, 6: kaks süsti 1-kuulise intervalliga; kolmas süst 6 kuud pärast esimese annuse manustamist.

Kuud 0, 1, 2, 12: kolm süsti 1-kuulise intervalliga; neljas süst 12. kuul.

Vaktsiini soovitatakse manustada toodud skeemide järgi. Kiirendatud kuuri (annustamisskeem 0, 1,

2 kuud) saavad vastsündinud tuleb 12. kuul revaktsineerida selleks, et kutsuda esile kõrgemad antikeha tiitrid.

Revaktsineerimine

Immuunkompetentsed vaktsineeritud

Täieliku esmase vaktsinatsioonikuuri saanud tervetel isikutel ei ole kindlaks tehtud vajadust korduva annuse manustamise järele. Samas sisaldavad mõned kohalikud vaktsinatsiooniskeemid revaktsineerimise soovitust ning neid tuleb järgida.

Immuunpuudulikkusega vaktsineeritud (nt dialüüsi saavad patsiendid, transplantatsioonipatsiendid, AIDSi patsiendid)

Langenud immuunsusega vaktsineeritutel tuleb vaktsiini lisaannuste manustamist kaaluda juhul, kui hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha (anti-HBsAg) tiiter on alla 10 RÜ/l.

Isikute revaktsineerimine, kellel ei kujunenud immuunvastust

Kui revaktsineeritakse isikuid, kellel ei kujunenud immuunvastust esmase vaktsinatsioonikuuri järgselt, tekib piisav immuunvastus 15...25% isikutest pärast ühe lisaannuse manustamist ja 30...50% pärast kolme lisaannuse manustamist. Et puuduvad piisavad andmed hepatiit B vaktsiini ohutuse kohta, kui seda manustatakse lisaannustena, ei soovitata rutiinset revaktsineerimist pärast esmase vaktsinatsioonikuuri läbimist. Revaktsineerimist tuleb kaaluda riskirühma patsientidel pärast vaktsineerimisest saadava kasu ja lokaalsete või süsteemsete kõrvaltoimete sagenemise riski hindamist.

Annustamise erisoovitused

Annustamissoovitus vastsündinutele, kelle emad on hepatiit B viiruse kandjad

-Kohe pärast sündi manustada hepatiit B immuunglobuliini annus (24 tunni jooksul).

-Esimene vaktsiiniannus tuleb manustada 7 päeva jooksul pärast sündi ning selle võib manustada koos hepatiit B immuunglobuliiniga vahetult pärast sündi, kuid erinevasse süstekohta.

-Järgnevad vaktsiiniannused tuleb manustada vastavalt kohalikule soovitatud vaktsinatsiooniskeemile.

Annustamissoovitus teadaoleva või arvatava kokkupuute korral hepatiit B viirusega (nt pärast saastunud süstlanõela torget)

-Hepatiit B immuunglobuliini tuleb pärast kokkupuudet manustada niipea kui võimalik (24 tunni jooksul).

-Esimene vaktsiiniannus tuleb manustada 7 päeva jooksul pärast kokkupuudet ning selle võib manustada koos hepatiit B immuunglobuliiniga, kuid erinevasse süstekohta.

-Lühikese ja pikaajalise kaitse saavutamiseks on soovitatav ka seroloogiline testimine koos järgnevate vaktsiiniannuste manustamisega vajadusel (st vastavalt patsiendi seroloogilisele staatusele).

-Vaktsineerimata või puudulikult vaktsineeritud isikutel tuleb täiendavad annused manustada vastavalt soovitatud vaktsinatsiooniskeemile. Soovitada võib kiirendatud skeemi, sh revaktsineerimist 12. kuul.

Manustamisviis

Seda vaktsiini tuleb manustada lihasesse.

Vastsündinutel ja imikutel on eelistatud süstekoht reie anterolateraalne piirkond, lastel ja noorukitel deltalihase piirkond.

Mitte süstida veeni.

Erandjuhul võib trombotsütopeenia või hüübimishäirega patsientidele vaktsiini manustada naha alla. Enne preparaadi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid: vt lõik 6.6.

4.3

Vastunäidustused

-

Anamneesis ülitundlikkus toimeaine või ravimi mis tahes abiaine või jälgedena sisalduvate

 

ainete (nt formaldehüüd ja kaaliumtiotsüanaat) suhtes, vt lõigud 6.1 ja 2.

-

Vaktsineerimine tuleb edasi lükata raske palavikuga kulgeva haiguse või ägeda infektsiooniga

 

isikutel.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu kõigi süstitavate vaktsiinidega, peavad vaktsiini manustamisel alati käepärast olema vajalikud vahendid harvaesinevate anafülaktiliste reaktsioonide raviks (vt lõik 4.8).

See vaktsiin võib sisaldada jälgedena formaldehüüdi ja kaaliumtiotsüanaati, mida kasutatakse tootmisprotsessi käigus. Seetõttu võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (vt lõigud 2 ja 4.8).

Ettevaatlik tuleb olla lateksi vastu tundlikke isikuid vaktsineerides, kuna süstli varbkolvi kork ja otsakate sisaldavad kuiva naturaalset kummi, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kliinilise või laboratoorse jälgimise kohta seoses immuunpuudulikkusega isikutega või isikutega, kes on või arvatakse olevat nakatunud hepatiit B viirusega, vt lõik 4.2.

Esmase vaktsinatsioonikuuri manustamisel tuleb arvesse võtta apnoe riski ja 48 kuni 72 tundi kestva respiratoorse jälgimise vajadust väga enneaegsetel lastel (sündinud ≤28. rasedusnädalal), seda eriti varasema respiratoorse ebaküpsuse korral (vt lõik 4.8). Kuna vaktsineerimisest tulenev kasu selles rühmas on suur, ei tohiks vaktsineerimist tegemata jätta või edasi lükata.

Hepatiit B pika inkubatsiooniaja tõttu on võimalik, et vaktsineerimise ajal on patsient juba nakatunud. Neil juhtudel ei pruugi vaktsiin ära hoida B-hepatiiti haigestumist.

Vaktsiin ei kaitse teiste viirushepatiitide nagu hepatiit A, hepatiit C ja hepatiit E ning teiste maksa kahjustavate patogeenide eest.

Rasedatele või rinnaga toitvatele naistele tuleb vaktsiini määrata ettevaatusega (vt lõik 4.6).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Seda vaktsiini võib kasutada:

-koos hepatiit B immuunglobuliiniga, kasutades erinevat süstekohta;

-esmase vaktsinatsioonikuuri lõpetamiseks või korduva annusena isikutel, kes on eelnevalt saanud mõnda teist hepatiit B vaktsiini;

-samaaegselt teiste vaktsiinidega, kasutades erinevaid süstekohti ja süstlaid.

Konjugeeritud pneumokokkvaktsiini (PREVENAR) samaaegset manustamist koos hepatiit B vaktsiiniga, kasutades skeeme 0, 1 ja 6 kuud ning 0, 1, 2 ja 12 kuud, ei ole piisavalt uuritud.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

HBVAXPRO kohta ei ole teostatud fertiilsusuuringuid.

Rasedus

Puuduvad kliinilised andmed HBVAXPRO kasutamise kohta rasedatel naistel.

Vaktsiini võib raseduse ajal kasutada vaid siis, kui võimalik kasu ületab võimalikud ohud lootele.

Rinnaga toitmine

Puuduvad kliinilised andmed HBVAXPRO kasutamise kohta rinnaga toitvatel naistel.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski on eeldatav, et HBVAXPROl ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

a. Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on reaktsioonid süstekohal: mööduv valulikkus, punetus, induratsioon.

b. Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelina

Järgmisi kõrvaltoimeid on kirjeldatud vaktsiini laialdase kasutamise järgselt.

Nagu ka teiste hepatiit B vaktsiinidega, ei ole paljudel juhtudel põhjuslik seos vaktsiiniga kindlaks tehtud.

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

Lokaalsed reaktsioonid (süstekoht): mööduv valulikkus, punetus,

sage (>1/100, <1/10)

induratsioon

 

Väsimus, palavik, halb enesetunne, gripilaadsed sümptomid

väga harv (<1/10 000)

Vere ja lümfisüsteemi häired

 

Trombotsütopeenia, lümfadenopaatia

väga harv (<1/10 000)

Immuunsüsteemi häired

 

Seerumtõbi, anafülaksia, nodoosne polüarteriit

väga harv (<1/10 000)

Närvisüsteemi häired

 

Paresteesia, halvatus (sh Belli halvatus, näonärvi halvatus), perifeersed

 

neuropaatiad (polüradikuloneuriit, Guillaini-Barré sündroom), neuriit (sh

 

nägemisnärvi neuriit) müeliit (sh transversaalmüeliit), entsefaliit,

väga harv (<1/10 000)

kesknärvisüsteemi demüeliniseeriv haigus, sclerosis multiplex’i süvenemine,

 

sclerosis multiplex, krambid, peavalu, pearinglus, minestus

 

Silma kahjustused

 

Uveiit

väga harv (<1/10 000)

Vaskulaarsed häired

 

Hüpotensioon, vaskuliit

väga harv (<1/10 000)

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

Bronhospasmitaolised sümptomid

väga harv (<1/10 000)

Seedetrakti häired

 

Oksendamine, iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu

väga harv (<1/10 000)

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

Lööve, alopeetsia, sügelus, urtikaaria, multiformne erüteem, angioödeem,

väga harv (<1/10 000)

sammaspool

 

Lihas-skeleti, sidekoe ja luu kahjustused

 

Liigesvalu, artriit, lihasvalu, valu jäsemetes

väga harv (<1/10 000)

Uuringud

 

Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine

väga harv (<1/10 000)

c. Muud erirühmad

Apnoe väga enneaegsetel lastel (sündinud ≤28. rasedusnädalal) (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9 Üleannustamine

Teatatud on HBVAXPRO soovitatust suuremate annuste manustamisest.

Üldiselt oli üleannustamise korral kirjeldatud kõrvaltoimete profiil võrreldav HBVAXPRO soovitatud annuste kasutamisel täheldatuga.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: infektsioonivastane, ATC-kood: J07BC01

Vaktsiin kutsub esile spetsiifiliste hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastaste humoraalsete antikehade (anti-HBsAg) tekke. 1...2 kuud pärast viimast süsti mõõdetud hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha (anti-HBsAg) tiiter on võrdne või suurem kui 10 RÜ/l, mis on korrelatsioonis kaitsega hepatiit B infektsiooni vastu.

Kliinilistes uuringutes kujunes hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade kaitsev tiiter (≥ 10 RÜ/l) 96%-l 1497 tervest imikust, lapsest, noorukist ja täiskasvanust, kellele manustati

3 annusest koosnev vaktsinatsioonikuur Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiiniga. Kahes uuringus lastel, kus kasutati erinevaid annustamisskeeme ja samaaegselt manustatavaid vaktsiine, oli antikehade kaitsetasemega 97,5% ja 97,2% lastest; vastavate tiitrite geomeetriline keskmine oli

214 RÜ/l ja 297 RÜ/l.

Vahetult pärast sündi manustatud hepatiit B immuunglobuliini annuse ja sellele järgneva Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini 3 annuse kaitse efektiivsust on demonstreeritud vastsündinutel, kelle emad olid nii HBsAg- (hepatiit B viiruse pinnaantigeen) kui ka HBe Ag- (hepatiit B viiruse ümbrise antigeen) positiivsed. 130 vaktsineeritud lapse seas oli hinnatud efektiivsus kroonilise hepatiit B infektsiooni vältimisel 95% võrreldes varasemate andmete järgi infektsiooni esinemissagedusega vaktsiini mittesaanud kontrollisikutel.

Kuigi Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini kaitsetoime kestus tervetel vaktsineeritutel ei ole teada, ei ilmnenud umbes 3000-l sarnast plasmast toodetud vaktsiini saanud riskirühma patsiendil 5...9 aastat kestnud jälgimisel kliiniliselt väljendunud hepatiit B infektsiooni juhtusid.

Lisaks on demonstreeritud vaktsiinist tingitud immunoloogilise mälu säilimist hepatiit B viiruse pinnaantigeeni (HBsAg) suhtes. Seda näitas anamnestiline immuunvastus Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini korduva annuse manustamisele. Nagu teistegi hepatiit B

vaktsiinidega, ei ole hetkel teada kaitsetoime kestus tervetel vaktsineeritutel. Vajadus revaktsineerimise järele HBVAXPROga ei ole veel kindlaks määratud, välja arvatud vajalik revaktsineerimine 12. kuul pärast kiirendatud skeemi (0, 1, 2 kuud) kasutamist.

Hepatotsellulaarse kartsinoomi riski vähenemine

Hepatotsellulaarne kartsinoom on hepatiit B infektsiooni tõsine tüsistus. Uuringutest on ilmnenud seos kroonilise hepatiit B infektsiooni ja hepatotsellulaarse kartsinoomi vahel ning 80% hepatotsellulaarse kartsinoomi juhtudest oli põhjustatud hepatiit B infektsiooni poolt. Hepatiit B vaktsiin on esimene vähivastane vaktsiin, mis võib ära hoida primaarse maksavähi tekke.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole asjakohane.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Loomadega ei ole reproduktsiooniuuringuid läbi viidud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Booraks

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

0,5 ml suspensiooni ilma nõelata (hallist klorobutüülist) korgiga (klaasist) süstlis. 1, 10, 20 või 50 pakendis.

0,5 ml suspensiooni 1 eraldi nõelaga (hallist klorobutüülist) korgiga (klaasist) süstlis. 1 või 10 pakendis.

0,5 ml suspensiooni 2 eraldi nõelaga (hallist klorobutüülist) korgiga (klaasist) süstlis. 1, 10, 20 või 50 pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Vaktsiini tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida, et avastada sademe või värvimuutuse esinemine. Nende ilmnemisel ei tohi toodet manustada.

Enne kasutamist tuleb süstalt korralikult loksutada.

Hoidke süstla silindrit ja kinnitage nõel, keerates päripäeva, kuni nõel on kindlalt süstla küljes. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/004

EU/1/01/183/005

EU/1/01/183/020

EU/1/01/183/021

EU/1/01/183/022

EU/1/01/183/023

EU/1/01/183/024

EU/1/01/183/025

EU/1/01/183/030

EU/1/01/183/031

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27/04/2001

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27/04/2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle preparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus (1 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 10 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,50 milligrammi Al+).

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

See vaktsiin võib sisaldada mikrokogustes formaldehüüdi ja kaaliumtiotsüanaati, mida kasutatakse tootmisprotsessis. Vt lõigud 4.3, 4.4 ja 4.8.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon

Kergelt hägune valge suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

HBVAXPRO on näidustatud 16-aastaste ja vanemate isikute aktiivseks immuniseerimiseks hepatiit B viiruse kõigi teadaolevate alatüüpide poolt põhjustatud infektsiooni vastu, kui on oht nakatuda hepatiit B viirusega.

Spetsiifilised immuniseeritavate riskirühmad määratakse ametlike soovituste alusel.

Võib arvata, et immuniseerimine HBVAXPROga hoiab ära ka hepatiit D tekke, kuna hepatiit D (põhjustajaks deltaviirus) ei esine ilma hepatiit B infektsioonita.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

16-aastased ja vanemad isikud: üks annus (1 ml) igal süstekorral.

Esmane vaktsineerimine

Vaktsinatsioonikuur peab koosnema vähemalt kolmest süstist.

Soovitatakse kahte esmast vaktsinatsiooniskeemi:

Kuud 0, 1, 6: kaks süsti 1-kuulise intervalliga; kolmas süst 6 kuud pärast esimese annuse manustamist.

Kuud 0, 1, 2, 12: kolm süsti 1-kuulise intervalliga; neljas süst 12. kuul.

Vaktsiini soovitatakse manustada toodud skeemide järgi. Kiirendatud kuuri (annustamisskeem 0, 1, 2 kuud) saavaid tuleb 12. kuul revaktsineerida selleks, et kutsuda esile kõrgemad antikeha tiitrid.

Revaktsineerimine

Immuunkompetentsed vaktsineeritud

Täieliku esmase vaktsinatsioonikuuri saanud tervetel isikutel ei ole kindlaks tehtud vajadust korduva annuse manustamise järele. Samas sisaldavad mõned kohalikud vaktsinatsiooniskeemid revaktsineerimise soovitust ning neid tuleb järgida.

Immuunpuudulikkusega vaktsineeritud (nt dialüüsi saavad patsiendid, transplantatsioonipatsiendid, AIDSi patsiendid)

Langenud immuunsusega vaktsineeritutel tuleb vaktsiini lisaannuste manustamist kaaluda juhul, kui hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha (anti-HBsAg) tiiter on alla 10 RÜ/l.

Isikute revaktsineerimine, kellel ei kujunenud immuunvastust

Kui revaktsineeritakse isikuid, kellel ei kujunenud immuunvastust esmase vaktsinatsioonikuuri järgselt, tekib piisav immuunvastus 15...25% isikutest pärast ühe lisaannuse manustamist ja 30...50% pärast kolme lisaannuse manustamist. Et puuduvad piisavad andmed hepatiit B vaktsiini ohutuse kohta, kui seda manustatakse lisaannustena, ei soovitata rutiinset revaktsineerimist pärast esmase vaktsinatsioonikuuri läbimist. Revaktsineerimist tuleb kaaluda riskirühma patsientidel pärast vaktsineerimisest saadava kasu ja lokaalsete või süsteemsete kõrvaltoimete sagenemise riski hindamist.

Annustamise erisoovitused teadaoleva või arvatava kokkupuute korral hepatiit B viirusega (nt pärast saastunud süstlanõela torget)

-Hepatiit B immuunglobuliini tuleb pärast kokkupuudet manustada niipea kui võimalik (24 tunni jooksul).

-Esimene vaktsiiniannus tuleb manustada 7 päeva jooksul pärast kokkupuudet ning selle võib manustada koos hepatiit B immuunglobuliiniga, kuid erinevasse süstekohta.

-Lühikese ja pikaajalise kaitse saavutamiseks on soovitatav ka seroloogiline testimine koos järgnevate vaktsiiniannuste manustamisega vajadusel (st vastavalt patsiendi seroloogilisele staatusele).

-Vaktsineerimata või puudulikult vaktsineeritud isikutel tuleb täiendavad annused manustada vastavalt soovitatud vaktsinatsiooniskeemile. Soovitada võib kiirendatud skeemi, sh revaktsineerimist 12. kuul.

Annustamine alla 16 aasta vanustel isikutel

HBVAXPRO 10 mikrogrammi ei ole selles laste alamhulgas näidustatud.

Sobiv toimeainekogus manustamiseks isikutele sünnist kuni 15. eluaastani on HBVAXPRO 5 mikrogrammi.

Manustamisviis

Seda vaktsiini tuleb manustada lihasesse.

Täiskasvanutel ja noorukitel on eelistatud süstekoht deltalihase piirkond.

Mitte süstida veeni.

Erandjuhul võib trombotsütopeenia või hüübimishäirega patsientidele vaktsiini manustada naha alla.

Enne preparaadi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid: vt lõik 6.6.

4.3

Vastunäidustused

-

Anamneesis ülitundlikkus toimeaine või ravimi mis tahes abiaine või jälgedena sisalduvate

 

ainete (nt formaldehüüd ja kaaliumtiotsüanaat) suhtes, vt lõigud 6.1 ja 2.

-

Vaktsineerimine tuleb edasi lükata raske palavikuga kulgeva haiguse või ägeda infektsiooniga

 

isikutel.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu kõigi süstitavate vaktsiinidega, peavad vaktsiini manustamisel alati käepärast olema vajalikud vahendid harvaesinevate anafülaktiliste reaktsioonide raviks (vt lõik 4.8).

See vaktsiin võib sisaldada jälgedena formaldehüüdi ja kaaliumtiotsüanaati, mida kasutatakse tootmisprotsessi käigus. Seetõttu võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (vt lõigud 2 ja 4.8).

Ettevaatlik tuleb olla lateksi vastu tundlikke isikuid vaktsineerides, kuna viaali kork sisaldab kuiva naturaalset kummi, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kliinilise või laboratoorse jälgimise kohta seoses immuunpuudulikkusega isikutega või isikutega, kes on või arvatakse olevat nakatunud hepatiit B viirusega, vt lõik 4.2.

On täheldatud mitmeid tegureid, mis vähendavad immuunvastust hepatiit B vaktsiinidele. Nende tegurite hulka kuuluvad vanem iga, meessugu, ülekaalulisus, suitsetamine, manustamistee ja mõned kroonilised haigused. Tuleb kaaluda seroloogilist testimist nendel isikutel, kellel võib olla risk, et nad ei saavuta seroprotektsiooni pärast kogu HBVAXPRO vaktsinatsioonikuuri läbimist. Täiendavaid annuseid võib vaja olla kaaluda isikutel, kellel ei teki immuunvastust või kellel on optimaalsest väiksem immuunvastus vaktsineerimiste kuurile.

Hepatiit B pika inkubatsiooniaja tõttu on võimalik, et vaktsineerimise ajal on patsient juba nakatunud. Neil juhtudel ei pruugi vaktsiin ära hoida B-hepatiiti haigestumist.

Vaktsiin ei kaitse teiste viirushepatiitide nagu hepatiit A, hepatiit C ja hepatiit E ning teiste maksa kahjustavate patogeenide eest.

Rasedatele või rinnaga toitvatele naistele tuleb vaktsiini määrata ettevaatusega (vt lõik 4.6).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Seda vaktsiini võib kasutada:

-koos hepatiit B immuunglobuliiniga, kasutades erinevat süstekohta;

-esmase vaktsinatsioonikuuri lõpetamiseks või korduva annusena isikutel, kes on eelnevalt saanud mõnda teist hepatiit B vaktsiini;

-samaaegselt teiste vaktsiinidega, kasutades erinevaid süstekohti ja süstlaid.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

HBVAXPRO kohta ei ole teostatud fertiilsusuuringuid.

Rasedus

Puuduvad kliinilised andmed HBVAXPRO kasutamise kohta rasedatel naistel.

Vaktsiini võib raseduse ajal kasutada vaid siis, kui võimalik kasu ületab võimalikud ohud lootele.

Rinnaga toitmine

Puuduvad kliinilised andmed HBVAXPRO kasutamise kohta rinnaga toitvatel naistel.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski on eeldatav, et HBVAXPROl ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

a. Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on reaktsioonid süstekohal: mööduv valulikkus, punetus, induratsioon.

b. Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelina

Järgmisi kõrvaltoimeid on kirjeldatud vaktsiini laialdase kasutamise järgselt.

Nagu ka teiste hepatiit B vaktsiinidega, ei ole paljudel juhtudel põhjuslik seos vaktsiiniga kindlaks tehtud.

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

Lokaalsed reaktsioonid (süstekoht): mööduv valulikkus, punetus,

sage (>1/100, <1/10)

induratsioon

 

Väsimus, palavik, halb enesetunne, gripilaadsed sümptomid

väga harv (<1/10 000)

Vere ja lümfisüsteemi häired

 

Trombotsütopeenia, lümfadenopaatia

väga harv (<1/10 000)

Immuunsüsteemi häired

 

Seerumtõbi, anafülaksia, nodoosne polüarteriit

väga harv (<1/10 000)

Närvisüsteemi häired

 

Paresteesia, halvatus (sh Belli halvatus, näonärvi halvatus), perifeersed

 

neuropaatiad (polüradikuloneuriit, Guillaini-Barré sündroom), neuriit (sh

 

nägemisnärvi neuriit) müeliit (sh transversaalmüeliit), entsefaliit,

väga harv (<1/10 000)

kesknärvisüsteemi demüeliniseeriv haigus, sclerosis multiplex’i süvenemine,

 

sclerosis multiplex, krambid, peavalu, pearinglus, minestus

 

Silma kahjustused

 

Uveiit

väga harv (<1/10 000)

Vaskulaarsed häired

 

Hüpotensioon, vaskuliit

väga harv (<1/10 000)

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

Bronhospasmitaolised sümptomid

väga harv (<1/10 000)

Seedetrakti häired

 

Oksendamine, iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu

väga harv (<1/10 000)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

Lööve, alopeetsia, sügelus, urtikaaria, multiformne erüteem, angioödeem,

väga harv (<1/10 000)

sammaspool

 

Lihas-skeleti, sidekoe ja luu kahjustused

 

Liigesvalu, artriit, lihasvalu, valu jäsemetes

väga harv (<1/10 000)

Uuringud

 

Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine

väga harv (<1/10 000)

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9 Üleannustamine

Teatatud on HBVAXPRO soovitatust suuremate annuste manustamisest.

Üldiselt oli üleannustamise korral kirjeldatud kõrvaltoimete profiil võrreldav HBVAXPRO soovitatud annuste kasutamisel täheldatuga.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: infektsioonivastane, ATC-kood: J07BC01

Vaktsiin kutsub esile spetsiifiliste hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastaste humoraalsete antikehade (anti-HBsAg) tekke. 1...2 kuud pärast viimast süsti mõõdetud hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha (anti-HBsAg) tiiter on võrdne või suurem kui 10 RÜ/l, mis on korrelatsioonis kaitsega hepatiit B infektsiooni vastu.

Kliinilistes uuringutes kujunes hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade kaitsev tiiter (≥ 10 RÜ/l) 96%-l 1497 tervest imikust, lapsest, noorukist ja täiskasvanust, kellele manustati

3 annusest koosnev vaktsinatsioonikuur Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiiniga. Kahes uuringus vanematel noorukitel ja täiskasvanutel tekkis 95,6%...97,5% vaktsineeritutel antikehade kaitsetase ning tiitrite geomeetriline keskmine oli nendes uuringutes 535 RÜ/l...793 RÜ/l.

Kuigi Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini kaitsetoime kestus tervetel vaktsineeritutel ei ole teada, ei ilmnenud umbes 3000-l sarnast plasmast toodetud vaktsiini saanud riskirühma patsiendil 5...9 aastat kestnud jälgimisel kliiniliselt väljendunud hepatiit B infektsiooni juhtusid.

Lisaks on demonstreeritud vaktsiinist tingitud immunoloogilise mälu säilimist hepatiit B viiruse pinnaantigeeni (HBsAg) suhtes. Seda näitas anamnestiline immuunvastus Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini korduva annuse manustamisele tervetel täiskasvanutel. Nagu teistegi hepatiit B vaktsiinidega, ei ole hetkel teada kaitsetoime kestus tervetel vaktsineeritutel. Vajadus revaktsineerimise järele HBVAXPROga ei ole veel kindlaks määratud, välja arvatud vajalik revaktsineerimine 12. kuul pärast kiirendatud skeemi (0, 1, 2 kuud) kasutamist.

Hepatotsellulaarse kartsinoomi riski vähenemine

Hepatotsellulaarne kartsinoom on hepatiit B infektsiooni tõsine tüsistus. Uuringutest on ilmnenud seos kroonilise hepatiit B infektsiooni ja hepatotsellulaarse kartsinoomi vahel ning 80% hepatotsellulaarse kartsinoomi juhtudest oli põhjustatud hepatiit B infektsiooni poolt. Hepatiit B vaktsiin on esimene vähivastane vaktsiin, mis võib ära hoida primaarse maksavähi tekke.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole asjakohane.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Loomadega ei ole reproduktsiooniuuringuid läbi viidud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Booraks

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

1 ml suspensiooni (klaasist) viaalis, millel on (hallist butüülkummist) kork ja alumiiniumsulgur ärapainutatava plastikust korgikaanega. Pakendis 1 või 10 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Vaktsiini tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida, et avastada sademe või värvimuutuse esinemine. Nende ilmnemisel ei tohi toodet manustada.

Enne kasutamist tuleb viaali korralikult loksutada.

Kui viaal on juba avatud, siis tuleb väljavõetud vaktsiini kohe kasutada ja viaal tuleb ära visata. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/007

EU/1/01/183/008

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27/04/2001

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27/04/2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle preparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, süstesuspensioon süstlis

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus (1 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 10 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,50 milligrammi Al+).

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

See vaktsiin võib sisaldada mikrokogustes formaldehüüdi ja kaaliumtiotsüanaati, mida kasutatakse tootmisprotsessis. Vt lõigud 4.3, 4.4 ja 4.8.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon süstlis

Kergelt hägune valge suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

HBVAXPRO on näidustatud 16-aastaste ja vanemate isikute aktiivseks immuniseerimiseks hepatiit B viiruse kõigi teadaolevate alatüüpide poolt põhjustatud infektsiooni vastu, kui on oht nakatuda hepatiit B viirusega.

Spetsiifilised immuniseeritavate riskirühmad määratakse ametlike soovituste alusel.

Võib arvata, et immuniseerimine HBVAXPROga hoiab ära ka hepatiit D tekke, kuna hepatiit D (põhjustajaks deltaviirus) ei esine ilma hepatiit B infektsioonita.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

16-aastased ja vanemad isikud: üks annus (1 ml) igal süstekorral.

Esmane vaktsineerimine

Vaktsinatsioonikuur peab koosnema vähemalt kolmest süstist.

Soovitatakse kahte esmast vaktsinatsiooniskeemi:

Kuud 0, 1, 6: kaks süsti 1-kuulise intervalliga; kolmas süst 6 kuud pärast esimese annuse manustamist.

Kuud 0, 1, 2, 12: kolm süsti 1-kuulise intervalliga; neljas süst 12. kuul.

Vaktsiini soovitatakse manustada toodud skeemide järgi. Kiirendatud kuuri (annustamisskeem 0, 1, 2 kuud) saavaid tuleb 12. kuul revaktsineerida selleks, et kutsuda esile kõrgemad antikeha tiitrid.

Revaktsineerimine

Immuunkompetentsed vaktsineeritud

Täieliku esmase vaktsinatsioonikuuri saanud tervetel isikutel ei ole kindlaks tehtud vajadust korduva annuse manustamise järele. Samas sisaldavad mõned kohalikud vaktsinatsiooniskeemid revaktsineerimise soovitust ning neid tuleb järgida.

Immuunpuudulikkusega vaktsineeritud (nt dialüüsi saavad patsiendid, transplantatsioonipatsiendid, AIDSi patsiendid)

Langenud immuunsusega vaktsineeritutel tuleb vaktsiini lisaannuste manustamist kaaluda juhul, kui hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha (anti-HBsAg) tiiter on alla 10 RÜ/l.

Isikute revaktsineerimine, kellel ei kujunenud immuunvastust

Kui revaktsineeritakse isikuid, kellel ei kujunenud immuunvastust esmase vaktsinatsioonikuuri järgselt, tekib piisav immuunvastus 15...25% isikutest pärast ühe lisaannuse manustamist ja 30...50% pärast kolme lisaannuse manustamist. Et puuduvad piisavad andmed hepatiit B vaktsiini ohutuse kohta, kui seda manustatakse lisaannustena, ei soovitata rutiinset revaktsineerimist pärast esmase vaktsinatsioonikuuri läbimist. Revaktsineerimist tuleb kaaluda riskirühma patsientidel pärast vaktsineerimisest saadava kasu ja lokaalsete või süsteemsete kõrvaltoimete sagenemise riski hindamist.

Annustamise erisoovitused teadaoleva või arvatava kokkupuute korral hepatiit B viirusega (nt pärast saastunud süstlanõela torget)

-Hepatiit B immuunglobuliini tuleb pärast kokkupuudet manustada niipea kui võimalik (24 tunni jooksul).

-Esimene vaktsiiniannus tuleb manustada 7 päeva jooksul pärast kokkupuudet ning selle võib manustada koos hepatiit B immuunglobuliiniga, kuid erinevasse süstekohta.

-Lühikese ja pikaajalise kaitse saavutamiseks on soovitatav ka seroloogiline testimine koos järgnevate vaktsiiniannuste manustamisega vajadusel (st vastavalt patsiendi seroloogilisele staatusele).

-Vaktsineerimata või puudulikult vaktsineeritud isikutel tuleb täiendavad annused manustada vastavalt soovitatud vaktsinatsiooniskeemile. Soovitada võib kiirendatud skeemi, sh revaktsineerimist 12. kuul.

Annustamine alla 16 aasta vanustel isikutel

HBVAXPRO 10 mikrogrammi ei ole selles laste alamhulgas näidustatud.

Sobiv tugevus manustamiseks isikutele sünnist kuni 15. eluaastani on HBVAXPRO 5 mikrogrammi.

Manustamisviis

Seda vaktsiini tuleb manustada lihasesse.

Täiskasvanutel ja noorukitel on eelistatud süstekoht deltalihase piirkond.

Mitte süstida veeni.

Erandjuhul võib trombotsütopeenia või hüübimishäirega patsientidele vaktsiini manustada naha alla.

Enne preparaadi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid: vt lõik 6.6.

4.3

Vastunäidustused

-

Anamneesis ülitundlikkus toimeaine või ravimi mis tahes abiaine või jälgedena sisalduvate

 

ainete (nt formaldehüüd ja kaaliumtiotsüanaat) suhtes, vt lõigud 6.1 ja 2.

-

Vaktsineerimine tuleb edasi lükata raske palavikuga kulgeva haiguse või ägeda infektsiooniga

 

isikutel.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu kõigi süstitavate vaktsiinidega, peavad vaktsiini manustamisel alati käepärast olema vajalikud vahendid harvaesinevate anafülaktiliste reaktsioonide raviks (vt lõik 4.8).

See vaktsiin võib sisaldada jälgedena formaldehüüdi ja kaaliumtiotsüanaati, mida kasutatakse tootmisprotsessi käigus. Seetõttu võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (vt lõigud 2 ja 4.8).

Ettevaatlik tuleb olla lateksi vastu tundlikke isikuid vaktsineerides, kuna süstli varbkolvi kork ja otsakate sisaldavad kuiva naturaalset kummi, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kliinilise või laboratoorse jälgimise kohta seoses immuunpuudulikkusega isikutega või isikutega, kes on või arvatakse olevat nakatunud hepatiit B viirusega, vt lõik 4.2.

On täheldatud mitmeid tegureid, mis vähendavad immuunvastust hepatiit B vaktsiinidele. Nende tegurite hulka kuuluvad vanem iga, meessugu, ülekaalulisus, suitsetamine, manustamistee ja mõned kroonilised haigused. Tuleb kaaluda seroloogilist testimist nendel isikutel, kellel võib olla risk, et nad ei saavuta seroprotektsiooni pärast kogu HBVAXPRO vaktsinatsioonikuuri läbimist. Täiendavaid annuseid võib vaja olla kaaluda isikutel, kellel ei teki immuunvastust või kellel on optimaalsest väiksem immuunvastus vaktsineerimiste kuurile.

Hepatiit B pika inkubatsiooniaja tõttu on võimalik, et vaktsineerimise ajal on patsient juba nakatunud. Neil juhtudel ei pruugi vaktsiin ära hoida B-hepatiiti haigestumist.

Vaktsiin ei kaitse teiste viirushepatiitide nagu hepatiit A, hepatiit C ja hepatiit E ning teiste maksa kahjustavate patogeenide eest.

Rasedatele või rinnaga toitvatele naistele tuleb vaktsiini määrata ettevaatusega (vt lõik 4.6).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Seda vaktsiini võib kasutada:

-koos hepatiit B immuunglobuliiniga, kasutades erinevat süstekohta;

-esmase vaktsinatsioonikuuri lõpetamiseks või korduva annusena isikutel, kes on eelnevalt saanud mõnda teist hepatiit B vaktsiini;

-samaaegselt teiste vaktsiinidega, kasutades erinevaid süstekohti ja süstlaid.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

HBVAXPRO kohta ei ole teostatud fertiilsusuuringuid.

Rasedus

Puuduvad kliinilised andmed HBVAXPRO kasutamise kohta rasedatel naistel.

Vaktsiini võib raseduse ajal kasutada vaid siis, kui võimalik kasu ületab võimalikud ohud lootele.

Rinnaga toitmine

Puuduvad kliinilised andmed HBVAXPRO kasutamise kohta rinnaga toitvatel naistel.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski on eeldatav, et HBVAXPROl ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

a. Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on reaktsioonid süstekohal: mööduv valulikkus, punetus, induratsioon.

b. Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelina

Järgmisi kõrvaltoimeid on kirjeldatud vaktsiini laialdase kasutamise järgselt.

Nagu ka teiste hepatiit B vaktsiinidega, ei ole paljudel juhtudel põhjuslik seos vaktsiiniga kindlaks tehtud.

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

Lokaalsed reaktsioonid (süstekoht): mööduv valulikkus, punetus,

sage (>1/100, <1/10)

induratsioon

 

Väsimus, palavik, halb enesetunne, gripilaadsed sümptomid

väga harv (<1/10 000)

Vere ja lümfisüsteemi häired

 

Trombotsütopeenia, lümfadenopaatia

väga harv (<1/10 000)

Immuunsüsteemi häired

 

Seerumtõbi, anafülaksia, nodoosne polüarteriit

väga harv (<1/10 000)

Närvisüsteemi häired

 

Paresteesia, halvatus (sh Belli halvatus, näonärvi halvatus), perifeersed

 

neuropaatiad (polüradikuloneuriit, Guillaini-Barré sündroom), neuriit (sh

 

nägemisnärvi neuriit) müeliit (sh transversaalmüeliit), entsefaliit,

väga harv (<1/10 000)

kesknärvisüsteemi demüeliniseeriv haigus, sclerosis multiplex’i süvenemine,

 

sclerosis multiplex, krambid, peavalu, pearinglus, minestus

 

Silma kahjustused

 

Uveiit

väga harv (<1/10 000)

Vaskulaarsed häired

 

Hüpotensioon, vaskuliit

väga harv (<1/10 000)

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

Bronhospasmitaolised sümptomid

väga harv (<1/10 000)

Seedetrakti häired

 

Oksendamine, iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu

väga harv (<1/10 000)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

Lööve, alopeetsia, sügelus, urtikaaria, multiformne erüteem, angioödeem,

väga harv (<1/10 000)

sammaspool

 

Lihas-skeleti, sidekoe ja luu kahjustused

 

Liigesvalu, artriit, lihasvalu, valu jäsemetes

väga harv (<1/10 000)

Uuringud

 

Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine

väga harv (<1/10 000)

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9 Üleannustamine

Teatatud on HBVAXPRO soovitatust suuremate annuste manustamisest.

Üldiselt oli üleannustamise korral kirjeldatud kõrvaltoimete profiil võrreldav HBVAXPRO soovitatud annuste kasutamisel täheldatuga.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: infektsioonivastane, ATC-kood: J07BC01

Vaktsiin kutsub esile spetsiifiliste hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastaste humoraalsete antikehade (anti-HBsAg) tekke. 1...2 kuud pärast viimast süsti mõõdetud hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha (anti-HBsAg) tiiter on võrdne või suurem kui 10 RÜ/l, mis on korrelatsioonis kaitsega hepatiit B infektsiooni vastu.

Kliinilistes uuringutes kujunes hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade kaitsev tiiter (≥ 10 RÜ/l) 96%-l 1497 tervest imikust, lapsest, noorukist ja täiskasvanust, kellele manustati

3 annusest koosnev vaktsinatsioonikuur Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiiniga. Kahes uuringus vanematel noorukitel ja täiskasvanutel tekkis 95,6%...97,5% vaktsineeritutel antikehade kaitsetase ning tiitrite geomeetriline keskmine oli nendes uuringutes 535 RÜ/l...793 RÜ/l.

Kuigi Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini kaitsetoime kestus tervetel vaktsineeritutel ei ole teada, ei ilmnenud umbes 3000-l sarnast plasmast toodetud vaktsiini saanud riskirühma patsiendil 5...9 aastat kestnud jälgimisel kliiniliselt väljendunud hepatiit B infektsiooni juhtusid.

Lisaks on demonstreeritud vaktsiinist tingitud immunoloogilise mälu säilimist hepatiit B viiruse pinnaantigeeni (HBsAg) suhtes. Seda näitas anamnestiline immuunvastus Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini korduva annuse manustamisele tervetel täiskasvanutel. Nagu teistegi hepatiit B vaktsiinidega, ei ole hetkel teada kaitsetoime kestus tervetel vaktsineeritutel. Vajadus revaktsineerimise järele HBVAXPROga ei ole veel kindlaks määratud, välja arvatud vajalik revaktsineerimine 12. kuul pärast kiirendatud skeemi (0, 1, 2 kuud) kasutamist.

Hepatotsellulaarse kartsinoomi riski vähenemine

Hepatotsellulaarne kartsinoom on hepatiit B infektsiooni tõsine tüsistus. Uuringutest on ilmnenud seos kroonilise hepatiit B infektsiooni ja hepatotsellulaarse kartsinoomi vahel ning 80% hepatotsellulaarse kartsinoomi juhtudest oli põhjustatud hepatiit B infektsiooni poolt. Hepatiit B vaktsiin on esimene vähivastane vaktsiin, mis võib ära hoida primaarse maksavähi tekke.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole asjakohane.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Loomadega ei ole reproduktsiooniuuringuid läbi viidud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Booraks

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

1 ml suspensiooni ilma nõelata (hallist klorobutüülist) korgiga (klaasist) süstlis. 1 või 10 pakendis.

1 ml suspensiooni 1 eraldi nõelaga (hallist klorobutüülist) korgiga (klaasist) süstlis. 1 või 10 pakendis. 1 ml suspensiooni 2 eraldi nõelaga (hallist klorobutüülist) korgiga (klaasist) süstlis. 1, 10 või

20 pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Vaktsiini tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida, et avastada sademe või värvimuutuse esinemine. Nende ilmnemisel ei tohi toodet manustada.

Enne kasutamist tuleb süstalt korralikult loksutada.

Hoidke süstla silindrit ja kinnitage nõel, keerates päripäeva, kuni nõel on kindlalt süstla küljes. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/011

EU/1/01/183/013

EU/1/01/183/026

EU/1/01/183/027

EU/1/01/183/028

EU/1/01/183/029

EU/1/01/183/032

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27/04/2001

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27/04/2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle preparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 40 mikrogrammi, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus (1 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 40 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,50 milligrammi Al+).

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

See vaktsiin võib sisaldada mikrokogustes formaldehüüdi ja kaaliumtiotsüanaati, mida kasutatakse tootmisprotsessis. Vt lõigud 4.3, 4.4 ja 4.8.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon

Kergelt hägune valge suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

HBVAXPRO on näidustatud predialüüsi ja dialüüsi saavate täiskasvanud patsientide aktiivseks immuniseerimiseks hepatiit B viiruse kõigi teadaolevate alatüüpide poolt põhjustatud infektsiooni vastu.

Võib arvata, et immuniseerimine HBVAXPROga hoiab ära ka hepatiit D tekke, kuna hepatiit D (põhjustajaks deltaviirus) ei esine ilma hepatiit B infektsioonita.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud predialüüsi ja dialüüsi patsiendid: üks annus (1 ml) igal süstekorral.

Esmane vaktsineerimine

Vaktsinatsioonikuur peab koosnema kolmest süstist.

Vaktsinatsiooniskeem kuudel 0, 1, 6: kaks süsti 1-kuulise intervalliga; kolmas süst 6 kuud pärast esimese annuse manustamist.

Revaktsineerimine

Korduva annuse manustamist tuleb nende vaktsineeritute puhul kaaluda juhul, kui hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha (anti-HBsAg) tiiter on alla 10 RÜ/l pärast esmast kuuri.

Vastavalt hepatiit B vaktsiini manustamise meditsiinipraktika standardile tuleb hemodialüüsi patsientidel regulaarselt antikehasid testida. Revaktsineerida tuleb siis, kui antikeha tase langeb alla 10 RÜ/l.

Annustamise erisoovitused teadaoleva või arvatava kokkupuute korral hepatiit B viirusega (nt pärast saastunud süstlanõela torget)

-Hepatiit B immuunglobuliini tuleb pärast kokkupuudet manustada niipea kui võimalik (24 tunni jooksul).

-Esimene vaktsiiniannus tuleb manustada 7 päeva jooksul pärast kokkupuudet ning selle võib manustada koos hepatiit B immuunglobuliiniga, kuid erinevasse süstekohta.

-Lühikese ja pikaajalise kaitse saavutamiseks on soovitatav ka seroloogiline testimine koos järgnevate vaktsiiniannuste manustamisega vajadusel (st vastavalt patsiendi seroloogilisele staatusele).

-Vaktsineerimata või puudulikult vaktsineeritud isikutel tuleb täiendavad annused manustada vastavalt soovitatud vaktsinatsiooniskeemile.

Manustamisviis

Seda vaktsiini tuleb manustada lihasesse.

Täiskasvanutel on eelistatud süstekoht deltalihase piirkond.

Mitte süstida veeni.

Erandjuhul võib trombotsütopeenia või hüübimishäirega patsientidele vaktsiini manustada naha alla. Enne preparaadi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid: vt lõik 6.6.

4.3

Vastunäidustused

-

Anamneesis ülitundlikkus toimeaine või ravimi mis tahes abiaine või jälgedena sisalduvate

 

ainete (nt formaldehüüd ja kaaliumtiotsüanaat) suhtes, vt lõigud 6.1 ja 2.

-

Vaktsineerimine tuleb edasi lükata raske palavikuga kulgeva haiguse või ägeda infektsiooniga

 

isikutel.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu kõigi süstitavate vaktsiinidega, peavad vaktsiini manustamisel alati käepärast olema vajalikud vahendid harvaesinevate anafülaktiliste reaktsioonide raviks (vt lõik 4.8).

See vaktsiin võib sisaldada jälgedena formaldehüüdi ja kaaliumtiotsüanaati, mida kasutatakse tootmisprotsessi käigus. Seetõttu võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (vt lõigud 2 ja 4.8).

Ettevaatlik tuleb olla lateksi vastu tundlikke isikuid vaktsineerides, kuna viaali kork sisaldab kuiva naturaalset kummi, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

On täheldatud mitmeid tegureid, mis vähendavad immuunvastust hepatiit B vaktsiinidele. Nende tegurite hulka kuuluvad vanem iga, meessugu, ülekaalulisus, suitsetamine, manustamistee ja mõned kroonilised haigused. Tuleb kaaluda seroloogilist testimist nendel isikutel, kellel võib olla risk, et nad ei saavuta seroprotektsiooni pärast kogu HBVAXPRO vaktsinatsioonikuuri läbimist. Täiendavaid annuseid võib vaja olla kaaluda isikutel, kellel ei teki immuunvastust või kellel on optimaalsest väiksem immuunvastus vaktsineerimiste kuurile.

Hepatiit B pika inkubatsiooniaja tõttu on võimalik, et vaktsineerimise ajal on patsient juba nakatunud. Neil juhtudel ei pruugi vaktsiin ära hoida B-hepatiiti haigestumist.

Vaktsiin ei kaitse teiste viirushepatiitide nagu hepatiit A, hepatiit C ja hepatiit E ning teiste maksa kahjustavate patogeenide eest.

Rasedatele või rinnaga toitvatele naistele tuleb vaktsiini määrata ettevaatusega (vt lõik 4.6).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Seda vaktsiini võib kasutada:

-koos hepatiit B immuunglobuliiniga, kasutades erinevat süstekohta;

-esmase vaktsinatsioonikuuri lõpetamiseks või korduva annusena isikutel, kes on eelnevalt saanud mõnda teist hepatiit B vaktsiini;

-samaaegselt teiste vaktsiinidega, kasutades erinevaid süstekohti ja süstlaid.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

HBVAXPRO kohta ei ole teostatud fertiilsusuuringuid.

Rasedus

Puuduvad kliinilised andmed HBVAXPRO kasutamise kohta rasedatel naistel.

Vaktsiini võib raseduse ajal kasutada vaid siis, kui võimalik kasu ületab võimalikud ohud lootele.

Rinnaga toitmine

Puuduvad kliinilised andmed HBVAXPRO kasutamise kohta rinnaga toitvatel naistel.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski on eeldatav, et HBVAXPROl ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

a. Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on reaktsioonid süstekohal: mööduv valulikkus, punetus, induratsioon.

b. Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelina

Järgmisi kõrvaltoimeid on kirjeldatud vaktsiini laialdase kasutamise järgselt.

Nagu ka teiste hepatiit B vaktsiinidega, ei ole paljudel juhtudel põhjuslik seos vaktsiiniga kindlaks tehtud.

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

Lokaalsed reaktsioonid (süstekoht): mööduv valulikkus, punetus,

sage (>1/100, <1/10)

induratsioon

 

Väsimus, palavik, halb enesetunne, gripilaadsed sümptomid

väga harv (<1/10 000)

Vere ja lümfisüsteemi häired

 

Trombotsütopeenia, lümfadenopaatia

väga harv (<1/10 000)

Immuunsüsteemi häired

 

Seerumtõbi, anafülaksia, nodoosne polüarteriit

väga harv (<1/10 000)

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Närvisüsteemi häired

 

Paresteesia, halvatus (sh Belli halvatus, näonärvi halvatus), perifeersed

 

neuropaatiad (polüradikuloneuriit, Guillaini-Barré sündroom), neuriit (sh

 

nägemisnärvi neuriit) müeliit (sh transversaalmüeliit), entsefaliit,

väga harv (<1/10 000)

kesknärvisüsteemi demüeliniseeriv haigus, sclerosis multiplex’i süvenemine,

 

sclerosis multiplex, krambid, peavalu, pearinglus, minestus

 

Silma kahjustused

 

Uveiit

väga harv (<1/10 000)

Vaskulaarsed häired

 

Hüpotensioon, vaskuliit

väga harv (<1/10 000)

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

Bronhospasmitaolised sümptomid

väga harv (<1/10 000)

Seedetrakti häired

 

Oksendamine, iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu

väga harv (<1/10 000)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

Lööve, alopeetsia, sügelus, urtikaaria, multiformne erüteem, angioödeem,

väga harv (<1/10 000)

sammaspool

 

Lihas-skeleti, sidekoe ja luu kahjustused

 

Liigesvalu, artriit, lihasvalu, valu jäsemetes

väga harv (<1/10 000)

Uuringud

 

Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine

väga harv (<1/10 000)

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9 Üleannustamine

Teatatud on HBVAXPRO soovitatust suuremate annuste manustamisest.

Üldiselt oli üleannustamise korral kirjeldatud kõrvaltoimete profiil võrreldav HBVAXPRO soovitatud annuste kasutamisel täheldatuga.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: infektsioonivastane, ATC-kood: J07BC01

Vaktsiin kutsub esile spetsiifiliste hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastaste humoraalsete antikehade (anti-HBsAg) tekke. 1...2 kuud pärast viimast süsti mõõdetud hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastase antikeha (anti-HBsAg) tiiter on võrdne või suurem kui 10 RÜ/l, mis on korrelatsioonis kaitsega hepatiit B infektsiooni vastu.

Kliinilistes uuringutes kujunes hepatiit B viiruse pinnaantigeeni vastaste antikehade kaitsev tiiter (≥ 10 RÜ/l) 96%-l 1497 tervest imikust, lapsest, noorukist ja täiskasvanust, kellele manustati

3 annusest koosnev vaktsinatsioonikuur Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiiniga.

Kuigi Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini kaitsetoime kestus tervetel vaktsineeritutel ei ole teada, ei ilmnenud umbes 3000-l sarnast plasmast toodetud vaktsiini saanud riskirühma patsiendil 5...9 aastat kestnud jälgimisel kliiniliselt väljendunud hepatiit B infektsiooni juhtusid.

Lisaks on demonstreeritud vaktsiinist tingitud immunoloogilise mälu säilimist hepatiit B viiruse pinnaantigeeni (HBsAg) suhtes. Seda näitas anamnestiline immuunvastus Mercki eelmise rekombinantse hepatiit B vaktsiini korduva annuse manustamisele tervetel täiskasvanutel.

Vastavalt hepatiit B vaktsiini manustamise meditsiinipraktika standardile tuleb hemodialüüsi patsientidel regulaarselt antikehasid testida. Revaktsineerida tuleb siis, kui antikeha tase langeb alla 10 RÜ/l. Isikutel, kellel pärast revaktsineerimist on antikehade tase ebapiisav, tuleb kaaluda mõne teise hepatiit B vaktsiini kasutamist.

Hepatotsellulaarse kartsinoomi riski vähenemine

Hepatotsellulaarne kartsinoom on hepatiit B infektsiooni tõsine tüsistus. Uuringutest on ilmnenud seos kroonilise hepatiit B infektsiooni ja hepatotsellulaarse kartsinoomi vahel ning 80% hepatotsellulaarse kartsinoomi juhtudest oli põhjustatud hepatiit B infektsiooni poolt. Hepatiit B vaktsiin on esimene vähivastane vaktsiin, mis võib ära hoida primaarse maksavähi tekke.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole asjakohane.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Loomadega ei ole reproduktsiooniuuringuid läbi viidud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Booraks

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

1 ml suspensiooni (klaasist) viaalis, millel on (hallist butüülkummist) kork ja alumiiniumsulgur ärapainutatava plastikust korgikaanega. Pakendis 1 viaal.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Vaktsiini tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida, et avastada sademe või värvimuutuse esinemine. Nende ilmnemisel ei tohi toodet manustada.

Enne kasutamist tuleb viaali korralikult loksutada.

Kui viaal on juba avatud, siis tuleb väljavõetud vaktsiini kohe kasutada ja viaal tuleb ära visata. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/015

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27/04/2001

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27/04/2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle preparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu