Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lantus (insulin glargine) – Pakendi märgistus - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLantus
ATC koodA10AE04
Toimeaineinsulin glargine
Tootjasanofi-aventis Deutschland GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (5 ml viaal)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lantus 100 ühikut/ml süstelahus viaalis

Insulinum glarginum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 ühikut (3,64 mg) glargiin-insuliini

3.ABIAINED

Abiained: tsinkkloriid, metakresool, glütserool, soolhape ja naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) ja süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus 1 viaal 5 ml

2 viaali, igas 5 ml

5 viaali, igas 5 ml

10 viaali, igas 5 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja värvitu.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Avamata viaalid:

Hoida külmkapis.

Mitte hoida sügavkülmas või asetada külmkapi sügavkülmutusosa või külmabrikettidega kõrvuti.

Kasutusele võetuna võib viaale säilitada maksimaalselt 4 nädalat temperatuuril kuni 25°C.

Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/00/134/001

 

1 viaal, 5 ml

 

 

EU/1/00/134/002,

2 viaali, igas

5 ml

 

EU/1/00/134/003,

5 viaali, igas 5 ml

 

EU/1/00/134/004,

10 viaali, igas 5 ml

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE- KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lantus

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

MÄRGISTUS (5 ml viaal)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Lantus 100 ühikut/ml süstelahus

Insulinum glarginum

2.MANUSTAMISVIIS

s.c. 3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Esmase kasutamise kuupäev:

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (10 ml viaal)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lantus 100 ühikut /ml süstelahus viaalis

Insulinum glarginum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 ühikut (3,64 mg) glargiin-insuliini

3. ABIAINED

Abiained: tsinkkloriid, metakresool, glütserool, soolhape ja naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks), polüsorbaat 20, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 viaal, mis 10 ml.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja värvitu.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Avamata viaalid:

Hoida külmkapis.

Mitte hoida sügavkülmas või asetada külmkapi sügavkülmutusosa või külmabrikettidega kõrvuti.

Kasutusele võetuna võib viaale säilitada maksimaalselt 4 nädalat temperatuuril kuni 30°C. Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/00/134/012

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE- KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lantus

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

MÄRGISTUS (10 ml viaal)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Lantus 100 ühikut /ml süstelahus

Insulinum glarginum

2. MANUSTAMISVIIS

s.c. 3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Esmase kasutamise kuupäev:

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 ml

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (kolbampull)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lantus 100 ühikut/ml süstelahus kolbampullis insulinum glarginum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 ühikut (3,64 mg) glargiin-insuliini.

3. ABIAINED

Abiained: tsinkkloriid, metakresool, glütserool, soolhape ja naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks), süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 kolbampull, 3 ml

3 kolbampulli, igas 3 ml

4 kolbampulli, igas 3 ml

5 kolbampulli, igas 3 ml

6 kolbampulli, igas 3 ml

8 kolbampulli, igas 3 ml

9 kolbampulli, igas 3 ml

10 kolbampulli, igas 3 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Lantus’e kolbampulle tohib kasutada ainult pen-süstlites OptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Kõik pen-süstlid ei pruugi olla müügil.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja värvitu.

Kui insuliini pen-süstel on vigastatud või ei tööta korralikult (mehhaanilise vigastuse tõttu), tuleb see hävitada ning kasutusele võtta uus insuliini pen-süstel.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Avamata kolbampullid:

Hoida külmkapis.

Mitte hoida sügavkülmas või asetada külmkapi sügavkülmutusosa või külmabrikettidega kõrvuti. Hoida kolbampull välispakendis valguse eest kaitstult.

Kasutusele võetuna võib kolbampulli säilitada maksimaalselt 4 nädalat temperatuuril kuni 30°C. Kolbampulli sisaldavat pen-süstlit ei pea hoidma külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/00/134/013 1 kolbampull, 3 ml

EU/1/00/134/014 3 kolbampulli, igas 3 ml

EU/1/00/134/005 4 kolbampulli, igas 3 ml

EU/1/00/134/006 5 kolbampulli, igas 3 ml

EU/1/00/134/015 6 kolbampulli, igas 3 ml

EU/1/00/134/016 8 kolbampulli, igas 3 ml

EU/1/00/134/017 9 kolbampulli, igas 3 ml

EU/1/00/134/007 10 kolbampulli, igas 3 ml

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE- KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lantus

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

MÄRGISTUS (kolbampull)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Lantus 100 ühikut/ml süstelahus

Insulinum glarginum

2. MANUSTAMISVIIS

s.c. Kasutada ettenähtud pen-süstlis: vt infoleht.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER VÕI

RIBAPAKENDIL

ALUMIINIUMFOOLIUM, MIDA KASUTATAKSE LÄBIPAISTVAS PLASTIKALUSES OLEVATE KOLBAMPULLIDE KATMISEKS.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

3. KÕLBLIKKUSAEG

4. PARTII NUMBER

5.MUU

Pärast uue kolbampulli sisestamist:

Enne esimese annuse süstimist peate kontrollima, et teie insuliini pen-süstel töötab korralikult. Täiendava informatsiooni saamiseks lugege insuliini pen-süstli kasutamisjuhendit.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (pen-süstel. SoloStar)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lantus SoloStar 100 ühikut/ml süstelahus pen-süstlis insulinum glarginum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 ühikut (3,64 mg) glargiin-insuliini

3. ABIAINED

Abiained: tsinkkloriid, metakresool, glütserool, soolhape ja naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks), süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 pen-süstel, 3 ml

3 pen-süstlit, igas 3 ml

4 pen-süstlit, igas 3 ml

5 pen-süstlit, igas 3 ml

6 pen-süstlit, igas 3 ml

8 pen-süstlit, igas 3 ml

9 pen-süstlit, igas 3 ml

10 pen-süstlit, igas 3 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

Avage siit

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja värvitu.

Kasutage ainult SoloStar-iga sobivaid nõelu.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Kasutusele võtmata:

Hoida külmkapis.

Mitte hoida sügavkülmas või asetada külmkapi sügavkülmutusosa või külmabrikettidega kõrvuti. Hoida pen-süstel välispakendis valguse eest kaitstult.

Kasutusele võetuna:

Pärast esimest kasutamist võib pen-süstlit säilitada maksimaalselt 4 nädalat temperatuuril kuni 30°C. Mitte hoida külmkapis. Hoida pen-süstel kaitstuna valguse eest.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/00/134/030 1 pen-süstel, 3 ml

EU/1/00/134/031 3 pen-süstlit, igas 3 ml

EU/1/00/134/032 4 pen-süstlit, igas 3 ml

EU/1/00/134/033 5 pen-süstlit, igas 3 ml

EU/1/00/134/034 6 pen-süstlit, igas 3 ml

EU/1/00/134/035 8 pen-süstlit, igas 3 ml

EU/1/00/134/036 9 pen-süstlit, igas 3 ml

EU/1/00/134/037 10 pen-süstlit, igas 3 ml

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE- KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lantus SoloStar

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

PEN-SÜSTLI MÄRGISTUS (Pen-süstel. SoloStar)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Lantus SoloStar 100 ühikut/ml süstelahus insulinum glarginum

s.c. 2.MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu