Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Sandoz (ibandronic acid) – Pakendi infoleht - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusIbandronic Acid Sandoz
ATC koodM05BA06
Toimeaineibandronic acid
TootjaSandoz GmbH

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ibandronic Acid Sandoz 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ibandroonhape

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ibandronic Acid Sandoz ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ibandronic Acid Sandoz’e võtmist

3.Kuidas Ibandronic Acid Sandoz’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Ibandronic Acid Sandoz’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Ibandronic Acid Sandoz ja milleks seda kasutatakse

Ibandronic Acid Sandoz sisaldab toimeainena ibandroonhapet. See kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse bisfosfonaatideks.

Ibandronic Acid Sandoz’e tablette kasutatakse täiskasvanutel ja need kirjutatakse teile välja, kui teil on rinnavähk, mis on levinud luudesse („luumetastaas”).

See aitab vältida luumurdude teket.

See aitab vältida muid probleeme luudega, mis võivad vajada operatsiooni või kiiritusravi.

Ibandronic Acid Sandoz vähendab kaltsiumi väljaviimist luudest. See aitab ära hoida luude nõrgemaks muutumist.

2. Mida on vaja teada enne Ibandronic Acid Sandoz’e võtmist

Ärge kasutage Ibandronic Acid Sandoz’t:

kui te olete ibandroonhappe või ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil esinevad teatud probleemid söögitoruga, nt kitsenemus või neelamisraskus.

kui te ei saa püsti seista või sirgelt istuda kuni ühe tunni (60 minuti) jooksul korraga.

kui teil esineb või on varem esinenud vere kaltsiumisisalduse langust.

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, ei tohi teile seda ravimit manustada. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Ibandronic Acid Sandoz’e võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ibandroonhapet vähiga seotud seisundite raviks saavatel patsientidel on turuletulekujärgselt väga harva teatatud kõrvaltoimest, mida nimetatakse lõualuu osteonekroosiks (luukahjustus lõualuus). Lõualuu osteonekroos võib tekkida ka pärast ravi lõppu.

Tähtis on püüda lõualuu osteonekroosi teket vältida, sest tegemist on valuga kulgeva seisundiga, mida võib olla raske ravida. Lõualuu osteonekroosi tekkeriski vähendamiseks saab rakendada ettevaatusabinõusid.

Enne ravi saamist öelge oma arstile/meditsiiniõele (tervishoiutöötajale), kui:

teil esienb suuõõne või hammastega seotud probleeme, näiteks halb suuõõne tervis, igemehaigus või on plaanis hamba väljatõmbamine;

te ei saa korrapäraselt hambaravi või teie hambaid ei ole kaua aega kontrollitud;

olete suitsetaja (sest see võib suurendada riski suuõõne ja hammastega seotud probleemide tekkeks);

olete eelnevalt saanud ravi bisfosfonaadiga (mida kasutatakse luuhäirete raviks või ennetamiseks);

võtate ravimeid, mida nimetatakse kortikosteroidideks (näiteks prednisoloon või deksametasoon);

teil on vähk.

Enne ravi alustamist Ibandronic Acid Sandoz’ega võib arst paluda teil läbida suuõõne ja hammaste kontrolli.

Ravi ajal peate hoidma head suuõõne hügieeni (mis hõlmab regulaarset hammaste puhastamist) ja käima regulaarselt hambaarsti juures kontrollil. Kui kannate proteese, peavad need teile hästi sobima. Kui saate hambaravi või teile tehakse kirurgiline hambaraviprotseduur (nt hamba väljatõmbamine), teavitage oma arsti hambaravist ja öelge hambaarstile, et saate ravi Ibandronic Acid Sandoz’ega.

Võtke otsekohe ühendust oma arsti ja hambaarstiga, kui teil tekivad suuõõne või hammastega seotud probleemid, nagu hammaste liikuvus, valu või turse või mitteparanevad haavandid või eritus, sest need võivad olla lõualuu osteonekroosi nähud.

Enne Ibandronic Acid Sandoz’e võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui te olete allergiline mõne teise bisfosfonaadi suhtes;

kui teil esineb neelamis- või seedehäireid;

kui teil on kõrge või madal D-vitamiini või mõne teise mineraali tase;

kui teil esinevad neerutalitluse häired.

Ravim võib põhjustada, eriti siis kui te ei joo peale Ibandronic Acid Sandoz’e võtmist tervet klaasi vett ja/või kui te viskate tunni jooksul pikali, söögitoru ärritust, põletikku või haavandeid, mille sümptomiteks on tugev valu rinnus, tugev valu peale toidu/joogi allaneelamist, tugev iiveldus või oksendamine. Nende sümptomite tekkimisel lõpetage Ibandronic Acid Sandoz’e võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga (vt lõik 3 ja 4).

Lapsed ja noorukid

Ibandronic Acid Sandoz't ei tohi kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Ibandronic Acid Sandoz

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See on vajalik sellepärast, et Ibandronic Acid Sandoz võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Samuti võivad mõned teised ravimid mõjutada Ibandronic Acid Sandoz’e toimet.

Eriti tähtis on oma arsti või apteekrit teavitada sellest, kui te võtate mõnda alltoodud ravimitest:

kaltsiumi, magneesiumi, rauda või alumiiniumi sisaldavad toidulisandid.

atsetüülsalitsüülhapet ja mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid, mida nimetatakse MSPVA-deks, nagu ibuprofeen või naprokseen. See on vajalik sellepärast, et MSPVA-d ja Ibandronic Acid Sandoz võivad põhjustada mao ja soolte ärritust.

teatud tüüpi süstitavat antibiootikumi, mida nimetatakse „aminoglükosiidiks”, näiteks gentamütsiini. See on vajalik sellepärast, et aminoglükosiidid ja Ibandronic Acid Sandoz võivad mõlemad langetada vere kaltsiumisisaldust.

Maohappe sisaldust vähendavate ravimite (nt tsimetidiini ja ranitidiini) võtmisel võib vähesel määral suureneda Ibandronic Acid Sandoz’e toime.

Ibandronic Acid Sandoz koos toidu ja joogiga

Ärge võtke Ibandronic Acid Sandoz’t toiduga või muu joogiga kui vesi, sest ravim on koos toidu või joogiga manustamisel vähem efektiivne (vt lõik 3).

Võtke Ibandronic Acid Sandoz’t vähemalt 6 tundi pärast seda, kui sõite ja jõite (v.a vesi) ning võtsite muid ravimeid või toidulisandeid (nt tooteid, mis sisaldavad kaltsiumi (piim), alumiiniumi, magneesiumi või rauda). Pärast tableti võtmist oodake vähemalt 30 minutit. Seejärel võite süüa ja juua ning võta muid ravimeid või toidulisandeid (vt lõik 3).

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke Ibandronic Acid Sandoz’t, kui te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate. Pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Autojuhtimine ja masinatega töötamine on lubatud, sest eeldatavalt Ibandronic Acid Sandoz ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt toime autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Ibandronic Acid Sandoz sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu või ei seedi teatud suhkruid (nt on teil galaktoositalumatus, Lapp- laktaasi puudulikkus või glükoos-galaktoosi imendumise probleemid), peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Ibandronic Acid Sandoz’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke tabletti vähemalt 6 tundi pärast seda, kui viimati midagi sõite, jõite (v.a vesi) või kui võtsite muid ravimeid või toidulisandeid. Kasutada ei tohiks kõrge kaltsiumisisaldusega vett. Kui kraanivee kaltsiumisisaldus võib olla kõrge (kare vesi), siis on soovitatav kasutada madala mineraalisisaldusega pudelivett.

Arst võib Ibandronic Acid Sandoz’e võtmise ajal teha teile regulaarselt vereanalüüse. Selle eesmärk on kontrollida, kas te saate ravimit õiges annuses.

Ravimi võtmine

Tähtis on Ibandronic Acid Sandoz’t võtta õigel ajal ja õigel viisil. See on vajalik sellepärast, et ravim võib põhjustada söögitoru ärritust, põletikku või haavandeid.

Selle vältimiseks saate teha järgmist:

Võtke tablett sisse kohe pärast ärkamist ja enne päeva esimest söögi-joogikorda, teiste ravimite või toidulisandite võtmist.

Võtke tablett sisse ainult koos ühe klaasi (ligikaudu 200 ml) veega. Tabletti tohib võtta ainult veega.

Neelake tablett tervelt alla. Ärge närige, imege ega purustage tabletti suus. Ärge laske tabletil suus lahustuda.

Pärast tableti võtmist oodake vähemalt 30 minutit. Seejärel võite esimest korda süüa ja juua ning võtta ravimeid või toidulisandeid.

Jääge tablettide võtmise ajaks ning järgnevaks tunniks ajaks (60 minutiks) pärast tableti võtmist püstiasendisse (istudes või seistes). Vastasel korral võib osa ravimist söögitorru tagasi liikuda.

Kui palju ravimit võtta

Ibandronic Acid Sandoz’e tavaline annus on üks tablett päevas. Kui teil esinevad mõõdukad neerutalitluse häired, võib arst vähendada annust ühe tabletini ülepäeviti. Kui teil esinevad rasked neerutalitluse häired,võib arst vähendada annust ühe tabletini nädalas.

Kui te võtate Ibandronic Acid Sandoz’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju tablette, pidage otsekohe nõu arstiga või pöörduge haiglasse. Jooge enne minekut üks klaas piima. Ärge kutsuge ise esile oksendamist. Ärge heitke lamama.

Kui te unustate Ibandronic Acid Sandoz’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui võtate tableti iga päev, jätke unustatud annus üldse võtmata. Järgmisel päeval jätkake nagu tavaliselt. Kui võtate tableti ülepäeviti või üks kord nädalas, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Kui te lõpetate Ibandronic Acid Sandoz’e võtmise

Jätkake Ibandronic Acid Sandoz’e võtmist senikaua, kui arst on määranud. See on vajalik sellepärast, et ravim toimib vaid juhul, kui seda võetakse pidevalt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pidage otsekohe nõu meditsiiniõe või arstiga, kui märkate mõnda järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest – te võite vajada kohest ravi.

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10st):

iiveldus, kõrvetised ja ebamugavustunne neelamisel (söögitoru põletik)

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100st):

tugev kõhuvalu, oksendamine, okse võib sisaldada verd. See võib olla veritseva seedetrakti (kaksteistsõrmiku) või maolimaskesta põletiku (gastriidi) tunnus

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000st):

silmavalu või –põletik

uus valu, nõrkus või ebamugavustunne reie-, puusa- või kubemepiirkonnas. See võib olla võimaliku reieluumurru esmane tunnus.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000st):

valu või hellus suus või lõualuus. See võib olla lõualuu tõsise probleemi (nekroosi ehk piirdunud kärbuse) varajane tunnus;

näo, huulte, keele ja kõri sügelus, turse koos hingamisraskusega. Teil võib olla tekkinud tõsine allergiline reaktsioon, mis võib olla eluohtlik;

rasked nahareaktsioonid.

Pidage nõu oma arstiga, kui teil on kõrvavalu, eritis kõrvast ja/või kõrvapõletik. Need võivad olla kõrva luukahjustuse nähud.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

astmahoog

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10st):

kõhuvalu, seedehäire

madal kaltsiumitase veres

nõrkus

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100st):

valud rinnus

naha kihelus või surisemine (paresteesia)

gripilaadsed sümptomid, üldine halb enesetunne või valud

suukuivus, imelik maitse suus või neelamisraskus

aneemia

uurea ja kõrvalkilpnäärme hormooni taseme tõus veres.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Ibandronic Acid Sandoz’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ibandronic Acid Sandoz sisaldab

-Toimeaine on ibandroonhape. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg ibandroonhapet (ibandronaatnaatrium-monohüdraadina).

Abiained on:

-tableti sisu: povidoon, mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon, eelželatiniseeritud maisitärklis, glütserooldibehenaat, kolloidne veevaba ränidioksiid.

-tableti kate: titaandioksiid, laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, makrogool 4000.

Kuidas Ibandronic Acid Sandoz välja näeb ja pakendi sisu

Valged ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval polüamiidi/Al/PVC-alumiiniumfooliumi blistrites. Saadaval on pakendid, mis sisaldavad 3, 6, 9, 28 või 84 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

A-6250 Kundl

Austria

Tootja

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Kreeka

ja

Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes, Street block 5 69300 Sapes, Prefecture of Rodopi Kreeka

ja

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Poola

ja

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Sloveenia

ja

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Saksamaa

ja

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen

Saksamaa

ja

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures Rumeenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Telecom Gardens

Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde

Tél/Tel: +32 27229797

България

Sandoz d.d Representative office Business Park Sofia, buil. 8B, fl. 6 BG-1766 Sofia

Teл.: + 359 2 970 47 47

Česká republika

Sandoz s.r.o.

U Nákladového nádraží 10 CZ 130 00, Praha 3

Tel: +420 221 421 611 office.cz@sandoz.com

Danmark, Ísland, Norge, Suomi/Finland, Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S Danmörk/Danmark/Tanska info.sandoz-dk@sandoz.com Tlf: +45 6395 1000

Deutschland, Luxembourg/Luxemburg

Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen

Deutschland/Allemagne Tel: +49 8024/908-0 service@hexal.com

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

EE – 11312 Tallinn

Tel: +372 6652 40

Ελλάδα

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Κηφισίας 18 & Γκύζη GR - 151 25 Μαρούσι Τηλ: +30 216 600 500 0

Κύπρος

Π.T.Χατζηγεωργίου εταιρεία Ltd CY-3042 Λεμεσός, Γιλντίζ 31 Τηλ: 00357 25372425 Φαξ: 00357 25376400

e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

Latvija

Sandoz d.d. Representative Office in Latvia K.Valdemāra Str. 33 – 30

LV-1010 Riga

Tel: +371 67892006

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d Branch Office Lithuania Šeimyniškių g. 3A

LT – 09312 Vilnius

Tel: +370 5 2636 037

Magyarország

Sandoz Hungaria Kft. Bartók Béla út 43-47 H-1114 Budapest Tel: +36 1 430 2890

info.hungary@sandoz.com

Malta, United Kingdom

Sandoz Ltd

Frimley Business Park Frimley, Camberley UK-GU16 7SR Surrey Renju Unit/United Kingdom Tel: +44 1276 69 8020 uk.drugsafety@sandoz.com

Nederland

Sandoz B.V. Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 648

info.sandoz-nl@sandoz.com

Österreich

Sandoz GmbH Biochemiestr. 10 A-6250 Kundl

Tel: +43 5338 2000

España

Polska

Sandoz Farmacéutica, S.A. / BEXAL

Sandoz Polska Sp. z o.o.

FARMACÉUTICA, S.A.

ul. Domaniewska 50 C

Centro Empresarial Osa Mayor

PL – 02 672 Warszawa

Avda. Osa Mayor, nº 4

Tel.: +48 22 549 15 00

E-28023 (Aravaca) Madrid

 

Tel: +34 91 548 84 04

 

Registros.spain@sandoz.com

 

France

Sandoz SAS

49, avenue Georges Pompidou F-92593 Levallois-Perret Cedex Tél: + 33 1 49 64 48 00

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Maksimirska 120

HR – 10 000 Zagreb

Tel : +385 1 235 3111

Ireland

ROWEX LTD

Newtown

IE-Bantry Co. Cork

Tel: +353 27 50077

Italia

Sandoz S.p.A.

Largo Umberto Boccioni, 1

I-21040 Origgio / VA

Tel: +39 02 96541

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E Taguspark

P-2740–255 Porto Salvo

Tel: +351 21 924 1911

România

SC Sandoz S.R.L.

Str Livezeni nr. 7A,

Targu Mures, 540472 - RO

Romania

Tel: +40 265 208 120

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.Verovškova 57 SI-1526 Ljubljana

Tel: +386 1 580 21 11

Info.lek@sandoz.com

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Galvaniho 15/C

SK-821 04 Bratislava

Tel: +421 2 48 200 600

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu