Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Harvoni (ledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg) – Pakendi märgistus - J05AX65

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusHarvoni
ATC koodJ05AX65
Toimeaineledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg
TootjaGilead Sciences International Ltd

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PUDELI JA KARBI MÄRGISTUS

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Harvoni 90 mg/400 mg õhukese polümeerikattega tabletid ledipasviir/sofosbuviir

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 90 mg ledipasviiri ja 400 mg sofosbuviiri.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja päikeseloojangukollast FCF alumiiniumlakki (E110). Lisateabe saamiseks vt pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 õhukese polümeerikattega tabletti

84 (3 pudelit, igas 28) õhukese polümeerkattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Gilead Sciences International Ltd. Cambridge

CB21 6GT Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/958/001 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/958/002 84 (3 pudelit, igas 28) õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Harvoni [Ainult välispakendil]

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu