Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Pakendi märgistus - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusHBVaxPro
ATC koodJ07BC01
Toimeainehepatitis B, recombinant surface antigen
TootjaMSD VACCINS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED HBVAXPRO 5 mikrogrammi – üheannuseline viaal – 1 või 10 pakendis

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 annus (0,5 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 5 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,25 milligrammi Al+).

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

3.ABIAINED

Naatriumkloriid, booraks ja süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 üheannuseline 0,5 ml viaal

10 üheannuselist 0,5 ml viaali

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/001 – 1 pakendis

EU/1/01/183/018 – 10 pakendis

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HBVAXPRO 5 mikrogrammi – üheannuseline viaal + süstal süstlanõelaga – 1 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 annus (0,5 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 5 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,25 milligrammi Al+).

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, booraks ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 üheannuseline 0,5 ml viaal

1 steriilne süstal süstlanõelaga

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/019 – 1 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

HBVAXPRO 5 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

HBVAXPRO 5 µg, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

i.m.

2.MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist korralikult loksutada.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6.MUU

MSD VACCINS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HBVAXPRO 5 mikrogrammi – üheannuseline süstel ilma nõelata – 1, 10, 20 või 50 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, süstesuspensioon süstlis

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 annus (0,5 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 5 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,25 milligrammi Al+).

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, booraks ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 üheannuseline 0,5 ml süstel ilma nõelata.

10 üheannuselist 0,5 ml süstlit ilma nõelata

20 üheannuselist 0,5 ml süstlit ilma nõelata

50 üheannuselist 0,5 ml süstlit ilma nõelata

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/004 – 1 pakendis

EU/1/01/183/005 – 10 pakendis

EU/1/01/183/020 – 20 pakendis

EU/1/01/183/021 – 50 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HBVAXPRO 5 mikrogrammi – üheannuseline 1 eraldi nõelaga süstel – 1 või 10 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, süstesuspensioon süstlis

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 annus (0,5 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 5 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,25 milligrammi Al+)

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, booraks ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 üheannuseline 0,5 ml 1 eraldi nõelaga süstel

10 üheannuselist 0,5 ml süstlit 1 eraldi nõelaga (iga süstli jaoks)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/022 – 1 pakendis

EU/1/01/183/023 – 10 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HBVAXPRO 5 mikrogrammi – üheannuseline süstel 2 eraldi nõelaga – 1, 10, 20 või 50 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, süstesuspensioon süstlis

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 annus (0,5 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 5 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,25 milligrammi Al+)

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, booraks ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 üheannuseline 0,5 ml süstel 2 eraldi nõelaga

10 üheannuselist 0,5 ml süstlit 2 eraldi nõelaga (iga süstli jaoks) 20 üheannuselist 0,5 ml süstlit 2 eraldi nõelaga (iga süstli jaoks) 50 üheannuselist 0,5 ml süstlit 2 eraldi nõelaga (iga süstli jaoks)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/024 – 1 pakendis

EU/1/01/183/025 – 10 pakendis

EU/1/01/183/030 – 20 pakendis

EU/1/01/183/031 – 50 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

HBVAXPRO 5 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

HBVAXPRO 5 µg, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist korralikult loksutada.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6. MUU

MSD VACCINS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED HBVAXPRO 10 mikrogrammi – üheannuseline viaal – 1 või 10 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 annus (1 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 10 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,50 milligrammi Al+).

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, booraks ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 üheannuseline 1 ml viaal

10 üheannuselist 1 ml viaali

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/007 – 1 pakendis

EU/1/01/183/008 – 10 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

HBVAXPRO 10 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

HBVAXPRO 10 µg, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist korralikult loksutada.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 ml

6. MUU

MSD VACCINS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HBVAXPRO 10 mikrogrammi – üheannuseline süstel ilma nõelata – 1 või 10 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, süstesuspensioon süstlis

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 annus (1 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 10 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,50 milligrammi Al+).

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, booraks ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 üheannuseline 1 ml süstel ilma nõelata

10 üheannuselist 1 ml süstlit ilma nõelata

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/011 – 1 pakendis

EU/1/01/183/013 – 10 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HBVAXPRO 10 mikrogrammi – üheannuseline 1 eraldi nõelaga süstel – 1 või 10 süstlit pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, süstesuspensioon süstlis

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 annus (1 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)*…………10 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,50 milligrammi Al+)

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, booraks ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 üheannuseline 1 ml 1 eraldi nõelaga süstel

10 üheannuselist 1 ml süstlit 1 eraldi nõelaga (iga süstli jaoks)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/026 – 1 pakendis

EU/1/01/183/027 – 10 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HBVAXPRO 10 mikrogrammi – üheannuseline süstel 2 eraldi nõelaga – 1, 10 või 20 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, süstesuspensioon süstlis

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 annus (1 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 10 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,50 milligrammi Al+)

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, booraks ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 üheannuseline 1 ml süstel 2 eraldi nõelaga

10 üheannuselist 1 ml süstlit 2 eraldi nõelaga (iga süstli jaoks) 20 üheannuselist 1 ml süstlit 2 eraldi nõelaga (iga süstli jaoks)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/028 – 1 pakendis

EU/1/01/183/029 – 10 pakendis

EU/1/01/183/032 – 20 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

HBVAXPRO 10 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

HBVAXPRO 10 µg, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist korralikult loksutada.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 ml

6. MUU

MSD VACCINS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HBVAXPRO 40 mikrogrammi – üheannuseline viaal – 1 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HBVAXPRO 40 mikrogrammi, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 annus (1 ml) sisaldab:

hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* 40 mikrogrammi adsorbeerituna amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile (0,50 milligrammi Al+).

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, booraks ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 üheannuseline 1 ml viaal

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/183/015

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

HBVAXPRO 40 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

HBVAXPRO 40 µg, süstesuspensioon

Hepatiit B vaktsiin (rDNA)

i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist korralikult loksutada.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 ml

6. MUU

MSD VACCINS

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu