Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leganto (rotigotine) – Pakendi märgistus - N04BC09

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLeganto
ATC koodN04BC09
Toimeainerotigotine
TootjaUCB Manufacturing Ireland Ltd  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARBID 7 [28] [30] PLAASTRIGA

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 1 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 1 mg rotigotiini.

Iga 5 cm2 suurune plaaster sisaldab 2,25 mg rotigotiini.

3.ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

28 transdermaalset plaastrit

30 transdermaalset plaastrit

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/001 [7 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/003 [28 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/004 [30 transdermaalset plaastrit]

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 1 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID VÄLIMINE SILT (“BLUE BOX”)

KARBID 84 PLAASTRIGA, SISALDAVAD KAHTE (2) KARPI 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 1 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 1 mg rotigotiini.

Iga 5 cm2 suurune plaaster sisaldab 2,25 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend (84 plaastrit): kaks (2) karpi 42 transdermaalse plaastriga.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/007 [84 transdermaalset plaastrit (2 karpi á 42 plaastriga)]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 1 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID

SISEMINE KESKMINE PAPPKARP (ILMA “BLUE BOX”)

KARP 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 1 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 1 mg rotigotiini.

Iga 5 cm2 suurune plaaster sisaldab 2,25 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

42 transdermaalset plaastrit, hulgipakendi osa (ei müüda eraldi).

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/007 [84 transdermaalset plaastrit (2 karpi á 42 plaastriga)]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 1 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKESE SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Leganto 1 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

Transdermaalne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARBID 7 [28] [30] PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 2 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 2 mg rotigotiini.

Iga 10 cm2 suurune plaaster sisaldab 4,5 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

28 transdermaalset plaastrit

30 transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/010 [7 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/012 [28 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/013 [30 transdermaalset plaastrit]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 2 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID VÄLIMINE SILT (“BLUE BOX”)

KARBID 84 PLAASTRIGA, SISALDAVAD KAHTE (2) KARPI 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 2 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 2 mg rotigotiini.

Iga 10 cm2 suurune plaaster sisaldab 4,5 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend (84 transdermaalset plaastrit): kaks (2) karpi 42 transdermaalse plaastriga.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/016 [84 transdermaalset plaastrit (2 karpi á 42 plaastriga)]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 2 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID

SISEMINE KESKMINE PAPPKARP (ILMA “BLUE BOX”)

KARP 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 2 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 2 mg rotigotiini.

Iga 10 cm2 suurune plaaster sisaldab 4,5 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

42 transdermaalset plaastrit, hulgipakendi osa (ei müüda eraldi).

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/016 [84 transdermaalset plaastrit (2 karpi á 42 plaastriga)]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 2 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKESE SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Leganto 2 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

Transdermaalne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARBID 7 [28] [30] PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 3 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 3 mg rotigotiini.

Iga 15 cm2 suurune plaaster sisaldab 6,75 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

28 transdermaalset plaastrit

30 transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/019 [7 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/021 [28 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/022 [30 transdermaalset plaastrit]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 3 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID VÄLIMINE SILT (“BLUE BOX”)

KARBID 84 PLAASTRIGA, SISALDAVAD KAHTE (2) KARPI 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 3 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 3 mg rotigotiini.

Iga 15 cm2 suurune plaaster sisaldab 6,75 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend (84 plaastrit): kaks (2) karpi 42 transdermaalse plaastriga.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/025 [84 transdermaalset plaastrit (2 karpi á 42 plaastriga)]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 3 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID

SISEMINE KESKMINE PAPPKARP (ILMA “BLUE BOX”)

KARP 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 3 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 3 mg rotigotiini.

Iga 15 cm2 suurune plaaster sisaldab 6,75 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

42 transdermaalset plaastrit, hulgipakendi osa (ei müüda eraldi).

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/025 [84 transdermaalset plaastrit (2 karpi á 42 plaastriga)]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 3 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKESE SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Leganto 3 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

Transdermaalne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARBID 7 [28] [30] PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 4 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 4 mg rotigotiini.

Iga 20 cm2 suurune plaaster sisaldab 9,0 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

28 transdermaalset plaastrit

30 transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/028 [7 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/030 [28 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/031 [30 transdermaalset plaastrit]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 4 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID VÄLIMINE SILT (“BLUE BOX”)

KARBID 84 PLAASTRIGA, SISALDAVAD KAHTE (2) KARPI 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 4 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 4 mg rotigotiini.

Iga 20 cm2 suurune plaaster sisaldab 9,0 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend (84 plaastrit): kaks (2) karpi 42 transdermaalse plaastriga.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/034 [84 transdermaalset plaastrit]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 4 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID

SISEMINE KESKMINE PAPPKARP (ILMA “BLUE BOX”)

KARP 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 4 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 4 mg rotigotiini.

Iga 20 cm2 suurune plaaster sisaldab 9,0 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

42 transdermaalset plaastrit, hulgipakendi osa (ei müüda eraldi).

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/034 [84 transdermaalset plaastrit (2 karpi á 42 plaastriga)]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 4 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKESE SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Leganto 4 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

Transdermaalne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARBID 7 [28] [30] PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 6 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 6 mg rotigotiini.

Iga 30 cm2 suurune plaaster sisaldab 13,5 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

28 transdermaalset plaastrit

30 transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/037 [7 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/039 [28 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/040 [30 transdermaalset plaastrit]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 6 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID VÄLIMINE SILT (“BLUE BOX”)

KARBID 84 PLAASTRIGA, SISALDAVAD KAHTE (2) KARPI 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 6 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 6 mg rotigotiini.

Iga 30 cm2 suurune plaaster sisaldab 13,5 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend (84 plaastrit): kaks (2) karpi 42 transdermaalse plaastriga.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/043 [84 transdermaalset plaastrit (2 karpi á 42 plaastriga)]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 6 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID

SISEMINE KESKMINE PAPPKARP (ILMA “BLUE BOX”)

KARP 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 6 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 6 mg rotigotiini.

Iga 30 cm2 suurune plaaster sisaldab 13,5 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

42 transdermaalset plaastrit, hulgipakendi osa (ei müüda eraldi).

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/043 [84 transdermaalset plaastrit (2 karpi á 42 plaastriga)]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 6 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKESE SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Leganto 6 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

Transdermaalne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARBID 7 [28] [30] PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 8 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 8 mg rotigotiini.

Iga 40 cm2 suurune plaaster sisaldab 18,0 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

28 transdermaalset plaastrit

30 transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/046 [7 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/048 [28 transdermaalset plaastrit]

EU/1/11/695/049 [30 transdermaalset plaastrit]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 8 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID VÄLIMINE SILT (“BLUE BOX”)

KARBID 84 PLAASTRIGA, SISALDAVAD KAHTE (2) KARPI 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 8 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 8 mg rotigotiini.

Iga 40 cm2 suurune plaaster sisaldab 18,0 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend (84 plaastrit): kaks (2) karpi 42 transdermaalse plaastriga.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/052 [84 transdermaalset plaastrit (2 karpi á 42 plaastriga)]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 8 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AINULT HULGIPAKENDID

SISEMINE KESKMINE PAPPKARP (ILMA “BLUE BOX”)

KARP 42 PLAASTRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 8 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 8 mg rotigotiini.

Iga 40 cm2 suurune plaaster sisaldab 18,0 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

42 transdermaalset plaastrit, hulgipakendi osa (ei müüda eraldi).

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/052 [84 transdermaalset plaastrit (2 karpi á 42 plaastriga)]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 8 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKESE SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Leganto 8 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

Transdermaalne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

28 PLAASTRIGA KARP – RAVI ALUSTAMISE PAKEND – 4-NÄDALASE RAVI GRAAFIK

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 2 mg/24 h 4 mg/24 h 6 mg/24 h 8 mg/24 h

Transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Leganto 2 mg/24 h

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 2 mg rotigotiini.

Iga 10 cm2 suurune plaaster sisaldab 4,5 mg rotigotiini.

Leganto 4 mg/24 h

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 4 mg rotigotiini.

Iga 20 cm2 suurune plaaster sisaldab 9,0 mg rotigotiini.

Leganto 6 mg/24 h

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 6 mg rotigotiini.

Iga 30 cm2 suurune plaaster sisaldab 13,5 mg rotigotiini.

Leganto 8 mg/24 h

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 8 mg rotigotiini.

Iga 40 cm2 suurune plaaster sisaldab 18,0 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 transdermaalse plaastriga ravi alustamise iga pakend sisaldab 4-nädalase ravigraafiku jaoks: 7 transdermaalset plaastrit Leganto 2 mg/24 h

7 transdermaalset plaastrit Leganto 4 mg/24 h

7 transdermaalset plaastrit Leganto 6 mg/24 h

7 transdermaalset plaastrit Leganto 8 mg/24 h

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/055

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h, 8 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 7 PLAASTRIGA KARP - 1. NÄDAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 2 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 2 mg rotigotiini.

Iga 10 cm2 suurune plaaster sisaldab 4,5 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

1. nädal

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/055

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 2 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKESE SILT - 1. NÄDAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Leganto 2 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

Transdermaalne

1.nädal

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 7 PLAASTRIGA KARP- 2. NÄDAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 4 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 4 mg rotigotiini.

Iga 20 cm2 suurune plaaster sisaldab 9,0 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

2. nädal

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/055

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 4 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKESE SILT - 2. NÄDAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Leganto 4 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

Transdermaalne

2. nädal

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 7 PLAASTRIGA KARP - 3. NÄDAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 6 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 6 mg rotigotiini.

Iga 30 cm2 suurune plaaster sisaldab 13,5 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

3. nädal

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/055

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 6 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKESE SILT - 3. NÄDAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Leganto 6 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

Transdermaalne

3. nädal

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 7 PLAASTRIGA KARP - 4. NÄDAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leganto 8 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga plaaster vabastab 24 tunni vältel 8 mg rotigotiini.

Iga 40 cm2 suurune plaaster sisaldab 18,0 mg rotigotiini.

3. ABIAINED

Abiained: polü(dimetüülsiloksaan, trimetüülsilüül silikaat)-kopolümerisaat, povidoonK90, E171, E223, E304, E307, fluoropolümeer, polüester, silikoon, alumiinium, pigmentvärvid (kollane95, punane166, punane144, must7).

Sisaldab E223. Vt. pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

4.nädal

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/695/055

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

leganto 8 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKESE SILT - 4. NÄDAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Leganto 8 mg/24 h transdermaalne plaaster rotigotiin

Transdermaalne

4. nädal

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu