Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levitra (vardenafil) – Pakendi infoleht - G04BE09

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLevitra
ATC koodG04BE09
Toimeainevardenafil
TootjaBayer AG  

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Levitra 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Levitra ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Levitra kasutamist

3.Kuidas Levitra’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5Kuidas Levitra’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Levitra ja milleks seda kasutatakse

Levitra sisaldab vardenafiili, mis kuulub 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks nimetatavate ravimite klassi. Neid ravimeid kasutatakse täiskasvanud meestel erektsioonihäire raviks. See on seisund, mis põhjustab erektsiooni tekkimis- ja säilitamisraskusi.

Vähemalt ühel mehel kümnest esineb mingil ajal probleeme erektsiooni saavutamise või säilitamisega. Tegemist võib olla füüsiliste või psühholoogiliste põhjustega või mõlema kombinatsiooniga. Sõltumata põhjusest ei ole muutuste tõttu lihastes ja veresoontes sugutis piisaval hulgal verd kõvastumise saavutamiseks ja säilitamiseks.

Levitra toimib ainult seksuaalse stimulatsiooni korral. See vähendab erektsiooni kadumist põhjustava keemilise aine toimet organismis. Levitra võimaldab erektsioonil kesta piisavalt kaua, et viia lõpuni rahuldav seksuaalvahekord.

2. Mida on vaja teada enne Levitra kasutamist

Ärge võtke Levitra’t

-kui te olete vardenafiili või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilise reaktsiooni tunnused on lööve, sügelus, näo või huulte turse ja õhupuudus;

-kui te kasutate nitraate sisaldavaid ravimeid, näiteks glütserooltrinitraati stenokardia vastu või lämmastikoksiidi doonoreid, näiteks amüülnitritit. Nende ravimite kasutamine koos Levitra’ga võib tõsiselt mõjutada vererõhku;

-kui te kasutate inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) ravimeid ritonaviiri või indinaviiri;

-kui te olete üle 75 aasta vanune ja võtate seenevastaseid ravimeid ketokonasooli või itrakonasooli;

-kui teil esineb raske südame- või maksahaigus;

-kui te saate neerudialüüsi;

-kui teil on hiljuti olnud insult või südamelihase infarkt;

-kui teil on või on olnud madal vererõhk;

-kui teil esineb perekonnas degeneratiivseid silmahaigusi (nt retinitis pigmentosa);

-kui teil on kunagi tekkinud nägemise kaotust põhjustav seisund ebapiisavast verevarustusest tingitud nägemisnärvi kahjustuse tõttu, mida nimetatakse mitte-arteriitiliseks isheemiliseks nägemisnärvi neuropaatiaks (NAION);

-kui te võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus trombi järgselt) ravimiseks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, sh Levitra, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui te võtate riotsiguaati või te pole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Levitra võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Levitra

-kui te põete mõnda südamehaigust. Suguelu võib olla teile ohtlik;

-kui teil esineb ebakorrapärane südametegevus (südame rütmihäired) või mõni kaasasündinud südamehaigus, mis põhjustab muutusi elektrokardiogrammis;

-kui teil esineb haigusseisund, mis muudab peenise kuju. Sellisteks haigusseisunditeks on angulatsioon, Peyronie tõbi ja kavernoosne fibroos;

-kui teil on haigus, mis võib põhjustada pikaajalist erektsiooni (priapism). Sellisteks haigusteks on sirprakuline aneemia, hulgimüeloom ja leukeemia;

-kui teil on maohaavand (nimetatakse ka peptiliseks haavandiks);

-kui teil esinevad hüübimishäired (näiteks hemofiilia);

-kui te kasutate teisi erektsioonihäirete ravimeid, sh Levitra suus dispergeeruvaid tablette (vt lõik „Muud ravimid ja Levitra“);

-kui teil tekib järsk nägemise langus või kaotus, lõpetage Levitra võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Lapsed ja noorukid

Levitra ei ole mõeldud lastele ega alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Levitra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad põhjustada probleeme, eriti:

-nitraadid, stenokardiaravimid või lämmastikoksiidi doonorid, näiteks amüülnitrit. Nende ravimite kasutamine koos Levitra’ga võib tõsiselt mõjutada vererõhku. Pidage nõu arstiga ja ärge Levitra’t kasutage;

-südame rütmihäirete ravimid, nt kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon või sotalool;

-ritonaviir või indinaviir (HIV ravimid). Pidage nõu arstiga ja ärge Levitra’t kasutage;

-ketokonasool või itrakonasool (seentevastased ravimid);

-erütromütsiin või klaritromütsiin (makroliidantibiootikumid);

-alfablokaatorid (ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja eesnäärme suurenemise [prostata healoomulise hüperplaasia] raviks);

-riotsiguaat.

Ärge kasutage Levitra õhukese polümeerikattega tablette koos ühegi teise erektsioonihäire raviks kasutatava ravimiga, sh Levitra suus dispergeeruvate tablettidega.

Levitra koos toidu, joogi ja alkoholiga

-Levitra’t võib võtta nii söögi ajal kui väljaspool söögiaegu, kuid eelistatult mitte pärast rikkalikku einet või koos rasvarikka toiduga, kuna sellisel juhul võib ravimi toime algus edasi lükkuda.

-Levitra kasutamise ajal ei tohi juua greipfruudimahla. See võib mõjutada ravimi toimet.

-Alkohoolsete jookide toimel erektsioonihäired süvenevad.

Rasedus ja imetamine

Levitra ei ole ette nähtud kasutamiseks naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Levitra võib mõnel inimesel põhjustada pearinglust või nägemishäireid. Kui teil tekib Levitra manustamise järgselt pearinglus või nägemishäire, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

3.Kuidas Levitra’t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on 10 mg.

Levitra tablett tuleb sisse võtta umbes 25…60 minutit enne seksuaaltegevust. Koos seksuaalse stimulatsiooniga võib erektsiooni saavutada alates 25 minutist kuni neli või viis tundi pärast Levitra võtmist.

-Neelake tablett alla koos klaasitäie veega.

Ärge võtke Levitra õhukese polümeerikattega tablette koos ühegi teise Levitra ravimvormiga.

Ärge võtke Levitra’t sagedamini kui üks kord päevas.

Kui teil on tunne, et Levitra toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga. Arst võib ravimi toimest lähtuvalt soovitada teile teistsuguse annusega alternatiivset Levitra ravimvormi.

Kui te võtate Levitra’t rohkem kui ette nähtud

Ettenähtust rohkem Levitra’t kasutanud meestel võib tekkida rohkem kõrvaltoimeid või tugev seljavalu. Kui te peaksite võtma rohkem Levitra’t kui ette nähtud, informeerige sellest oma arsti.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimeid on kerge või mõõduka raskusega.

Patsientidel on ilmnenud osaline, äkiline, ajutine või püsiv ühe või mõlema silma nägemisvõime vähenemine või kadumine. Lõpetage Levitra võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole.

Teada on antud kuulmise äkilisest vähenemisest või kadumisest.

Kõrvaltoime tekkimise võimalust on kirjeldatud järgmiste kategooriate järgi:

Väga sage:

võib tekkida rohkem kui ühel kasutajal 10-st

-Peavalu.

Sage:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 10-st

-Pearinglus.

-Näopunetus.

-Ninakinnisus või nohu.

-Seedehäired.

Aeg-ajalt:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 100-st

-Naha- ja limaskesta turse, sh näo-, huulte- või kõriturse.

-Unehäired.

-Tuimus ja kahjustunud puutetundlikkus.

-Unetus.

-Toime nägemisele, silmade punetus, toime värvitajule, valu ja ebamugavustunne silmades, valgustundlikkus.

-Helin kõrvus, peapööritus.

-Kiire pulss või südamepekslemine.

-Õhupuudus.

-Ninakinnisus.

-Happerefluks, gastriit, kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine, halb enesetunne (iiveldus), suukuivus.

-Maksaensüümide suurenenud sisaldus veres.

-Lööve, nahapunetus.

-Selja- või lihasvalu, lihasensüümide (kreatiinfosfokinaas) suurenenud sisaldus veres, lihasjäikus.

-Pikenenud erektsioonid.

-Haiglane enesetunne.

Harv:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 1000-st

-Silmapõletik (konjunktiviit).

-Allergiline reaktsioon.

-Ärevus.

-Minestus.

-Mälukaotus.

-Krambid.

-Silma siserõhu suurenemine (glaukoom), suurenenud pisaravool.

-Toimed südamele (nt infarkt, muutused pulsikiiruses või stenokardia).

-Kõrge või madal vererõhk.

-Ninaverejooks.

-Vereanalüüsides muutused maksafunktsiooni näitajates.

-Naha tundlikkus päiksevalguse suhtes.

-Valulikud erektsioonid.

-Valu rindkeres.

Väga harv või teadmata:

võib tekkida vähem kui ühel kasutajal 10 000-st või esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

-Veri uriinis (hematuuria).

-Peenise veritsus (peenise hemorraagia).

-Vere esinemine spermas (hematospermia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Levitra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Levitra sisaldab

-Toimeaine on vardenafiil. Iga tablett sisaldab 5 mg vardenafiili (vesinikkloriidina).

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: krospovidoon, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid.

Tableti kate: makrogool 400, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172).

Kuidas Levitra välja näeb ja pakendi sisu

Levitra 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on oranžid tabletid, mille ühel küljel on BAYERi rist ja teisel küljel tableti tugevus (5). Tabletid on saadaval blisterpakendites: pakendis on 2, 4, 8, 12 või 20 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Bayer AG

51368 Leverkusen Saksamaa

Tootja

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36-1-487-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49-(0)3641-64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39-02-397 81

Puh/Tel: +358-20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Τηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Levitra 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Levitra ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Levitra kasutamist

3.Kuidas Levitra’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5Kuidas Levitra’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Levitra ja milleks seda kasutatakse

Levitra sisaldab vardenafiili, mis kuulub 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks nimetatavate ravimite klassi. Neid ravimeid kasutatakse täiskasvanud meestel erektsioonihäire raviks. See on seisund, mis põhjustab erektsiooni tekkimis- ja säilitamisraskusi.

Vähemalt ühel mehel kümnest esineb mingil ajal probleeme erektsiooni saavutamise või säilitamisega. Tegemist võib olla füüsiliste või psühholoogiliste põhjustega või mõlema kombinatsiooniga. Sõltumata põhjusest ei ole muutuste tõttu lihastes ja veresoontes sugutis piisaval hulgal verd kõvastumise saavutamiseks ja säilitamiseks.

Levitra toimib ainult seksuaalse stimulatsiooni korral. See vähendab erektsiooni kadumist põhjustava keemilise aine toimet organismis. Levitra võimaldab erektsioonil kesta piisavalt kaua, et viia lõpuni rahuldav seksuaalvahekord.

2. Mida on vaja teada enne Levitra kasutamist

Ärge võtke Levitra’t

-kui te olete vardenafiili või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilise reaktsiooni tunnused on lööve, sügelus, näo või huulte turse ja õhupuudus;

-kui te kasutate nitraate sisaldavaid ravimeid, näiteks glütserooltrinitraati stenokardia vastu või lämmastikoksiidi doonoreid, näiteks amüülnitritit. Nende ravimite kasutamine koos Levitra’ga võib tõsiselt mõjutada vererõhku;

-kui te kasutate inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) ravimeid ritonaviiri või indinaviiri;

-kui te olete üle 75 aasta vanune ja võtate seenevastaseid ravimeid ketokonasooli või itrakonasooli;

-kui teil esineb raske südame- või maksahaigus;

-kui te saate neerudialüüsi;

-kui teil on hiljuti olnud insult või südamelihase infarkt;

-kui teil on või on olnud madal vererõhk;

-kui teil esineb perekonnas degeneratiivseid silmahaigusi (nt retinitis pigmentosa);

-kui teil on kunagi tekkinud nägemise kaotust põhjustav seisund ebapiisavast verevarustusest tingitud nägemisnärvi kahjustuse tõttu, mida nimetatakse mitte-arteriitiliseks isheemiliseks nägemisnärvi neuropaatiaks (NAION);

-kui te võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus trombi järgselt) ravimiseks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, sh Levitra, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui te võtate riotsiguaati või te pole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Levitra võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Levitra

-kui te põete mõnda südamehaigust. Suguelu võib olla teile ohtlik;

-kui teil esineb ebakorrapärane südametegevus (südame rütmihäired) või mõni kaasasündinud südamehaigus, mis põhjustab muutusi elektrokardiogrammis;

-kui teil esineb haigusseisund, mis muudab peenise kuju. Sellisteks haigusseisunditeks on angulatsioon, Peyronie tõbi ja kavernoosne fibroos;

-kui teil on haigus, mis võib põhjustada pikaajalist erektsiooni (priapism). Sellisteks haigusteks on sirprakuline aneemia, hulgimüeloom ja leukeemia;

-kui teil on maohaavand (nimetatakse ka peptiliseks haavandiks);

-kui teil esinevad hüübimishäired (näiteks hemofiilia);

-kui te kasutate teisi erektsioonihäirete ravimeid, sh Levitra suus dispergeeruvaid tablette (vt lõik „Muud ravimid ja Levitra“);

-kui teil tekib järsk nägemise langus või kaotus, lõpetage Levitra võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Lapsed ja noorukid

Levitra ei ole mõeldud lastele ega alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Levitra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad põhjustada probleeme, eriti:

-nitraadid, stenokardiaravimid või lämmastikoksiidi doonorid, näiteks amüülnitrit. Nende ravimite kasutamine koos Levitra’ga võib tõsiselt mõjutada vererõhku. Pidage nõu arstiga ja ärge Levitra’t kasutage;

-südame rütmihäirete ravimid, nt kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon või sotalool;

-ritonaviir või indinaviir (HIV ravimid). Pidage nõu arstiga ja ärge Levitra’t kasutage;

-ketokonasool või itrakonasool (seentevastased ravimid);

-erütromütsiin või klaritromütsiin (makroliidantibiootikumid);

-alfablokaatorid (ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja eesnäärme suurenemise [prostata healoomulise hüperplaasia] raviks);

-riotsiguaat.

Ärge kasutage Levitra õhukese polümeerikattega tablette koos ühegi teise erektsioonihäire raviks kasutatava ravimiga, sh Levitra suus dispergeeruvate tablettidega.

Levitra koos toidu, joogi ja alkoholiga

-Levitra’t võib võtta nii söögi ajal kui väljaspool söögiaegu, kuid eelistatult mitte pärast rikkalikku einet või koos rasvarikka toiduga, kuna sellisel juhul võib ravimi toime algus edasi lükkuda.

-Levitra kasutamise ajal ei tohi juua greipfruudimahla. See võib mõjutada ravimi toimet.

-Alkohoolsete jookide toimel erektsioonihäired süvenevad.

Rasedus ja imetamine

Levitra ei ole ette nähtud kasutamiseks naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Levitra võib mõnel inimesel põhjustada pearinglust või nägemishäireid. Kui teil tekib Levitra manustamise järgselt pearinglus või nägemishäire, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

3. Kuidas Levitra’t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on 10 mg.

Levitra tablett tuleb sisse võtta umbes 25...60 minutit enne seksuaaltegevust. Koos seksuaalse stimulatsiooniga võib erektsiooni saavutada alates 25 minutist kuni neli või viis tundi pärast Levitra võtmist.

-Neelake tablett alla koos klaasitäie veega.

Ärge võtke Levitra õhukese polümeerikattega tablette koos ühegi teise Levitra ravimvormiga.

Ärge võtke Levitra’t sagedamini kui üks kord päevas.

Kui teil on tunne, et Levitra toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga. Arst võib ravimi toimest lähtuvalt soovitada teile teistsuguse annusega alternatiivset Levitra ravimvormi.

Kui te võtate Levitra’t rohkem kui ette nähtud

Ettenähtust rohkem Levitra’t kasutanud meestel võib tekkida rohkem kõrvaltoimeid või tugev seljavalu. Kui te peaksite võtma rohkem Levitra’t kui ette nähtud, informeerige sellest oma arsti.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimeid on kerge või mõõduka raskusega.

Patsientidel on ilmnenud osaline, äkiline, ajutine või püsiv ühe või mõlema silma nägemisvõime vähenemine või kadumine. Lõpetage Levitra võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole.

Teada on antud kuulmise äkilisest vähenemisest või kadumisest.

Kõrvaltoime tekkimise võimalust on kirjeldatud järgmiste kategooriate järgi:

Väga sage:

võib tekkida rohkem kui ühel kasutajal 10-st

-Peavalu.

Sage:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 10-st

-Pearinglus.

-Näopunetus.

-Ninakinnisus või nohu.

-Seedehäired.

Aeg-ajalt:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 100-st

-Naha- ja limaskesta turse, sh näo-, huulte- või kõriturse.

-Unehäired.

-Tuimus ja kahjustunud puutetundlikkus.

-Unetus.

-Toime nägemisele, silmade punetus, toime värvitajule, valu ja ebamugavustunne silmades, valgustundlikkus.

-Helin kõrvus, peapööritus.

-Kiire pulss või südamepekslemine.

-Õhupuudus.

-Ninakinnisus.

-Happerefluks, gastriit, kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine, halb enesetunne (iiveldus), suukuivus.

-Maksaensüümide suurenenud sisaldus veres.

-Lööve, nahapunetus.

-Selja- või lihasvalu, lihasensüümide (kreatiinfosfokinaas) suurenenud sisaldus veres, lihasjäikus.

-Pikenenud erektsioonid.

-Haiglane enesetunne.

Harv:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 1000-st

-Silmapõletik (konjunktiviit).

-Allergiline reaktsioon.

-Ärevus.

-Minestus.

-Mälukaotus.

-Krambid.

-Silma siserõhu suurenemine (glaukoom), suurenenud pisaravool.

-Toimed südamele (nt infarkt, muutused pulsikiiruses või stenokardia).

-Kõrge või madal vererõhk.

-Ninaverejooks.

-Vereanalüüsides muutused maksafunktsiooni näitajates.

-Naha tundlikkus päiksevalguse suhtes.

-Valulikud erektsioonid.

-Valu rindkeres.

Väga harv või teadmata:

võib tekkida vähem kui ühel kasutajal 10 000-st või esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

-Veri uriinis (hematuuria).

-Peenise veritsus (peenise hemorraagia).

-Vere esinemine spermas (hematospermia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Levitra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Levitra sisaldab

-Toimeaine on vardenafiil. Iga tablett sisaldab 10 mg vardenafiili (vesinikkloriidina).

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: krospovidoon, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid.

Tableti kate: makrogool 400, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172).

Kuidas Levitra välja näeb ja pakendi sisu

Levitra 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on oranžid tabletid, mille ühel küljel on BAYERi rist ja teisel küljel tableti tugevus (10). Tabletid on saadaval blisterpakendites: pakendis on 2, 4, 8, 12 või 20 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Bayer AG

51368 Leverkusen Saksamaa

Tootja

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36-1-487-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49-(0)3641-64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39-02-397 81

Puh/Tel: +358-20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Τηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Levitra 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Levitra ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Levitra kasutamist

3.Kuidas Levitra’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5Kuidas Levitra’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Levitra ja milleks seda kasutatakse

Levitra sisaldab vardenafiili, mis kuulub 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks nimetatavate ravimite klassi. Neid ravimeid kasutatakse täiskasvanud meestel erektsioonihäire raviks. See on seisund, mis põhjustab erektsiooni tekkimis- ja säilitamisraskusi.

Vähemalt ühel mehel kümnest esineb mingil ajal probleeme erektsiooni saavutamise või säilitamisega. Tegemist võib olla füüsiliste või psühholoogiliste põhjustega või mõlema kombinatsiooniga. Sõltumata põhjusest ei ole muutuste tõttu lihastes ja veresoontes sugutis piisaval hulgal verd kõvastumise saavutamiseks ja säilitamiseks.

Levitra toimib ainult seksuaalse stimulatsiooni korral. See vähendab erektsiooni kadumist põhjustava keemilise aine toimet organismis. Levitra võimaldab erektsioonil kesta piisavalt kaua, et viia lõpuni rahuldav seksuaalvahekord.

2. Mida on vaja teada enne Levitra kasutamist

Ärge võtke Levitra’t

-kui te olete vardenafiili või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilise reaktsiooni tunnused on lööve, sügelus, näo või huulte turse ja õhupuudus;

-kui te kasutate nitraate sisaldavaid ravimeid, näiteks glütserooltrinitraati stenokardia vastu või lämmastikoksiidi doonoreid, näiteks amüülnitritit. Nende ravimite kasutamine koos Levitra’ga võib tõsiselt mõjutada vererõhku;

-kui te kasutate inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) ravimeid ritonaviiri või indinaviiri;

-kui te olete üle 75 aasta vanune ja võtate seenevastaseid ravimeid ketokonasooli või itrakonasooli;

-kui teil esineb raske südame- või maksahaigus;

-kui te saate neerudialüüsi;

-kui teil on hiljuti olnud insult või südamelihase infarkt;

-kui teil on või on olnud madal vererõhk;

-kui teil esineb perekonnas degeneratiivseid silmahaigusi (nt retinitis pigmentosa);

-kui teil on kunagi tekkinud nägemise kaotust põhjustav seisund ebapiisavast verevarustusest tingitud nägemisnärvi kahjustuse tõttu, mida nimetatakse mitte-arteriitiliseks isheemiliseks nägemisnärvi neuropaatiaks (NAION);

-kui te võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus trombi järgselt) ravimiseks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, sh Levitra, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui te võtate riotsiguaati või te pole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Levitra võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Levitra

-kui te põete mõnda südamehaigust. Suguelu võib olla teile ohtlik;

-kui teil esineb ebakorrapärane südametegevus (südame rütmihäired) või mõni kaasasündinud südamehaigus, mis põhjustab muutusi elektrokardiogrammis;

-kui teil esineb haigusseisund, mis muudab peenise kuju. Sellisteks haigusseisunditeks on angulatsioon, Peyronie tõbi ja kavernoosne fibroos;

-kui teil on haigus, mis võib põhjustada pikaajalist erektsiooni (priapism). Sellisteks haigusteks on sirprakuline aneemia, hulgimüeloom ja leukeemia;

-kui teil on maohaavand (nimetatakse ka peptiliseks haavandiks);

-kui teil esinevad hüübimishäired (näiteks hemofiilia);

-kui te kasutate teisi erektsioonihäirete ravimeid, sh Levitra suus dispergeeruvaid tablette (vt lõik „Muud ravimid ja Levitra“);

-kui teil tekib järsk nägemise langus või kaotus, lõpetage Levitra võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Lapsed ja noorukid

Levitra ei ole mõeldud lastele ega alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Levitra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad põhjustada probleeme, eriti:

-nitraadid, stenokardiaravimid või lämmastikoksiidi doonorid, näiteks amüülnitrit. Nende ravimite kasutamine koos Levitra’ga võib tõsiselt mõjutada vererõhku. Pidage nõu arstiga ja ärge Levitra’t kasutage;

-südame rütmihäirete ravimid, nt kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon või sotalool;

-ritonaviir või indinaviir (HIV ravimid). Pidage nõu arstiga ja ärge Levitra’t kasutage;

-ketokonasool või itrakonasool (seentevastased ravimid);

-erütromütsiin või klaritromütsiin (makroliidantibiootikumid);

-alfablokaatorid (ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja eesnäärme suurenemise [prostata healoomulise hüperplaasia] raviks);

-riotsiguaat.

Ärge kasutage Levitra õhukese polümeerikattega tablette koos ühegi teise erektsioonihäire raviks kasutatava ravimiga, sh Levitra suus dispergeeruvate tablettidega.

Levitra koos toidu, joogi ja alkoholiga

-Levitra’t võib võtta nii söögi ajal kui väljaspool söögiaegu, kuid eelistatult mitte pärast rikkalikku einet või koos rasvarikka toiduga, kuna sellisel juhul võib ravimi toime algus edasi lükkuda.

-Levitra kasutamise ajal ei tohi juua greipfruudimahla. See võib mõjutada ravimi toimet.

-Alkohoolsete jookide toimel erektsioonihäired süvenevad.

Rasedus ja imetamine

Levitra ei ole ette nähtud kasutamiseks naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Levitra võib mõnel inimesel põhjustada pearinglust või nägemishäireid. Kui teil tekib Levitra manustamise järgselt pearinglus või nägemishäire, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

3. Kuidas Levitra’t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on 10 mg.

Levitra tablett tuleb sisse võtta umbes 25…60 minutit enne seksuaaltegevust. Koos seksuaalse stimulatsiooniga võib erektsiooni saavutada alates 25 minutist kuni neli või viis tundi pärast Levitra võtmist.

-Neelake tablett alla koos klaasitäie veega.

Ärge võtke Levitra õhukese polümeerikattega tablette koos ühegi teise Levitra ravimvormiga.

Ärge võtke Levitra’t sagedamini kui üks kord päevas.

Kui teil on tunne, et Levitra toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga. Arst võib ravimi toimest lähtuvalt soovitada teile teistsuguse annusega alternatiivset Levitra ravimvormi.

Kui te võtate Levitra’t rohkem kui ette nähtud

Ettenähtust rohkem Levitra’t kasutanud meestel võib tekkida rohkem kõrvaltoimeid või tugev seljavalu. Kui te peaksite võtma rohkem Levitra’t kui ette nähtud, informeerige sellest oma arsti.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimeid on kerge või mõõduka raskusega.

Patsientidel on ilmnenud osaline, äkiline, ajutine või püsiv ühe või mõlema silma nägemisvõime vähenemine või kadumine. Lõpetage Levitra võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole.

Teada on antud kuulmise äkilisest vähenemisest või kadumisest.

Kõrvaltoime tekkimise võimalust on kirjeldatud järgmiste kategooriate järgi:

Väga sage:

võib tekkida rohkem kui ühel kasutajal 10-st

-Peavalu.

Sage:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 10-st

-Pearinglus.

-Näopunetus.

-Ninakinnisus või nohu.

-Seedehäired.

Aeg-ajalt:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 100-st

-Naha- ja limaskesta turse, sh näo-, huulte- või kõriturse.

-Unehäired.

-Tuimus ja kahjustunud puutetundlikkus.

-Unetus.

-Toime nägemisele, silmade punetus, toime värvitajule, valu ja ebamugavustunne silmades, valgustundlikkus.

-Helin kõrvus, peapööritus.

-Kiire pulss või südamepekslemine.

-Õhupuudus.

-Ninakinnisus.

-Happerefluks, gastriit, kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine, halb enesetunne (iiveldus), suukuivus.

-Maksaensüümide suurenenud sisaldus veres.

-Lööve, nahapunetus.

-Selja- või lihasvalu, lihasensüümide (kreatiinfosfokinaas) suurenenud sisaldus veres, lihasjäikus.

-Pikenenud erektsioonid.

-Haiglane enesetunne.

Harv:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 1000-st

-Silmapõletik (konjunktiviit).

-Allergiline reaktsioon.

-Ärevus.

-Minestus.

-Mälukaotus.

-Krambid.

-Silma siserõhu suurenemine (glaukoom), suurenenud pisaravool.

-Toimed südamele (nt infarkt, muutused pulsikiiruses või stenokardia).

-Kõrge või madal vererõhk.

-Ninaverejooks.

-Vereanalüüsides muutused maksafunktsiooni näitajates.

-Naha tundlikkus päiksevalguse suhtes.

-Valulikud erektsioonid.

-Valu rindkeres.

Väga harv või teadmata:

võib tekkida vähem kui ühel kasutajal 10 000-st või esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

-Veri uriinis (hematuuria).

-Peenise veritsus (peenise hemorraagia).

-Vere esinemine spermas (hematospermia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Levitra't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Levitra sisaldab

-Toimeaine on vardenafiil. Iga tablett sisaldab 20 mg vardenafiili (vesinikkloriidina).

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: krospovidoon, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid.

Tableti kate: makrogool 400, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172).

Kuidas Levitra välja näeb ja pakendi sisu

Levitra 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on oranžid tabletid, mille ühel küljel on BAYERi rist ja teisel küljel tableti tugevus (20). Tabletid on saadaval blisterpakendites: pakendis on 2, 4, 8, 12 või 20 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Bayer AG

51368 Leverkusen Saksamaa

Tootja

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36-1-487-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49-(0)3641-64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39-02-397 81

Puh/Tel: +358-20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Τηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Levitra 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Vardenafiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Levitra ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Levitra kasutamist

3.Kuidas Levitra’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5Kuidas Levitra’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Levitra ja milleks seda kasutatakse

Levitra sisaldab vardenafiili, mis kuulub ravimiklassi, mida nimetatakse 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks. Neid kasutatakse erektsioonihäirete ehk erektsiooni saavutamise või säilitamisega esinevate raskuste raviks täiskasvanud meestel.

Vähemalt ühel mehel kümnest esineb mingil ajal probleeme erektsiooni saavutamise või säilitamisega. Tegemist võib olla füüsiliste või psühholoogiliste põhjustega või mõlema kombinatsiooniga. Sõltumata põhjusest ei ole muutuste tõttu lihastes ja veresoontes sugutis piisaval hulgal verd kõvastumise saavutamiseks ja säilitamiseks.

Levitra toimib ainult seksuaalse stimulatsiooni korral. See vähendab erektsiooni kadumist põhjustava keemilise aine toimet organismis. Levitra võimaldab erektsioonil kesta piisavalt kaua, et viia lõpuni rahuldav seksuaalvahekord.

2. Mida on vaja teada enne Levitra kasutamist

Ärge võtke Levitra’t

-kui te olete vardenafiili või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilise reaktsiooni tunnused on lööve, sügelus, näo või huulte turse ja õhupuudus;

-kui te kasutate nitraate sisaldavaid ravimeid, näiteks glütserooltrinitraati stenokardia vastu või lämmastikoksiidi doonoreid, näiteks amüülnitritit. Nende ravimite kasutamine koos Levitra’ga võib tõsiselt mõjutada vererõhku;

-kui te kasutate inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) ravimeid ritonaviiri või indinaviiri;

-kui te olete üle 75 aasta vanune ja võtate seenevastaseid ravimeid ketokonasooli või itrakonasooli;

-kui teil esineb raske südame- või maksahaigus;

-kui te saate neerudialüüsi;

-kui teil on hiljuti olnud insult või südamelihase infarkt;

-kui teil on või on olnud madal vererõhk;

-kui teil esineb perekonnas degeneratiivseid silmahaigusi (nt retinitis pigmentosa);

-kui teil on kunagi tekkinud nägemise kaotust põhjustav seisund ebapiisavast verevarustusest tingitud nägemisnärvi kahjustuse tõttu, mida nimetatakse mitte-arteriitiliseks isheemiliseks nägemisnärvi neuropaatiaks (NAION);

-kui te võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus trombi järgselt) ravimiseks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, sh Levitra, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui te võtate riotsiguaati või te pole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Levitra võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Levitra

-kui te põete mõnda südamehaigust. Suguelu võib olla teile ohtlik;

-kui teil esineb ebakorrapärane südametegevus (südame rütmihäired) või mõni kaasasündinud südamehaigus, mis põhjustab muutusi elektrokardiogrammis;

-kui teil esineb haigusseisund, mis muudab peenise kuju. Sellisteks haigusseisunditeks on angulatsioon, Peyronie tõbi ja kavernoosne fibroos;

-kui teil on haigus, mis võib põhjustada pikaajalist erektsiooni (priapism). Sellisteks haigusteks on sirprakuline aneemia, hulgimüeloom ja leukeemia;

-kui teil on maohaavand (nimetatakse ka peptiliseks haavandiks);

-kui teil esinevad hüübimishäired (näiteks hemofiilia);

-kui te kasutate teisi erektsioonihäirete ravimeid, sh Levitra õhukese polümeerikattega tablette (vt lõik „Muud ravimid ja Levitra“);

-kui teil tekib järsk nägemise langus või kaotus, lõpetage Levitra võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Lapsed ja noorukid

Levitra ei ole mõeldud lastele ega alla 18-aastastele noortele.

Muud ravimid ja Levitra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad põhjustada probleeme, eriti:

-nitraadid, stenokardiaravimid või lämmastikoksiidi doonorid, näiteks amüülnitrit. Nende ravimite kasutamine koos Levitra’ga võib tõsiselt mõjutada vererõhku. Pidage nõu arstiga ja ärge Levitra’t kasutage;

-südame rütmihäirete ravimid, nt kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon või sotalool;

-ritonaviir või indinaviir (HIV ravimid). Pidage nõu arstiga ja ärge Levitra’t kasutage;

-ketokonasool või itrakonasool (seentevastased ravimid);

-erütromütsiin või klaritromütsiin (makroliidantibiootikumid);

-alfablokaatorid (ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja eesnäärme suurenemise [prostata healoomulise hüperplaasia] raviks);

-riotsiguaat.

Ärge kasutage Levitra suus dispergeeruvaid tablette koos teiste erektsioonihäirete ravimitega, sh Levitra õhukese polümeerikattega tablettidega.

Levitra koos toidu, joogi ja alkoholiga

-Levitra suus dispergeeruvaid tablette võib võtta koos toiduga või ilma, kuid ärge võtke seda ravimit koos mis tahes vedelikuga.

-Levitra kasutamise ajal ei tohi juua greipfruudimahla. See võib mõjutada ravimi toimet.

-Alkohoolsete jookide toimel erektsioonihäired süvenevad.

Rasedus ja imetamine

Levitra ei ole ette nähtud kasutamiseks naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Levitra võib mõnel inimesel põhjustada pearinglust või nägemishäireid. Kui teil tekib Levitra manustamise järgselt pearinglus või nägemishäire, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Levitra 10 mg suus dispergeeruvad tabletid sisaldavad aspartaami ja sorbitooli.

-Aspartaami on fenüülalaniini allikas ja võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga inimestele.

-Sorbitool - kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Levitra suus dispergeeruvaid tablette kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on 10 mg.

Levitra tablett tuleb sisse võtta umbes 25...60 minutit enne seksuaaltegevust. Koos seksuaalse stimulatsiooniga võib erektsiooni saavutada alates 25 minutist kuni neli või viis tundi pärast Levitra võtmist.

-Ärge võtke suus dispergeeruvat tabletti blistrist välja enne, kui kavatsete selle sisse võtta. Suruge ettevaatlikult kuivade kätega blistrit pealtpoolt, nii et tablett kukub teile kätte. Tablette ei tohi purustada.

-Suus dispergeeruv tablett tuleb panna keelele, kus see sekunditega laguneb, ning seejärel süljega alla neelata. Suus dispergeeruvaid tablette tuleb võtta ilma vedelikuta.

Ärge võtke Levitra suus dispergeeruvaid tablette koos mis tahes muu Levitra ravimvormiga.

Ärge võtke Levitrat rohkem kui üks kord päevas.

Kui teil on tunne, et Levitra toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga. Arst võib ravimi toimest lähtuvalt soovitada teile teistsugust ravimvormi ja teistsugust annust.

Kui te võtate Levitra’t rohkem kui ette nähtud

Ettenähtust rohkem Levitra’t kasutanud meestel võib tekkida rohkem kõrvaltoimeid või tugev seljavalu. Kui te peaksite võtma rohkem Levitra’t kui ette nähtud, informeerige sellest oma arsti.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimeid on kerge või mõõduka raskusega.

Patsientidel on esinenud osaline, järsk, ajutine või püsiv nägemise langus või kaotus ühest või mõlemast silmast. Lõpetage Levitra võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole.

Kirjeldatud on järsku tekkivat kuulmise langust või kaotust.

Kõrvaltoime tekkimise võimalust on kirjeldatud järgmiste kategooriate järgi:

Väga sage:

võib tekkida rohkem kui ühel kasutajal 10-st

-peavalu

Sage:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 10-st

-pearinglus

-näopunetus

-ninakinnisus või nohu

-seedehäired

Aeg-ajalt:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 100-st

-naha ja limaskestade paistetus, sh paistes nägu, huuled või kurk

-unehäire

-tundetus ja häiritud puutetaju

-unisus

-muutused nägemises, punetavad silmad, muutused värvitajus, valu ja ebamugavustunne silmas, valgustundlikkus

-heli kõrvus, peapööritus

-kiire südametegevus või südamepekslemine

-õhupuudus

-ninakinnisus

-maohappe tagasivool, maopõletik, kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine, iiveldus, suukuivus

-maksaensüümide tõus veres

-lööve, nahapunetus

-selja- või lihasvalu, lihasensüümi kreatiinfosfokinaasi sisalduse suurenemine veres, lihasjäikus

-pikaajalised erektsioonid

-vaevused

Harv:

võib tekkida kuni ühel kasutajal 1000-st

-silmapõletik (konjunktiviit)

-allergiline reaktsioon

-ärevus

-minestus

-mälukaotus

-krambid

-silmasisese rõhu tõus (glaukoom), suurenenud pisaravool

-toime südamele (nt südameatakk, rütmimuutused või stenokardia)

-kõrge või madal vererõhk

-ninaverejooks

-mõju maksafunktsiooni vereanalüüside tulemustele

-naha tundlikkus päikesevalguse suhtes

-valusad erektsioonid

-valu rindkeres

Väga harv või teadmata:

võib tekkida vähem kui ühel kasutajal 10 000-st või esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

-veri uriinis (hematuuria)

-peenise veritsus (peenise hemorraagia)

-vere esinemine spermas (hematospermia)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Levitra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis. Hoida niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Levitra suus dispergeeruv tablett sisaldab

-Toimeaine on vardenafiil. Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 10 mg vardenafiili (vesinikkloriidina).

-Teised koostisosad on:

magneesiumstearaat, aspartaam (E951), piparmündiaroom, mannitool (E421), sorbitool (E420), krospovidoon ja kolloidne ränidioksiidhüdraat.

Kuidas Levitra 10 mg suus dispergeeruvad tabletid välja näevad ja pakendi sisu

Levitra 10 mg suus dispergeeruvad tabletid on ümarad ja valged. Tabletid on järgmistes pakendites: 1 x 1 suus dispergeeruv tablett üheannuselises perforeeritud alumiinium/alumiiniumblisterpakendis, 2 x 1 suus dispergeeruvat tabletti üheannuselises perforeeritud alumiinium/alumiiniumblisterpakendis, 4 x 1 suus dispergeeruvat tabletti üheannuselises perforeeritud alumiinium/alumiiniumblisterpakendis, 8 x 1 suus dispergeeruvat tabletti üheannuselises perforeeritud alumiinium/alumiiniumblisterpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Bayer AG

51368 Leverkusen Saksamaa

Tootja

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

UAB Bayer

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 23 36 868

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer SA-NV

Tел.: +359-(0)2 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 266 101 111

Tel.: +36-1-487-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49-(0)3641-64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

Bayer OÜ

Bayer AS

Tel: +372 655 85 65

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

Tel: +43-(0)1-711 460

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

SC Bayer SRL.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40-21-529 59 00

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353-1-2999313

Tel: +386-1-58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer, spol. s r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 2-59 21 31 11

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39-02-397 81

Puh/Tel: +358-20-785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Τηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46-(0)8-580 223 00

Latvija

United Kingdom

SIA Bayer

Bayer plc

Tel: +371 67 845 563

Tel: +44-(0)1635-56 3000

Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu