Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laventair (umeclidinium bromide / vilanterol) – Pakendi märgistus - R03AL03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLaventair
ATC koodR03AL03
Toimeaineumeclidinium bromide / vilanterol
TootjaGlaxo Group Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISKARP (AINULT ÜKSIKPAKENDID JA MULTIPAKEND) 55 mikrogrammi/22 mikrogrammi

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LAVENTAIR 55 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber umeklidiinium/vilanterool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pihustatud annus sisaldab 55 mikrogrammi umeklidiiniumi (vastab 65 mikrogrammile umeklidiiniumbromiidile) ja 22 mikrogrammi vilanterooli (trifenataadina).

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja magneesiumstearaati.

Lisateave vt pakendi infoleht.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Annustatud inhalatsioonipulber. ELLIPTA Üks 7 annusega inhalaator

Üks 30 annusega inhalaator

Multipakend: 90 annust (kolm 30 annusega inhalaatorit) - 3 x 30 annust

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Inhalatsioon, üks kord ööpäevas

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ühendkuningriik. Glaxo Group Ltd logo

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/899/001 Üks 7 annusega inhalaator

EU/1/14/899/002 Üks 30 annusega inhalaator

EU/1/14/899/003 Multipakend: 90 annust (kolm 30 annusega inhalaatorit)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

laventair ellipta

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VAHEVÄLISPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA - AINULT MULTIPAKEND) 55 mikrogrammi/22 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LAVENTAIR 55 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber umeklidiinium/vilanterool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pihustatud annus sisaldab 55 mikrogrammi umeklidiiniumi (vastab 65 mikrogrammile umeklidiiniumbromiidile) ja 22 mikrogrammi vilanterooli (trifenataadina).

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja magneesiumstearaati

Lisateave vt pakendi infoleht

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Üks 30 annusega inhalaator ELLIPTA

Multipakendi komponent, ei müüda eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Inhalatsioon, üks kord ööpäevas

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ühendkuningriik. Glaxo Group Ltd logo

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/899/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

laventair ellipta

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

FOOLIUMLAMINAADIST ALUSE KATE 55 mikrogrammi/22 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LAVENTAIR 55/22 µg inhalatsioonipulber umeklidiinium/vilanterool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Glaxo Group Ltd logo

Glaxo Group Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Mitte avada enne, kui olete valmis ravimit inhaleerima. Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.7 annust

30 annust ELLIPTA

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL INHALAATORI ETIKETT

55 mikrogrammi/22 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

LAVENTAIR 55/22 µg inhalatsioonipulber umeklidiinium/vilanterool

Inhalatsioon

2.MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

7 annust

30 annust

6.MUU

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

Kasutada kuni:

ELLIPTA

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu