Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hexyon (diphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component...) – Pakendi märgistus - J07CA09

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusHexyon
ATC koodJ07CA09
Toimeainediphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component acellular pertussis (pertussis toxoidand filamentous haemagglutinin)/ inactivated poliomyelitis virus types 1, 2 and 3 /Haemophilus influenzae type-b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) conjugated
TootjaSanofi Pasteur Europe

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Hexyon – karp, süstel ilma nõelata. Pakendis 1, 10 või 50 tk.

Hexyon – karp, ühe eraldi nõelaga. Pakendi suurus 1 või 10 tk.

Hexyon – karp, süstel kahe eraldi nõelaga. Pakendis 1 või 10 tk.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Hexyon, süstesuspensioon süstlis

Difteeria, teetanuse, läkaköha (atsellulaarne, komponentvaktsiin), B-hepatiidi (rDNA), poliomüeliidi (inaktiveeritud) ja Haemophilus influenzae B konjugeeritud vaktsiin (adsorbeeritud)

DTaP-IPV-HB-Hib

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

 

Difteeria toksoid

≥ 20 RÜ

Teetanuse toksoid

≥ 40 RÜ

Bordetella pertussis’e antigeenid:

 

Läkaköha toksoid/Filamentoosne hemaglutiniin

25/25 µg

40/8/32 D-antigeenset ühikut

B-hepatiidi pinnaantigeen

10 µg

Haemophilus influenzae B polüsahhariid

12 µg

konjugeeritud teetanuse proteiiniga

22–36 µg

 

 

 

3.

ABIAINED

 

Abiained:

 

Dinaatriumvesinikfosfaat

 

Kaaliumdivesinikfosfaat

 

Trometamool

 

Sahharoos

 

Asendamatud aminohapped (sh L-fenüülalaniin)

 

Süstevesi.

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Süstesuspensioon süstlis.

1 süstel (0,5 ml) ilma nõelata

10 süstlit (0,5 ml) ilma nõelata

50 süstlit (0,5 ml) ilma nõelata

1 süstel (0,5 ml) koos ühe eraldi nõelaga

10 süstlit (0,5 ml) koos 10 eraldi nõelaga

1 süstel (0,5 ml) koos kahe eraldi nõelaga

10 süstlit (0,5 ml) koos 20 eraldi nõelaga

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarseks süsteks.

Enne kasutamist loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: KK/AAAA

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Vaktsiini hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISE KOHTA, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/829/002

EU/1/13/829/003

EU/1/13/829/004

EU/1/13/829/005

EU/1/13/829/006

EU/1/13/829/007

EU/1/13/829/008

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille´ mitte lisamiseks

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Hexyon – karp, süstel ilma nõelata. Mitmikpakendis 50 tk (5 x 10) (sealhulgas sinine kast).

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Hexyon, süstesuspensioon süstlis

Difteeria, teetanuse, läkaköha (atsellulaarne, komponentvaktsiin), B-hepatiidi (rDNA), poliomüeliidi (inaktiveeritud) ja Haemophilus influenzae B konjugeeritud vaktsiin (adsorbeeritud)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

 

Difteeria toksoid

≥ 20 RÜ

Teetanuse toksoid

≥ 40 RÜ

Bordetella pertussis’e antigeenid:

 

Läkaköha toksoid/Filamentoosne hemaglutiniin

25/25 µg

40/8/32 D-antigeenset ühikut

B-hepatiidi pinnaantigeen

10 µg

Haemophilus influenzae B polüsahhariid

12 µg

konjugeeritud teetanuse proteiiniga

22–36 µg

 

 

 

3.

ABIAINED

 

Abiained:

Dinaatriumvesinikfosfaat

Kaaliumdivesinikfosfaat

Trometamool

Sahharoos

Asendamatud aminohapped (sh L-fenüülalaniin)

Süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon süstlis.

Mitmikpakend: 50 (5 pakendit, igas 10 tk) süstlit (0,5 ml) ilma nõelata.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarseks süsteks.

Enne kasutamist loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Vaktsiini hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISE KOHTA, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/829/009

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille´ mitte lisamiseks

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Hexyon – karp, süstel ilma nõelata. Pakendis 10 tk mitmikpakendile (ilma sinise kastita).

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Hexyon, süstesuspensioon süstlis

Difteeria, teetanuse, läkaköha (atsellulaarne, komponentvaktsiin), B-hepatiidi (rDNA), poliomüeliidi (inaktiveeritud) ja Haemophilus influenzae B konjugeeritud vaktsiin (adsorbeeritud)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

 

 

Difteeria toksoid

≥ 20 RÜ

 

Teetanuse toksoid

≥ 40 RÜ

 

Bordetella pertussis’e antigeenid:

 

 

Läkaköha toksoid/Filamentoosne hemaglutiniin

25/25 µg

 

40/8/32 D-antigeenset ühikut

 

B-hepatiidi pinnaantigeen

10 µg

 

Haemophilus influenzae B polüsahhariid

12 µg

 

konjugeeritud teetanuse proteiiniga

22–36 µg

 

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

 

Abiained:

 

 

Dinaatriumvesinikfosfaat

 

 

Kaaliumdivesinikfosfaat

 

 

Trometamool

 

 

Sahharoos

 

 

Asendamatud aminohapped (sh L-fenüülalaniin)

 

 

Süstevesi.

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

 

 

Süstesuspensioon süstlis.

nõelata.

 

 

10 süstlit (0,5 ml) ilma

 

 

Mitmikpakendi osa, ei saa müüa eraldi.

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

Intramuskulaarseks süsteks.

Enne kasutamist loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Vaktsiini hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISE KOHTA, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/829/009

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille´ mitte lisamiseks

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Hexyon – viaali karp. Pakendi suurus 10 tk.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Hexyon, süstesuspensioon süstlis

Difteeria, teetanuse, läkaköha (atsellulaarne, komponentvaktsiin), B-hepatiidi (rDNA), poliomüeliidi (inaktiveeritud) ja Haemophilus influenzae B konjugeeritud vaktsiin (adsorbeeritud)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

 

 

Difteeria toksoid

≥ 20 RÜ

 

Teetanuse toksoid

≥ 40 RÜ

 

Bordetella pertussis’e antigeenid:

 

 

Läkaköha toksoid/Filamentoosne hemaglutiniin

25/25 µg

 

40/8/32 D-antigeenset ühikut

 

B-hepatiidi pinnaantigeen

10 µg

 

Haemophilus influenzae B polüsahhariid

12 µg

 

konjugeeritud teetanuse proteiiniga

22–36 µg

 

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

 

Abiained:

 

 

Dinaatriumvesinikfosfaat

 

 

Kaaliumdivesinikfosfaat

 

 

Trometamool

 

 

Sahharoos

 

 

Asendamatud aminohapped (sh L-fenüülalaniin)

 

 

Süstevesi.

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

 

 

Süstesuspensioon.

 

 

10 viaali (0,5 ml)

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

Intramuskulaarseks süsteks.

Enne kasutamist loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Vaktsiini hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISE KOHTA, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/829/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille´ mitte lisamiseks

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Süstli silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Hexyon, süstesuspensioon

DTaP-IPV-HB-Hib

IM

2.MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus (0,5 ml)

6.MUU

Sanofi Pasteur Europe

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Hexyon, süstesuspensioon

DTaP-IPV-HB-Hib

IM

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus (0,5 ml)

6. MUU

Sanofi Pasteur Europe

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu