Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Janumet (sitagliptin / metformin hydrochloride) – Pakendi märgistus - A10BD07

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusJanumet
ATC koodA10BD07
Toimeainesitagliptin / metformin hydrochloride
TootjaMerck Sharp

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Janumet 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sitagliptiin/metformiinvesinikkloriid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab sitagliptiinfosfaatmonohüdraati koguses, mis vastab 50 mg sitagliptiinile ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

112 õhukese polümeerikattega tabletti

168 õhukese polümeerikattega tabletti

180 õhukese polümeerikattega tabletti

196 õhukese polümeerikattega tabletti

50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

Multipakend sisaldab 196 õhukese polümeerikattega tabletti (kaks 98-tabletist pakki) Multipakend sisaldab 168 õhukese polümeerikattega tabletti (kaks 84-tabletist pakki)

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/455/001 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/002 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/003 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/019 60 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/004 112 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/005 168 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/020 180 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/006 196 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/007 50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/015 196 õhukese polümeerikattega tabletti (2 x 98)

EU/1/08/455/017 168 õhukese polümeerikattega tabletti (2 x 84)

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Janumet 50 mg 850 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VAHEKARP 2-pakendilisele multipakendile - ilma blue boxita 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Janumet 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sitagliptiin/metformiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab sitagliptiinfosfaatmonohüdraati koguses, mis vastab 50 mg sitagliptiinile ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

98 õhukese polümeerikattega tabletti. Osa multipakendist, mida ei või müüa eraldi. 84 õhukese polümeerikattega tabletti. Osa multipakendist, mida ei või müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/455/015

EU/1/08/455/017

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTERPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Janumet 50 mg/850 mg tabletid

Sitagliptiin/metformiin HCl

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Janumet 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sitagliptiin/metformiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab sitagliptiinfosfaatmonohüdraati koguses, mis vastab 50 mg sitagliptiinile ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

112 õhukese polümeerikattega tabletti

168 õhukese polümeerikattega tabletti

180 õhukese polümeerikattega tabletti

196 õhukese polümeerikattega tabletti

50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

Multipakend sisaldab 196 õhukese polümeerikattega tabletti (kaks 98-tabletist pakki) Multipakend sisaldab 168 õhukese polümeerikattega tabletti (kaks 84-tabletist pakki)

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/455/008 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/009 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/010 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/021 60 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/011 112 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/012 168 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/022 180 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/013 196 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/014 50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/455/016 196 õhukese polümeerikattega tabletti (2 x 98)

EU/1/08/455/018 168 õhukese polümeerikattega tabletti (2 x 84)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Janumet 50 mg 1000 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VAHEKARP 2-pakendilisele multipakendile - ilma blue boxita 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Janumet 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sitagliptiin/metformiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab sitagliptiinfosfaatmonohüdraati koguses, mis vastab 50 mg sitagliptiinile ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

98 õhukese polümeerikattega tabletti. Osa multipakendist, mida ei või müüa eraldi. 84 õhukese polümeerikattega tabletti. Osa multipakendist, mida ei või müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/455/016

EU/1/08/455/018

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Janumet 50 mg/1000 mg tabletid

Sitagliptiin/metformiin HCl

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu