Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – Pakendi märgistus - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLamivudine Teva
ATC koodJ05AF05
Toimeainelamivudine
TootjaTeva B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lamivudine Teva 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lamivudinum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg lamivudiini

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Blistrid:

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/566/001– 28 tabletti

EU/1/09/566/002 – 30 tabletti

EU/1/09/566/003 – 84 tabletti

EU/1/09/566/004 – 100 tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lamivudine Teva 100 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Väike vahetu sisepakend (blisterriba)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lamivudine Teva 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lamivudinum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

TEVA B.V.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄLISPAKENDIL JA VÄIKESEL

VAHETUL SISEPAKENDIL

Tabletikonteiner

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lamivudine Teva 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lamivudinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg lamivudiini

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tableti mahuti:

60 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/566/005 – 60 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu