Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Januvia (sitagliptin) – Pakendi märgistus - A10BH01

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusJanuvia
ATC koodA10BH01
Toimeainesitagliptin
TootjaMerck Sharp

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Januvia 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sitagliptiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab sitagliptiinfosfaatmonohüdraati koguses, mis vastab 25 mg sitagliptiinile.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

50 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/383/001 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/002 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/019 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/003 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/004 84 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/020 90 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/005 98 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/006 50 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Januvia 25 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Januvia 25 mg tabletid

Sitagliptiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Januvia 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sitagliptiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab sitagliptiinfosfaatmonohüdraati koguses, mis vastab 50 mg sitagliptiinile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

50 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/383/007 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/008 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/021 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/009 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/010 84 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/022 90 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/011 98 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/012 50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Januvia 50 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Januvia 50 mg tabletid

Sitagliptiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Januvia 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sitagliptiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab sitagliptiinfosfaatmonohüdraati koguses, mis vastab 100 mg sitagliptiinile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

50 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/383/013 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/014 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/023 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/015 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/016 84 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/024 90 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/017 98 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/383/018 50 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Januvia 100 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Januvia 100 mg tabletid

Sitagliptiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu