Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kanuma (sebelipase alfa) – Pakendi märgistus - A16

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusKanuma
ATC koodA16
Toimeainesebelipase alfa
TootjaAlexion Europe SAS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

KANUMA 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat sebelipasum alfa

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga viaal sisaldab 20 mg alfasebelipaasi 10 ml lahuses (2 mg/ml)

3.ABIAINED

Abiained:

Trinaatriumtsitraatdihüdraat (täpsem teave on esitatud pakendi infolehel) Sidrunhappe monohüdraat

Humaanalbumiin Süstevesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat Üks 10 ml viaal

20 mg/10 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosseks kasutamiseks pärast lahjendamist.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Alexion Europe SAS

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1033/001

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

10 ml VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

KANUMA 2 mg/ml steriilne kontsentraat sebelipasum alfa

pärast lahjendamist i.v.

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

20 mg/10 ml

6.MUU

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu