Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Halaven (eribulin) – Pakendi märgistus - L01XX41

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusHalaven
ATC koodL01XX41
Toimeaineeribulin
TootjaEisai Europe Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 2 ml viaali karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HALAVEN 0,44 mg/ml süstelahus

Eribuliin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 2 ml viaal sisaldab 0,88 mg eribuliinile vastavas koguses eribuliinmesilaati.

3.ABIAINED

Veevaba etanool, süstevesi, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid

Lisateavet vt pakendi infolehelt

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 viaal 2 ml

6 viaali 2 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

TSÜTOTOKSILINE

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eisai Europe Ltd

European Knowledge Centre Mosquito Way

Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/678/001 1 viaal

EU/1/11/678/002 6 viaali

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

2 ml viaal

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

HALAVEN 0,44 mg/ml süstelahus Eribuliin

i.v.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2 ml sisaldab 0,88 mg eribuliini

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 3 ml viaali karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

HALAVEN 0,44 mg/ml süstelahus

Eribuliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 3 ml viaal sisaldab 1,32 mg eribuliinile vastavas koguses eribuliinmesilaati.

3. ABIAINED

Veevaba etanool, süstevesi, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid

Lisateavet vt pakendi infolehelt

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 viaal 3 ml

6 viaali 3 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

TSÜTOTOKSILINE

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eisai Europe Ltd

European Knowledge Centre Mosquito Way

Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/678/003 1 viaal

EU/1/11/678/004 6 viaali

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

3 ml viaal

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

HALAVEN 0,44 mg/ml süstelahus Eribuliin

i.v.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml sisaldab 1,32 mg eribuliini

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu