Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inflectra (infliximab) – Pakendi märgistus - L04AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusInflectra
ATC koodL04AB02
Toimeaineinfliximab
TootjaHospira UK Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Inflectra 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Infliksimab

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 100 mg infliksimabi.

Pärast lahustamist sisaldab iga ml lahust 10 mg infliksimabi.

3.ABIAINED

Abiained: sahharoos, polüsorbaat 80, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat ja dinaatriumfosfaatdihüdraat.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber.

1viaal

2viaali

3viaali

4viaali

5viaali

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosseks kasutamiseks pärast lahustamist ja lahjendamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblik kuni, säilitamisel väljaspool külmkappi: __________________

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Võib hoida toatemperatuuril (kuni 25 °C) ühekordselt kuni 6 kuu jooksul.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Hospira UK Limited Hurley

SL6 6RJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/854/001 1 viaal

EU/1/13/854/002 2 viaali

EU/1/13/854/003 3 viaali

EU/1/13/854/004 4 viaali

EU/1/13/854/005 5 viaali

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Inflectra 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Infliksimab

Ainult i.v kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

100 mg

6.MUU

Inflectra

100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber infliksimab

Patsiendi hoiatuskaart

Näidake seda kaarti kõikidele teid ravivatele arstidele.

See hoiatuskaart sisaldab olulist ohutusalast informatsiooni, mida te peate silmas pidama enne Inflectra-ravi ja ka kogu ravi vältel.

Patsiendi nimi:

Arsti nimi:

Arsti telefoninumber:

Te peate kindlasti üles märkima ravimi tootenime ja partii numbri ning sama peab tegema teie arst.

Lugege palun hoolikalt Inflectra „Pakendi infolehte” enne, kui te hakkate seda ravimit kasutama.

Inflectra ravi alguse kuupäev:

Praegused manustamised:

On oluline, et teie ja teie arst märgiksite üles ravimpreparaadi nime ja partii numbri.

Paluge oma arstil siia kirja panna viimas(t)e tuberkuloosi (TB) uuringu(te) tüüp ja kuupäev:

Test

Test

Kuupäev

Kuupäev

Tulemus:

Tulemus:

Alati kui te lähete mis tahes arsti juurde, võtke palun kindlasti kaasa ka nimekiri kõigist teistest ravimitest, mida te kasutate.

Allergiate loetelu:

Teiste ravimite loetelu:

Infektsioonid

Enne ravi Inflectra’ga

Rääkige oma arstile, kui teil on infektsioon, isegi kui see on väga väike.

Väga tähtis on informeerida arsti, kui teil on kunagi olnud tuberkuloos või kui te olete olnud lähedases kontaktis inimesega, kellel on olnud tuberkuloos. Teie arst kontrollib teid, et näha, kas teil on tuberkuloos. Paluge oma arsti kirjutada kaardile üles teie viimas(t)e tuberkuloosi uuringu(te) tüüp ja kuupäev.

Rääkige oma arstile, kui teil on hepatiit B või kui te teate või kahtlustate, et te olete hepatiit B-viiruse kandja.

Ravi ajal Inflectra’ga

Rääkige koheselt oma arstile kui teil on infektsiooni nähud. Nähtude hulka kuuluvad palavik, väsimuse tunne, (pidev) köha, hingeldus, kehakaalu langus, öine higistamine, kõhulahtisus, haavad, probleemid hammastega, põletav tunne urineerimisel või gripitaolised nähud.

Südamepuudulikkus

Enne ravi Inflectra’ga

Rääkige oma arstile, kui teil on mõni südamehaigus, nagu kerge südamepuudulikkus.

Ravi ajal Inflectra’ga

Rääkige koheselt oma arstile, kui te märkate südamehaiguse nähte. Nähtude hulka kuuluvad hingeldus, jalgade paistetus või muutused südame löögisageduses.

Rasedus ja vaktsineerimine

Juhul, kui olete raseduse ajal saanudInflectra’t, on oluline, et mainiksite seda oma lapse arstile enne, kui laps mõne vaktsiini saab. Teie laps ei tohi saada elusvaktsiini, nt BCG-d (kasutatakse tuberkuloosi ennetamiseks) 6 kuu jooksul pärast sündi.

Kandke seda kaarti kaasas 4 kuud pärast Inflectra manustamist ja raseduse korral vähemalt 6 kuud pärast lapse sündi. Kõrvaltoimed võivad tekkida kaua aega pärast viimast annust.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu