Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Teva (levetiracetam) - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLevetiracetam Teva
ATC koodN03AX14
Toimeainelevetiracetam
TootjaTeva B.V.

Levetiracetam Teva

levetiratsetaam

See on ravimi Levetiracetam Teva Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Levetiracetam Teva?

Levetiracetam Teva on ravim, mis sisaldab toimeainena levetiratsetaami. Ravimit turustatakse tablettidena (250 mg, 500 mg, 750 mg ja 1000 mg).

Levetiracetam Teva on geneeriline ravim. See tähendab, et Levetiracetam Teva on sarnane võrdlusravimiga Keppra, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Lisateave geneeriliste ravimite kohta on teabedokumendis siin.

Milleks Levetiracetam Tevat kasutatakse?

Levetiracetam Tevat tohib kasutada ainsa ravimina vähemalt 16-aastastel epilepsia esmadiagnoosiga patsientidel, et ravida sekundaarse generalisatsiooniga või sekundaarse generalisatsioonita partsiaalseid episoode. See on epilepsia vorm, kus aju ühe poolkera elektriline liigtalitlus tekitab selliseid sümptomeid nagu ühe kehapoole järsud tõmblused, kuulmis-, haistmis- või nägemishäired, tuimus või äkiline hirmutunne. Sekundaarse generalisatsiooni korral levib liigtalitlus edasi kogu ajule.

Levetiracetam Tevat tohib kasutada ka teiste epilepsiaravimite lisaravimina, et ravida järgmisi haigusseisundeid:

sekundaarse generalisatsiooniga või sekundaarse generalisatsioonita partsiaalsed episoodid vähemalt 1-kuulistel patsientidel;

müokloonilised episoodid (lühiajalised šokitaolised lihaste või lihaserühmade tõmblused) vähemalt 12-aastastel patsientidel, kellel on noorukiea müoklooniline epilepsia;

primaarsed generaliseerunud toonilised-kloonilised episoodid (rasked epilepsiaepisoodid, millega kaasneb ka teadvusekaotus) vähemalt 12-aastastel patsientidel, kellel on idiopaatiline generaliseerunud epilepsia (epilepsia liik, mida peetakse pärilikuks).

Levetiracetam Teva on retseptiravim.

Kuidas Levetiracetam Tevat kasutatakse?

Levetiracetam Teva kasutamisel ainsa ravimina on algannus 250 mg kaks korda ööpäevas. Seda suurendatakse kahe nädala pärast 500 mg-ni kaks korda ööpäevas. Olenevalt patsiendi ravivastusest tohib annust 2-nädalase intervalliga suurendada kuni maksimaalse annuseni 1500 mg kaks korda ööpäevas.

Levetiracetam Teva lisamisel teisele epilepsiaravimile vähemalt 12-aastastel patsientidel kehamassiga üle 50 kg on algannus 500 mg kaks korda ööpäevas. Ööpäevast annust tohib suurendada 1500 mg-ni kaks korda ööpäevas. Alla 25 kg kehamassiga laste soovitatav annus oleneb kehamassist.

Neelamisraskustega patsientidele tuleb anda levetiratsetaami sisaldavat lahust.

Väiksemaid annuseid kasutatakse neeruprobleemidega patsientidel (näiteks eakatel). Levetiracetam Teva tabletid neelatakse koos vedelikuga.

Kuidas Levetiracetam Teva toimib?

Levetiracetam Teva toimeaine levetiratsetaam on epilepsiaravim. Epilepsiat põhjustab aju elektriline liigtalitlus. Levetiratsetaami täpne toimemehhanism ei ole teada, kuid see seondub sünapsipõiekeste valguga 2A, mis osaleb närvirakkudest keemiliste virgatsainete vabastamisel. See aitab Levetiracetam Teval stabiliseerida aju elektrilist talitlust ning ennetada epilepsiaepisoode.

Kuidas Levetiracetam Tevat uuriti?

Et Levetiracetam Teva on geneeriline ravim, piirdusid uuringud katsetega, milles näidati Levetiracetam Teva bioekvivalentsust võrdlusravimiga Keppra. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui mõlemad ravimid tekitavad organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb Levetiracetam Teva kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Et Levetiracetam Teva on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Miks Levetiracetam Teva heaks kiideti?

Inimravimite komitee järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud ravimi Levetiracetam Teva võrdväärne kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Keppra. Seetõttu arvas inimravimite komitee, et nagu ka Keppra korral, ületab Levetiracetam Teva kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Levetiracetam Teva müügiloa.

Mis meetmed võetakse, et tagada Levetiracetam Teva ohutu ja efektiivne kasutamine?

Levetiracetam Teva ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Muu teave Levetiracetam Teva kohta

Euroopa Komisjon andis Levetiracetam Teva müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 26. augustil 2011.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Levetiracetam Teva kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Levetiracetam Tevaga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2016.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu