Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Levetiracetam Accord (levetiracetam) – Pakendi märgistus - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLevetiracetam Accord
ATC koodN03AX14
Toimeainelevetiracetam
TootjaAccord Healthcare Ltd  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp sisaldab 10, 20. 30, 50, 60, 100, 200 tabletti

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levetiracetam Accord 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 250 mg levetiratsetaami.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

200 õhukese polümeerikattega tabletti

30 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

60 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

100 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb käidelda vastavalt kohalikele seadustele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/712/001-007 (10/20/30/50/60/100/200 tabletti PVC/alu blisterpakendis) EU/1/11/712/029-031(30/60/100 tabletti üheannuselises blisterpakendis)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Levetiracetam Accord 250 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

PVC/alu blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levetiracetam Accord 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Accord

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp sisaldab 10, 20. 30, 50, 60, 100, 200 tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levetiracetam Accord 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg levetiratsetaami.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

200 õhukese polümeerikattega tabletti

30 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

60 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

100 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE (D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb käidelda vastavalt kohalikele seadustele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/712/008-014 (10/20/30/50/60/100/200 tabletti PVC/alu blisterpakendis) EU/1/11/712/032-034 (30/60/100 tabletti üheannuselises blisterpakendis)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Levetiracetam Accord 500 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

PVC/alu blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levetiracetam Accord 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Accord

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp sisaldab 10, 20. 30, 50, 60, 100, 200 tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levetiracetam Accord 750 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 750 mg levetiratsetaami.

3. ABIAINED

Sisaldab päikeseloojangukollast (E110). Täiendav teave pakendi infolehel.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

200 õhukese polümeerikattega tabletti

30 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

60 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

100 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE (D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/712/015-021 (10/20/30/50/60/100/200 tabletti PVC/alu blisterpakendis) EU/1/11/712/035-037 (30/60/100 tabletti üheannuselises blisterpakendis)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Levetiracetam Accord 750 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

PVC/alu blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levetiracetam Accord 750 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Accord

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp sisaldab 10, 20. 30, 50, 60, 100, 200 tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levetiracetam Accord 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1000 mg levetiratsetaami.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

200 õhukese polümeerikattega tabletti

30 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

60 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

100 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE (D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/712/022-028 (10/20/30/50/60/100/200 tabletti PVC/alu blisterpakendis) EU/1/11/712/038-040 (30/60/100 tabletti üheannuselises blisterpakendis)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Levetiracetam Accord 1000 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

PVC/alu blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levetiracetam Accord 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Accord

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu