Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hexyon (diphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J07CA09

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusHexyon
ATC koodJ07CA09
Toimeainediphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component acellular pertussis (pertussis toxoidand filamentous haemagglutinin)/ inactivated poliomyelitis virus types 1, 2 and 3 /Haemophilus influenzae type-b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) conjugated
TootjaSanofi Pasteur Europe

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Hexyon, süstesuspensioon süstlis

Hexyon, süstesuspensioon

Difteeria, teetanuse, läkaköha (atsellulaarne, komponentvaktsiin), B-hepatiidi (rDNA), poliomüeliidi (inaktiveeritud) ja Haemophilus influenzae B konjugeeritud vaktsiin (adsorbeeritud).

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus1 (0,5 ml) sisaldab:

 

Difteeria toksoid

mitte vähem kui 20 RÜ2

Teetanuse toksoid

mitte vähem kui 40 RÜ2

Bordetella pertussis’e antigeenid

 

Läkaköha toksoid

25 mikrogrammi

Filamentoosne hemaglutiniin

25 mikrogrammi

Polioviirus (inaktiveeritud)3

40 D-antigeenset ühikut4

Tüüp 1

(Mahoney)

Tüüp 2

(MEF-1)

8 D-antigeenset ühikut4

Tüüp 3

(Saukett)

32 D-antigeenset ühikut4

B-hepatiidi pinnaantigeen5

10 mikrogrammi

Haemophilus influenzae B polüsahhariid

12 mikrogrammi

(polüribosüülribitoolfosfaat)

 

konjugeeritud teetanuse proteiiniga

22–36 mikrogrammi

1Adsorbeeritud alumiiniumhüdroksiidile, hüdreeritud (0,6 mg Al3+)

2Madalaim usalduspiir (p= 0,95)

3Toodetud Vero rakkudel

4Või võrdväärne antigeeni kogus, mis on määratud sobiva immunokeemilise meetodiga

5Toodetud pärmiseene Hansenula polymorpha rakkudest rekombinantse DNA tehnoloogia abil

Vaktsiin võib sisaldada glutaaraldehüüdi, formaldehüüdi, neomütsiini, streptomütsiini ja polümüksiin B jääke, mida kasutatakse tootmisprotsessi käigus (vt lõik 4.3).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Hexyon on valkjashägune suspensioon.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Hexyon (DTaP-IPV-HB-Hib) on näidustatud vastsündinutele ja väikelastele alates 6 nädala vanusest esmaseks ning revaktsineerimiseks difteeria, teetanuse, läkaköha, B-hepatiidi, poliomüeliidi ja Haemophilus influenzae B (Hib) põhjustatud invasiivsete haiguste vastu.

Vaktsiini manustamisel tuleb lähtuda kehtivatest immuniseerimisjuhenditest.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Esmane vaktsineerimine

Esmane vaktsineerimine koosneb kahest annusest (intervalliga vähemalt 8 nädalat) või kolmest annusest (intervalliga vähemalt 4 nädalat), mis manustatakse vastavalt kehtivatele immuniseerimisjuhenditele.

Kõiki vaktsineerimiskavasid, kaasa arvatud WHO immuniseerimise laiendatud programmi (EPI, Expanded Program on Immunisation) 6, 10, 14 elunädal, võib kasutada olenemata sellest, kas B- hepatiidi vaktsiini annus on sünnijärgselt saadud või mitte.

Kui B-hepatiidi vaktsiini annus on saadud sündimisel, võib Hexyon’t kasutada täiendavaks B-hepatiidi vaktsiini annuseks alates kuuendast nädalast. Kui enne seda vanust on nõutav B-hepatiidi teine annus, tuleb kasutada monovalentset B-hepatiidi vaktsiini.

Kui B-hepatiidi vaktsiini annus on saadud sündimisel, võib järjestikuseks vastsündinu esmaseks vaktsineerimiseks kasutada kuuevalentset/viievalentset/kuuevalentset kava Hexyon’iga ja viievalentset DTaP-IPV/Hib vaktsiini vastavalt kehtivatele immuniseerimisjuhenditele.

Revaktsinatsioon

Pärast esmast vaktsineerimist Hexyon 2 annusega, tuleb teha revaktsinatsioon. Pärast esmast vaktsineerimist Hexyon 3 annusega, tuleb teha revaktsinatsioon.

Revaktsineerimine tuleb teha vähemalt 6 kuud pärast viimast esmasannust vastavalt kehtivatele immuniseerimisjuhenditele. Manustada tuleb vähemalt üks Hib vaktsiini annus.

Lisaks:

Kui sündimisel ei ole saadud B-hepatiidi vaktsiini, on vajalik B-hepatiidi revaktsinatsioon. Revaktsinatsiooniks võib kasutada Hexyon’t.

Pärast vaktsineerimist Hexyon 3 annusega vastavalt WHO EPI immuniseerimiskavale (6, 10, 14 nädal) ja kui sündimisel ei ole saadud B-hepatiidi vaktsiini, on kohustuslik teha B-hepatiidi revaktsinatsioon. Teha tuleb vähemalt üks poliomüeliidi revaktsinatsioon. Revaktsinatsiooniks võib kasutada Hexyon’t.

Kui B-hepatiidi vaktsiini annus on saadud sündimisel, siis pärast 3 annusega esmast vaktsineerimist võib revaktsineerimiseks kasutada Hexyon’t või viievalentset DTaP-IPV/Hib vaktsiini.

Hexyon’t võib kasutada isikute revaktsineerimiseks, keda on eelnevalt vaktsineeritud mõne teise kuuevalentse või viievalentse DTaP-IPV/Hib vaktsiiniga, mis sisaldab monovalentset B-hepatiidi vaktsiini.

Muus vanuses lapsed

Hexyon’i ohutus ja efektiivsus väikelastel vanuses alla 6 nädala ei ole veel tõestatud.

Andmed puuduvad.

Vanemate laste kohta andmed puuduvad (vt lõigud 4.8 ja 5.1).

Manustamisviis

Immuniseerimine tuleb läbi viia lihasesisese (IM) süstena. Soovitatavad süstekohad vastsündinutel on reie ülaosa anterolateraalne piirkond ning väikelastel deltalihas (üle 15 kuu vanustel).

Kasutusjuhised vt lõik 6.6.

4.3Vastunäidustused

Anamneesis anafülaktiline reaktsioon pärast eelmist Hexyon manustamist.

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete, jääkide (glutaaraldehüüd, formaldehüüd, neomütsiin, streptomütsiin ja polümüksiin B) suhtes, mis tahes läkaköha vaktsiini suhtes või pärast Hexyon eelnevat manustamist või samasuguseid komponente või koostisosasid sisaldava vaktsiini manustamist.

Hexyon’ga vaktsineerimine on vastunäidustatud juhul, kui isikul on tekkinud ebaselge etioloogiaga entsefalopaatia 7 päeva jooksul pärast eelmise läkaköha komponenti sisaldava vaktsiini (täisrakulised või atsellulaarsed läkaköha vaktsiinid) manustamist.

Sel juhul tuleb läkaköha vastane vaktsineerimine katkestada ja vaktsineerimist tuleb jätkata difteeria, teetanuse, B-hepatiidi, poliomüeliidi ja Hib vaktsiinidega.

Läkaköha vaktsiini ei tohi manustada ravile allumatu neuroloogilise häirega või ravile allumatu epilepsiaga patsientidele enne, kuni on leitud sobiv ravi, patsiendi seisund on stabiliseerunud ja vaktsineerimisest tulenev kasu ületab selgelt võimaliku riski.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hexyon ei hoia ära haigusi, mille tekitajad on muud patogeenid kui Corynebacterium diphtheriae,

Clostridium tetani, Bordetella pertussis, B-hepatiidi viirus, polioviirus või Haemophilus influenzae B. Võib siiski eeldada, et immuniseerimine hoiab ära D-hepatiidi tekke, sest D-hepatiit (mida põhjustab delta viirus) ei esine B-hepatiidi infektsiooni puudumisel.

Hexyon ei kaitse maksainfektsioonide eest nagu A-hepatiit, C-hepatiit, E-hepatiit, mis on põhjustatud teiste tekitajate või muude maksapatogeenide poolt.

B-hepatiidi pika inkubatsiooniperioodi tõttu on võimalik, et vaktsineerimise ajal on olemas kindlaks tegemata B-hepatiidi infektsioon. Sel juhul ei saa vaktsiin B-hepatiidi infektsiooni ennetada.

Hexyon ei kaitse Haemophilus influenzae teiste tüüpide poolt põhjustatud nakkushaiguste või teise geneesiga meningiitide eest.

Enne immuniseerimist

Immuniseerimine tuleb edasi lükata isikutel, kellel on mõõdukas või raske palavikuga kulgev äge haigus või nakkus. Kerge infektsiooni ja/või väikese palaviku esinemise korral ei tohiks vaktsineerimist edasi lükata.

Enne vaktsineerimist tuleb patsienti anamnestiliselt uurida (eeskätt varasemate vaktsineerimiste ja võimalike kõrvaltoimete tekkimise suhtes). Hexyon manustamist patsientidele, kellel on esinenud tõsised või ägedad reaktsioonid 48 tunni jooksul pärast sarnaseid komponente sisaldava vaktsiini eelnevat manustamist, tuleb hoolikalt kaaluda.

Enne mis tahes bioloogilise aine süstimist peab manustamise eest vastutav isik võtma kasutusele kõik teadaolevad ettevaatusabinõud allergiliste või muude reaktsioonide ennetamiseks. Nagu kõigi süstitavate vaktsiinide puhul, peab olema võimalik patsienti jälgida ning tagada vajalik arstiabi kui peale vaktsineerimist tekib anafülaktiline reaktsioon.

Kui pärast läkaköha komponente sisaldava vaktsiini manustamist on ilmnenud mõni järgnevatest nähtudest, tuleb otsust manustada läkaköha komponente sisaldava vaktsiini järgmine annus hoolikalt kaaluda:

kehatemperatuur ≥ 40 °C muu teadaoleva põhjuseta kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist;

kollaps või šokitaoline seisund (hüpotoonilis-hüporeaktiivne episood) kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist;

püsiv lohutamatu nutt kestusega ≥ 3 tunni, mis tekib kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist;

krambid koos või ilma palavikuta, mis tekivad kuni 3 päeva pärast vaktsineerimist. Mõningatel asjaoludel, nagu läkaköha suur esinemissagedus, võib potentsiaalne kasu ületada võimalikud riskid.

Febriilsed krambid anamneesis, krambid või vastsündinu äkksurma sündroom (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome) perekonnaanamneesis ei ole Hexyon kasutamisele vastunäidustuseks. Vaktsineeritavaid, kelle anamneesis on febriilsed krambid, tuleks hoolikalt jälgida, sest sellised kõrvalnähud võivad esineda 2–3 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.

Kui pärast eelmise teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiini manustamist on esinenud Guillain-Barré sündroom või brahhiaalneuriit, peab otsus mis tahes teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiini manustamiseks põhinema võimaliku kasu/riski suhte hoolikal kaalutlemisel – näiteks, kas esmane vaktsineerimine on lõpetatud või mitte. Vaktsineerimine on tavaliselt õigustatud isikute puhul, kelle esmane vaktsineerimine on lõpetamata (st manustatud on vähem kui kolm annust).

Vaktsiini immunogeensust võib vähendada immunosupressiivne ravi või immuunpuudulikkus. Soovitatav on vaktsineerimine kuni sellise ravi lõppemiseni või haiguse möödumiseni edasi lükata. Sellegipoolest on kroonilise immuunpuudulikkusega (nt HIV-nakkus) isikute vaktsineerimine soovitatav isegi siis, kui immuunvastus võib olla piiratud.

Eripopulatsioonid

Enneaegsete laste kohta andmed puuduvad. Siiski võib täheldada väiksemat immuunvastust ja kliinilise kaitse ulatus ei ole teada.

Geneetilise polümorfismi kontekstis ei ole immuunvastust vaktsiinile uuritud.

Kroonilise neerupuudulikkusega isikutel on täheldatud puudulikku immuunvastust B-hepatiidile ja tuleb kaaluda B-hepatiidi vaktsiini lisaannuste manustamist vastavalt B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni (anti-HBsAg) antikehade tasemele.

Ettevaatusabinõud kasutamiseks

Ärge manustage intravaskulaarse, intradermaalse või subkutaanse süstena.

Nagu kõigi süstitavate vaktsiinide puhul, tuleb vaktsiini ettevaatusega manustada isikutele, kellel esineb trombotsütopeenia või hüübimishäire, sest intramuskulaarse süstega kaasneb verejooksurisk.

Võimalikku apnoetekkeriski ja vajadust respiratoorseks järelvalveks 48 kuni 72 tunni jooksul peab arvestama esmase immuniseerimise seeria manustamisel väga enneaegsetele vastsündinutele (sünd ≤ 28 rasedusnädalal) ja eriti neile, kellel on eelnevalt täheldatud respiratoorset ebaküpsust. Kuna kasu vaktsineerimisest selles vastsündinute rühmas on kõrge, ei tohi vaktsineerimist ära jätta ega seda edasi lükata.

Häired laboratoorsetes analüüsides

Kuna Hib kapsulaarset polüsahhariidantigeeni eritatakse uriiniga, võib 1 kuni 2 nädalat pärast vaktsineerimist saada positiivse uriinianalüüsi. Sellel perioodil tuleb kasutada teisi analüüse, kinnitamaks Hib infektsiooni esinemist.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Hexyon ja pneumokokkide polüsahhariididega konjugeeritud vaktsiinide samaaegsel manustamisel saadud andmed ei ole näidanud kliiniliselt olulist immuunvastuse muutust kõigi nende antigeenide suhtes.

Revaktsineerimisel ei ole Hexyon koosmanustamine leetrid-mumps-punetised vaktsiinidega näidanud kliiniliselt olulisi muutusi immuunvastuses vaktsiinides sisalduvatele antigeenidele. Kliiniliselt oluline immuunvastuse muutus võib esineda Hexyon ja tuulerõugete vaktsiini korral ja neid vaktsiine ei tohiks üheaegselt manustada.

Andmed rotaviiruse vaktsiinide samaaegse manustamise kohta ei ole näidanud kliiniliselt olulist toimet nende antigeenidega saadud immuunvastusele.

Hexyon ja konjugeeritud meningokokk C vaktsiini või meningokokk A, C, W-135 ja Y konjugeeritud vaktsiini samaaegsel manustamisel saadud andmed ei näidanud kliiniliselt olulist muutust antikehavastuses nende antigeenide suhtes.

Samaaegse manustamise korral teiste vaktsiinidega tuleb immuniseerimisel kasutada erinevaid süstekohti.

Hexyon’t ei tohi segada teiste vaktsiinide või parenteraalselt manustatavate ravimitega.

Ei ole teada kliiniliselt olulisi koostoimeid teiste ravimite või bioloogiliste preparaatidega, välja arvatud immunosupressiivne ravi (vt lõik 4.4).

Häired laboratoorsetes analüüsides: vt lõik 4.4.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ei ole asjakohane. Vaktsiin ei ole mõeldud manustamiseks reproduktiivses eas naistele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8Kõrvaltoimed

a- Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes isikutega, kellele manustati Hexyon’t, olid kõige sagedamini teada antud reaktsioonid süstekoha valulikkus, ärrituvus, nutmine ja süstekoha erüteem.

Pisut suuremat reaktogeensust täheldati pärast esimest annust võrreldes edasiste annustega.

Hexyon’i ohutust üle 24 kuu vanustel lastel ei ole kliinilistes uuringutes uuritud.

b- Tabelis esitatud kõrvaltoimete loend

Kõrvaltoimed on esitatud esinemissageduste kaupa järgmiselt:

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10) Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Tabel 1: Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt teatatud kõrvaltoimed

Organsüsteemi klass

 

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Immuunsüsteemi häired

 

Aeg-ajalt

Ülitundlikkusreaktsioon

 

 

Harv

Anafülaktiline reaktsioon*

Ainevahetus- ja

 

Väga sage

Anoreksia (söögiisu vähenemine)

toitumishäired

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

Väga sage

Nutmine, unetus

 

 

Sage

Ebanormaalne nutmine (kaua vältav nutt)

 

 

Harv

Krambid koos või ilma palavikuta*

 

 

Väga harv

Hüpotoonilised reaktsioonid või hüpotoonilis-

 

 

 

hüporeaktiivsed episoodid

Seedetrakti häired

 

Väga sage

Oksendamine

 

 

Sage

Kõhulahtisus

Naha ja nahaaluskoe

 

Harv

Lööve

kahjustused

 

 

 

Üldised häired ja

 

Väga sage

Süstekoha valulikkus, süstekoha erüteem,

manustamiskoha

 

 

süstekoha paistetus

reaktsioonid

 

 

Ärritus

 

 

 

Palavik (kehatemperatuur ≥ 38,0 °C)

 

 

Sage

Süstekoha kõvastumine

 

 

Aeg-ajalt

Süstekoha kühm

 

 

 

Palavik (kehatemperatuur ≥ 39,6 °C)

 

 

Harv

Jäseme ulatuslik turse†

* Spontaanselt teatatud

kõrvaltoimed.

 

† Vaata lõik c

 

 

 

c- Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Jäseme ulatuslik turse: Lastel on teatatud ulatuslikest manustamiskohareaktsioonidest (>50 mm), kaasa arvatud jäseme ulatuslik turse süstekohast ühe või mõlema liigeseni. Need reaktsioonid tekivad 24–72 tunni jooksul peale vaktsineerimist ning kaasuda võivad sümptomid nagu erüteem, kuumus, hellus või valu süstekohal. Need sümptomid kaovad iseenesest 3–5 päeva möödudes. Risk sõltub eelnevalt manustatud atsellulaarse läkaköha komponenti sisaldava vaktsiini annuste arvust ning suurem risk kõrvaltoimeteks on pärast 4. ja 5. annust.

d- Võimalikud kõrvaltoimed (st kõrvaltoimed, millest on teada antud teiste ühte või enamat Hexyon’s sisalduvat komponenti või koostisosa sisaldavate vaktsiinide puhul ning mitte otseselt Hexyon’ga).

Närvisüsteemi häired

-Brahhiaalneuriidist ja Guillain-Barré sündroomist on teada antud pärast teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiini manustamist

-Pärast B-hepatiidi antigeeni sisaldava vaktsiini manustamist on teatatud perifeersest neuropaatiast (polüradikuloneuriit, näohalvatus), optilisest neuriidist, kesknärvisüsteemi demüelinatsioonist (sclerosis multiplex)

-Entsefalopaatia/entsefaliit

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Apnoe väga enneaegsetel vastsündinutel (≤ 28. raseduse nädal) (vt lõik 4.4).

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Ühte või mõlemat alajäset haarava turse tekkimine võib esineda pärast vaktsineerimist Haemophilus influenzae B sisaldavate vaktsiinidega. Selline reaktsioon ilmneb peamiselt pärast esmast süstet ja on täheldatav vaktsineerimise esimeste tundide jooksul. Seonduvad sümptomid võivad olla tsüanoos,

punetus, mööduv purpur ja intensiivne nutt. Kõik sündmused lahenevad spontaanselt ilma jääknähtudeta 24 tunni jooksul.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamise juhtudest ei ole teatatud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Vaktsiinid, kombineeritud bakteriaalsed ja viraalsed vaktsiinid, ATC- kood: J07CA09

Hexyon’i immunogeensust üle 24 kuu vanustel lastel ei ole kliinilistes uuringutes uuritud.

Saadud andmed vaktsiini üksikkomponentide kohta on esitatud järgnevates tabelites:

Tabel 1: Seroprotektsiooni/serokonversiooni määrad* üks kuu pärast esmast vaktsineerimist Hexyon 2 või 3 annusega

 

 

Kaks

 

Kolm annust

 

 

 

annust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 kuud

6-10-14

Antikehade tasemed

nädalat

kuud

kuud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=249**

N=123 kuni

N=322††

N=934 kuni

 

 

220†

1270‡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

Anti-difteeria

 

99,6

97,6

99,7

97,1

(0,01 RÜ/ml)

 

 

 

 

 

 

Anti-teetanus

 

100,0

100,0

100,0

100,0

(0,01 RÜ/ml)

 

 

 

 

 

 

Anti-PT

 

 

 

 

 

(Serokonversioon ‡‡)

93,4

93,6

88,3

96,0

(Vastus vaktsiinile§)

98,4

100,0

99,4

99,7

Anti-FHA

 

 

 

 

 

(Serokonversioon ‡‡)

92,5

93,1

90,6

97,0

(Vastus vaktsiinile§)

99,6

100,0

99,7

99,9

 

Koos sünnil B-

 

 

 

 

 

hepatiidi

/

99,0

/

99,7

Anti-HBs

vaktsineerimisega

 

 

 

 

(10 mRÜ/ml)

Ilma sünnil B-

 

 

 

 

 

hepatiidi

97,2

95,7

96,8

98,8

 

vaktsineerimiseta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-Polio tüüp 1

 

90,8

100,0

99,4

99,9

(8 (1/lahjendus))

 

 

 

 

 

 

Anti-Polio tüüp 2

 

95,0

98,5

100,0

100,0

(8 (1/lahjendus))

 

 

 

 

 

 

Anti-Polio tüüp 3

 

96,7

100,0

99,7

99,9

(8 (1/lahjendus))

 

 

 

 

 

 

Anti-PRP

 

71,5

95,4

96,2

98,0

(0,15 RÜ/ml)

 

 

 

 

 

 

*Üldtunnustatud surrogaatmarkerid (PT, FHA) või korreleeruvad kaitsemarkerid (muud komponendid) N = Analüüsitud isikute arv (protokollijärgne populatsioon)

**3, 5 kuul ilma sünnil B-hepatiidi immuniseerimiseta (Soome, Rootsi)

† 6, 10, 14 nädalal koos ja ilma sünnil B-hepatiidi immuniseerimiseta (Lõuna-Aafrika Vabariik) †† 2, 3, 4 kuul ilma sünnil B-hepatiidi immuniseerimiseta (Soome)

‡ 2, 4, 6 kuul ilma sünnil B-hepatiidi immuniseerimiseta (Argentiina, Mehhiko, Peruu) ja koos sünnil B- hepatiidi immuniseerimisega (Costa Rica ja Kolumbia)

‡‡ Serokonversioon: vähemalt 4-kordne suurenemine võrreldes vaktsineerimiseelse tasemega (enne 1. süsti) § Vastus vaktsiinile: Kui vaktsineerimiseelne antikehade kontsentratsioon on <8 EU (ELISA units)/ml, siis vaktsineerimisjärgne antikehade kontsentratsioon peab olema ≥8 EU (ELISA units)/ml. Muul juhul peab vaktsineerimisjärgne antikehade kontsentratsioon olema ≥ vaktsineerimiseelsest tasemest

Tabel 2: Seroprotektsiooni/serokonversiooni määrad* üks kuu pärast Hexyon’ga revaktsineerimist

 

 

 

Revaktsineerimine

 

 

 

 

 

 

11-12 kuu vanuselt

Revaktsineerimine teise eluaasta

 

 

 

pärast

 

 

 

jooksul pärast kolmeannuselist

 

 

 

kaheannuselist

 

 

 

esmast vaktsineerimist

 

 

 

esmast

 

 

 

 

 

 

Antikehade tasemed

vaktsineerimist

 

 

 

 

 

 

 

3-5 kuud

6-10-14

 

 

 

 

 

 

 

nädalat

kuud

kuud

 

 

 

N=249**

N=204†

N=178††

N=177

 

 

 

 

 

 

kuni 396‡

 

 

 

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

Anti-difteeria

 

100,0

100,0

100,0

97,2

(0,1 RÜ/ml)

 

 

 

 

 

 

Anti-teetanus

 

100,0

100,0

100,0

100,0

(0,1 RÜ/ml)

 

 

 

 

 

 

Anti-PT

 

 

 

 

 

(Serokonversioon ‡‡)

94,3

94,4

86,0

96,2

(Vastus vaktsiinile§)

98,0

100,0

98,8

100,0

Anti-FHA

 

 

 

 

 

(Serokonversioon ‡‡)

97,6

99,4

94,3

98,4

(Vastus vaktsiinile§)

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

Koos sünnil B-

 

 

 

 

Anti-HBs

 

hepatiidi

/

100,0

/

99.7

 

vaktsineerimisega

 

 

 

 

(10

 

 

 

 

 

 

 

Ilma sünnil B-

 

 

 

 

mRÜ/ml)

 

96,4

98,5

98,9

99,4

 

 

hepatiidi

 

 

vaktsineerimiseta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-Polio tüüp 1

 

100,0

100,0

98,9

100,0

(8 (1/lahjendus))

 

 

 

 

Anti-Polio tüüp 2

 

100,0

100,0

100,0

100,0

(8 (1/lahjendus))

 

 

 

 

Anti-Polio tüüp 3

 

99,6

100,0

100,0

100,0

(8 (1/lahjendus))

 

 

 

 

Anti-PRP

 

93,5

98,5

98,9

98,3

(1,0 µg/ml)

 

 

 

 

 

 

*Üldtunnustatud surrogaatmarkerid (PT, FHA) või korreleeruvad kaitsemarkerid (muud komponendid) N = Analüüsitud isikute arv (protokollijärgne populatsioon)

**3, 5 kuul ilma sünnil B-hepatiidi immuniseerimiseta (Soome, Rootsi)

† 6, 10, 14 nädalal koos ja ilma sünnil B-hepatiidi immuniseerimiseta (Lõuna-Aafrika Vabariik) †† 2, 3, 4 kuul ilma sünnil B-hepatiidi immuniseerimiseta (Soome)

‡ 2, 4, 6 kuul ilma sünnil B-hepatiidi immuniseerimiseta (Mehhiko) ja koos sünnil B-hepatiidi immuniseerimisega (Costa Rica ja Kolumbia)

‡‡ Serokonversioon: vähemalt 4-kordne suurenemine võrreldes vaktsineerimiseelse tasemega (enne 1. süsti)

§Vastus vaktsiinile: Kui vaktsineerimiseelne antikehade kontsentratsioon (enne 1. süsti) on <8 EU (ELISA units)/ml, siis revaktsineerimisjärgne antikehade kontsentratsioon peab olema ≥8 EU (ELISA units)/ml. Vastasel korral peab revaktsineerimisjärgne antikehade kontsentratsioon olema ≥ vaktsineerimiseelsest tasemest (enne 1. süsti)

Immuunvastused Hib ja läkaköha antigeenidele pärast 2 annuse manustamist 2 ja 4 kuu vanuselt

Immuunvastust Hib (PRP) ja läkaköha antigeenile (PT ja FHA) uuriti pärast Hexyon 2 annuse manustamist 2, 4, 6 kuu vanustel alagrupi uuritavatel (N=148). Immuunvastus PRP, PT ja FHA antigeenidele üks kuu pärast 2 annuse manustamist 2 ja 4 kuu vanustele sarnanes 3 ja 5 kuu vanuste immuunvastusele, mis tekkis 2 esmase annuse manustamise järel ühe kuu möödudes: anti-PRP tiitrid ≥ 0,15 µg/ml 73,0% isikutel, vastus anti-PT vaktsiinile 97,9% isikutel ja vastus anti-FHA vaktsiinile 98,6% isikutel.

Immuunvastuse püsivus

Vaktsiin-indutseeritud antikehade pikaajalise püsivuse uuringud pärast esmast immuniseerimist vastsündinutel/väikelastel koos B-hepatiidi immuniseerimisega sündimisel või ilma, on näidanud, et antikehade tase püsis üle tunnustatud kaitsva taseme või püsisid antikehade läviväärtused vaktsiini antigeenidele (vt tabel 3).

Lisaks püsis immuunsus B-hepatiidi vaktsiini komponentidele kuni 9 aasta vanuseni pärast esmast immuniseerimisseeriat, mis koosnes ühest B-hepatiidi annusest sündimisel, millele järgnes 3 annust vastsündinueas 2, 4 ja 6 kuu vanuselt ilma revaktsineerimiseta väikelapseeas, kus 49,3%-l vaktsineeritutel oli antikehade tase ≥ 10 mRÜ/ml, geomeetrilised keskmised kontsentratsioonid 13,3 (95% usaldusvahemik: 8,82...20,0) mRÜ/ml. Immuunmälu B-hepatiidi vastu väljendus anamnestilise reaktsioonina B-hepatiidi vaktsineerimisele 9 aasta vanuselt, kus 93%-l vaktsineeritutest olid geomeetrilised keskmised kontsentratsioonid pärast vaktsineerimist 3692 (95% usaldusvahemik: 1886...7225) mRÜ/ml.

Tabel 3: Seroprotektsiooni määrada 4,5 aasta vanuselt pärast Hexyon’iga vaktsineerimist

Antikeha läviväärtused

Esmane vaktsineerimine 6…10…14 nädala

Esmane

vaktsineerimine

 

vanuselt ja revaktsineerimine

2…4…6 kuu vanuselt

 

15…18 kuu vanuselt

ja revaktsineerimine

 

 

 

12…24 kuu vanuselt

 

 

 

 

 

Ilma B-hepatiidi

Koos B-hepatiidi

Koos B-hepatiidi

 

immuniseerimiseta

immuniseerimisega

immuniseerimisega

 

sündimisel

sündimisel

sündimisel

 

 

 

 

 

N=173b

N=103b

N=220c

 

%

%

%

 

 

 

 

Anti-difteeria

98,2

(0,01 RÜ/ml)

(0,1 RÜ/ml)

75,3

64,4

57,2

Anti-teetanus

(0,01 RÜ/ml)

(0,1 RÜ/ml)

89,5

82,8

80,8

Anti-PTe

42,5

23,7

22,2

(8 EU/ml)

Anti-FHAe

93,8

89,0

85,6

(8 EU/ml)

Anti-HBs

73,3

96,1

92,3

(10 mRÜ/ml)

Anti-Polio tüüp 1

NAd

NAd

99,5

(8 (1/lahjendus))

Anti-Polio tüüp 2

NAd

NAd

(8 (1/ lahjendus))

Anti-Polio tüüp 3

NAd

NAd

(8 (1/ lahjendus))

Anti-PRP

98,8

(0,15 µg/ml)

N = Analüüsitud isikute arv (protokollijärgne populatsioon)

a:Üldtunnustatud surrogaatmarkerid (PT, FHA) või korreleeruvad kaitsemarkerid (muud komponendid)

b:6, 10, 14 nädalal koos ja ilma B-hepatiidi immuniseerimiseta sündmisel (Lõuna-Aafrika Vabariik)

c:2, 4, 6 kuul koos B-hepatiidi immuniseerimisega sündmisel (Columbia)

d:OPV National Immunisation Days tõttu riigis ei analüüsitud Polio tulemusi

e:8 EU (ELISA units)/ml vastab 4 LLOQ-le (Lower Limit Of Quantification in enzyme-linked immunosorbent

assay ELISA).

LLOQ määr anti-PT ja anti-FHA suhtes on 2 EU (ELISA units)/ml

Efektiivsus läkaköhavastases kaitses

Hexyon’s sisalduva atsellulaarse läkaköha (aP) antigeeni vaktsiini efektiivsus WHO määratletud kõige ägedama tüüpilise läkaköha vastu (21 päeva paroksüsmaalne köha) on dokumenteeritud randomiseeritud topeltpimedas uuringus vastsündinutega, kes said 3 annust esmasel vaktsineerimisel, kasutades DTaP vaktsiini endeemiliselt väga kõrge levimusega riigis (Senegal). Sellest uuringust nähtus vajadus väikelaste revaktsinatsiooni järele.

Hexyon’s sisalduvat pikaajalist atsellulaarse läkaköha (aP) antigeenide suutlikkust vähendamaks läkaköha esinemissagedust ja läkaköha ohjeldamist lapseeas on näidatud 10 aasta pikkuses riiklikkus

läkaköha uuringus Rootsis viievalentse DTaP-IPV/Hib vaktsiiniga kasutades 3, 5, 12 kuu immuniseerimiskava. Pikaajalise jätku-uuringu tulemused näitasid märgatavat läkaköha esinemissageduse langust pärast teise annuse manustamist sõltumata kasutatud vaktsiinist.

Efektiivsus Hib invasiivse haiguse vastases kaitses

DTaP ja Hib kombineeritud vaktsiinide (pentavalentne ja heksavalentne, kaasa arvatud Hexyon Hib antigeeni sisaldavad vaktsiinid) efektiivsus Hib invasiivse haiguse vastu on näidatud Saksamaal läbi viidud pikaajalises (üle 5 aastase jälgimisega) turuletulekujärgses jälgimisuuringus. Vaktsiini efektiivsus oli 96,7% täieliku esmase vaktsineerimise järgselt ja 98,5% revaktsinatsiooni järgselt (olenemata löökannusest).

5.2Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetilisi uuringuid ei ole läbi viidud.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Tavapärase korduva annuse toksilisuse ja lokaalse taluvuse uuringute mittekliinilised andmed ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Süstekohtades täheldati kroonilisi histoloogilisi põletikulisi muutuseid, millel on eeldatavalt aeglane paranemine.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Dinaatriumvesinikfosfaat

Kaaliumdivesinikfosfaat

Trometamool

Sahharoos

Asendamatud aminohapped (sh L-fenüülalaniin)

Süstevesi

Adsorbent: vt lõik 2.

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda vaktsiini teiste vaktsiinide või ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2– 8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Stabiilsusandmed näitavad, et vaktsiini komponendid on temperatuuril kuni 25 °C stabiilsed 72 tundi. Hexyon tuleb selle perioodi lõpuks ära kasutada või ära visata. Need andmed on mõeldud tervishoiutöötajatele suuniseks juhul, kui esinevad ainult ajutised temperatuurikõikumised.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Hexyon süstlis

0,5 ml suspensiooni süstlis (I tüüpi klaas), mis on varustatud kolvi (halobutüül) ja kaitsekorgiga (halobutüül), ilma nõelata.

0,5 ml suspensiooni süstlis (I tüüpi klaas), mis on varustatud kolvi (halobutüül) ja kaitsekorgiga (halobutüül), ühe eraldi nõelaga.

0,5 ml suspensiooni süstlis (I tüüpi klaas), mis on varustatud kolvi (halobutüül) ja kaitsekorgiga (halobutüül), kahe eraldi nõelaga.

Pakendi suurus 1 või 10 süstlit koos või ilma nõelata.

Pakendi suurus 50 süstlit ilma nõelata.

Mitmikpakend 50 (5 pakendit, igas 10 tk) süstlit ilma nõelata.

Hexyon viaalis

0,5 ml suspensiooni viaalis (I tüüpi klaas), mis on varustatud korgiga (halobutüül). Pakendi suurus 10 tk.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Hexyon süstlis

Enne manustamist tuleb eeltäidetud süstlit loksutada kuni tekib homogeenne valkjashägune suspensioon.

Suspensiooni tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida. Võõrosakeste ja/või füüsikaliste muutuste esinemisel tuleb eeltäidetud süstel ära visata.

Ilma nõelata süstlite puhul tuleb nõel kinnitada süstlile keerates seda veerand ringi.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Hexyon viaalis

Enne manustamist tuleb viaali loksutada kuni tekib homogeenne valkjashägune suspensioon.

Suspensiooni tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida. Võõrosakeste ja/või füüsikaliste muutuste esinemisel tuleb viaal ära visata.

0,5 ml annus tõmmatakse süstimiseks süstlasse.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Hexyon süstlis

EU/1/13/829/002

EU/1/13/829/003

EU/1/13/829/004

EU/1/13/829/005

EU/1/13/829/006

EU/1/13/829/007

EU/1/13/829/008

EU/1/13/829/009

Hexyon viaalis

EU/1/13/829/001

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17. aprill 2013

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

{KK/AAAA}

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu