Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irbesartan Zentiva (Irbesartan Winthrop) (irbesartan) – Pakendi märgistus - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusIrbesartan Zentiva (Irbesartan Winthrop)
ATC koodC09CA04
Toimeaineirbesartan
TootjaSanofi-aventis groupe  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 75 mg tabletid irbesartaan

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 75 mg irbesartaani.

3.ABIAINED

Abiained: sisaldab lisaks laktoosmonohüdraati

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

56 tabletti

56 x 1 tabletti

98 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe 54 rue La Boétie

F-75008 Paris - Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/376/001 - 14 tabletti

EU/1/06/376/002 - 28 tabletti

EU/1/06/376/003 - 56 tabletti

EU/1/06/376/004 - 56 x 1 tabletti

EU/1/06/376/005 - 98 tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Irbesartan Zentiva 75 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 75 mg tabletid irbesartaan

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

sanofi-aventis groupe

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUBER

Lot

5.MUU

14 – 28 – 56 – 98 tabletti: E

T

K

N

R

L

P

56 x 1 tabletti:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 150 mg tabletid irbesartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 150 mg irbesartaani.

3. ABIAINED

Abiained: sisaldab lisaks laktoosmonohüdraati

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

56 tabletti

56 x 1 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe 54 rue La Boétie

F-75008 Paris - Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/376/006 - 14 tabletti

EU/1/06/376/007 - 28 tabletti

EU/1/06/376/008 - 56 tabletti

EU/1/06/376/009 - 56 x 1 tabletti

EU/1/06/376/010 - 98 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Irbesartan Zentiva 150 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 150 mg tabletid irbesartaan

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

sanofi-aventis groupe

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

14 – 28 – 56 – 98 tabletti: E

T

K

N

R

L

P

56 x 1 tabletti:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 300 mg tabletid irbesartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 300 mg irbesartaani.

3. ABIAINED

Abiained: sisaldab lisaks laktoosmonohüdraati

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

56 tabletti

56 x 1 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe 54 rue La Boétie

F-75008 Paris - Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/376/011 - 14 tabletti

EU/1/06/376/012 - 28 tabletti

EU/1/06/376/013 - 56 tabletti

EU/1/06/376/014 - 56 x 1 tabletti

EU/1/06/376/015 - 98 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Irbesartan Zentiva 300 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 300 mg tabletid irbesartaan

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

sanofi-aventis groupe

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

14 – 28 – 56 – 98 tabletti: E

T

K

N

R

L

P

56 x 1 tabletti:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid irbesartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mg irbesartaani.

3. ABIAINED

Abiained: sisaldab lisaks laktoosmonohüdraati

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

56 tabletti

56 x 1 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe 54 rue La Boétie

F-75008 Paris - Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/376/016 - 14 tabletti

EU/1/06/376/017 - 28 tabletti

EU/1/06/376/034 - 30 tabletti

EU/1/06/376/018 - 56 tabletti

EU/1/06/376/019 - 56 x 1 tabletti

EU/1/06/376/020 - 84 tabletti

EU/1/06/376/035 - 90 tabletti

EU/1/06/376/021 - 98 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Irbesartan Zentiva 75 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 75 mg tabletid irbesartaan

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

sanofi-aventis groupe

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabletti: E

T

K

N

R

L

P

30 - 56 x 1 - 90 tabletti:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid irbesartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg irbesartaani.

3. ABIAINED

Abiained: sisaldab lisaks laktoosmonohüdraati

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

56 tabletti

56 x 1 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe 54 rue La Boétie

F-75008 Paris - Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/376/022 - 14 tabletti

EU/1/06/376/023 - 28 tabletti

EU/1/06/376/036 - 30 tabletti

EU/1/06/376/024 - 56 tabletti

EU/1/06/376/025 - 56 x 1 tabletti

EU/1/06/376/026 - 84 tabletti

EU/1/06/376/037 - 90 tabletti

EU/1/06/376/027 - 98 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Irbesartan Zentiva 150 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 150 mg tabletid irbesartaan

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

sanofi-aventis groupe

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabletti: E

T

K

N

R

L

P

30 - 56 x 1 - 90 tabletti:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid irbesartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg irbesartaani.

3. ABIAINED

Abiained: sisaldab lisaks laktoosmonohüdraati

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

56 tabletti

56 x 1 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe 54 rue La Boétie

F-75008 Paris - Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/376/028 - 14 tabletti

EU/1/06/376/029 - 28 tabletti

EU/1/06/376/038 - 30 tabletti

EU/1/06/376/030 - 56 tabletti

EU/1/06/376/031 - 56 x 1 tabletti

EU/1/06/376/032 - 84 tabletti

EU/1/06/376/039 - 90 tabletti

EU/1/06/376/033 - 98 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Irbesartan Zentiva 300 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Zentiva 300 mg tabletid irbesartaan

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

sanofi-aventis groupe

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabletti: E

T

K

N

R

L

P

30 - 56 x 1 - 90 tabletti:

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu