Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IDflu (influenza virus (inactivated, split)...) – Pakendi infoleht - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusIDflu
ATC koodJ07BB02
Toimeaineinfluenza virus (inactivated, split) of the following strains:A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like strain (A/California/7/2009, NYMC X-179A)A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - like strain (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)B/Brisbane/60/2008 - like strain (
TootjaSanofi Pasteur S.A.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

IDflu 15 mikrogrammi/tüvele süstesuspensioon

Gripivaktsiin (inaktiveeritud purustatud viirus)

Enne vaktsiini kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-See vaktsiin on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis on IDflu ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne IDflu kasutamist

3.Kuidas IDflu’d kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas IDflu’d säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis on IDflu ja milleks seda kasutatakse

IDflu on vaktsiin. Seda vaktsiini soovitatakse enese gripi eest kaitsmiseks.

Vaktsiini võib manustada täiskasvanutele vanuses üle 60. eluaasta, eriti neile, kellel on gripiga seonduvate tüsistuste oht.

Peale IDflu süsti saamist kujundab keha immuunsüsteem (organismi loomulik kaitse) välja gripivastase kaitse.

IDflu aitab kaitsta teid kolme vaktsiinis sisalduva viiruse tüve või neile sarnaste tüvede eest. Vaktsiin hakkab tõhusalt toimima 2 kuni 3 nädalat peale vaktsineerimist.

2. Mida on vaja teada enne IDflu kasutamist

Ärge kasutage IDflu’d

-Juhul kui olete allergiline:

-Toimeainetele,

-Mis tahes selle vaktsiini koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes,

-Komponentide suhtes, mis võivad esineda väga väikestes kogustes, nagu munad (ovoalbumiin, kanavalgud), neomütsiin, formaldehüüd ja oktoksinool-9.

-Kui olete haige, palavikus või ägedas põletikus, tuleb vaktsineerimine edasi lükata kuni tervenemiseni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne IDflu kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Teavitage oma arsti enne vaktsiini kasutamist, kui teil esineb immuunsüsteemi häireid (immuunsupressioon) haiguse või ravimite tõttu, kuna vaktsiin võib sellisel juhul mitte piisavalt hästi töötada.

-Seda vaktsiini ei tohiks mingitel asjaoludel manustada veeni (intravaskulaarselt).

-Kui teile tehakse vereanalüüs mõni päev pärast gripivaktsiini saamist, teavitage palun sellest oma arsti. HIV-1, C-hepatiit viiruse ja HTLV-1 analüüside vastused ei pruugi olla usaldatavad.

Lapsed ja noorukid

IDflu’d ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud vaktsiinid või ravimid ja IDflu

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

-Teised vaktsiinid. IDflu’d on lubatud manustada koos teiste vaktsiinidega. Sellisel juhul tuleb kasutatavad vaktsiinid süstida eri jäsemetesse. Sellisel juhul võivad kõrvaltoimed olla tugevamad.

-Teavitage oma arsti, kui te olete kasutanud ravimeid, mis võivad mõjutada teie immuunsüsteemi reaktsiooni, nagu kortikosteroidid (nt kortisoon), vähivastased ravimid (keemiaravi), kiiritusravi jt immuunsüsteemi mõjutavad ravimid. Seetõttu võib vaktsiini toime olla vähem efektiivne .

Rasedus, imetamine ja viljakus

See vaktsiin on mõeldud täiskasvanutele vanuses üle 60. eluaasta. Seepärast pole see informatsioon kohaldatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See vaktsiin ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3.Kuidas IDflu’d kasutada

Kasutage seda vaktsiini alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanutele vanuses üle 60. eluaasta on soovitatav annus 0,1 ml.

Arst või meditsiiniõde manustab teile IDflu’d.

IDflu’d süstitakse naha pindmisse kihti (eelistatavalt õlavarre ülaosa lihasesse).

Kui teil on lisaküsimusi selle vaktsiini kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Peaksite kohe pöörduma oma arsti poole, kui kogete angioödeemi sümptomeid, nagu:

Näo-, keele- või kõriturse

Neelamisraskused

Nahalööbed ja hingamisraskused.

Kliiniliste uuringute ajal ja pärast vaktsiini turustamist esinesid järgmised kõrvaltoimed IDflu kasutamisel.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

-Süstekohal: punetus, turse, kõvastumine, sügelus ja valu.

-Peavalu ja lihasevalu.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-Verevalum süstekohal

-Üldine haiglane tunne, palavik (38,0 °C või kõrgem) ja külmavärinad.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-Väsimus, liigesevalu ja suurenenud higistamine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

-Kihelus ja tuimus, närvipõletik, sügelus ja lööve.

Teadmata sagedusega reaktsioonid (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-Allergilised reaktsioonid, sh nahareaktsioonid, mis võivad levida üle kogu keha, nagu nahalööbed, rasked allergilised reaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid), näo, keele või neelu turse, raskused neelamisel, nahalööbed ja raskused hingamisel (angioödeem), tsirkulatoorne kollaps (šokk), mis omakorda põhjustab meditsiinilise hädaolukorra.

Enamik ülaltoodud kõrvaltoimetest kadusid ilma ravita 1-3 päeva jooksul pärast puhkemist. Mõnedel juhtudel kestis punetus süstekohal kuni 7 päeva.

Teiste gripi vältimiseks kasutatavate vaktsiinidega seoses on teavitatud järgmistest kõrvalnähtudest. Need kõrvalnähud võivad esineda IDflu-ga:

Ajutine trombotsüütideks nimetatavate vereosakeste arvu langemine, mille tagajärjeks võib olla siniste plekkide ja verejooksu teke, kaela, kaenlaaluste või kubeme lümfisõlmede ajutine suurenemine.

Närvivalu, palavikuga seonduvad krambid, närvisüsteemi haigused sealhulgas aju või seljaaju põletik, närvide põletik või Guillaini-Barré sündroom, mis põhjustab ekstreemset nõrkust ja paralüüsi.

Veresoonte põletik, mille tagajärjeks võib väga harvadel juhtudel olla ajutine neerupuudulikkus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas IDflu’d säilitada

Hoidke seda vaktsiini laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda vaktsiini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2 °C … 8 °C). Mitte lasta külmuda. Hoida süstel originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida IDflu sisaldab

Toimeained on gripiviiruse (inaktiveeritud, purustatud) järgmised tüved*:

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - sarnane tüvi (A/California/7/2009, NYMC X-179A)

.............................................................................................................................

 

15 mikrogrammi HA**

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - sarnane tüvi (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)

.............................................................................................................................

 

15 mikrogrammi HA**

B/Brisbane/60/2008 - sarnane tüvi (B/Brisbane/60/2008, metsikut tüüpi) .........

15 mikrogrammi HA**

0,1 ml annuse kohta

 

*

saadud viljastatud, tervetelt kanade munadelt

 

**

hemaglutiniin

 

See vaktsiin on vastavuses MTO soovitustega (põhjapoolkeral) ja Euroopa Liidu otsusega hooajaks 2016/2017.

Teised koostisosad on: naatriumkloriid, kaaliumkloriid, dinaatriumfosfaatdihüdraat, kaaliumdivesinikfosfaat ja süstevesi.

Kuidas IDflu välja näeb ja pakendi sisu

Vaktsiin on värvitu ja kergelt hägune.

IDflu on süstelahus eeltäidetud 0,1 ml mikrosüste süsteemiga süstelis. Pakendis on vastavalt 1 või 10 või 20 süstelit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Sanofi Pasteur SA, 2, avenue Pont Pasteur, F-69007 Lyon, Prantsusmaa.

Tootja:

Sanofi Pasteur - Parc Industriel d’Incarville - 27100 Val-de-Reuil - Prantsusmaa

Sanofi Pasteur, Campus Mérieux – 1541, avenue Marcel Mérieux – 69280 Marcy l’Etoile - Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

Sanofi – Aventis Lietuva, UAB

tel.: +32 2 710.54.00

Tel.: +370 5 2730967

 

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Bulgaria EOOD

Sanofi Belgium

Teл.: +359 2 970 53 00

tel.: +32 2 710.54.00

 

 

Česká republika

Magyarország

Sanofi Pasteur

sanofi-aventis zrt

divize vakcín sanofi-aventis, s.r.o.

Tel.: +36 1 505 0055

Tel: +420 233 086 111

 

 

 

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Cherubino Ltd

Tel: +45 4516 7000

Tel.: +356 21 343270

 

 

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel.: 0800 54 54 010

Tel: +31 182 557 755

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 130

 

 

 

Eesti

Norge

Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Sanofi-aventis Norge AS

Tel.: +372 627 3488

Tel: + 47 67 10 71 00

 

 

Ελλάδα

Österreich

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Sanofi-Aventis GmbH

Τηλ: +30.210.8009111

Tel: +43 (1) 80185-0.

 

 

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

Sanofi Pasteur Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 05 00

 

 

France

Portugal

Sanofi Pasteur Europe

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: 0800 42 43 46

Tel: + 351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

 

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o

sanofi - aventis Romania SRL

Tel: + 385 1 6003 400

Tel.: +40(21) 317 31 36

 

 

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland T/A SANOFI

ALPE s.p.

Tel: + 353 (0) 1 4035 600

Tel.: +386 (0)1 432 62 38

 

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel : +354 535 7000

divízia vakcín Sanofi Pasteur

 

Tel.: +421 2 33 100 100

 

 

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800536389

Tel: +358 (0) 201 200 300

Tel dall'estero: +39 02 39394983

 

 

 

Κύπρος

Sverige

Γ. Α. Σταμάτης & Σια Λτδ.

Sanofi AB

Τηλ.: +357 - 22 76 62 76

Tel: +46 8-634 50 00

 

 

Latvija

United Kingdom

Sanofi Aventis Latvia SIA Vakcīnu nodaļa

Sanofi

Tel.: +371 67114978

Tel: +44 845 372 7101

 

 

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle vaktsiini kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgnev teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Samaselt teistele süstitavatele vaktsiinidele peab alati käepärast olema vastav meditsiiniline abi ja järelvalve, juhuks kui pärast vaktsineerimist peaks tekkima anafülaktiline reaktsioon.

Enne kasutamist peab vaktsiin olema soojenenud toatemperatuurini.

Vaktsiini ei tohi kasutada, kui suspensioonis on võõrosakesi.

Vaktsiini ei ole vaja loksutada enne kasutamist.

Nahasisese süste mikrosüste süsteemiga süstel koosneb eeltäidetud süstelist koos mikronõela (1,5 mm) ja nõelakattega.

Nõela kaitsesüsteem katab mikronõela pärast kasutamist.

 

Mikrosüste süsteemiga süstel

 

Mikronõel

Sõrme

Kolb

padjandid

 

 

 

Aken

 

Nõela kaitse

 

Nõela

Vaktsiin

Flanš

otsik

 

 

KASUTUSJUHEND

Palun lugege juhiseid enne kasutamist

1/ EEMALDAGE NÕELA KATE

Eemaldage nõelakate mikro-süsteemi süstelilt.

Ärge laske õhku läbi nõela.

2/ HOIDKE MIKROSÜSTE SÜSTEEMIGA SÜSTELIT PÖIDLA JA KESKMISE SÕRME

Hoidke süsteemi asetades pöidla ja keskmise sõrme üksnes padjanditele; nimetissõrm jääb vabaks.

Ärge pange sõrmi aknale.

3/ SISESTAGE NÕEL KIIRESTI

4/ KASUTAGE SÜSTIMISEKS NIMETISSÕRME

PERPENDIKULAARSELT NAHA SUHTES

 

Sisestage nõel

Pärast mikronõela

perpendikulaarselt

sisestamist jätkake kerge

deltalihase piirkonda

survega nahale, süstimisel

lühikese, kiire

kasutage nimetissõrme

liigutusega.

kolvi lükkamiseks.

 

Veenitest ei ole vajalik.

5/ AKTIVEERIGE NÕELAKAITSE JA VAJUTAGE KINDLALT KOLVILE

 

Tõmmake nõel süstekohast välja.

 

Suunake nõel endast ja teistest eemale.

 

Sama käe pöidlaga lükake kindlalt kolbi nõela kaitse aktiveerimiseks.

 

Pärast klõpsatust kaitse eemaldub, et katta nõela.

 

Koheselt visake süsteem lähimasse teravate jäätmete käitlemise kohta.

 

Süstimine läks korda vaatamata sellele, kas süstekohal tekkis kubel või mitte.

Aktiveeritud nõelakaitse

Revaktsineerimine ei ole nõutav, kui pärast vaktsiini manustamist on süstimise

 

kohal vedelikku.

Vt ka lõik 3. KUIDAS IDflu’d KASUTADA

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu