Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Lamivudine Teva Pharma B.V. (lamivudine) – Pakendi infoleht - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLamivudine Teva Pharma B.V.
ATC koodJ05AF05
Toimeainelamivudine
TootjaTeva B.V.  

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lamivudiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lamivudine Teva Pharma B.V. ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmist

3.Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V.’d võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V.’d säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Lamivudine Teva Pharma B.V. ja milleks seda kasutatakse

Lamivudine Teva Pharma B.V.’d kasutatakse HIV (inimese immuunpuudulikkuse viirus) infektsiooni raviks täiskasvanutel.

Lamivudine Teva Pharma B.V. toimeaine on lamivudiin. Lamivudine Teva Pharma B.V. kuulub retroviiruste vastaste ravimite rühma, mida nimetatakse nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitoriteks (NRTId).

Lamivudine Teva Pharma B.V. ei ravi HIV infektsiooni täielikult, vaid see vähendab viiruse hulka organismis ja hoiab seda madalal tasemel. Ravim suurendab ka CD4 rakkude arvu teie veres. CD4 rakud on teatud tüüpi valgeverelibled, millel on tähtis roll aitamaks võidelda infektsiooni vastu.

Kõik inimesed ei reageeri Lamivudine Teva Pharma B.V. ravile ühtemoodi. Teie arst jälgib teie ravi tõhusust.

2. Mida on vaja teada enne Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmist

Ärge võtke Lamivudine Teva Pharma B.V.’d

-kui olete lamivudiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline.

Kui te arvate, et mõni nendest kehtib teie puhul, rääkige oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Mõnedel patsientidel, kes võtavad Lamivudine Teva Pharma B.V.’d või teisi kombineeritud HIV ravimeid, on suurem risk raskete kõrvaltoimete tekkeks. Te peate olema eriti tähelepanelik:

kui teil on kunagi olnud raske maksahaigus, s.h B- või C-hepatiit (kui te põete hepatiit B infektsiooni, ärge lõpetage Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmist ilma arsti soovituseta, kuna hepatiit võib ägeneda).

kui te olete tugevalt ülekaaluline (eriti, kui te olete naisterahvas).

kui teil või teie lapsel on probleeme neerudega, võib olla vajalik teie annust muuta.

Kui mõni nendest kehtib teie puhul, rääkige oma arstiga. Te võite ravimi võtmise ajal vajada lisakontrolle, s.h vereanalüüse. Lisainformatsiooniks vt lõik 4.

Jälgige olulisi sümptomeid

Mõnedel patsientidel, kes võtavad HIV infektsiooni ravimeid, tekivad teised seisundid, mis võivad olla tõsised. Te peate Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmise ajal olema teadlik olulistest nähtudest ja sümptomitest, mida jälgida.

Lugege lõigust 4 informatsiooni „Teised võimalikud kõrvaltoimed HIV kombineeritud ravis”.

Kaitske teisi inimesi

HIV levib sugulisel teel kellegi kaudu, kellel on infektsioon või kandub üle nakatunud verega (nt süstenõelu jagades). Selle ravimi võtmise ajal võite siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne retroviirusevastane ravi vähendab seda riski.

Arutage oma arstiga, milliseid ettevaatusabinõusid kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist.

Muud ravimid ja Lamivudine Teva Pharma B.V.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud taimsed ravimid või ilma retseptita ostetud ravimid.

Pidage meeles rääkida oma arstile või apteekrile, kui te hakkate Lamivudine Teva Pharma B.V. ravi ajal võtma mingit uut ravimit.

Neid ravimeid ei tohi kasutada koos Lamivudine Teva Pharma B.V.’ga:

teisi lamuvidiini sisaldavaid ravimeid (millega ravitakse HIV infektsioone või hepatiit B infektsioone);

emtritsitabiini (kasutatakse HIV infektsiooni raviks);

antibiootikum ko-trimoksasooli suuri annuseid;

kladribiin (kasutatakse karvrakulise leukeemia raviks).

Kui teid hakatakse ravima mõnega nendest ravimitest, rääkige seda oma arstile.

Rasedus

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, rääkige oma arstiga Lamivudine Teva Pharma B.V. raviga teile ja teie lapsele tekkida võivatest riskidest.

Lamivudine Teva Pharma B.V. ja sellesarnased ravimid võivad põhjustada vastsündinule kõrvaltoimeid. Kui te olete raseduse ajal võtnud Lamivudine Teva Pharma B.V.’d, võib arst teie lapse arengu jälgimiseks nõuda regulaarselt vereanalüüside ja muude diagnostiliste analüüside tegemist. Lastel, kelle emad võtsid raseduse ajal NRTId, kaalus kaitse HIV-i eest üles kõrvaltoimete riski.

Imetamine

HIV-positiivsed naised ei tohi last rinnaga toita, sest HIV infektsioon võib rinnapiimaga kanduda üle lapsele.

Lamivudine Teva Pharma B.V.’s sisalduvad koostisained võivad väikeses koguses erituda ka rinnapiima.

Kui te toidate last rinnaga või mõtlete rinnaga toitmise peale: rääkige sellest koheselt oma arstile.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lamivudine Teva Pharma B.V. tõenäoliselt ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3.Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V.’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Neelake tablett alla tervelt koos veega. Lamivudine Teva Pharma B.V.’d võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui te ei saa tabletti tervelt neelata, võite need purustada ja segada väikese koguse toidu või joogiga, võttes kogu annuse sisse otsekohe.

Hoidke oma arstiga regulaarselt ühendust

Lamivudine Teva Pharma B.V. aitab teie seisundit kontrollida. Te peate haiguse süvenemise peatamiseks võtma ravimit iga päev. Kuid teil võivad ikkagi tekkida ka teised infektsioonid ja haigused, mis on HIV-infektsiooniga seotud.

Hoidke oma arstiga ühendust ning ärge katkestage Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmist ilma arstipoolse soovituseta.

Kui palju võtta

Täiskasvanud, noorukid ja lapsed kehakaaluga vähemalt 25 kg

Lamivudine Teva Pharma B.V. tavaline annus on 300 mg ööpäevas. Selle annuse võib võtta ühe

150 mg tabletina kaks korda ööpäevas (annuste manustamise vahe peab olema ligikaudu 12 tundi) või kahe 150 mg tabletina üks kord ööpäevas vastavalt arsti soovitusele.

Lapsed kehakaaluga vähemalt 20 kg ja alla 25 kg

Lamivudine Teva Pharma B.V. tavaline annus on 225 mg ööpäevas. Selle annuse võib manustada 75 mg-na (pool 150 mg tabletti) hommikul ja 150 mg-na (üks terve 150 mg tablett) õhtul või 225 mg-na (poolteist 150 mg tabletti) üks kord ööpäevas vastavalt arsti soovitusele.

Lapsed kehakaaluga vähemalt 14 kg ja alla 20 kg

Lamivudine Teva Pharma B.V. tavaline annus on 150 mg ööpäevas. Selle annuse võib manustada 75 mg-na (pool 150 mg tabletti) kaks korda ööpäevas (annuste manustamise vahe peab olema ligikaudu 12 tundi) või 150 mg-na (üks 150 mg tablett) üks kord ööpäevas vastavalt arsti soovitusele.

Üle 3 kuu vanuste laste või väiksemaid annuseid vajavate inimeste või nende jaoks, kes tablette võtta ei saa, on saadaval ka suukaudne lahus.

Kui teil või teie lapsel on probleeme neerudega, võib olla vajalik teie annust muuta.

Rääkige oma arstiga, kui see käib teie või teie lapse kohta.

Kui te võtate Lamivudine Teva Pharma B.V.’d rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju Lamivudine Teva Pharma B.V.’d, siis tõenäoliselt mingeid tõsiseid probleeme ei teki. Kui te võtate liiga palju ravimit, öelge oma arstile või apteekrile või võtke lähima erakorralise meditsiini osakonnaga ühendust, et nõu küsida.

Kui te unustate Lamivudine Teva Pharma B.V.’d võtta

Kui te unustate annuse võtmata, tehke seda niipea kui meelde tuleb. Seejärel jätkake nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

HIV ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.

HIV-infektsiooni ravimisel ei ole alati võimalik öelda, kas kõrvaltoime on tingitud Lamivudine Teva Pharma B.V.’ist või teistest samaaegselt kasutatavatest ravimitest või HIV-infektsioonist. Seetõttu on väga tähtis, et te informeeriksite arsti kõigist oma tervisliku seisundi muutustest.

Nii nagu allpool loetletud kõrvaltoimed, mis tekivad Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmisel, võivad kombineeritud HIV-ravi ajal esineda ka muud seisundid.

Oluline on lugeda siin infolehes pärastpoole toodud lõiku “Teised võimalikud kõrvaltoimed kombineeritud HIV-ravi korral”.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 10st:

peavalu

halb enesetunne (iiveldus)

halb enesetunne (oksendamine)

kõhulahtisus

kõhuvalu

väsimus, energia puudus

palavik (kõrge kehatemperatuur)

üleüldine haiglane enesetunne

lihasvalu ja ebamugavustunne

liigesvalu

uinumisraskused (unetus)

köha

ninaärritus või vesine nohu

nahalööve

juuste väljalangemine (alopeetsia)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 100st:

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mida saab tuvastada vereanalüüsidega:

verehüübimises osalevate vererakkude arvu langus (trombotsütopeenia)

punaste vereliblede arvu langus (aneemia) või valgete vereliblede arvu langus (neutropeenia)

maksaensüümide aktiivsuse tõus

Harva esinevad kõrvaltoimed

Võivad tekkida kuni 1 patsiendil 1000’st:

tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo, keele või kõri turset, mis omakorda võib põhjustada raskusi neelamisel või hingamisel

kõhunäärmepõletik (pankreatiit)

lihaskoe lagunemine

maksahäired, nagu kollatõbi, maksa suurenemine või rasv-maks, maksapõletik (hepatiit)

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis on tuvastatavad vereanalüüsiga:

ensüüm amülaasi aktiivsuse suurenemine veres

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Võivad tekkida kuni 1 patsiendil 10000’st:

laktatsidoos (piimhappe liiasus veres)

jalgade, jalalabade, käsivarte ja käte tuimus ja kipitus

Väga harva esinevad kõrvaltoimed, mis on tuvastatavad vereanalüüsiga:

luuüdi häire uute punaste vereliblede tootmisel (täielik punavereliblede aplaasia)

Kui teil tekivad kõrvaltoimed:

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Teised võimalikud kõrvaltoimed kombineeritud HIV-ravi korral

Kombineeritud ravi, sh Lamivudine Teva Pharma B.V.’ ga, võib HIV ravi ajal põhjustada teisi seisundeid.

“Vanad” infektsioonid võivad taastekkida

Kaugelearenenud HIV-infektsiooniga (AIDS) inimestel on nõrk immuunsüsteem ning nendel tekib suurema tõenäosusega raskeid infektsioone (oportunistlikud infektsioonid). Kui sellised inimesed alustavad raviga, võivad nad leida, et seni “peidus olnud” infektsioonid avalduvad taas, põhjustades põletiku nähte ja sümptomeid. Need sümptomid võivad olla põhjustatud organismi tugevamaks muutunud immuunsüsteemist, seega organism hakkas ise võitlema nende infektsioonidega.

Kui te täheldate mistahes infektsioonisümptomeid sellel ajal, kui te võtate Lamivudine Teva Pharma B.V.’d:

Kui te alustate HIV-nakkuse raviks kasutatavate ravimite võtmist, võivad lisaks oportunistlikele infektsioonidele tekkida ka autoimmuunsed häired (haigusseisund, mis tekib siis, kui immuunsüsteem ründab organismi terveid kudesid). Autoimmuunsed häired võivad tekkida mitu kuud pärast ravi algust. Kui te märkate mis tahes infektsiooninähtusid või muid sümptomeid, näiteks lihasnõrkust, kätest ja jalgadest algavat nõrkust, mis liigub edasi kehatüve poole, südamepekslemist, värisemist või hüperaktiivsust, palun teavitage sellest otsekohe oma arsti, et saada vajalikku ravi.

Öelge seda otsekohe oma arstile. Ärge kasutage teisi infektsiooniravimeid ilma arsti soovituseta.

Teil võib tekkida probleeme luudega

Mõnedel kombineeritud HIV-ravi saavatel patsientidel areneb luuhaigus nimega osteonekroos. Selle seisundi korral osa luukude sureb, mille põhjuseks on luu kahjustunud verevarustus. See haigus võib tõenäolisemalt tekkida patsientidel:

kui nad on saanud kombineeritud ravi pikka aega

kui nad võtavad samaaegselt põletikuvastaseid ravimeid, mida nimetatakse kortikosteroidideks

kui nad tarbivad alkoholi

kui nende immuunsüsteem on väga nõrk

kui nad on ülekaalulised.

Osteonekroosi sümptomid on:

liigeste jäikus

valud (eriti puusas, põlves või õlas)

liikumisraskused.

Kui te täheldate selliseid sümptomeid: rääkige oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V.’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lamivudine Teva Pharma B.V. sisaldab

-Toimeaine on lamivudiin. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg.

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat. Tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool, polüsorbaat 80, kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172)

Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V. välja näeb ja pakendi sisu

Helehall, teemandikujuline kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on sisse pressitud “L 150” ja poolitusjoon ning teisele küljele poolitusjoon.

Lamivudine Teva Pharma B.V. on saadaval alumiiniumblistrites, mis sisaldavad 20, 30, 60, 80, 90, 100 ja 500 tabletti või HDPE purkides, mis sisaldavad 60 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Tootja

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Infoleht on viimati uuendatud {KK.AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lamivudiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lamivudine Teva Pharma B.V. ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmist

3.Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V.’d võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V.’d säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Lamivudine Teva Pharma B.V. ja milleks seda kasutatakse

Lamivudine Teva Pharma B.V.’d kasutatakse HIV (inimese immuunpuudulikkuse viirus) infektsiooni raviks täiskasvanutel.

Lamivudine Teva Pharma B.V. toimeaine on lamivudiin. Lamivudine Teva Pharma B.V. kuulub retroviiruste vastaste ravimite rühma, mida nimetatakse nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitoriteks (NRTId).

Lamivudine Teva Pharma B.V. ei ravi HIV infektsiooni täielikult, vaid see vähendab viiruse hulka organismis ja hoiab seda madalal tasemel. Ravim suurendab ka CD4 rakkude arvu teie veres. CD4 rakud on teatud tüüpi valgeverelibled, millel on tähtis roll aitamaks võidelda infektsiooni vastu.

Kõik inimesed ei reageeri Lamivudine Teva Pharma B.V. ravile ühtemoodi. Teie arst jälgib teie ravi tõhusust.

2. Mida on vaja teada enne Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmist

Ärge võtke Lamivudine Teva Pharma B.V.’d

-kui olete lamivudiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline.

Kui te arvate, et mõni nendest kehtib teie puhul, rääkige oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Mõnedel patsientidel, kes võtavad Lamivudine Teva Pharma B.V.’d või teisi kombineeritud HIV ravimeid, on suurem risk raskete kõrvaltoimete tekkeks. Te peate olema eriti tähelepanelik:

kui teil on kunagi olnud raske maksahaigus, s.h B- või C-hepatiit (kui te põete hepatiit B infektsiooni, ärge lõpetage Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmist ilma arsti soovituseta, kuna hepatiit võib ägeneda).

kui te olete tugevalt ülekaaluline (eriti, kui te olete naisterahvas).

kui teil või teie lapsel on probleeme neerudega, võib olla vajalik teie annust muuta. Kui mõni nendest kehtib teie puhul, rääkige oma arstiga. Te võite ravimi võtmise ajal vajada lisakontrolle, s.h vereanalüüse. Lisainformatsiooniks vt lõik 4.

Jälgige olulisi sümptomeid

Mõnedel patsientidel, kes võtavad HIV infektsiooni ravimeid, tekivad teised seisundid, mis võivad olla tõsised. Te peate Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmise ajal olema teadlik olulistest nähtudest ja sümptomitest, mida jälgida.

Lugege lõigust 4 informatsiooni „Teised võimalikud kõrvaltoimed HIV kombineeritud ravis”.

Kaitske teisi inimesi

HIV levib sugulisel teel kellegi kaudu, kellel on infektsioon või kandub üle nakatunud verega (nt süstenõelu jagades). Selle ravimi võtmise ajal võite siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne retroviirusevastane ravi vähendab seda riski.

Arutage oma arstiga, milliseid ettevaatusabinõusid kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist.

Muud ravimid ja Lamivudine Teva Pharma B.V.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud taimsed ravimid ja ilma retseptita ostetud ravimid.

Pidage meeles rääkida oma arstile või apteekrile, kui te hakkate Lamivudine Teva Pharma B.V. ravi ajal võtma mingit uut ravimit.

Neid ravimeid ei tohi kasutada koos Lamivudine Teva Pharma B.V.’ga:

teisi lamuvidiini sisaldavaid ravimeid (millega ravitakse HIV infektsioone või hepatiit B infektsioone);

emtritsitabiini (kasutatakse HIV infektsiooni raviks);

antibiootikum ko-trimoksasooli suuri annuseid;

kladribiin (kasutatakse karvrakulise leukeemia raviks).

Kui teid hakatakse ravima mõnega nendest ravimitest, rääkige seda oma arstile.

Rasedus

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, rääkige oma arstiga Lamivudine Teva Pharma B.V. raviga teile ja teie lapsele tekkida võivatest riskidest.

Lamivudine Teva Pharma B.V. ja sellesarnased ravimid võivad põhjustada vastsündinule kõrvaltoimeid. Kui te olete raseduse ajal võtnud Lamivudine Teva Pharma B.V.’d, võib arst teie lapse arengu jälgimiseks nõuda regulaarselt vereanalüüside ja muude diagnostiliste analüüside tegemist. Lastel, kelle emad võtsid raseduse ajal NRTId, kaalus kaitse HIV-i eest üles kõrvaltoimete riski.

Imetamine

HIV-positiivsed naised ei tohi last rinnaga toita, sest HIV infektsioon võib rinnapiimaga kanduda üle lapsele.

Lamivudine Teva Pharma B.V.’s sisalduvad koostisained võivad väikeses koguses erituda ka rinnapiima

Kui te toidate last rinnaga või mõtlete rinnaga toitmise peale: rääkige sellest koheselt oma arstile.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lamivudine Teva Pharma B.V. tõenäoliselt ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V.’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Neelake tablett alla tervelt koos veega. Lamivudine Teva Pharma B.V.’d võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui te ei saa tabletti tervelt neelata, võite need purustada ja segada väikese koguse toidu või joogiga, võttes kogu annuse sisse otsekohe.

Hoidke oma arstiga regulaarselt ühendust

Lamivudine Teva Pharma B.V. aitab teie seisundit kontrollida. Te peate haiguse süvenemise peatamiseks võtma ravimit iga päev. Kuid teil võivad ikkagi tekkida ka teised infektsioonid ja haigused, mis on HIV-infektsiooniga seotud.

Hoidke oma arstiga ühendust ning ärge katkestage Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmist ilma arstipoolse soovituseta.

Kui palju võtta

Täiskasvanud, noorukid ja lapsed kehakaaluga vähemalt 25 kg:

Tavaline annus on üks 300 mg tablett üks kord ööpäevas.

Alates 3 kuu vanusest ja alla 25 kg kaaluvate laste jaoks on saadaval ka 150 mg tugevusega Lamivudine Teva Pharma B.V. tabletid.

Üle 3 kuu vanuste laste või väiksemaid annuseid vajavate inimeste või nende jaoks, kes tablette võtta ei saa, on saadaval ka suukaudne lahus.

Kui teil või teie lapsel on probleeme neerudega, võib olla vajalik teie annust muuta.

Rääkige oma arstiga, kui see käib teie või teie lapse kohta.

Kui te võtate Lamivudine Teva Pharma B.V.’d rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju Lamivudine Teva Pharma B.V.’d, siis tõenäoliselt mingeid tõsiseid probleeme ei teki. Kui te võtate liiga palju ravimit, öelge oma arstile või apteekrile või võtke lähima erakorralise meditsiini osakonnaga ühendust, et nõu küsida.

Kui te unustate Lamivudine Teva Pharma B.V.’d võtta

Kui te unustate annuse võtmata, tehke seda niipea kui meelde tuleb. Seejärel jätkake nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

HIV ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.

HIV-infektsiooni ravimisel ei ole alati võimalik öelda, kas kõrvaltoime on tingitud Lamivudine Teva Pharma B.V.’ist või teistest samaaegselt kasutatavatest ravimitest või HIV-infektsioonist. Seetõttu on väga tähtis, et te informeeriksite arsti kõigist oma tervisliku seisundi muutustest.

Nii nagu allpool loetletud kõrvaltoimed, mis tekivad Lamivudine Teva Pharma B.V. võtmisel, võivad kombineeritud HIV-ravi ajal esineda ka muud seisundid.

Oluline on lugeda siin infolehes pärastpoole toodud lõiku “Teised võimalikud kõrvaltoimed kombineeritud HIV-ravi korral”.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 10st:

peavalu

halb enesetunne (iiveldus)

halb enesetunne (oksendamine)

kõhulahtisus

kõhuvalu

väsimus, energia puudus

palavik (kõrge kehatemperatuur)

üleüldine haiglane enesetunne

lihasvalu ja ebamugavustunne

liigesvalu

uinumisraskused (unetus)

köha

ninaärritus või vesine nohu

nahalööve

juuste väljalangemine (alopeetsia)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 100st:

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mida saab tuvastada vereanalüüsidega:

verehüübimises osalevate vererakkude arvu langus (trombotsütopeenia)

punaste vereliblede arvu langus (aneemia) või valgete vereliblede arvu langus (neutropeenia)

maksaensüümide aktiivsuse tõus

Harva esinevad kõrvaltoimed

Võivad tekkida kuni 1 patsiendil 1000’st:

tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo, keele või kõri turset, mis omakorda võib põhjustada raskusi neelamisel või hingamisel

kõhunäärmepõletik (pankreatiit)

lihaskoe lagunemine

maksahäired, nagu kollatõbi, maksa suurenemine või rasv-maks, maksapõletik (hepatiit)

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis on tuvastatavad vereanalüüsiga:

ensüüm amülaasi aktiivsuse suurenemine veres

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Võivad tekkida kuni 1 patsiendil 10000’st:

laktatsidoos (piimhappe liiasus veres)

jalgade, jalalabade, käsivarte ja käte tuimus ja kipitus

Väga harva esinevad kõrvaltoimed, mis on tuvastatavad vereanalüüsiga:

luuüdi häire uute punaste vereliblede tootmisel (täielik punavereliblede aplaasia)

Kui teil tekivad kõrvaltoimed:

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Teised võimalikud kõrvaltoimed kombineeritud HIV-ravi korral

Kombineeritud ravi, sh Lamivudine Teva Pharma B.V.’ ga, võib HIV ravi ajal põhjustada teisi seisundeid.

“Vanad” infektsioonid võivad taastekkida

Kaugelearenenud HIV-infektsiooniga (AIDS) inimestel on nõrk immuunsüsteem ning nendel tekib suurema tõenäosusega raskeid infektsioone (oportunistlikud infektsioonid). Kui sellised inimesed alustavad raviga, võivad nad leida, et seni “peidus olnud” infektsioonid avalduvad taas, põhjustades põletiku nähte ja sümptomeid. Need sümptomid võivad olla põhjustatud organismi tugevamaks muutunud immuunsüsteemist, seega organism hakkas ise võitlema nende infektsioonidega.

Kui te täheldate mistahes infektsioonisümptomeid sellel ajal, kui te võtate Lamivudine Teva Pharma B.V.’d:

Kui te alustate HIV-nakkuse raviks kasutatavate ravimite võtmist, võivad lisaks oportunistlikele infektsioonidele tekkida ka autoimmuunsed häired (haigusseisund, mis tekib siis, kui immuunsüsteem ründab organismi terveid kudesid). Autoimmuunsed häired võivad tekkida mitu kuud pärast ravi algust. Kui te märkate infektsiooninähtusid või muid sümptomeid, näiteks lihasnõrkust, kätest ja jalgadest algavat nõrkust, mis liigub edasi kehatüve poole, südamepekslemist, värisemist või hüperaktiivsust, palun teavitage sellest otsekohe oma arsti, et saada vajalikku ravi.

Öelge seda otsekohe oma arstile. Ärge kasutage teisi infektsiooniravimeid ilma arsti soovituseta.

Teil võib tekkida probleeme luudega

Mõnedel kombineeritud HIV-ravi saavatel patsientidel areneb luuhaigus nimega osteonekroos. Selle seisundi korral osa luukude sureb, mille põhjuseks on luu kahjustunud verevarustus. See haigus võib tõenäolisemalt tekkida patsientidel:

kui nad on saanud kombineeritud ravi pikka aega

kui nad võtavad samaaegselt põletikuvastaseid ravimeid, mida nimetatakse kortikosteroidideks

kui nad tarbivad alkoholi

kui nende immuunsüsteem on väga nõrk

kui nad on ülekaalulised.

Osteonekroosi sümptomid on:

liigeste jäikus

valud (eriti puusas, põlves või õlas)

liikumisraskused.

Kui te täheldate selliseid sümptomeid: rääkige oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V.’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lamivudine Teva Pharma B.V. sisaldab

-Toimeaine on lamivudiin. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg.

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat. Tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool, polüsorbaat 80, kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172)

Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V. välja näeb ja pakendi sisu

Hall, teemandikujuline kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on sisse pressitud “L 300” ning mille teine külg on tühi.

Lamivudine Teva Pharma B.V. on saadaval alumiiniumblistrites, mis sisaldavad 20, 30, 60, 80, 90, 100 ja 500 tabletti või HDPE purkides, mis sisaldavad 30 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Tootja

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Infoleht on viimati uuendatud {KK.AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu