Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invanz (ertapenem sodium) – Pakendi infoleht - J01DH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusInvanz
ATC koodJ01DH03
Toimeaineertapenem sodium
TootjaMerck Sharp

Pakendi infoleht: teave kasutajale

INVANZ 1 g infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Ertapeneem

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on INVANZ ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne INVANZi kasutamist

3.Kuidas INVANZi kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas INVANZi säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on INVANZ ja milleks seda kasutatakse

INVANZ sisaldab ertapeneemi, mis on beetalaktaamantibiootikumide gruppi kuuluv antibiootikum. See on võimeline hävitama mitmesuguseid organismi erinevates piirkondades infektsioone põhjustavaid baktereid (mikroorganisme).

INVANZi võib manustada 3-kuustele ja vanematele isikutele.

Ravi

Arst on teile määranud INVANZi, kuna teil või teie lapsel esineb üks (või mitu) järgnevalt nimetatud haigust:

kõhuõõnepõletik,

kopsupõletik,

günekoloogilised põletikud,

naha nakkused jalal suhkruhaigetel.

Ennetamine

Kirurgilise haava nakkuste ennetamine täiskasvanutel pärast käär- või pärasoole operatsiooni.

2. Mida on vaja teada enne INVANZi kasutamist

Ärge kasutage INVANZi

-kui olete toimeaine (ertapeneemi) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui olete allergiline antibiootikumide, nagu penitsilliinide, tsefalosporiinide või karbapeneemide (kasutatakse erinevate infektsioonide ravimisel) suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne INVANZi kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui teil tekib ravi ajal allergiline reaktsioon (näiteks näo, keele või kõri turse, hingamis- või neelamisraskused, nahalööve), informeerige sellest otsekohe oma arsti, sest võite vajada kiireloomulist meditsiinilist abi.

Kuigi antibiootikumid, sealhulgas INVANZ, hävitavad teatud baktereid, võivad muud bakterid ja seened paljuneda tavalisest rohkem. Seda nimetatakse ülekasvuks. Arst hindab teie seisundit ja määrab vajadusel ravi.

On tähtis, et te räägiksite oma arstile, kui teil tekib kõhulahtisus enne INVANZi kasutamist, selle kasutamise ajal või pärast seda, kuna teil võib olla haigusseisund, mida nimetatakse koliidiks (jämesoolepõletik). Ärge võtke kõhulahtisuse vastu mingeid ravimeid enne, kui olete pidanud nõu oma arstiga.

Informeerige oma arsti, kui te võtate ravimit nimega valproehape või naatriumvalproaat (vt Muud ravimid ja INVANZ all).

Informeerige oma arsti kõikidest haigustest, mida te põete või olete põdenud, sealhulgas:

-neeruhaigus. On väga tähtis, et teie arst teaks, kas te põete neeruhaigust ja kas te saate dialüüsi;

-allergia ravimite, sealhulgas antibiootikumide suhtes;

-kesknärvisüsteemi häired nagu lokaalsed värinad või krambid.

Lapsed ja noorukid (3-kuused...17-aastased)

INVANZiga on alla 2-aastastel lastel suhteliselt vähe kogemusi. Selle vanuserühma korral otsustab teie arst manustamise võimaliku kasu üle. Alla 3-kuuste lastega kogemused puuduvad.

Muud ravimid ja INVANZ

Teatage alati oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te võtate ravimit nimega valproehape või naatriumvalproaat (kasutatakse epilepsia, bipolaarse häire, migreeni või skisofreenia ravimiseks), sest INVANZ võib mõjutada teiste ravimite toimet. Teie arst otsustab, kas te saate võtta INVANZi koos nende teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Informeerige oma arsti enne ravi alustamist sellest, kui te olete rase või kavatsete rasestuda. INVANZi kasutamist rasedatel naistel ei ole uuritud. Seda ravimit tohib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud lootele.

Informeerige oma arsti enne ravi alustamist sellest, kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha. INVANZiga ravi saavad naised ei tohi last rinnaga toita, kuna ravim eritub rinnapiima ja võib avaldada mõju rinnapiimatoidul lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega enne, kui teate, kuidas ravim teile mõjub. INVANZ-ravi ajal on kirjeldatud teatud kõrvaltoimeid, nagu pearinglust ja unisust, mis võivad mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

INVANZ sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab ligikaudu 6 mEq (ligikaudu 137 mg) naatriumi 1 g annuses. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientidel.

3.Kuidas INVANZi kasutada

INVANZi valmistab ette ja manustab teile veenisiseselt alati arst või mõni teine meditsiinitöötaja.

Soovitatav INVANZi annus täiskasvanutele ja 13-aastastele ja vanematele noorukitele on 1 gramm (g) üks kord päevas. Soovitatav annus 3-kuustele...12-aastastele lastele on 15 mg/kg 2 korda päevas (ei tohi ületada 1 g/ööpäevas). Arst otsustab, mitu päeva ravi peab kestma.

Soovitatav annus kirurgilise haava nakkuste ennetamiseks on 1 g manustatuna intravenoosse üksikannusena 1 tund enne kirurgilist sisselõiget.

Väga tähtis on INVANZ-ravi jätkata senikaua, kui arst määrab.

Kui te kasutate INVANZi rohkem kui ette nähtud

Kui te arvate, et teile on manustatud liiga palju ravimit, võtke kohe ühendust oma arstiga või mõne teise tervishoiutöötajaga.

Kui te unustate INVANZi kasutada

Kui te olete mures, et mõni annus võis jääda manustamata, võtke kohe ühendust oma arstiga või mõne teise tervishoiutöötajaga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

18-aastased ja vanemad täiskasvanud

Pärast ravimi turule tulekut on teatatud rasketest allergilistest reaktsioonidest (anafülaksia) ja ülitundlikkussündroomist (allergilised reaktsioonid, sealhulgas lööve, palavik, muutused vereanalüüsides). Raske allergilise reaktsiooni esimesteks tunnusteks võivad olla näo ja/või kõri paistetus. Juhul kui need haigusnähud tekivad, peate sellest otsekohe informeerima oma arsti, sest võite vajada kiireloomulist meditsiinilist abi.

Kõige sagedasemad (esinevad rohkem kui ühel patsiendil sajast, kuid vähem kui ühel patsiendil kümnest) kõrvaltoimed on:

peavalu;

kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine;

lööve, sügelus;

ravimi veeni manustamise järgsed probleemid veenis (sealhulgas põletik, tüki või turse moodustumine süstekohas, vedeliku kogunemine süstekoha ümbruse kudedesse ja naha alla);

vereliistakute hulga suurenemine;

muutused maksafunktsiooni analüüside tulemustes.

Vähem esinevad (rohkem kui ühel patsiendil tuhandest, kuid vähem kui ühel patsiendil sajast) kõrvaltoimed on:

pearinglus, unisus, unetus, segasus, krambid;

madal vererõhk, aeglane südame löögisagedus;

õhupuudus, kurguvalu;

kõhukinnisus, suuõõne seennakkus, antibiootilise raviga seotud kõhulahtisus, maosisaldise tagasivool, suukuivus, seedehäire, isutus;

naha punetus;

eritus tupest ja tupe ärritus;

kõhuvalu, väsimus, seennakkused, palavik, turse, valu rinnus, maitsetundlikkuse muutused;

muutused mõnede laboratoorsete vere- ja uriinianalüüside tulemustes.

Harva (rohkem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest, kuid vähem kui ühel patsiendil tuhandest) esinenud kõrvaltoimed on:

valgevereliblede (leukotsüütide) ja vereliistakute (trombotsüütide) hulga vähenemine veres;

madal veresuhkru tase;

erutus, rahutus, depressioon, värisemine;

südame rütmihäired, vererõhu tõus, veritsus, südamepekslemine;

ninakinnisus, köha, ninaverejooks, kopsupõletik, ebanormaalsed kahinad hingamisel, kiuned kopsus;

sapipõiepõletik, neelamisraskused, väljaheite pidamatus, naha ja limaskestade kollasus, maksatalitluse häire;

nahapõletik, naha seennakkus, naha koorumine, operatsioonijärgne haavainfektsioon;

lihaskrambid, õlavalu;

kuseteede põletik, neerutalitluse häire;

nurisünnitus, veritsus suguelunditest;

allergia, halb enesetunne, vaagnapiirkonna kõhukelmepõletik, silma valge osa muutused, minestamine.

Kõrvaltoimed, millest on teatatud pärast ravimi turuletulekut (esinemissagedus teadmata):

hallutsinatsioonid;

teadvuse hägustumine;

muutunud psüühiline seisund (sealhulgas agressioon, deliirium, desorienteeritus, psüühilise seisundi muutused);

ebanormaalsed liigutused;

lihasnõrkus;

ebakindel kõnnak;

hammaste värvimuutus.

Samuti on teatatud muutustest mõnede laboratoorsete vereanalüüside tulemustes.

Lapsed ja noorukid (3-kuused...17-aastased)

Kõige sagedasemad (esinevad rohkem kui ühel patsiendil sajast, kuid vähem kui ühel patsiendil kümnest) kõrvaltoimed on:

kõhulahtisus,

mähkmelööve,

valu infusioonikohal,

muutused valgevereliblede arvus,

muutused maksafunktsiooni analüüside tulemustes.

Vähem esinevad (rohkem kui ühel patsiendil tuhandest, kuid vähem kui ühel patsiendil sajast) kõrvaltoimed on:

peavalu;

kuumahood, kõrge vererõhk, punased või lillad, lamedad, nõelapead meenutavad täpid naha all;

väljaheite värvuse muutus, must tõrva meenutav väljaheide;

nahapunetus, -lööve;

põletustunne, kihelus, punetus ja soojatunne infusioonikohal ja punetus süstekohal;

trombotsüütide arvu suurenemine;

muutused mõnede laboratoorsete vereanalüüside tulemustes.

Kõrvaltoimed, millest on teatatud pärast ravimi turule tulekut (esinemissagedus teadmata):

hallutsinatsioonid,

muutunud psüühiline seisund (sealhulgas agressiivsus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas INVANZi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaja esimesed 2 numbrit tähistavad kuud ja järgmised 4 numbrit aastat.

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida INVANZ sisaldab

INVANZi toimeaine on 1 g ertapeneemi.

Teised koostisosad on naatriumvesinikkarbonaat (E500) ja naatriumhüdroksiid (E524).

Kuidas INVANZ välja näeb ja pakendi sisu

INVANZ on valge kuni valkjas külmkuivatatud infusioonilahuse kontsentraadi pulber.

INVANZi lahus on värvitu kuni kahvatu kollane. Värvi erinevused selles ulatuses ei mõjuta toimet.

INVANZ on saadaval 1 või 10 viaaliga pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Tootja

Merck Sharp & Dohme Limited

Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret

Hertford Road, Hoddesdon

Route de Marsat - Riom

Hertfordshire EN11 9BU

F-63963 Clermont-Ferrand Cedex 9

Ühendkuningriik

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: +45 44 82 40 00 dkmail@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel. + 370 5 278 02 47 msd_lietuva@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: +32(0)27766211 dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +361 888 53 00 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Deutschland

INFECTOPHARM

Arzneimittel und Consilium GmbH Tel. +49 (0)6252 / 95-7000 kontakt@infectopharm.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200 msdeesti@merck.com

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Ιtalia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ.: 80000 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV Tel: 0800 9999000

(+31 (0)23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 (0)77 5700488 medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364 224 msd_lv@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

INVANZi manustamiskõlblikuks muutmise ja lahjendamise juhend

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Veenisisese lahuse valmistamine

INVANZ tuleb enne manustamist manustamiskõlblikuks muuta ning seejärel lahjendada.

Täiskasvanud ja noorukid (13...17-aastased) Manustamiskõlblikuks muutmine

Muutke INVANZi 1 g viaali sisu manustamiskõlblikuks 10 ml süstevees või 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahuses, et saada infusioonilahuse kontsentraat (100 mg/ml). Pulbri lahustamiseks loksutage korralikult.

Lahjendamine

50 ml lahusti kott: 1 g annuse saamiseks lisage manustamiskõlblikuks muudetud viaali sisu kohe 50 ml 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahusega kotti; või

50 ml lahusti viaal: 1 g annuse saamiseks eemaldage 10 ml 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahust

50 ml viaalist ja visake see minema. Lisage manustamiskõlblikuks muudetud INVANZi 1 g viaali sisu 50 ml 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahusega viaali.

Infusioon

Infundeerida 30 minuti jooksul.

Lapsed (3-kuused...12-aastased) Manustamiskõlblikuks muutmine

Muutke INVANZi 1 g viaali sisu manustamiskõlblikuks 10 ml süstevees või 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahuses, et saada infusioonilahuse kontsentraat (100 mg/ml). Pulbri lahustamiseks loksutage korralikult.

Lahjendamine

Lahusti kott: lõpliku kontsentratsiooni saamiseks, mis on 20 mg/ml või vähem, viige manustamiskõlblikuks muudetud lahust mahus, mis vastab 15 mg/kg kehakaalule (ei tohi ületada 1 g/ööpäevas) 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahusega kotti; või

Lahusti viaal: lõpliku kontsentratsiooni saamiseks, mis on 20 mg/ml või vähem viige manustamiskõlblikuks muudetud lahust mahus, mis vastab 15 mg/kg kehakaalule (ei tohi ületada 1 g/ööpäevas) 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahusega viaali.

Infusioon

Infundeerida 30 minuti jooksul.

Manustamiskõlblikuks muudetud lahus tuleb kohe pärast valmistamist lahjendada 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahusega. Lahjendatud lahust tuleb kohe kasutada. Vastasel korral on vahepealsete säilitusaegade eest vastutav kasutaja. Lahjendatud lahus (umbes 20 mg/ml ertapeneemi) on füüsikaliselt ja keemiliselt stabiilne 6 tundi toatemperatuuril (25 C) või 24 tundi temperatuuril 2...8 C (külmkapis). Lahust tuleb kasutada 4 tunni jooksul pärast külmkapist väljavõtmist. Lahust ei tohi lasta külmuda.

Kui pakend seda võimaldab, tuleb manustamiskõlblikuks muudetud lahuseid enne manustamist kontrollida sademe esinemise ja värvuse muutuse suhtes. INVANZi lahuste värvus varieerub värvitust kahvatukollaseni. Värvivariatsioonid selles vahemikus ei mõjuta ravimi toimet.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu