Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kadcyla (trastuzumab emtansine) – Pakendi märgistus - L01XC14

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusKadcyla
ATC koodL01XC14
Toimeainetrastuzumab emtansine
TootjaRoche Registration Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kadcyla 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber trastuzumabemtansiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulbri lahustamisel saadakse 5 ml trastuzumabemtansiini lahust tugevusega 20 mg/ml

3.ABIAINED

Merevaikhape, naatriumhüdroksiid, sahharoos, polüsorbaat 20.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber Üks 100 mg viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intravenoosne infusioon pärast manustamiskõlblikuks muutmist

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C...8°C)

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/885/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Kadcyla 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber trastuzumabemtansiin

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Intravenoosne infusioon pärast manustamiskõlblikuks muutmist

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

100 mg

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kadcyla 160 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber trastuzumabemtansiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

160 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulbri lahustamisel saadakse 8 ml trastuzumabemtansiini lahust tugevusega 20 mg/ml

3. ABIAINED

Merevaikhape, naatriumhüdroksiid, sahharoos, polüsorbaat 20.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber Üks 160 mg viaal

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intravenoosne infusioon pärast manustamiskõlblikuks muutmistEnne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C...8°C)

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/885/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Kadcyla 160 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber trastuzumabemtansiin

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

Intravenoosne infusioon pärast manustamiskõlblikuks muutmist

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

160 mg

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu