Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irbesartan Teva (irbesartan) – Pakendi märgistus - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusIrbesartan Teva
ATC koodC09CA04
Toimeaineirbesartan
TootjaTeva B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Teva 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartanum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mg irbesartaani

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

80 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/576/001 7 tabletti

EU/1/09/576/002 14 tabletti

EU/1/09/576/003 28 tabletti

EU/1/09/576/004 30 tabletti

EU/1/09/576/005 56 tabletti

EU/1/09/576/006 60 tabletti

EU/1/09/576/007 80 tabletti

EU/1/09/576/008 84 tabletti

EU/1/09/576/009 90 tabletti

EU/1/09/576/010 98 tabletti

EU/1/09/576/011 100 tabletti

EU/1/09/576/012 50 x 1 tablett (üksikannus)

EU/1/09/576/013 56 x 1 tablett (üksikannus)

EU/1/09/576/040 28 tabletti (kalenderpakend)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Irbesartan Teva 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Teva 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartanum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Teva 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartanum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

esmaspäev teisipäev kolmapäev neljapäev reede laupäev pühapäev

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Teva 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartanum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg irbesartaani

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

80 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/576/014 7 tabletti

EU/1/09/576/015 14 tabletti

EU/1/09/576/016 28 tabletti

EU/1/09/576/017 30 tabletti

EU/1/09/576/018 56 tabletti

EU/1/09/576/019 60 tabletti

EU/1/09/576/020 80 tabletti

EU/1/09/576/021 84 tabletti

EU/1/09/576/022 90 tabletti

EU/1/09/576/023 98 tabletti

EU/1/09/576/024 100 tabletti

EU/1/09/576/025 50 x 1 tablett (üksikannus)

EU/1/09/576/026 56 x 1 tablett (üksikannus)

EU/1/09/576/041 28 tabletti (kalenderpakend)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Irbesartan Teva 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Teva 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartanum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Teva 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartanum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

esmaspäev teisipäev kolmapäev neljapäev reede laupäev pühapäev

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Teva 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartanum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg irbesartaani

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

80 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/576/027 7 tabletti

EU/1/09/576/028 14 tabletti

EU/1/09/576/029 28 tabletti

EU/1/09/576/030 30 tabletti

EU/1/09/576/031 56 tabletti

EU/1/09/576/032 60 tabletti

EU/1/09/576/033 80 tabletti

EU/1/09/576/034 84 tabletti

EU/1/09/576/035 90 tabletti

EU/1/09/576/036 98 tabletti

EU/1/09/576/037 100 tabletti

EU/1/09/576/038 50 x 1 tablett (üksikannus)

EU/1/09/576/039 56 x 1 tablett (üksikannus)

EU/1/09/576/042 28 tabletti (kalenderpakend)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Irbesartan Teva 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Teva 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartanum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Teva 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartanum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

esmaspäev teisipäev kolmapäev neljapäev reede laupäev pühapäev

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu