Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiovig (human normal immunoglobulin (IVIg)) – Pakendi märgistus - J06BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusKiovig
ATC koodJ06BA02
Toimeainehuman normal immunoglobulin (IVIg)
TootjaBaxter AG

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND (1 G, 2,5 G, 5 G, 10 G, 20 G JA 30 G)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

KIOVIG 100 mg/ml infusioonilahus

Inimese normaalne immunoglobuliin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Inimvalk, 100 mg/ml, vähemalt 98% sellest moodustab IgG.

Maksimaalne immunoglobuliini A (IgA) sisaldus: 140 mikrogrammi/ml. 1 g / 10 ml

2,5 g / 25 ml

5 g / 50 ml

10 g / 100 ml

20 g / 200 ml

30 g / 300 ml

3.ABIAINED

Glütsiin

Süstevesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahus (10%) 1 viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intravenoosseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida välispakendis valguse eest kaitstuna.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viin

Austria

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/05/329/001 1 g/ 10 ml

EU/1/05/329/002 2,5 g/ 25 ml

EU/1/05/329/003 5 g/ 50 ml

EU/1/05/329/004 10 g/ 100 ml

EU/1/05/329/005 20 g/ 200 ml

EU/1/05/329/006 30 g/ 300 ml

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

KIOVIG

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Lisatud on riiklik ainulaadne kood.

VAHETUL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VIAALI ETIKETT (5 G, 10 G, 20 G JA 30 G)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

KIOVIG 100 mg/ml infusioonilahus

Inimese normaalne immunoglobuliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Inimvalk, 100 mg/ml, vähemalt 98% sellest moodustab IgG.

Maksimaalne immunoglobuliini A (IgA) sisaldus: 140 mikrogrammi/ml.

5 g / 50 ml

10 g / 100 ml

20 g / 200 ml

30 g / 300 ml

3. ABIAINED

Glütsiin

Süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahus (10%) 1 viaal

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intravenoosseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida välispakendis valguse eest kaitstuna.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viin

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/05/329/003 5 g/ 50 ml

EU/1/05/329/004 10 g/ 100 ml

EU/1/05/329/005 20 g/ 200 ml

EU/1/05/329/006 30 g/ 300 ml

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Lisatud on riiklik ainulaadne kood.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT (1 G)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

KIOVIG 100 mg/ml infusioonilahus

Inimese normaalne immunoglobuliin

Intravenoosseks kasutamiseks.

2.MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 g / 10 ml

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT (2,5 G)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

KIOVIG 100 mg/ml infusioonilahus

Inimese normaalne immunoglobuliin

Intravenoosseks kasutamiseks.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,5 g / 25 ml

6. MUU

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida välispakendis valguse eest kaitstuna.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu