Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Teva (levetiracetam) – Pakendi infoleht - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLevetiracetam Teva
ATC koodN03AX14
Toimeainelevetiracetam
TootjaTeva B.V.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Levetiracetam Teva 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiracetam Teva 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiracetam Teva 750 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiracetam Teva 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam (Levetiracetamum)

Enne selle ravimi ise või oma lapsel kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Levetiracetam Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Levetiracetam Teva võtmist

3.Kuidas Levetiracetam Teva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Levetiracetam Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Levetiracetam Teva ja milleks seda kasutatakse

Levetiratsetaam on krambivastane ravim (kasutatakse krambihoogude raviks epilepsia korral).

Levetiracetam Teva’t kasutatakse:

ainuravimina teatud epilepsiavormi raviks täiskasvanutel ja noorukitel alates 16 aasta vanusest, kellel on hiljuti diagnoositud epilepsia. Epilepsia on haigus, millega kaasnevad korduvad krambihood. Levetiratsetaami kasutatakse sellise epilepsiavormi raviks, kus krambihood esinevad esmalt ainult ühes ajupoolkeras, kuid hiljem võivad laieneda mõlema ajupoolkera suurematele piirkondadele (partsiaalne krambihoog, sekundaarse generaliseerumisega või ilma). Arst annab teile levetiratsetaami krambihoogude esinemissageduse vähendamiseks.

patsientidel, kes juba võtavad mingit muud krambivastast ravimit:

generaliseerumisega või ilma partsiaalsete krambihoogude ravi täiskasvanutel, noorukitel ja lastel alates 1 kuu vanusest;

müoklooniliste krampide (lihaste või lihaserühmade lühikesed järsud tõmblused) raviks noorukiea müokloonilise epilepsiaga täiskasvanutel ja noorukitel alates 12 aasta vanusest;

primaarselt generaliseerunud toonilis-klooniliste krampide (rasked krambihood, millega kaasneb teadvusekaotus) ravis idiopaatilise generaliseerunud epilepsiaga (epilepsia vorm, mille tekkepõhjust peetakse geneetiliseks) täiskasvanutel ja noorukitel alates

12 aasta vanusest.

2.Mida on vaja teada enne Levetiracetam Teva võtmist

Ärge võtke Levetiracetam Teva’t

-kui olete levetiratsetaami, pürrolidooni derivaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Levetiracetam Teva võtmist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on probleeme neerudega, järgige arsti nõuandeid. Tema võib otsustada, kas teie ravimiannus vajab kohaldamist;

kui te täheldate oma lapse kasvu aeglustumist või ootamatut puberteedi arengut, võtke palun arstiga ühendust;

mõnedel inimestel, keda ravitakse epilepsiavastaste ravimitega (nagu Levetiracetam Teva), on esinenud enesevigastamise või enesetapumõtteid. Palun võtke oma arstiga ühendust, kui teil esineb depressioon ja/ või enesetapumõtted.

Lapsed ja noorukid

Levetiracetam Teva ei ole näidustatud ainuravimina lastele ja alla 16-aastastele noorukitele (monoteraapia).

Muud ravimid ja Levetiracetam Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke makrogooli (lahtisti) ühe tunni jooksul enne ja ühe tunni jooksul pärast levetiratsetaami võtmist, sest sellisel juhul võib ravimi toime kaduda.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Levetiracetam Teva’t ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud selgel näidustusel. Sünnidefektide riski teie sündimata lapsele ei saa täielikult välistada. Teada on, et loomkatsetes, annuste korral, mis ületavad teie poolt krampide kontrolli all hoidmiseks kasutatavaid annuseid, on ilmnenud Levetiracetam Teva ebasoovitav toime reproduktiivsusele.

Rinnaga toitmine ei ole ravi ajal soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Levetiracetam Teva võib mõjutada teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid, sest see võib muuta teid uniseks. See on tõenäolisem ravi alguses või pärast annuse suurendamist. Te ei tohi autot juhtida ega masinaid käsitseda enne, kui on välja selgitatud kas te olete neid tegevusi võimeline sooritama.

Levetiracetam Teva 500 mg sisaldab tartrasiini

Levetiracetam Teva 500 mg sisaldab värvainet tartrasiin (E102), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Levetiracetam Teva 750 mg sisaldab päikeseloojangukollast

Levetiracetam Teva 750 mg sisaldab värvainet päikeseloojangukollane (E110), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3.Kuidas Levetiracetam Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke selline arv tablette, nagu arst on teile öelnud.

Levetiracetam Teva’t tuleb võtta kaks korda päevas, üks kord hommikul ja üks kord õhtul, enam- vähem samal ajal iga päev.

Monoteraapia

Annustamine täiskasvanutele ja üle 16-aastastele noorukitele:

Tavaline annus on 1000 mg kuni 3000 mg ööpäevas.

Levetiracetam Teva-ravi alustamisel kirjutab arst teile kaheks nädalaks välja väiksema annuse (500 mg ööpäevas), enne kui ta määrab teile madalaima tavalise annuse 1000 mg.

Täiendav ravi

Annus täiskasvanutele ja noorukitele (12...17-aastased) kehakaaluga üle 50 kg:

Tavaline annus on 1000 mg kuni 3000 mg ööpäevas.

Näide: kui teie ööpäevane annus on 1000 mg, võiksite võtta kaks 250 mg tabletti hommikul ja kaks 250 mg tabletti õhtul.

Annus imikutele (1...23 kuud), lastele (2…11-aastased) ja noorukitele (12...17-aastased) kehakaaluga alla 50 kg:

Arst peab välja kirjutama teie vanusele, kehakaalule ja annusele kõige sobivama levetiratsetaami sisaldava ravimvormi.

Suukaudne lahus on kõige sobivam ravimvorm imikutele ja alla 6-aastastele lastele ning lastele ja noorukitele (6…17-aastased) kehakaaluga alla 50 kg ning olukorras, mil tablettidega ei ole võimalik saavutada soovitatavat ravimiannust.

Manustamine

Neelake Levetiracetam Teva tabletid koos piisava koguse vedelikuga (nt klaasitäis vett). Levetiracetam Teva’t võib võtta toiduga või ilma.

Ravi kestus

-Levetiracetam Teva’t kasutatakse n.ö pikaajalises ravis. Te peate ravi Levetiracetam Teva’ga jätkama nii kaua, kui arst on seda öelnud.

-Ärge katkestage ravi ilma arsti nõuandeta, vastasel korral võivad teil krambihood sageneda.

Kui te võtate Levetiracetam Teva’t rohkem kui ette nähtud

Levetiracetam Teva üleannustamisel võib täheldada järgmisi kõrvaltoimeid: unisus, ärevus, agressiivsus, teadvuse häired, hingamise aeglustumine ja kooma.

Kui te võtsite rohkem tablette kui ette nähtud, kontakteeruge oma arstiga. Teie arst korraldab parima võimaliku ravi üleannustamise korral.

Kui te unustate Levetiracetam Teva’t võtta

Kontakteeruge oma arstiga, kui unustasite ühe või enam annuseid võtta. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Levetiracetam Teva võtmise

Kui te katkestate ravi Levetiracetam Teva’ga, tuleb Levetiracetam Teva ära jätta järk-järgult, et vältida krambihoogude sagenemist. Kui teie arst otsustab ravi ravimiga Levetiracetam Teva katkestada, juhendab ta teid seda tegema järk-järgult.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige viivitamatult oma arstiga või pöörduge lähimasse erakorralise meditsiini osakonda kui teil tekib:

nõrkus, uimasus või pearinglustunne või hingamisraskused, sest need võivad olla tõsise allergilise reaktsiooni (anafülaksia) sümptomid;

näo-, huulte, keele- ja kõriturse (Quincke ödeem);

gripilaadsed sümptomid ja lööve näol, millele järgneb laialdane lööve koos kõrge palavikuga, maksaensüümide kõrgenenud tase vereanalüüsides ja teatud tüüpi valgete vererakkude hulga suurenemine (eosinofiilia) ning lümfisõlmede suurenemine (reaktsioon ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega [DRESS]);

sümptomid nagu näiteks uriini vähenenud kogus, väsimus, iiveldus, oksendamine, segasusseisund ning jalgade, pahkluude või jalalabade turse võivad olla neerufunktisooni järsu halvenemise tunnused;

nahalööve, mis võib moodustada ville ja näha välja nagu väikesed märklauad (keskel tumedad täpid, mida ümbritseb heledam ala koos tumeda ringiga selle ümber) (multiformne erüteem);

laialdane lööve koos villidega ja naha koorumisega, eriti suu, nina, silmade ja genitaalide piirkonnas (Stevensi-Johnsoni sündroom);

veelgi tõsisem lööve, mis põhjustab naha koorumist rohkem kui 30%-l nahapinnast (toksiline epidermaalne nekrolüüs);

tõsised vaimse tervise häire nähud või kui keegi teine märkab teie puhul tunnuseid nagu segasusseisund, somnolentsus (unisus), amneesia (mälukaotus), mäluhäired (unustamine), ebanormaalne käitumine või teised neuroloogilised nähud, sealhulgas tahtmatud või kontrollimatud liigutused. Need võivad olla entsefalopaatia tunnused.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed on nasofarüngiit, somnolentsus (unisus), peavalu, väsimus ja pearinglus. Mõned kõrvaltoimed, nagu unisus, väsimus ja pearinglus võivad olla sagedasemad ravi alguses või annuse suurendamisel. Need kõrvaltoimed peaksid aja jooksul vähenema.

Väga sage: võib esineda rohkem kui ühel inimsel 10-st

nasofarüngiit;

somnolentsus (unisus), peavalu.

Sage: võib esineda kuni ühel inimesel 10-st

anoreksia (isukaotus);

depressioon, vaenulikkus või agressiivsus, ärevus, unetus, närvilisus või ärrituvus; krambid, tasakaaluhäired, pearinglus (tasakaalukaotuse tunne), letargia (energia ja huvi puudumine), treemor (tahtmatud tõmblused);

vertiigo (pöörlemistunne);

köha;

kõhuvalu, kõhulahtisus, düspepsia (ebamugavustunne), oksendamine, iiveldus;

lööve;

asteenia/kurnatus (väsimus)

Aeg-ajalt: võib esineda kuni ühel inimesel 100-st

vereliistakute arvu vähenemine, valgevereliblede arvu vähenemine;

kaalulangus, kaalutõus;

enesetapukatse ja enesetapumõtted, vaimsed häired, ebanormaalne käitumine, hallutsinatsioonid, viha, segasus, paanikahoog, emotsionaalne ebastabiilsus/meeleolu kõikumine, ärevus;

amneesia (mälukaotus), mäluhäired (unustamine), ebanormaalne koordinatsioon/ataksia (koordineeritud liigutuste häired), paresteesia (surinad), tähelepanuhäired (kontsentreerumisvõime kadu);

diploopia (kahelinägemine), ähmane nägemine;

tõusnud/kõrvalekalded maksafunktsiooni testide väärtustes;

juustekadu, ekseem, sügelus;

lihasnõrkus, müalgia (lihasvalu);

vigastused.

Harv: võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st

infektsioon;

igat tüüpi vereliblede arvu vähenemine;

raske allergiline reaktsioon (DRESS, anafülaktiline reaktsioon [raske ja oluline allergiline reaktsioon], Quincke’i ödeem [näo-, huulte, keele ja kõriturse];

naatriumivaegus veres;

enesetapp, isiksuse häired (käitumisprobleemid), ebanormaalne mõtlemine (aeglane mõtlemine, võimetus kontsentreeruda);

pea, rindkere ja jäsemete kontrollimatud lihastõmblused, raskused liigutuste kontrollimisel, hüperkineesia (hüperaktiivsus);

pankreatiit;

maksapuudulikkus, hepatiit;

järsku tekkiv neerufunktsiooni halvenemine;

nahalööve, mis võib tekitada ville ja näeb välja nagu väike märklaud (keskel tume täpp, mis on ümbritsetud heledama alaga, mida ümbritseb tume rõngas) (multiformne erüteem), laiaulatuslik lööve villide ja naha koorumisega, eriti suu, nina ja genitaalide piirkonnas (Stevensi-Johnsoni sündroom) ning raskeim vorm, mis põhjustab naha koorumist 30%-l nahapinnast (toksiline epidermaalne nekrolüüs);

rabdomüolüüs (lihaskoe lagunemine) ja sellega kaasnev kreatiniinfosfokinaasi taseme tõus veres. Esinemissagedus on Jaapani päritolu patsientidel tunduvalt kõrgem võrreldes mitte Jaapani päritolu patsientidega.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Levetiracetam Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Levetiracetam Teva sisaldab

-Toimeaine on levetiratsetaam.

Üks Levetiracetam Teva 250, 500, 750, 1000 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg levetiratsetaami.

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: maisitärklis, povidoon, naatriumkroskarmelloos ja magneesiumstearaat. Tableti kate: hüpromelloos 6 cp, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, värvained*

*Värvained on järgmised.

250 mg õhukese polümeerikattega tablett: briljantsinine FF (E133) ja indigotiin (E132). 500 mg õhukese polümeerikattega tablett: indigotiin (E132), tartrasiin (E102) ja kollane raudoksiid (E172).

750 mg õhukese polümeerikattega tablett: kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172) ja päikeseloojangukollane FCF (E110).

Kuidas Levetiracetam Teva välja näeb ja pakendi sisu

Levetiracetam Teva 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sinised, pikliku kujuga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja ühel pool poolitusjoont pressitud “9” ning teisel pool poolitusjoont „3”. Tableti teisel küljel on pressitud „7285“.

Levetiracetam Teva 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Kollased, pikliku kujuga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja ühel pool poolitusjoont pressitud „9“ ning teisel pool poolitusjoont „3“. Tableti teisel küljel on pressitud „7286“.

Levetiracetam Teva 750 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Oranžid, pikliku kujuga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja ühel pool poolitusjoont pressitud „9“ ning teisel pool poolitusjoont „3“. Tableti teisel küljel on pressitud „7287“.

Levetiracetam Teva 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Valged, pikliku kujuga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja ühel pool poolitusjoont pressitud „9” ning teisel pool poolitusjoont „3“. Tableti teisel küljel on pressitud „7493“.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Levetiracetam Teva on saadaval järgmistes pakendi suurustes: 20, 30, 50, 60, 100, 120 ja 200 õhukese polümeerikattega tabletti ja 50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti PVC/PVdC-alumiinium perforeeritud üksikannuse blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Holland

Tootjad

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG UK Ühendkuningriik

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80. 31-546

Krakow

Poola

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Tšehhi Vabariik

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Hispaania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A./A.G.

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel.: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: + 358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

puh./tel. + 358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.,

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu