Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lonquex (lipegfilgrastim) – Pakendi märgistus - L03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLonquex
ATC koodL03AA14
Toimeainelipegfilgrastim
TootjaSicor Biotech UAB

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lonquex 6 mg süstelahus süstlis.

Lipegfilgrastiim

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks süstel sisaldab 6 mg lipegfilgrastiimi 0,6 ml lahuses. Üks ml lahust sisaldab 10 mg lipegfilgrastiimi.

3.ABIAINED

Abiained: jää-äädikhape, naatriumhüdroksiid, sorbitool (E420), polüsorbaat 20 ja süstevesi. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1süstel

1turvaseadmega süstel

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Vältida tugevat loksutamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanseks kasutamiseks

Ainult turvaseadmega süstlile:

NB! Enne süstli käsitsemist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstlit välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

UAB "Sicor Biotech"

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Leedu

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/856/001 1 turvaseadmega süstel

EU/1/13/856/002 1 süstel

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lonquex 6 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Lonquex 6 mg süstevedelik

Lipegfilgrastiim

s.c.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,6 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu