Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – Pakendi infoleht - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLamivudine Teva
ATC koodJ05AF05
Toimeainelamivudine
TootjaTeva B.V.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lamivudine Teva 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid lamivudiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib ola ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lamivudine Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lamivudine Teva võtmist

3.Kuidas Lamivudine Teva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Lamivudine Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Lamivudine Teva ja milleks seda kasutatakse

Lamivudine Teva’s sisalduv toimeaine on lamivudiin.

Lamivudine Teva’t kasutatakse pikaajalise (kroonilise) hepatiit B infektsiooni raviks täiskasvanutel.

Lamivudine Teva on viirustevastane ravim, mis surub alla hepatiit B viiruse ja kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitoriteks (NRTId).

B-hepatiit on viirus, mis nakatab maksa, põhjustab pikaajalist (kroonilist) infektsiooni ja võib viia maksakahjustuseni. Lamivudine Teva’t võib kasutada patsientidel, kelle maks on kahjustatud, kuid selle normaalne talitlus on säilinud (kompenseeritud maksahaigus).

Ravi Lamivudine Teva’ga võib vähendada B-hepatiidi viiruse hulka teie organismis. See peaks viima maksakahjustuse vähenemise ja teie maksafunktsiooni paranemiseni. Kõik ei reageeri Lamivudine Teva-ravile ühtemoodi. Arst jälgib teie ravi tõhusust ja teeb selleks regulaarselt vereanalüüse.

2. Mida on vaja teada enne Lamivudine Teva võtmist

Ärge võtke Lamivudine Teva’t

-kui olete lamivudiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui arvate, et see kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Mõnedel inimestel, kes võtavad Lamivudine Teva’t või muid sarnaseid ravimeid, on suurem risk tõsiste kõrvaltoimete tekkeks. Te peate olema teadlik lisariskidest:

kui teil on kunagi olnud muud tüüpi maksahaigus, näiteks hepatiit C

kui te olete tugevalt ülekaaluline (eriti kui olete naine).

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga. Te võite ravimi võtmise ajal vajada täiendavat kontrolli, sealhulgas vereanalüüse. Lisateave riskide kohta vt lõik 4.

Ärge lõpetage Lamivudine Teva võtmist ilma arsti soovituseta, kuna esineb risk, et teie hepatiit süveneb. Kui te lõpetate Lamivudine Teva võtmise, jälgib teie arst teid vähemalt nelja kuu jooksul, et avastada võimalikud probleemid. See tähendab vereproovide võtmist maksaensüümide aktiivsuse tõusu määramiseks, mis võib viidata maksakahjustusele. Lisateave Lamivudine Teva võtmise kohta vt lõik 3.

Pöörake tähelepanu olulistele sümptomitele

Mõnedel B-hepatiidi ravimeid kasutavatel inimestel tekivad muud haigusseisundid, mis võivad olla tõsised. Te peate teadma, millistele olulistele nähtudele ja sümptomitele tuleb Lamivudine Teva võtmise ajal tähelepanu pöörata.

Lugege “B-hepatiidi ravi muud võimalikud kõrvaltoimed” käesoleva infolehe lõigus 4.

Kaitske teisi inimesi

Hepatiit B nakkus levib seksuaalkontakti kaudu nakatunud isikuga või nakatunud verega (näiteks süstenõelte jagamisel). Lamivudine Teva ei hoia ära hepatiit B nakkuse ülekannet teistele inimestele. Teiste inimeste kaitsmiseks hepatiit B-ga nakatumise eest:

Kasutage kondoomi, kui olete oraalses või vaginaalses vahekorras.

Vältige teiste kokkupuudet oma verega – näiteks ärge jagage teistega nõelu.

Muud ravimid ja Lamivudine Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud taimseid ravimeid või teisi ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teavitage oma arsti või apteekrit sellest, kui te alustate Lamivudine Teva võtmise ajal mõne uue ravimi võtmist.

Neid ravimeid ei tohi kasutada koos Lamivudine Teva’ga

-teised lamivudiini sisaldavad ravimid, mida kasutatakse HIV-infektsiooni raviks (mõnikord nimetatakse AIDSi viiruseks),

-emtritsitabiin, mida kasutatakse HIV-infektsiooni või B-hepatiidi raviks,

-kladribiin, mida kasutatakse karvrakulise leukeemia raviks.

Kui teid ravitakse mõne nimetatud ravimiga, teavitage sellest oma arsti.

Rasedus

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda:

Rääkige oma arstiga Lamivudine Teva raseduse ajal kasutamisega seotud riskidest ja kasust. Ärge lõpetage ravi ilma arsti korralduseta.

Imetamine

Lamivudine Teva võib erituda rinnapiima. Kui toidate last rinnaga või kaalute rinnaga toitmist:

Enne Lamivudine Teva võtmist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lamivudine Teva võib põhjustada väsimust, mis võib mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te ei ole kindel, kuidas ravim teile mõjub.

3.Kuidas Lamivudine Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Olge regulaarselt kontaktis oma arstiga

Lamivudine Teva aitab B-hepatiidi nakkust kontrolli all hoida. Et nakkus oleks kontrolli all ja haigus ei süveneks, peate ravimit võtma iga päev.

Olge kontaktis oma arstiga ning ärge lõpetage Lamivudine Teva võtmist ilma arsti soovituseta.

Kui palju ravimit võtta

Lamivudine Teva tavaline annus on üks tablett (100 mg lamivudiini) üks kord ööpäevas.

Neeruprobleemide korral võib arst määrata väiksema annuse. Inimeste jaoks, kes vajavad tavalisest väiksemat annust või kes ei saa tablette võtta, on saadaval Lamivudine Teva suukaudne lahus.

Kui see kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga.

Kui te juba kasutate mõnda teist lamivudiini sisaldavat ravimit HIV-nakkuse raviks, jätkab arst teie ravimist suurema annusega (tavaliselt 150 mg kaks korda päevas), sest Lamivudine Teva’s’ sisalduv lamivudiini annus (100 mg) ei ole HIV-nakkuse raviks piisav. Kui teil on plaanis muuta HIV ravi, arutage seda muutust kõigepealt oma arstiga.

Neelake tablett tervelt koos vähese veega. Lamivudine Teva’t võib võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

Kui te võtate liiga palju Lamivudine Teva’t

Kogemata liiga suure koguse Lamivudine Teva võtmine ei põhjusta tõenäoliselt tõsiseid probleeme. Kui te võtate kogemata liiga palju ravimit, kontakteeruge edasiste nõuannete saamiseks oma arsti või apteekri või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga.

Kui te unustate Lamivudine Teva’t võtta

Kui te unustate annuse võtta, võtke see sisse niipea, kui see teile meenub. Seejärel võtke seda nagu varem.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Ärge lõpetage Lamivudine Teva võtmist

Lamivudine Teva võtmist ei tohi lõpetada ilma arstiga nõu pidamata. Esineb hepatiidi süvenemise oht (vt lõik 2). Kui te lõpetate Lamivudine Teva võtmise, jälgib arst teid vähemalt nelja kuu jooksul, et avastada võimalikud probleemid. See tähendab vereproovide võtmist maksaensüümide aktiivsuse tõusu määramiseks, mis võib viidata maksakahjustusele.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lisaks allpool loetletud Lamivudine Teva kõrvaltoimetele võivad B-hepatiidi ravi ajal tekkida muud haigusseisundid.

Tähtis on lugeda teavet lõigus „B-hepatiidi ravi muud võimalikud kõrvaltoimed“.

Lamivudine Teva kliinilistes uuringutes sageli kirjeldatud kõrvaltoimeteks olid väsimus, hingamisteede infektsioonid, ebamugavustunne kurgus, peavalu, ebamugavustunne kõhus ja kõhuvalu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus, maksa- ja lihasensüümide aktiivsuse suurenemine (vt allpool).

Allergiline reaktsioon

Seda esineb harva (võib tekkida kuni ühel inimesel 1000st). Nähtudeks on:

silmalaugude, näo või huulte turse.

neelamis- või hingamisraskus

Nende sümptomite tekkimisel kontakteeruge otsekohe arstiga. Lõpetage Lamivudine Teva võtmine.

Kõrvaltoimed, mis arvatakse olevat põhjustatud lamivudiinist:

Väga sage kõrvaltoime (võib tekkida rohkem kui ühel inimesel kümnest), mis võib ilmneda vereanalüüsides, on:

maksaensüümide (transaminaaside) aktiivsuse suurenemine, mis võib olla maksapõletiku või – kahjustuse nähuks.

Sage kõrvaltoime (võib tekkida kuni ühel inimesel kümnest) on:

lihaskrambid ja -valud

nahalööve või nõgestõbi kõikjal kehal

Sage kõrvaltoime, mis võib ilmneda vereanalüüsides, on:

lihastes toodetava ensüümi (kreatiinfosfokinaasi) aktiivsuse suurenemine, mis võib olla koekahjustuse nähuks.

Muud kõrvaltoimed

Muud kõrvaltoimed on tekkinud väga väikesel arvul inimestel, kuid nende täpne esinemissagedus on teadmata

lihaskoe lagunemine

maksahaiguse süvenemine pärast lamivudiini ärajätmist või ravi ajal, kui B-hepatiidi viirus muutub Lamivudine Teva suhtes resistentseks. See võib mõnel inimesel lõppeda surmaga.

laktatsidoos (vt järgmine lõik „B-hepatiidi ravi muud võimalikud kõrvaltoimed“)

Kõrvaltoime, mis võib ilmneda vereanalüüsides, on:

vere hüübimiseks vajalike vererakkude arvu langus (trombotsütopeenia).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime

Pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

B-hepatiidi ravi muud võimalikud kõrvaltoimed

Lamivudine Teva ja sarnased ravimid (NRTId) võivad põhjustada muude haigusseisundite teket B-hepatiidi ravi ajal.

Laktatsidoos on harvaesinev, kuid tõsine kõrvaltoime

Mõnedel Lamivudine Teva või sellega sarnaseid ravimeid (NRTId) võtvatel inimestel võib tekkida haigusseisund nimetusega laktatsidoos koos maksa suurenemisega.

Laktatsidoosi põhjustab piimhappe kuhjumine organismis. Seda esineb harva; tavaliselt tekib see pärast mõned kuud kestnud ravi. See võib olla eluohtlik, põhjustades siseelundite puudulikkust.

Laktatsidoos tekib suurema tõenäosusega maksahaigust põdevatel või tugevalt ülekaalulistel inimestel, eriti naistel.

Laktatsidoosi nähud on järgmised:

sügav, kiire, raskendatud hingamine

uimasus

jäsemete tuimus või nõrkus

iiveldus, oksendamine

kõhuvalu.

Arst jälgib teid ravi ajal laktatsidoosi nähtude suhtes. Kui teil tekib mõni ülalloetletud sümptomitest või mis tahes muu sümptom, mis teile muret valmistab:

Pöörduge niipea kui võimalik arsti poole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riiklikku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas*, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Lamivudine Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Lamivudine Teva’t, kui te märkate mingit muutust tableti välimuses.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lamivudine Teva sisaldab

-Toimeaine on lamivudiin. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg lamivudiini.

-Teised koostisosad on:

Tableti sisus: Mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat. Tableti kattes: Hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool, polüsorbaat 80, kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172)

Kuidas Lamivudine Teva välja näeb ja pakendi sisu

Oranž, kapslikujuline, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on sisse pressitud “L 100” ja mille teine külg on tühi

Lamivudine Teva on saadaval alumiiniumblistrites, mis sisaldavad 28, 30, 84 või 100 tabletti või HDPE konteinerites, mis sisaldavad 60 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla teie riigis saadaval.

Müügiloa hoidja

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Tootja

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Teva Operations Poland Sp.z o. o. Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Tel/Tél:

UAB “Sicor Biotech”

+32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/ Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu