Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lonquex (lipegfilgrastim) – Pakendi infoleht - L03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLonquex
ATC koodL03AA14
Toimeainelipegfilgrastim
TootjaSicor Biotech UAB

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lonquex 6 mg süstelahus süstlis

Lipegfilgrastiim

▼Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lonquex ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lonquexi kasutamist

3.Kuidas Lonquexi kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Lonquexi säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

7.Teave ravimi endale süstimise kohta

1.Mis ravim on Lonquex ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Lonquex

Lonquex sisaldab toimeainena lipegfilgrastiimi. Lipegfilgrastiim on biotehnoloogia abil Escherichia coli’ks nimetatud bakteris toodetud pikatoimeline modifitseeritud valk. See kuulub valkude rühma, mida nimetatakse tsütokiinideks, ning on väga sarnane kehaomase valguga [granulotsüütide kolooniat stimuleeriv faktor (G-CSF)].

Milleks Lonquexi kasutatakse

Teie arst kirjutas teile Lonquexi välja selleks, et lühendada neutropeeniaks (vere valgeliblede vähesus) nimetatava seisundi kestust ja febriilse neutropeenia (vere valgeliblede vähesus koos palavikuga) teket. Neid seisundeid võib põhjustada tsütotoksiline keemiaravi (ravimid, mis hävitavad kiirekasvulisi rakke).

Kuidas Lonquex toimib

Lipegfilgrastiim stimuleerib luuüdi (vereloomeelund) looma rohkem uusi vere valgeliblesid. Vere valgelibled on olulised, kuna need aitavad kehal infektsioonide vastu võidelda. Need rakud on väga tundlikud keemiaravile, mis võib valgeliblede arvu kehas langetada. Kui vere valgeliblede hulk langeb madalale, ei pruugi neist bakterite vastu võitlemisel abi olla ning teie infektsioonioht võib suureneda.

2. Mida on vaja teada enne Lonquexi kasutamist

Ärge kasutage Lonquexi:

kui olete lipegfilgrastiimi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lonquexi kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega

kui teil tekib valu vasakul ülakõhus või õlas. See võib viidata põrna häirele (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“);

kui te köhite või kui teil on palavik ja hingamisraskused. See võib viidata kopsuhaigusele (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“);

kui te põete sirprakulist aneemiat (päritav verehaigus), millele on iseloomulikud sirbikujulised vere punalibled;

kui teil on varem esinenud allergilisi reaktsioone teistele sarnastele ravimitele (nt G-CSF rühma kuuluvad ravimid filgrastiim, lenograstiim või pegfilgrastiim), võib teil tekkida reaktsioon ka Lonquexile.

Arst teeb teile regulaarselt vereanalüüse, et jälgida erinevaid verekomponente ja nende tasemeid.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 18-aastastele lastele ja noorukitele, sest on ainult piiratud andmed kasutamise kohta lastel, mis näitavad selle ravimi ohutust ja tõhusust selles vanusegrupis.

Muud ravimid ja Lonquex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Tavaliselt süstitakse Lonquexi annus iga keemiaravi tsükli lõpus ligikaudu 24 tundi pärast viimast keemiaravi annust.

Rasedus ja imetamine

Lonquexi ei ole uuritud rasedatel naistel. Peate kindlasti oma arstile ütlema, kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, sest arst võib otsustada, et te ei tohi seda ravimit kasutada.

Ei ole teada, kas toimeaine eritub rinnapiima. Seetõttu tuleb ravi ajal imetamine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lonquex ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Lonquex sisaldab sorbitooli ja naatriumi

Ravim sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) süstli kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3.Kuidas Lonquexi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Milline on soovitatav annus

Soovitatav annus on üks süstlitäis (6 mg lipegfilgrastiimi) üks kord keemiaravi tsükli kohta.

Millal Lonquexi kasutada

Seda ravimit tuleb manustada iga keemiaravi tsükli lõpus ligikaudu 24 tundi pärast viimast keemiaravi annust.

Kuidas süsteid tehakse?

Seda ravimit süstitakse süstliga. Süst tehakse vahetult naha all olevasse koesse (subkutaanne süste).

Teie arst võib soovitada teil õppida endale ise süste tegemise. Teie arst või meditsiiniõde juhendavad teid, kuidas seda teha. Ärge süstige Lonquexi enne koolituse läbimist. Süstliga süstimiseks vajalik teave on toodud käesoleva infolehe lõpus (vt lõik 7 „Teave ravimi endale süstimise kohta“). Haiguse korralik ravi nõuab siiski lähedast ja pidevat koostööd teie arstiga.

Kui te kasutate Lonquexi rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate Lonquexi rohkem kui ette nähtud, pidage nõu oma arstiga.

Kui te unustate Lonquexi kasutada

Kui olete süsti vahele jätnud, võtke ühendust oma arstiga ja pidage nõu järgmise annuse süstimise osas.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige tõsisemad kõrvaltoimed

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st) on teatatud allergilistest reaktsioonidest, nagu nahalööve, nahapinnast kõrgemad sügelevad piirkonnad ja tõsised allergilised reaktsioonid, millega kaasneb nõrkus, vererõhu langemine, hingamisraskused ja näo paistetus. Kui te arvate, et teil esineb seda tüüpi reaktsioon, tuleb Lonquexi süstimine peatada ja viivitamatult arstiabi otsida.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st) on teatatud põrna mõõtmete suurenemisest ja teiste Lonquexiga sarnaste ravimite puhul on teatatud põrnarebendi juhtudest. Mõned põrnarebendi juhud olid letaalsed. Kui tunnete valu vasakul ülakõhus või õlas, tuleb ilmtingimata viivitamatult arstiga ühendust võtta, sest need nähud võivad viidata põrna probleemidele.

Köha, palavik ja raskendatud või valulik hingamine võivad viidata aeg-ajalt esinevatele (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st) pulmonaalsetele kõrvaltoimetele nagu kopsupõletik ja äge respiratoorse stressi sündroom, mis võib olla letaalne. Kui teil tõuseb palavik või ilmneb ükskõik milline neist sümptomitest, tuleb ilmtingimata viivitamatult arstiga ühendust võtta.

Teavitage kohe oma arsti, kui teil on mistahes järgnev sümptom: paistetus või tursed, millega seoses võib kaasneda harvem urineerimine, hingamisraskus, kõhu paistetus ja täitumistunne ning üldine väsimustunne. Need sümptomid tekivad tavaliselt kiiresti.

Need võivad olla tekkiva seisundi, mida nimetatakse kapillaaride lekke sündroomiks, sümptomid, millest on teatatud Lonquexile sarnaste ravimite manustamisel; see põhjustab vere lekkimist väikestest veresoontest teie kehasse ja vajab kiiresti arstiabi.

Teised kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda enam kui ühel inimesel 10-st)

Lihas-skeleti valud, nt valu luudes ja liigestes, lihastes, jäsemetes, rindkeres, kaelas või seljas. Teie arst ütleb teile, mida luuvalu leevendamiseks võtta.

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st)

Vereliistakute arvu vähenemine, mis suurendab veritsuse või sinikate tekkeohtu.

Peavalu.

Nahareaktsioonid, nagu punetus või lööve.

Madal kaaliumisisaldus veres, mis võib põhjustada lihasnõrkust, tõmblemist või südame rütmihäireid.

Valu rinnas.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st)

Vere valgeliblede arvu suurenemine.

Paiksed süstekoha reaktsioonid, nagu valu või kõvenemine.

Teie veres võib esineda muutusi, aga need tuvastatakse korrapäraste vereanalüüside käigus.

Kõrvaltoimed, mida on täheldatud sarnaste ravimite puhul, Lonquexi puhul aga veel mitte

Sirprakulise aneemia kriisid sirprakulise aneemiaga patsientidel.

Ploomivärvi, nahapinnast kõrgemad valulikud haavandid jäsemetel ning mõnikord näol ja kaelal, millega kaasneb palavik (Sweeti sündroom).

Naha veresoonte põletik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Lonquexi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil ja süstli sildil pärast märget „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstlit välispakendis valguse eest kaitstult.

Lonquexi võib külmkapist välja võtta ja hoida ainult ühe, maksimaalselt 3-päevase perioodi jooksul temperatuuril kuni 25 °C. Kord külmikust väljavõetud ravim tuleb selle ajavahemiku jooksul ära kasutada või hävitada.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate hägusust või osakeste sisaldumist.

Visake see ravim ära vastavalt oma arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt saadud juhistele.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lonquex sisaldab

Toimeaine on lipegfilgrastiim. Üks süstel sisaldab 6 mg lipegfilgrastiimi 0,6 ml lahuses. Üks ml lahust sisaldab 10 mg lipegfilgrastiimi.

Teised koostisosad (abiained) on jää-äädikhape, naatriumhüdroksiid, sorbitool (E420), polüsorbaat 20 ja süstevesi.

Kuidas Lonquex välja näeb ja pakendi sisu

Lonquex on süstelahus (süstevedelik) fikseeritud süstenõelaga süstlis, mis on pakendatud blistrisse. Lonquex on värvitu läbipaistev lahus. Üks süstel sisaldab 0,6 ml lahust.

Ühes pakendis on 1 süstel, turvaseadmega või ilma.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

UAB "Sicor Biotech"

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Leedu

Tootja

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Saksamaa

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

Teva Finland

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

7.Teave ravimi endale süstimise kohta

Käesolevas lõigus on toodud teave, kuidas endale ise Lonquexi nahaaluseid süsteid teha. On väga oluline hoiduda enda süstimisest enne, kui olete arstilt või meditsiiniõelt vastava koolituse saanud. Kui te ei ole kindel, kuidas ennast süstida või kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kuidas Lonquexi kasutatakse

Te peate end süstima vahetult naha all olevasse koesse. Seda nimetatakse subkutaanseks süstiks.

Vajaminevad vahendid

Vahetult naha all olevasse koesse süstimiseks vajate alltoodud vahendeid.

Lonquexi süstel;

alkoholis niisutatud lapp;

tükk sidet või steriilne marlilapp;

torkekindel anum (plastmassist anum, mille saate haiglast või apteegist) kasutatud süstalde ohutuks kahjutustamiseks.

Mida tuleb teha enne süsti

1.Võtke ravim külmkapist välja.

2.Avage blister ja võtke süstel välja. Ärge hoidke süstli kolvist ega nõelakattest.

3.Kontrollige süstli sildil olevat kõlblikkusaega (Kõlblik kuni). Ärge kasutage, kui sildil toodud kuu viimane päev on möödas.

4.Kontrollige Lonquexi välimust. Vedelik peab olema läbipaistev ja värvitu. Kui see on hägune või sisaldab osakesi, ei tohi seda kasutada.

5.Ärge loksutage Lonquexi jõuliselt, see võib ravimi toimet mõjutada.

6.Süsti mugavdamiseks laske süstlil 30 minutit seista ja toatemperatuurini soojeneda (mitte üle 25 °C) või hoidke süstlit paar minutit õrnalt peos. Ärge soojendage Lonquexi mitte mingil muul moel (nt ärge soojendage seda mikrolaineahjus ega kuumas vees).

7.Ärge eemaldage nõelakatet enne, kui olete süstimiseks valmis.

8.Leidke mugav, hästivalgustatud koht. Pange kõik vajalik käeulatusse (Lonquexi süstel, alkoholis niisutatud lapp, tükk sidet või steriilne marlilapp ja torkekindel anum).

9.Peske käed korralikult puhtaks.

Kuidas valmistuda süstimiseks

Enne, kui endale Lonquexi süsti teete, peate tegutsema alljärgnevalt.

1.Hoidke süstalt peos ja eemaldage nõelalt kate ilma seda väänamata. Tõmmake otse, nagu on näidatud joonistel 1 ja 2. Ärge puutuge nõela ega vajutage kolbi.

2.Te võite süstlis väikeseid õhumulle märgata. Õhumullide esinemisel koputage sõrmega õrnalt süstlale, kuni õhumullid tõusevad süstla ülaossa. Suunake süstal ülesse ja väljutage õhk, vajutades kolbi ettevaatlikult ülespoole.

3.Nüüd on süstel kasutamiseks valmis.

Kuhu tuleb süstida

Kõige sobivamad piirkonnad enda süstimiseks on

reie ülemine osa;

kõht (vt hallid alad joonisel 3), v.a vahetult naba ümbritsev nahk.

Kui teid süstib keegi teine, võivad nad süstida ka õlavarre tagakülge (vt hallid alad joonistel 4 ja 5).

Kuidas tuleb end süstida

1.Desinfitseerige süstekoht nahal, kasutades alkoholis niisutatud lappi, ning haarake pöidla ja nimetissõrmega nahast ilma seda pigistamata (vt joonis 6).

2.Sisestage nõel üleni nahka, nagu arst või meditsiiniõde teile näitas. Süstla ja naha vaheline nurk ei tohi olla liiga kitsas (vähemalt 45°, vt joonis 7).

3.Tõmmake kolbi ettevaatlikult tagasi, veendumaks, et nõel ei ole veresoonde sattunud. Kui süstlasse ilmub verd, eemaldage nõel ja sisestage uude kohta.

4.Süstige vedelik aeglaselt ja ühtlaselt koesse, hoides nahka jätkuvalt näppude vahel.

5.Pärast vedeliku süstimist tõmmake nõel välja ja vabastage nahk.

6.Vajutage side või steriilne marlilapp süstekohale ja hoidke mõned sekundid all.

7.Iga süstel on vaid ühekordseks kasutamiseks. Süstlasse jäänud Lonquexi ei tohi kasutada.

Jätke meelde!

Kui teil tekib mis tahes probleeme, palun küsige oma arstilt või meditsiiniõelt nõu ja abi.

Kasutatud süstalde hävitamine

Ärge pange kasutatud nõeltele uuesti katet peale.

Pange kasutatud süstlad torkekindlasse anumasse ja hoidke seda anumat laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hävitage kogu torkekindel anum vastavalt arsti, apteekri või meditsiiniõe juhistele.

Ärge kunagi visake kasutatud süstlaid tavalise majapidamisprügi hulka.

7.Teave ravimi ise süstimise kohta

Käesolevas lõigus on toodud teave, kuidas endale ise Lonquexi nahaaluseid süsteid teha. On väga oluline hoiduda enda süstimisest enne, kui olete arstilt või meditsiiniõelt vastava koolituse saanud. Kui te ei ole kindel, kuidas ennast süstida või kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kuidas Lonquexi kasutatakse

Te peate end süstima vahetult naha all olevasse koesse. Seda nimetatakse subkutaanseks süstiks.

Vajaminevad vahendid

Vahetult naha all olevasse koesse süstimiseks vajate alltoodud vahendeid.

Lonquexi süstel;

alkoholis niisutatud lapp;

tükk sidet või steriilne marlilapp.

Mida tuleb teha enne süsti

1.Võtke ravim külmkapist välja.

2.Avage blister ja võtke süstel välja (vt joonis 1). Ärge hoidke süstli kolvist ega nõelakattest. See võib kahjustada turvaseadet.

3.Kontrollige süstli sildil olevat kõlblikkusaega (Kõlblik kuni). Ärge kasutage, kui sildil toodud kuu viimane päev on möödas.

4.Kontrollige Lonquexi välimust. Vedelik peab olema läbipaistev ja värvitu. Kui see on hägune või sisaldab osakesi, ei tohi seda kasutada.

5.Ärge loksutage Lonquexi jõuliselt, see võib ravimi toimet mõjutada.

6.Süsti mugavdamiseks laske süstlil 30 minutit seista ja toatemperatuurini soojeneda (mitte üle 25 °C) või hoidke süstlit paar minutit õrnalt peos. Ärge soojendage Lonquexi mitte mingil muul moel (nt ärge soojendage seda mikrolaineahjus ega kuumas vees).

7.Ärge eemaldage nõelakatet enne, kui olete süstimiseks valmis.

8.Leidke mugav, hästivalgustatud koht. Pange kõik vajalik käeulatusse (Lonquexi süstel, alkoholis niisutatud lapp ja tükk sidet või steriilne marlilapp).

9.Peske käed korralikult puhtaks.

Kuidas valmistuda süstimiseks

Enne, kui endale Lonquexi süsti teete, peate tegutsema alljärgnevalt.

1.Hoidke süstalt peos ja eemaldage nõelalt kate ilma seda väänamata. Tõmmake otse, nagu on näidatud joonistel 2 ja 3. Ärge puutuge nõela ega vajutage kolbi.

2.Te võite süstlis väikeseid õhumulle märgata. Õhumullide esinemisel koputage sõrmega õrnalt süstlale, kuni õhumullid tõusevad süstla ülaossa. Suunake süstal ülesse ja väljutage õhk, vajutades kolbi ettevaatlikult ülespoole.

3.Nüüd on süstel kasutamiseks valmis.

Kuhu tuleb süstida

Kõige sobivamad piirkonnad enda süstimiseks on

reie ülemine osa;

kõht (vt hallid alad joonisel 4), v.a vahetult naba ümbritsev nahk.

Kui teid süstib keegi teine, võivad nad süstida ka õlavarre tagakülge (vt hallid alad joonistel 5 ja 6).

Kuidas tuleb end süstida

1.Desinfitseerige süstekoht nahal, kasutades alkoholis niisutatud lappi, ning haarake pöidla ja nimetissõrmega nahast ilma seda pigistamata (vt joonis 7).

2.Sisestage nõel üleni nahka, nagu arst või meditsiiniõde on teile näidanud. Süstla ja naha vaheline nurk ei tohi olla liiga kitsas (vähemalt 45°, vt joonis 8).

3.Tõmmake kolbi ettevaatlikult tagasi, veendumaks, et nõel ei ole veresoonde sattunud. Kui süstlasse ilmub verd, eemaldage nõel ja sisestage uude kohta.

4.Süstige vedelik aeglaselt ja ühtlaselt koesse, hoides nahka jätkuvalt näppude vahel (vt joonis 9).

5.Süstige kogu vedelik, lükates kolbi nii kaugele kui võimalik. Hoides kolbi jätkuvalt all, tõmmake nõel nahast välja (vt joonis 10). Seejärel vabastage kolb. Turvaseade käivitub silmapilkselt. Nõel ja süstal tõmbuvad automaatselt tagasi ning kattuvad, nii et te ei saa end torgata (vt joonis 11).

6.Vajutage side või steriilne marlilapp süstekohale ja hoidke mõned sekundid all.

7.Iga süstel on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Jätke meelde!

Kui teil tekib mis tahes probleeme, palun küsige oma arstilt või meditsiiniõelt nõu ja abi.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu