Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Izba (travoprost) – Pakendi märgistus - S01EE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusIzba
ATC koodS01EE04
Toimeainetravoprost
TootjaNovartis Europharm Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ÜHE 4,0 ml PUDELIGA + KARP KOLME 4,0 ml PUDELIGA

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

IZBA 30 mikrogrammi/ml silmatilgad, lahus

travoprost

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 30 mikrogrammi travoprosti

3.ABIAINED

Polükvaternium-1, makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat (HCO-40), boorhape, mannitool, naatriumkloriid, propüleenglükool, naatriumhüdroksiid ja/või vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks) ja puhastatud vesi.

Lisainfot vaadake pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus.

1 pudel, milles on 2,5 ml lahust

3 pudelit, igas 2,5 ml lahust

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Hävitada 4 nädala möödumisel pärast pudeli esmakordset avamist.

Avatud:

Avatud (1):

Avatud (2):

Avatud (3):

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik.

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/905/001 1 x 4,0 ml

EU/1/13/905/002 3 x 4,0 ml

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16 TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

IZBA

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDELI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

IZBA 30 mikrogrammi/ml silmatilgad travoprost

Okulaarne.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Exp:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,5 ml

6 MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KAITSEKILE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

IZBA 30 mikrogrammi/ml silmatilgad, lahus. travoprost

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Exp:

Hävitada 4 nädala möödumisel pärast pudeli esmakordset avamist

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,5 ml

6 MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu