Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Litak (cladribine) – Pakendi infoleht - L01BB04

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLitak
ATC koodL01BB04
Toimeainecladribine
TootjaLipomed GmbH

PAKENDI INFOLEHT: INFO KASUTAJALE

LITAK 2 mg/ml süstelahus kladribiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on mingeid lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade

1.Mis ravim on LITAK ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne LITAKi kasutamist

3.Kuidas LITAKit kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas LITAKit säilitada

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON LITAK JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

LITAK sisaldab toimeainena kladribiini. Kladribiin on tsütostaatiline aine. See mõjutab pahaloomuliste (vähkitekitavate) vere valgeliblede kasvu, millel on osa karvrakulises leukeemias. LITAKit kasutatakse selle haiguse ravimiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LITAK KASUTAMIST

Ärge kasutage LITAKit:

-kui te olete ülitundlik (allergiline) kladribiini või LITAKi mõne koostisosa suhtes;

-kui te olete rase või imetate last;

-kui te olete noorem kui 18-aastane;

-kui teil on mõõdukas või raske neeru- või maksapuudulikkus;

-kui te kasutate samaaegselt teisi ravimeid, mis mõjutavad vererakkude tootmist luuüdis (müelosupressioon)

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga LITAK

Informeerige oma arsti kui teil esineb või kui teil on esinenud:

-maksa- või neeruhaigusi

-infektsioone

kui teil on infektsioon, siis ravitakse seda enne LITAKi kasutamist

kui märkate viiteid infektsioonidele (nagu gripisarnased sümptomid või palavik) LITAKiga ravi ajal või pärast seda, teavitage koheselt oma arsti.

-palavik

Enne ravi alustamist LITAKiga ja ravi ajal tehakse teile regulaarselt vereanalüüse, et veenduda, kas ravi alustamine või jätkamine ei kujuta teie jaoks mingit ohtu. Ravi ajal võib teie arst pidada vajalikuks teha teile vereülekandeid, et parandada vererakkude taset. Samuti kontrollitakse teie maksa- ja neerufunktsiooni.

Kui te soovite isaks saada, siis informeerige sellest oma arsti enne ravi alustamist LITAKiga. Lapse eostamine ei ole soovitatav ravi ajal ja vähemalt kuue kuu vältel pärast ravi lõppu LITAKiga. Teie arst võib soovitada sperma sügavkülmutamist (krüokonserveerimine).

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Kindlasti teavitage oma arsti, kui kasutate ravimeid, mis sisaldavad:

-kortikosteroide, kasutatakse tavaliselt põletikuvastase ravimina

-viirusevastased ained, kasutatakse viirusinfektsioonide raviks.

Te ei tohi kasutada LITAKit koos teiste ravimitega, mis mõjutavad luuüdis vererakkude tootmist (müelosupressioon).

Rasedus ja imetamine

Te ei tohi kasutada LITAKit, kui olete rase. Ravi ajal LITAKiga ja vähemalt kuus kuud pärast viimast LITAKi annust kasutage tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui te rasestute ravi ajal, informeerige sellest viivitamatult oma arsti.

Ravi ajal LITAKiga ja vähemalt kuus kuud pärast viimast LITAKi annust ei tohi last imetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

LITAK võib avaldada olulist mõju autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele. Ärge juhtige autot ja ärge töötage masinatega, kui tunnete uimasust või pearinglust, mis võib tuleneda LITAKiga ravist tingitud väikesest vere punaliblede arvust.

3.KUIDAS LITAK KASUTADA

Kasutage LITAKit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi annuse arvutab välja arst vastavalt teie kehakaalule ja selgitab teile detailsemat raviplaani. Soovitatav päevane annus on 0,14 mg/kg kehakaalu kohta viiel järjestikusel päeval (ühe ravimiga ravikuur).

LITAKit tuleb naha alla süstida (subkutaanne) iga päev enam-vähem ühel ja samal kellaajal. Kui te süstite LITAKit endale ise, siis esmalt õpetab teid arst või õde. Käesoleva infolehe lõpus on ära toodud detailsed juhendid süstimiseks.

Kusihappe liia vähendamiseks võite saada ka toimeainena allapurinooli sisaldavat ravimit.

Kui te kasutate rohkem LITAKit kui ette nähtud

Juhul kui süstite vale koguse, teavitage koheselt arsti.

Kui te unustate LITAKit kasutada

Ärge süstige ununenud annuse kompenseerimiseks kahekordset annust. Juhul kui unustasite süstida, teavitage koheselt arsti.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka LITAK põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Teavitage koheselt arsti, kui teil LITAKiga ravi käigus või pärast seda esineb:

-mis tahes infektsioone (nagu gripisarnased sümptomid)

-palavik

Pahaloomuliste (vähkitekitavate) haiguste korduvat esinemist ei saa välistada. See tähendab, et teil kujuneb tulevikus veidi suurem oht haigestuda pahaloomulistesse haigustesse kui tervetel inimestel.

See veidi suurem oht võib olla tingitud karvrakulisest leukeemiast või selle haiguse raviks kasutatud ravimeetoditest, sealhulgas LITAKist.

Järgnevalt loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedust määratletakse järgmise liigituse järgi:

-väga sage (esineb rohkem kui 1 kasutajal 10st)

-sage (esineb 1…10 kasutajal 100st)

-aeg-ajalt (esineb 1…10 kasutajal 1000st)

-harv (esineb 1…10 kasutajal 10 000st)

-väga harv (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000st)

-teadmata (sagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata).

Väga sagedased kõrvaltoimed

Infektsioonid

Palavik

Teatud vere valgeliblede (neutrofiilid, lümfotsüüdid) ja vereliistakute madal arvukus vereanalüüsides

Vere punaliblede madal arvukus, mis võib põhjustada aneemiat, koos väsimuse ja uimasuse sümptomitega

Keha immuunsüsteemi nõrgenemine

Peavalu, uimasus

Ebatavaline hingamiskahin, ebatavaline rindkerekahin, köha

Üldine halb enesetunne, oksendamine, kõhukinnisus ja kõhulahtisus

Nahalööve, nahaturse, süstekoha punetus ja valulikkus, higistamine

Nahareaktsioonid on tavaliselt kerged kuni mõõdukad ja taanduvad harilikult mõne päevaga

Jõuetus, külmavärinad, söögiisu vähenemine

Nõrkus

Sagedased kõrvaltoimed

Pahaloomulise (vähkitekitava) haiguse korduv esinemine.

Vereliistakute madal arvukus, mis võib põhjustada ebatavalist veritsemist (nt nina ja naha veritsemine)

Unetus, ärevus

Südame löögisageduse suurenemine, südamekahin, hüpotensioon, südamelihase isheemia

Õhupuudus, põletikulised tursekolded kopsus (kopsuinfiltraadid), suu ja keele limaskesta põletik

Kõhuvalu, gaasi liigne kogunemine maos ja soolestikus (kõhupuhitus), maksafunktsiooni laboratoorsete näitajate (bilirubiin ja transaminaasid) sisalduse kerge ja mööduv kõrgenemine

Nahasügelus, nõgeslööve, naha punetus ja valulikkus

Turse, üldine halb enesetunne, valu (lihase-, liigese- ja luuvalu)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Vere punaliblede lõhkumisest põhjustatud aneemia

Unisus, naha tuimus ja kirvendus, nõrkus, letargia, perifeersete närvide häired, segadus, koordinatsioonihäire

Silmapõletik

Kurgupõletik.

Veenipõletik

Alatoitumus

Harva esinevad kõrvaltoimed

Maksafunktsiooni halvenemine

Neerufunktsiooni halvenemine

Kasvaja ravist kasvajarakkude lagunemise tõttu põhjustatud komplikatsioonid

Äratõukereaktsioon vereülekannete vastu

Teatud vere valgeliblede (eosinofiilid) kõrgem tase

Aju insult

Kõne- ja neelamishäired

Südameseiskumine

Ebaregulaarne südamerütm

Südame võimetus tagada piisavat vereringet

Sooleummistus

Tõsised allergilised nahareaktsioonid (Stevens-Johnsoni sündroom või Lyelli sündroom).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed.

Depressioon, epilepsiahoog

Silmalau paistetus

Vereklomp kopsus

Sapipõie põletik

Organite funktsiooni halvenemine keha poolt suures koguses toodetud spetsiifilise aine (glükoproteiin) tõttu.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.KUIDAS LITAK SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte külmutada!

Ärge kasutage LITAKit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaali etiketil ja välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Mikrobioloogilisest seisukohast tuleks toodet kohe kasutada, v.a juhul, kui avamine otseselt välistab mikrobioloogilise saastumise ohu. Kui seda kohe ei kasutata, on kasutamisaegse säilitamise aeg ja - tingimused kasutaja vastutusel.

Ärge kasutage LITAKit, kui te märkate, et viaal on kahjustatud või et lahus pole selge ja sisaldab sadet.

Kõik kasutamata jäänud ained või jäätmematerjalid tuleb kahjutuks teha vastavalt kohalikele nõuetele.

6. LISAINFO

Mida LITAK sisaldab

-toimeaine on kladribiin. Iga ml lahust sisaldab 2 mg kladribiini. Iga viaal sisaldab 10 mg kladribiini ja 5 ml lahust.

-Teisteks koostisosadeks on naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks) ja vesi süstimiseks.

Kuidas LITAK välja näeb ning pakendi sisu

LITAK on saadaval klaasist viaalides, mis sisaldavad 5 ml selget värvitut süstelahust. Pakendi suurus 1 või 5 viaali. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

See pakendi infoleht kooskõlastati viimati

SÜSTIMISE JUHISED

Käesolev lõik sisaldab informatsiooni LITAKi süstimise kohta. On oluline, et te ei püüaks ennast süstida enne, kui arst või õde on teid instrueerinud. Arst ütleb teile, kui palju LITAKit te vajate ja kui tihti ja millal te peate ennast süstima. LITAKit tuleb süstida koesse kohe naha alla (nahaalune süst). Kui teil on süstimise osas mingeid küsimusi, palun pöörduge abi saamiseks arsti või õe poole.

LITAK on tsütotoksiline ja seetõttu tuleks seda ettevaatlikult käsitseda. Kui patsient ei süsti ise endale LITAKit, on LITAKi käsitsemisel ja manustamisel soovitatav kasutada ühekordseid kindaid ja kaitseriietust. Kui LITAK satub nahale või silma, loputage kokkupuutunud kohta koheselt suure koguse veega. Rasedad peaksid LITAKiga kokkupuudet vältima.

Mida süstimiseks vaja on?

Endale nahaaluse süsti tegemiseks vajate:

-ühte LITAKi viaali (või kahte viaali, kui peate korraga süstima rohkem kui 5 ml). Ärge kasutage viaale, mis on kahjustatud või kui lahus pole selge või kui see sisaldab sadet.

-ühte steriilset süstalt (näiteks 10 ml LUER-tüüpi süstal);

-ühte steriilset süstlanõela (näiteks 0,5 x 19 mm, 25 G x ¾ ”);

-alkoholiga niisutatud vatitupse;

-torkekindlat pakendit kasutatud süstla ohutuks kõrvaldamiseks.

Mida tuleb teha enne LITAKi subkutaanset süstimist?

1.Enne süstimist laske LITAKil toatemperatuurini soojeneda.

2.Peske hoolikalt käed.

3.Leidke mugav ja hästivalgustatud koht ning asetage kõik vajalik endale käeulatusse.

Kuidas süstal süstimiseks ette valmistatakse?

Enne LITAKi süstimist toimige alljärgnevalt.

1.Eemaldage LITAKi viaalilt punane kaitsekork. Ärge eemaldage viaali kummikorki. Puhastage kummikorgi välispind alkoholiga niisutatud vatitupsuga. Eemaldage süstal ilma selle otsa puudutamata pakendist. Eemaldage süstlanõel pakendist ja kinnitage see kindlalt süstla otsa. Eemaldage ilma süstlanõela puudutamata nõela kate.

2.Suruge nõel läbi viaali kummikorgi ja keerake viaal koos süstlaga teistpidi. Veenduge, et nõela ots oleks lahuses.

3.Tõmmake vajalik kogus LITAKit süstlakolbi väljapoole tõmmates süstlasse (teie arst ütleb teile, mitu milliliitrit LITAKit peate endale süstima).

4.Tõmmake nõel viaalist välja.

5.Veenduge, et süstlas ei oleks õhku: keerake süstlanõel ülespoole ja suruge õhk süstlast välja.

6.Kontrollige, et süstlas on õige kogus ravimit.

7.Süstige ravim kohe.

Kuhu LITAKit süstitakse?

Kõige sobivamad endale süstimise kohad on toodud kõrvaloleval joonisel: nendeks on reite ülaosa ja kõht, välja arvatud naba ümbrus. Kui ravimit süstib keegi teine, võib süstida ka õlavarre välisküljele ja tuharatesse.

Kuidas LITAKit süstitakse?

1.Desinfitseerige alkoholiga niisutatud vatitupsu abil nahk, oodake, kuni nahk kuivab ja haarake nahk pöidla ja nimetissõrme vahele, ilma seda pigistamata.

2.Suruge nõel umbes 45° nurga all kindlalt läbi naha, nagu on näidatud kõrvaloleval pildil.

3.Tõmmake süstlakolbi pisut tagasi veendumaks, et nõel ei sattunud veresoonde. Juhul kui süstlasse tuleb verd, tõmmake nõel nahast välja ja proovige süstimist uuesti mõnes teises kohas.

4.Süstige lahust aeglaselt ja ühtlaselt umbes ühe minuti vältel, hoides nahka sõrmede vahel ja nõela nahaaluses koes.

5.Pärast süstimist eemaldage nõel.

6.Asetage kasutatud süstal torkekindlasse pakendisse. Igaks süstimiseks kasutage uut süstalt ja nõela. Viaalid on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Järelejäänud lahus andke hävitamiseks oma arstile või apteekrile.

Kasutatud süstalde hävitamine

Asetage kasutatud süstal torkekindlasse pakendisse ja hoidke neid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Saatke torkekindlad pakendid hävitamisele vastavalt arstilt, apteekrilt või õelt saadud juhistele.

Ärge visake süstlaid tavalisse prügikasti.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu