Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kevzara (sarilumab) – Pakendi infoleht - L04AC14

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusKevzara
ATC koodL04AC14
Toimeainesarilumab
Tootjasanofi-aventis groupe

Artikli sisu

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Kevzara 150 mg süstelahus süstlis Kevzara 200 mg süstelahus süstlis sarilumab (sarilumabum)

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud (vt lõik 4).

Lisaks sellele infolehele antakse teile patsiendi hoiatuskaart, mis sisaldab olulist ohutusteavet, mida te vajate enne ravi alustamist ja ravi ajal Kevzara’ga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Kevzara ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Kevzara kasutamist

3.Kuidas Kevzara’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Kevzara’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Kevzara ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Kevzara

Kevzara sisaldab toimeainena sarilumabi. See on teatud tüüpi valk, mida nimetatakse monoklonaalseks antikehaks.

Milleks Kevzara’t kasutatakse

Kevzara’t kasutatakse mõõduka kuni raske aktiivse reumatoiartriidi raviks täiskasvanud patsientidel, kelle varasem ravi ei toiminud piisavalt hästi või ei olnud talutav. Kevzara’t võib kasutada üksikravimina või koos ravimiga, mille nimi on metotreksaat.

See võib aidata teil

aeglustada liigeskahjustust;

parandada igapäevategevustega toimetuleku suutlikkust.

Kuidas Kevzara toimib

Kevzara kinnitub teise valgu, interleukiin-6 (IL-6), retseptorile ja blokeerib selle toimet.

IL-6 on oluline reumatoidartriidi selliste sümptomite tekkes nagu valu, liigeste turse, hommikune jäikus ja väsimus.

2.Mida on vaja teada enne Kevzara kasutamist

Ärge kasutage Kevzara’t:

kui olete sarilumabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on raske äge infektsioon.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui:

teil on infektsioon või te põete sageli infektsioone. Kevzara võib vähendada organismi vastupanuvõimet infektsioonidele, st te võite tõenäolisemalt saada nakkusi või need halveneda.

teil on tuberkuloos, tuberkuloosi sümptomid (püsiv köha, kaalulangus, loidus, väike palavik) või olete olnud lähedases kokkupuutes kellegagi, kellel on tuberkuloos. Enne Kevzara kasutamist kontrollib teie arst teid tuberkuloosi suhtes.

teil on olnud viiruslik hepatiit või mõni teine maksahaigus. Enne Kevzara kasutamist teeb teie arst teile vereanalüüsi maksatalituse kontrollimiseks.

teil on olnud divertikuliit (soolestiku alaosa seisund) või mao- või soolehaavandid või tekivad sümptomid, nagu palavik ja kõhuvalu, mis ei möödu.

teil on kunagi olnud vähk.

teil on hiljuti olnud mis tahes vaktsineerimine või on kavas vaktsineerida.

Kui mis tahes eelloetletust kehtib teie kohta (või te pole kindel), rääkige oma arsti, apteekri või õega enne Kevzara kasutamist.

Enne Kevzara kasutamist tehakse teile vereanalüüs. Samuti tehakse teile uuringuid ravi ajal. Neid tehakse kontrollimaks vererakkude madalat arvu, maksaprobleeme või kolesteroolitaseme muutusi.

Lapsed ja noorukid

Kevzara’t ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat.

Muud ravimid ja Kevzara

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Seda tuleb teha, sest Kevzara võib mõjutada mõne teise ravimi toimet. Samuti võivad mõned teised ravimid mõjutada Kevzara toimet.

Ärge kasutage Kevzara’t ja rääkige oma arstile või apteekrile, kui kasutate eelkõige

ravimrühma, mida nimetatakse „Januse kinaasi (JAK) inhibiitorid“ (kasutatakse reumatoidartriidi ja vähi ravis),

teisi bioloogilisi ravimeid reumatoidartriidi raviks.

Kui mis tahes eelloetletust kehtib teie kohta (või te pole kindel), rääkige oma arsti või apteekriga.

Kevzara võib mõjutada mõne ravimi toimet, st nende ravimite annus võib vajada muutmist. Kui te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest, teatage oma arstile või apteekrile enne Kevzara kasutamist:

statiinid, kasutatakse kolesteroolitaseme langetamiseks,

suukaudsed kontratseptiivid,

teofülliin, kasutatakse astma raviks,

varfariin, kasutatakse verehüüvete ennetamiseks.

Kui mis tahes eelloetletust kehtib teie kohta (või te pole kindel), rääkige oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ärge kasutage Kevzara’t, kui olete rase, v.a juhul, kui arst spetsiaalselt nii määrab.

Kevzara toime vastsündinule ei ole teada.

Teie ja teie arst peate otsustama, kas tohite kasutada Kevzara’t, kui imetate.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kevzara kasutamisel ei ole oodata mõju teie võimele juhtida autot või käsitseda masinaid. Siiski, kui tunnete end väsinuna või haiglaselt pärast Kevzara kasutamist, ei peaks te autot juhtima või masinaid käsitsema.

3.Kuidas Kevzara’t kasutada

Ravi peab alustama reumatoidartriidi diagnoosimises ja ravis kogenud arst. Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kevzara’t manustatakse süstina naha alla (subkutaanse süstina).

Soovitatav annus on üks 200 mg süst iga kahe nädala järel.

Teie arst võib teie ravimi annust kohandada vereanalüüsi tulemuste põhjal.

Süstli kasutamise õpe

Teie arst, apteeker või õde näitab teile, kuidas Kevzara’t süstida. Järgides neid juhiseid võib Kevzara’t süstida ise või manustada hooldaja.

Järgige hoolikalt karbis olevat kasutusjuhendit.

Kasutage süstlit täpselt nii, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis.

Kui te kasutate Kevzara’t rohkem kui ette nähtud

Kui olete kasutanud Kevzara’t rohkem kui oleksite pidanud, rääkige oma arsti, apteekri või õega.

Kui te unustate Kevzara’t kasutada

Kui unustatud annusest on möödunud 3 päeva või vähem:

süstige unustatud annus esimesel võimalusel;

seejärel süstige järgmine annus tavapärasel ajal.

Kui manustamata jäänud annusest on möödunud 4 päeva või enam, tuleb järgnev annus manustada järgmisel tavapärasel ajal. Ärge süstige kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral süstimata. Kui te pole kindel, millal järgmine annus süstida, küsige juhiseid enda arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt.

Kui te lõpetate Kevzara kasutamise

Ärge lõpetage ravimi kasutamist arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Teatage otsekohe oma arstile, kui arvate endal olevat infektsioon (see võib esineda kuni 1 inimesel 10-st). Sümptomid võivad sisaldada palavikku, higistamist või külmavärinaid.

Teised kõrvaltoimed

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui märkate mis tahes järgnevat kõrvaltoimet: väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

valgeliblede madal näit vereanalüüsis.

sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

ninakõrvalurgete või kurgu infektsioonid, kinnine või nohune nina ja kurguvalu (ülemiste hingamisteede infektsioon),

kuseteede infektsioon,

külmavillid (suu herpes),

trombotsüütide madal näit vereanalüüsis,

kolesterooli, triglütseriidide kõrge näit vereanalüüsis,

kõrvalekalded maksatalituse uuringutes,

süstekoha reaktsioonid (k.a punetus ja sügelemine).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Kevzara’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast lühendit EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoidke külmkapis (2°C...8°C).

Ärge külmutage või kuumutage süstlit.

Ärge säilitage Kevzara’t külmkapist väljavõtmise järgselt temperatuuril üle 25°C.

Kasutage süstlit pärast külmkapist või isoleeritud kotist väljavõtmist 14 päeva jooksul.

Hoidke süstlit originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit, kui süstlis olev lahus on hägune, värvi muutnud või sisaldab nähtavaid osakesi või mis tahes osa seadmest paistab olevat kahjustatud.

Asetage süstel või pen-süstel pärast kasutamist teravate asjade mahutisse. Hoidke mahutit alati laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Küsige enda arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt, kuidas mahutit ära visata. Ärge taaskasutage mahutit.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kevzara sisaldab

Toimeaine on sarilumab.

Teised koostisosad on arginiin, histidiin, polüsorbaat 20, sahharoos ja süstevesi.

Kuidas Kevzara välja näeb ja pakendi sisu

Kevzara on selge, värvitu kuni kahvatukollane steriilne süstelahus, mis on pakendatud süstlisse.

Üks süstel sisaldab 1,14 ml lahust, mis manustatakse ühe annusena. Pakendi suurused on 2 süstlit või mitmikpakk 6 süstliga (3 pakki kahe süstliga).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Kevzara’t turustatakse 150 mg või 200 mg süstlis.

Müügiloa hoidja sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Prantsusmaa

Tootja

Sanofi Winthrop Industrie

1051 Boulevard Industriel

76580 Le Trait,

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi-aventis S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kevzara 150 mg süstelahus süstlis sarilumab (sarilumabum)

Kasutusjuhend

Kevzara süstli koostisosad on näidatud sellel pildil.

Tähtis teave

See seade on üheannuseline süstel. See sisaldab 150 mg Kevzara’t süstimiseks naha alla (subkutanne süste) üks kord iga kahe nädala järel.

Paluge tervishoiutöötajal teile näidata süstli õiget kasutamist enne esimest korda süstimist.

Tehke

Lugege hoolikalt kõiki juhiseid enne süstli kasutamist.

Kontrollige, et teil on õige ravim ja õige annus.

Hoidke kasutamata süstleid originaalpakendis ja külmkapis temperatuurivahemikus 2°C...8°C.

Reisides hoidke süstlit isoleeritud kotis koos jääpakiga.

Hoidke süstlit enne kasutamist vähemalt 30 minutit toatemperatuuril, et see soojeneks.

Kasutage külmkapist või isoleeritud kotist võetud süstel ära 14 päeva jooksul.

Hoidke süstlit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge tehke

Ärge kasutage süstlit, kui see on kahjustatud või kui puudub nõelakate või see ei ole süstlile kinnitunud.

Ärge eemaldage süstlilt nõelakatet enne, kui olete valmis süstima.

Ärge puutuge nõela.

Ärge püüdke nõelakatet süstlile tagasi panna.

Ärge taaskasutage süstlit.

Ärge laske külmuda; ärge kuumutage süstlit.

Ärge hoidke süstlit temperatuuril üle 25°C pärast külmkapist väljavõtmist.

Ärge jätke süstlit otsese päikesevalguse kätte. Ärge süstige läbi riiete.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega või helistage pakendi infolehes oleval sanofi telefoninumbril.

Samm A: süstimiseks valmistumine.

1.Pange kõik süstimiseks vajalikud asjad valmis puhtale tasasele tööpinnale.

Te vajate alkoholiga immutatud puhastuslappe, vatitupsu või marlitampooni ja mahutit tervate esemete äraviskamiseks.

Võtke üks süstel välispakendist välja, hoides süstli korpuse keskosast. Hoidke allesjäänud süstlit pakendis ja külmkapis.

2.Vaadake etiketti.

Kontrollige, et teil on õige ravim ja õige annus.

Kontrollige kõlblikkusaega (EXP).

Ärge kasutage süstlit, kui kõlblikkusaeg on möödas.

3.Vaadake ravimit.

Kontrollige, kas vedelik on selge ja värvitu kuni kahvatukollane.

Võite näha õhumulli, see on normaalne.

Ärge süstige, kui vedelik on hägune, värvi muutnud või sisaldab nähtavaid osakesi.

4. Asetage süstel tasasele tööpinnale ja laske sellel soojeneda toatemperatuurini (< 25°C) vähemalt 30 minutit.

Toatemperatuurini soojenenud süstli kasutamine võib muuta süstimise mugavamaks.

Ärge kasutage süstlit, kui see on külmkapist väljas olnud üle 14 päeva. Ärge kuumutage süstlit, laske sellel ise soojeneda.

Ärge jätke süstlit otsese päikesevalguse kätte.

5.Valige süstekoht.

Võite süstida reide või kõhupiirkonda, välja arvatud 5-sentimeetrine ala naba ümber. Kui teid süstib keegi teine, võite samuti õlavarre väliskülge kasutada.

Vahetage igal süstimisel süstekohta.

Ärge süstige nahka, mis on valulik, kahjustunud või millel on verevalumid või armid.

6.Valmistage süstekoht ette.

Peske käed.

Puhastage nahk alkoholiga immutatud lapiga.

Ärge puudutage süstekohta enne süstimist.

Samm B: süstige – tehke samm B alles pärast samm A „Süstimiseks valmistumine“ lõpule viimist.

1.Tõmmake nõelakate ära.

Hoidke süstlit selle korpuse keskosast, suunates nõela endast eemale.

Ärge võtke kinni kolvivarrest.

Ärge püüdke vabaneda süstlis olevatest õhumullidest.

Ärge tõmmake nõelakatet ära enne, kui olete valmis süstima. Ärge asetage nõelakatet tagasi.

2.Pigistage nahka.

Kasutage pöialt ja nimetissõrme nahavoldi tekitamiseks süstekohal.

3.Torgake nõel nahavolti ligikaudu 45° nurga all.

4.Suruge kolvivars alla.

Suruge kolvivart aeglaselt lõpuni alla, kuni süstel on tühi.

5.Kontrollige enne nõela eemaldamist, et süstel on tühi.

Tõmmake nõel välja sama nurga all, nagu süstisite.

Vajutage vatitups või marlitampoon süstekohale, kui näete verd.

Ärge hõõruge nahka pärast süstimist.

6.Asetage kasutatud süstel ja nõelakate teravate esemete mahutisse kohe pärast süstimist.

Hoidke mahuti alati laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge pange nõelakatet tagasi.

Ärge visake kasutatud süstlit olmejäätmete hulka. Ärge taaskasutage kasutatud teravate esemete mahutit.

Ärge visake kasutatud teravate esemete mahutit olmejäätmete hulka, v.a juhul kui kohalikud juhised seda lubavad. Pidage nõu oma arsti, apteekri või õega, kuidas mahutit ära visata.

Kevzara 200 mg süstelahus süstlis sarilumab (sarilumabum)

Kasutusjuhend

Kevzara süstli koostisosad on näidatud sellel pildil.

Tähtis teave

See seade on üheannuseline süstel. See sisaldab 200 mg Kevzara’t süstimiseks naha alla (subkutanne süste) üks kord iga kahe nädala järel.

Paluge tervishoiutöötajal teile näidata süstli õiget kasutamist enne esimest korda süstimist.

Tehke

Lugege hoolikalt kõiki juhiseid enne süstli kasutamist.

Kontrollige, et teil on õige ravim ja õige annus.

Hoidke kasutamata süstleid originaalpakendis ja külmkapis temperatuurivahemikus 2°C...8°C.

Reisides hoidke süstlit isoleeritud kotis koos jääpakiga.

Hoidke süstlit enne kasutamist vähemalt 30 minutit toatemperatuuril, et see soojeneks.

Kasutage külmkapist või isoleeritud kotist võetud süstel ära 14 päeva jooksul.

Hoidke süstlit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge tehke

Ärge kasutage süstlit, kui see on kahjustatud või sellel puudub nõelakate või se ei ole süstlile kinnitunud.

Ärge eemaldage süstlilt nõelakatet enne, kui olete valmis süstima.

Ärge puutuge nõela.

Ärge püüdke nõelakatet süstlile tagasi panna.

Ärge taaskasutage süstlit.

Ärge laske külmuda; ärge kuumutage süstlit.

Ärge hoidke süstlit temperatuuril üle 25°C pärast külmkapist väljavõtmist.

Ärge jätke süstlit otsese päikesevalguse kätte. Ärge süstige läbi riiete.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega või helistage pakendi infolehes oleval sanofi telefoninumbril.

Samm A: süstimiseks valmistumine.

1.Pange kõik süstimiseks vajalikud asjad valmis puhtale tasasele tööpinnale.

Te vajate alkoholiga immutatud puhastuslappe, vatitupsu või marlitampooni ja mahutit tervate esemete äraviskamiseks.

Võtke üks süstel välispakendist välja hoides süstli korpuse keskosast. Hoidke allesjäänud süstlit pakendis ja külmkapis.

2.Vaadake etiketti.

Kontrollige, et teil on õige ravim ja õige annus.

Kontrollige kõlblikkusaega (EXP).

Ärge kasutage süstlit, kui kõlblikkusaeg on möödas.

3.Vaadake ravimit.

Kontrollige, kas vedelik on selge ja värvitu kuni kahvatukollane.

Võite näha õhumulli, see on normaalne.

Ärge süstige, kui vedelik on hägune, värvi muutnud või sisaldab nähtavaid osakesi.

4. Asetage süstel tasasele tööpinnale ja laske sellel soojeneda toatemperatuurini (< 25°C) vähemalt 30 minutit.

Toatemperatuurini soojenenud süstli kasutamine võib muuta süstimise mugavamaks.

Ärge kasutage süstlit, kui see on külmkapist väljas olnud üle 14 päeva. Ärge kuumutage süstlit, laske sellel ise soojeneda.

Ärge jätke süstlit otsese päikesevalguse kätte.

5.Valige süstekoht.

Võite süstida reide või kõhupiirkonda, välja arvatud 5-sentimeetrine ala naba ümber. Kui teid süstib keegi teine, võite samuti õlavarre väliskülge kasutada.

Vahetage igal süstimisel süstekohta.

Ärge süstige nahka, mis on valulik, kahjustunud või millel on verevalumid või armid.

6.Valmistage süstekoht ette.

Peske käed.

Puhastage nahk alkoholiga immutatud lapiga.

Ärge puudutage süstekohta enne süstimist.

Samm B: süstige – tehke samm B alles pärast samm A „Süstimiseks valmistumine“ lõpule viimist.

1.Tõmmake nõelakate ära.

Hoidke süstlit selle korpuse keskosast suunates nõela endast eemale.

Ärge hoidke kinni kolvivarrest.

Ärge püüdke vabaneda süstlis olevatest õhumullidest.

Ärge tõmmake nõelakatet ära enne, kui olete valmis süstima.

Ärge asetage nõelakatet tagasi.

2.Pigistage nahka.

Kasutage pöialt ja nimetissõrme nahavoldi tekitamiseks süstekohal.

3.Torgake nõel nahavolti ligikaudu 45° nurga all.

4.Suruge kolvivars alla.

Suruge kolvivart aeglaselt lõpuni alla, kuni süstel on tühi.

5.Kontrollige enne nõela eemaldamist, et süstel on tühi.

Tõmmake nõel välja sama nurga all, nagu süstisite.

Vajutage vatitups või marlitampoon süstekohale, kui näete verd.

Ärge hõõruge nahka pärast süstimist.

6.Asetage kasutatud süstel ja nõelakate teravate esemete mahutisse kohe pärast süstimist.

Hoidke mahuti alati laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge pange nõelakatet tagasi.

Ärge visake kasutatud süstlit olmejäätmete hulka. Ärge taaskasutage kasutatud teravate esemete mahutit.

Ärge visake kasutatud teravate esemete mahutit olmejäätmete hulka, v.a juhul kui kohalikud juhised seda lubavad. Pidage nõu oma arsti, apteekri või õega, kuidas mahutit ära visata.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Kevzara 150 mg süstelahus pen-süstlis Kevzara 200 mg süstelahus pen-süstlis sarilumab (sarilumabum)

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud (vt lõik 4).

Lisaks sellele infolehele antakse teile patsiendi hoiatuskaart, mis sisaldab olulist ohutusteavet, mida te vajate enne ravi alustamist ja ravi ajal Kevzara’ga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Kevzara ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Kevzara kasutamist

3.Kuidas Kevzara’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Kevzara’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Kevzara ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Kevzara

Kevzara sisaldab toimeainena sarilumabi. See on teatud tüüpi valk, mida nimetatakse monoklonaalseks antikehaks.

Milleks Kevzara’t kasutatakse

Kevzara’t kasutatakse mõõduka kuni raske aktiivse reumatoiartriidi raviks täiskasvanud patsientidel, kelle varasem ravi ei toiminud piisavalt hästi või ei olnud talutav. Kevzara’t võib kasutada üksikravimina või koos ravimiga, mille nimi on metotreksaat.

See võib aidata teil

aeglustada liigeskahjustust;

parandada igapäevategevustega toimetuleku suutlikkust.

Kuidas Kevzara toimib

Kevzara kinnitub teise valgu, interleukiin-6 (IL-6), retseptorile ja blokeerib selle toimet.

IL-6 on oluline reumatoidartriidi selliste sümptomite tekkes nagu valu, liigeste turse, hommikune jäikus ja väsimus.

2.Mida on vaja teada enne Kevzara kasutamist

Ärge kasutage Kevzara’t:

kui olete sarilumabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on raske äge infektsioon.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui:

teil on infektsioon või te põete sageli infektsioone. Kevzara võib vähendada organismi vastupanuvõimet infektsioonidele, st te võite tõenäolisemalt saada nakkusi või need halveneda.

teil on tuberkuloos, tuberkuloosi sümptomid (püsiv köha, kaalulangus, loidus, väike palavik) või olete olnud lähedases kokkupuutes kellegagi, kellel on tuberkuloos. Enne Kevzara kasutamist kontrollib teie arst teid tuberkuloosi suhtes.

teil on olnud viiruslik hepatiit või mõni teine maksahaigus. Enne Kevzara kasutamist teeb teie arst teile vereanalüüsi maksatalituse kontrollimiseks.

teil on olnud divertikuliit (soolestiku alaosa seisund) või mao- või soolehaavandid või tekivad sümptomid, nagu palavik ja kõhuvalu, mis ei möödu.

teil on kunagi olnud vähk.

teil on hiljuti olnud mis tahes vaktsineerimine või on kavas vaktsineerida.

Kui mis tahes eelloetletust kehtib teie kohta (või te pole kindel), rääkige oma arsti, apteekri või õega enne Kevzara kasutamist.

Enne Kevzara kasutamist tehakse teile vereanalüüs. Samuti tehakse teile uuringuid ravi ajal. Neid tehakse kontrollimaks vererakkude madalat arvu, maksaprobleeme või kolesteroolitaseme muutusi.

Lapsed ja noorukid

Kevzara’t ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat.

Muud ravimid ja Kevzara

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Seda tuleb teha, sest Kevzara võib mõjutada mõne teise ravimi toimet. Samuti võivad mõned teised ravimid mõjutada Kevzara toimet.

Ärge kasutage Kevzara’t ja rääkige oma arstile või apteekrile, kui kasutate eelkõige

ravimrühma, mida nimetatakse „Januse kinaasi (JAK) inhibiitorid“ (kasutatakse reumatoidartriidi ja vähi ravis),

teisi bioloogilisi ravimeid reumatoidartriidi raviks.

Kui mis tahes eelloetletust kehtib teie kohta (või te pole kindel), rääkige oma arsti või apteekriga.

Kevzara võib mõjutada mõne ravimi toimet, st nende ravimite annus võib vajada muutmist. Kui te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest, teatage oma arstile või apteekrile enne Kevzara kasutamist:

statiinid, kasutatakse kolesteroolitaseme langetamiseks,

suukaudsed kontratseptiivid,

teofülliin, kasutatakse astma raviks,

varfariin, kasutatakse verehüüvete ennetamiseks.

Kui mis tahes eelloetletust kehtib teie kohta (või te pole kindel), rääkige oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ärge kasutage Kevzara’t, kui olete rase, v.a juhul, kui arst spetsiaalselt nii määrab.

Kevzara toime vastsündinule ei ole teada.

Teie ja teie arst peate otsustama, kas tohite kasutada Kevzara’t, kui imetate.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kevzara kasutamisel ei ole oodata mõju teie võimele juhtida autot või käsitseda masinaid. Siiski, kui tunnete end väsinuna või haiglaselt pärast Kevzara kasutamist, ei peaks te autot juhtima või masinaid käsitsema.

3.Kuidas Kevzara’t kasutada

Ravi peab alustama reumatoidartriidi diagnoosimises ja ravis kogenud arst. Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kevzara’t manustatakse süstina naha alla (subkutaanse süstina).

Soovitatav annus on üks 200 mg süst iga kahe nädala järel.

Teie arst võib teie ravimi annust kohandada vereanalüüsi tulemuste põhjal.

Pen-süstli kasutamise õpe

Teie arst, apteeker või õde näitab teile, kuidas Kevzara’t süstida. Järgides neid juhiseid võib Kevzara’t süstida ise või manustada hooldaja.

Järgige hoolikalt karbis olevat kasutusjuhendit.

Kasutage pen-süstlit täpselt nii, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis.

Kui te kasutate Kevzara’t rohkem kui ette nähtud

Kui olete kasutanud Kevzara’t rohkem kui oleksite pidanud, rääkige oma arsti, apteekri või õega.

Kui te unustate Kevzara’t kasutada

Kui unustatud annusest on möödunud 3 päeva või vähem:

süstige unustatud annus esimesel võimalusel;

seejärel süstige järgmine annus tavapärasel ajal.

Kui manustamata jäänud annusest on möödunud 4 päeva või enam, tuleb järgnev annus manustada järgmisel tavapärasel ajal. Ärge süstige kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral süstimata. Kui te pole kindel, millal järgmine annus süstida, küsige juhiseid enda arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt.

Kui te lõpetate Kevzara kasutamise

Ärge lõpetage ravimi kasutamist arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Teatage otsekohe oma arstile, kui arvate endal olevat infektsioon (see võib esineda kuni 1 inimesel 10-st). Sümptomid võivad sisaldada palavikku, higistamist või külmavärinaid.

Teised kõrvaltoimed

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui märkate mis tahes järgnevat kõrvaltoimet: väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

valgeliblede madal näit vereanalüüsis.

sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

ninakõrvalurgete või kurgu infektsioonid, kinnine või nohune nina ja kurguvalu (ülemiste hingamisteede infektsioon),

kuseteede infektsioon,

külmavillid (suu herpes),

trombotsüütide madal näit vereanalüüsis,

kolesterooli, triglütseriidide kõrge näit vereanalüüsis,

kõrvalekalded maksatalituse uuringutes,

süstekoha reaktsioonid (k.a punetus ja sügelemine).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Kevzara’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast lühendit EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoidke külmkapis (2°C...8°C).

Ärge laske külmuda; ärge kuumutage pen-süstlit.

Ärge säilitage Kevzara’t külmkapist väljavõtmise järgselt temperatuuril üle 25°C.

Kasutage pen-süstlit pärast külmkapist või isoleeritud kotist väljavõtmist 14 päeva jooksul.

Hoidke pen-süstlit originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit, kui pen-süstlis olev lahus on hägune, värvi muutnud või sisaldab nähtavaid osakesi või mis tahes osa seadmest paistab olevat kahjustatud.

Asetage pen-süstel pärast kasutamist teravate asjade mahutisse. Hoidke mahutit alati laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Küsige enda arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt, kuidas mahutit ära visata. Ärge taaskasutage mahutit.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kevzara sisaldab

Toimeaine on sarilumab.

Teised koostisosad on arginiin, histidiin, polüsorbaat 20, sahharoos ja süstevesi.

Kuidas Kevzara välja näeb ja pakendi sisu

Kevzara on selge, värvitu kuni kahvatukollane steriilne süstelahus, mis on pakendatud pen-süstlisse.

Üks pen-süstel sisaldab 1,14 ml lahust, mis manustatakse ühe annusena. Pakendi suurused on 2 pen- süstlit või mitmikpakk 6 pen-süstliga (3 pakki kahe pen-süstliga).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Kevzara’t turustatakse 150 mg või 200 mg pen-süstlis.

Müügiloa hoidja sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Prantsusmaa

Tootja

Sanofi Winthrop Industrie

1051 Boulevard Industriel

76580 Le Trait,

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi-aventis S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kevzara 150 mg süstelahus pen-süstlis sarilumab (sarilumabum)

Kasutusjuhend

Kevzara pen-süstli koostisosad on näidatud sellel pildil.

Tähtis teave

See seade on üheannuseline pen-süstel. See sisaldab 150 mg Kevzara’t süstimiseks naha alla (subkutanne süste) üks kord iga kahe nädala järel.

Paluge tervishoiutöötajal teile näidata pen-süstli õiget kasutamist enne esimest korda süstimist.

Tehke

Lugege hoolikalt kõiki juhiseid enne pen-süstli kasutamist.

Kontrollige, et teil on õige ravim ja õige annus.

Hoidke kasutamata pen-süstleid originaalpakendis ja külmkapis temperatuurivahemikus 2°C...8°C.

Reisides hoidke pen-süstlit isoleeritud kotis koos jääpakiga.

Hoidke pen-süstlit enne kasutamist vähemalt 60 minutit toatemperatuuril, et see soojeneks.

Kasutage külmkapist või isoleeritud kotist võetud pen-süstel ära 14 päeva jooksul.

Hoidke pen-süstlit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge tehke

Ärge kasutage pen-süstlit, kui see on kahjustatud või kui selle kork puudub või ei ole pen- süstlile kinnitunud.

Ärge eemaldage pen-süstlilt korki enne, kui olete valmis süstima.

Ärge vajutage või puutuge kollast nõelakatet enda sõrmedega.

Ärge püüdke panna korki pen-süstlile tagasi.

Ärge taaskasutage pen-süstlit.

Ärge laske külmuda; ärge kuumutage pen-süstlit.

Ärge hoidke pen-süstlit temperatuuril üle 25°C pärast külmkapist väljavõtmist.

Ärge jätke pen-süstlit otsese päikesevalguse kätte. Ärge süstige läbi riiete.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega või helistage pakendi infolehes oleval sanofi telefoninumbril.

Samm A: süstimiseks valmistumine.

1.Pange kõik süstimiseks vajalikud asjad valmis puhtale tasasele tööpinnale.

Te vajate alkoholiga immutatud puhastuslappe, vatitupsu või marlitampooni ja mahutit tervate esemete äraviskamiseks.

Võtke üks pen-süstel välispakendist välja, hoides pen-süstli korpuse keskosast. Hoidke allesjäänud pen-süstlit pakendis ja külmkapis.

2.Vaadake etiketti.

Kontrollige, et teil on õige ravim ja õige annus.

Kontrollige kõlblikkusaega (EXP), see on näidatud pen-süstli küljel.

Ärge kasutage pen-süstlit, kui kõlblikkusaeg on möödas.

3.Vaadake aknasse.

Kontrollige, kas vedelik on selge ja värvitu kuni kahvatukollane.

Võite näha õhumulli, see on normaalne.

Ärge süstige, kui vedelik on hägune, värvi muutnud või sisaldab nähtavaid osakesi. Ärge kasutage, kui pen-süstli aken on ühtlaselt kollane.

4. Asetage pen-süstel tasasele tööpinnale ja laske sellel soojeneda toatemperatuurini (< 25°C) vähemalt 60 minutit.

Toatemperatuurini soojenenud pen-süstli kasutamine võib muuta süstimise mugavamaks.

Ärge kasutage pen-süstlit, kui see on külmkapist väljas olnud üle 14 päeva. Ärge kuumutage pen-süstlit, laske sellel ise soojeneda.

Ärge jätke pen-süstlit otsese päikesevalguse kätte.

5.Valige süstekoht.

Võite süstida reide või kõhupiirkonda, välja arvatud 5-sentimeetrine ala naba ümber. Kui teid süstib keegi teine, võite samuti õlavarre väliskülge kasutada.

Vahetage igal süstimisel süstekohta.

Ärge süstige nahka, mis on valulik, kahjustunud või millel on verevalumid või armid.

6.Valmistage süstekoht ette.

Peske käed.

Puhastage nahk alkoholiga immutatud lapiga.

Ärge puudutage süstekohta enne süstimist.

Samm B: süstige – tehke samm B alles pärast samm A „Süstimiseks valmistumine“ lõpule viimist.

1.Keerake või tõmmake oranž kork ära.

Ärge eemaldage korki enne, kui olete valmis süstima. Ärge vajutage või puutuge kollast nõelakatet sõrmedega. Ärge asetage korki tagasi.

2.Asetage kollane nõelakate nahale ligikaudu 90° nurga all.

Veenduge, et näete pen-süstli akent.

3.Vajutage allapoole ja hoidke pen-süstlit tugevalt vastu nahka.

Süstimise alustamisel kõlab klõpsatus.

4.Hoidke pen-süstlit endiselt tugevalt naha vastas.

Aken hakkab muutuma kollaseks.

Süstimine võib kesta kuni 15 sekundit.

5. Kõlab teine klõpsatus. Kontrollige enne pen-süstli eemaldamist, et kogu aken on muutunud kollaseks.

Kui te ei kuule teist klõpsatust, vaadake siiski, kas aken on muutunud üleni kollaseks.

Kui aken ei ole muutunud üleni kollaseks, ärge süstige endale teist annust tervishoiutöötajaga nõu pidamata.

6.Eemaldage pen-süstel enda nahalt.

Vajutage vatitups või marlitampoon süstekohale, kui näete verd.

Ärge hõõruge nahka pärast süstimist.

7.Asetage kasutatud pen-süstel ja kork teravate esemete mahutisse kohe pärast süstimist.

Hoidke mahuti alati laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge pange korki tagasi.

Ärge visake kasutatud pen-süstlit olmejäätmete hulka. Ärge taaskasutage kasutatud teravate esemete mahutit.

Ärge visake kasutatud teravate esemete mahutit olmejäätmete hulka, v.a juhul kui kohalikud juhised seda lubavad. Pidage nõu oma arsti, apteekri või õega, kuidas mahutit ära visata.

Kevzara 200 mg süstelahus pen-süstlis sarilumab (sarilumabum)

Kasutusjuhend

Kevzara pen-süstli koostisosad on näidatud sellel pildil.

Tähtis teave

See seade on üheannuseline pen-süstel. See sisaldab 200 mg Kevzara’t süstimiseks naha alla (subkutanne süste) üks kord iga kahe nädala järel.

Paluge tervishoiutöötajal näidata teile pen-süstli õiget kasutamist enne esimest korda süstimist.

Tehke

Lugege hoolikalt kõiki juhiseid enne pen-süstli kasutamist.

Kontrollige, et teil on õige ravim ja õige annus.

Hoidke kasutamata pen-süstleid originaalpakendis ja külmkapis temperatuurivahemikus 2°C...8°C.

Reisides hoidke pen-süstlit isoleeritud kotis koos jääpakiga.

Hoidke pen-süstlit enne kasutamist vähemalt 60 minutit toatemperatuuril, et see soojeneks.

Kasutage külmkapist või isoleeritud kotist võetud pen-süstel ära 14 päeva jooksul.

Hoidke pen-süstlit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge tehke

Ärge kasutage pen-süstlit, kui see on kahjustatud või kui selle kork puudub või ei ole pen- süstlile kinnitunud.

Ärge eemaldage pen-süstlilt korki enne, kui olete valmis süstima.

Ärge vajutage või puutuge kollast nõelakatet enda sõrmedega.

Ärge püüdke panna korki pen-süstlile tagasi.

Ärge taaskasutage pen-süstlit.

Ärge laske külmuda; ärge kuumutage pen-süstlit.

Ärge hoidke pen-süstlit temperatuuril üle 25°C pärast külmkapist väljavõtmist.

Ärge jätke pen-süstlit otsese päikesevalguse kätte. Ärge süstige läbi riiete.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega või helistage pakendi infolehes oleval sanofi telefoninumbril.

Samm A: süstimiseks valmistumine.

1.Pange kõik süstimiseks vajalikud asjad valmis puhtale tasasele tööpinnale.

Te vajate alkoholiga immutatud puhastuslappe, vatitupsu või marlitampooni ja mahutit tervate esemete äraviskamiseks.

Võtke üks pen-süstel pakendist välja hoides pen-süstli korpuse keskosast. Hoidke allesjäänud pen-süstlit välispakendis ja külmkapis.

2.Vaadake etiketti.

Kontrollige, et teil on õige ravim ja õige annus.

Kontrollige kõlblikkusaega (EXP), see on näidatud pen-süstli küljel.

Ärge kasutage pen-süstlit, kui kõlblikkusaeg on möödas.

3.Vaadake aknasse.

Kontrollige, kas vedelik on selge ja värvitu kuni kahvatukollane.

Võite näha õhumulli, see on normaalne.

Ärge süstige, kui vedelik on hägune, värvi muutnud või sisaldab nähtavaid osakesi. Ärge kasutage, kui pen-süstli aken on ühtlaselt kollane.

4. Asetage pen-süstel tasasele tööpinnale ja laske sellel soojeneda toatemperatuurini (< 25°C) vähemalt 60 minutit.

Toatemperatuurini soojenenud pen-süstli kasutamine võib muuta süstimise mugavamaks.

Ärge kasutage pen-süstlit, kui see on külmkapist väljas olnud üle 14 päeva. Ärge kuumutage pen-süstlit, laske sellel ise soojeneda.

Ärge jätke pen-süstlit otsese päikesevalguse kätte.

5.Valige süstekoht.

Võite süstida reide või kõhupiirkonda, välja arvatud 5-sentimeetrine ala naba ümber. Kui teid süstib keegi teine, võite samuti õlavarre väliskülge kasutada.

Vahetage igal süstimisel süstekohta.

Ärge süstige nahka, mis on valulik, kahjustunud või millel on verevalumid või armid.

6.Valmistage süstekoht ette.

Peske käed.

Puhastage nahk alkoholiga immutatud lapiga.

Ärge puudutage süstekohta enne süstimist.

Samm B: süstige – tehke samm B alles pärast samm A „Süstimiseks valmistumine“ lõpule viimist.

1.Keerake või tõmmake oranž kate ära.

Ärge eemaldage korki enne, kui olete valmis süstima.

Ärge vajutage või puutuge kollast nõelakatet sõrmedega. Ärge pange korki tagasi.

2.Asetage kollane nõelakate nahale ligikaudu 90° nurga all.

Veenduge, et näete pen-süstli akent.

3.Vajutage allapoole ja hoidke pen-süstlit tugevalt vastu nahka.

Süstimise alustamisel kõlab klõpsatus.

4.Jätkake endiselt pen-süstlit tugevalt naha vastas.

Aken hakkab muutuma kollaseks.

Süstimine võib kesta kuni 15 sekundit.

5. Kõlab teine klõpsatus. Kontrollige enne pen-süstli eemaldamist, et kogu aken on muutunud kollaseks.

Kui te ei kuule teist klõpsatust, vaadake siiski, kas aken on muutunud üleni kollaseks.

Kui aken ei ole muutunud üleni kollaseks, ärge süstige endale teist annust tervishoiutöötajaga nõu pidamata.

6.Eemaldage pen-süstel enda nahalt.

Vajutage vatitups või marlitampoon süstekohale, kui näete verd.

Ärge hõõruge nahka pärast süstimist.

7.Asetage kasutatud pen-süstel ja kork teravate esemete mahutisse kohe pärast süstimist.

Hoidke mahuti alati laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge pange korkit tagasi.

Ärge visake kasutatud pen-süstlit olmejäätmete hulka. Ärge taaskasutage kasutatud teravate esemete mahutit.

Ärge visake kasutatud teravate esemete mahutit olmejäätmete hulka, v.a juhul kui kohalikud juhised seda lubavad. Pidage nõu oma arsti, apteekri või õega, kuidas mahutit ära visata.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu