Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latuda (lurasidone) – Pakendi märgistus - N05AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLatuda
ATC koodN05AE05
Toimeainelurasidone
TootjaSunovion Pharmaceuticals Europe Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Latuda 18,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lurasidoon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab lurasidoonvesinikkloriidi koguses, mis vastab 18,6 mg lurasidoonile.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

60 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd. First Floor

Southside

97-105 Victoria Street London

SW1E 6QT Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/913/001 14 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/002 28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/003 30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/004 56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/005 60 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/006 90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/007 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Latuda 18.5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Latuda 18,5 mg tabletid

Lurasidoon

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Sunovioni logo

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Latuda 37 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lurasidoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab lurasidoonvesinikkloriidi koguses, mis vastab 37,2 mg lurasidoonile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

60 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd. First Floor

Southside

97-105 Victoria Street London

SW1E 6QT Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/913/008 14 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/009 28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/010 30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/011 56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/012 60 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/013 90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/014 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Latuda 37 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Latuda 37 mg tabletid

Lurasidoon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Sunovioni logo

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Latuda 74 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lurasidoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab lurasidoonvesinikkloriidi koguses, mis vastab 74,5 mg lurasidoonile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

60 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd. First Floor

Southside

97-105 Victoria Street London

SW1E 6QT Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/913/015 14 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/016 28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/017 30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/018 56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/019 60 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/020 90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/14/913/021 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Latuda 74 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Latuda 74 mg tabletid

Lurasidoon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Sunovioni logo

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu