Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ikervis (ciclosporin) – Pakendi märgistus - S01XA18

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusIkervis
ATC koodS01XA18
Toimeaineciclosporin
TootjaSanten Oy

Santen Oy

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLINE KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

IKERVIS 1 mg/ml silmatilgad, emulsioon

Tsüklosporiin

2.TOIMEAINE SISALDUS

1 ml emulsiooni sisaldab 1 mg tsüklosporiini.

3.ABIAINED

Abiained: keskmise ahelaga triglütseriidid, tsetalkooniumkloriid, glütserool, tüloksapool, poloksameer 188, naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks) ja süstevesi.

Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, emulsioon.

30 üheannuselist konteinerit

90 üheannuselist konteinerit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Enne kasutamist eemaldage kontaktläätsed.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Visake avatud üheannuseline konteiner koos sellesse jäänud emulsiooniga ära vahetult pärast kasutamist.

Santen Oy

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

SANTEN Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Soome

12.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/15/990/001

EU/1/15/990/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ikervis

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Santen Oy

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL RAVIMKOTIKESE ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

IKERVIS 1 mg/ml silmatilgad, emulsioon

Tsüklosporiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

SANTEN Oy

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Okulaarne.

5 üheannuselist konteinerit. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Mitte lasta külmuda.

Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel.

Pärast alumiiniumist ravimkotikeste avamist tuleb allesjäänud üheannuselisi konteinereid hoida ravimkotikestes, et neid valguse eest kaitsta ja vältida aurustumist.

Visake avatud üheannuseline konteiner koos sellesse jäänud emulsiooniga ära vahetult pärast kasutamist.

Santen Oy

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

ÜHEANNUSELISE KONTEINERI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

IKERVIS 1 mg/ml silmatilgad, emulsioon

Tsüklosporiin

2.MANUSTAMISVIIS

Okulaarne

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6.MUU

0,3 ml

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu